Clicky

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนส

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนส ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของฝ่า? ฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยทุกสาขาวิชาสำหรับผู้ที่จบปริญญาเอก เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่มีหน่วยงานต้นสังกัดชัดเจน

เปิดเหมือนปกติ

📣 ประชาสัมพันธ์ !!!ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัย”โดยศ....
22/12/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ !!!

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัย”

โดย

ศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
และ รศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ หลักสูตรสหสาขาวิศวกรรมชีวเวช

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no10

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 9ในหัวข้อ “การสร้างพันธมิตรงานวิจัย”โดยรศ. ดร.สรวิศ นฤปิติอาจารย์ประ...
04/11/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 9
ในหัวข้อ “การสร้างพันธมิตรงานวิจัย”

โดย

รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม

และ ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบกระบวนการและพลังงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no9

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม”โดย ศา...
04/10/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้วได้ดำรงตำแหน่งและได้รับรางวัลสำคัญ ๆ มากมาย ได้แก่
- รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
- ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no8

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

Photos from สกสว.'s post
11/09/2021

Photos from สกสว.'s post

06/09/2021

การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

พบกับการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ “
โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

พลาดไม่ได้กับการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อดังนี้
- (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
- เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
- การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ
- การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น.

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
https://in2it-service.com/tsri/register/select/

ช่องทางการรับชม
Website : https://www.tsrievent.com

Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng

#TSRI

06/09/2021

การประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

พลาดไม่ได้กับการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อดังนี้

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
โดย รองศาสตรจาร์ ดร. ชนาธิป ผาริโน
ผู้อำนวยการ สกสว.

เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
โดย รองศาสตรจาร์ ดร. คมกฤต เล็กสกุล
รักษาการ ผู้อำนวยการภารกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านกำลังพล และสถาบันความรู้และเลขานุการคณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนงานพื้นฐาน

การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ
โดย รองศาสตรจาร์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สกสว.

วิดีทัศน์ “การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ”
โดย สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ สกสว.

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
https://in2it-service.com/tsri/register/select/

ช่องทางการรับชม
Website : https://www.tsrievent.com

Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng

#TSRI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
26/08/2021
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

สกสว. ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพ....

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการ MMS3 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1".โดยวิทยากร  ศาสตรา...
18/08/2021

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการ MMS3 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
.
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ
มากมายทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020
.
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 12.00 - 13.30 น.
เปิดสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ลงทะเบียนได้ที่ URL https://tinyurl.com/regis-mms3-no6

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

ทั้งนี้ท่านจะได้รับ Zoom Link หลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หากท่านประสบปัญหาเข้า Zoom Meeting ขอความกรุณาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง facebook Live อีกหนึ่งช่องทางดังนี้

https://www.facebook.com/ChulaEngineering/

ขยายเวลาเปิดรับ abstract ถึง 15 สิงหาคม นี้47th international congress on science, technology and technology-based innov...
05/08/2021

ขยายเวลาเปิดรับ abstract ถึง 15 สิงหาคม นี้
47th international congress on science, technology and technology-based innovation (STT 47) จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2021
สำหรับ Symposium Sustainable Hydrogen Production for Greener Environment and Chemical Products เป็นส่วนหนึ่งของ 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation - "Sciences for SDGs: Challenges and Solutions" (https://stt47.scisoc.or.th/)

โดยได้รับเกียรติจาก Keynotes สามท่านจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
• Mr.Piyabut Charuphen, Managing Director, Bangkok Industrial Gas, Thailand
• Prof. Sibudjing Kawi, National University of Singapore (NUS)
(https://scholar.google.com.sg/citations?user=_KcMJvgAAAAJ&hl=en)
• Prof. Joongmeyon Bae, Korea Advance Institute of Science and Technology (KAIST) (https://scholar.google.com/citations?user=6yIWRtwAAAAJ&hl=en)

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันย...
05/08/2021

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 http://spucon.spu.ac.th
>> ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
>> ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อีเมล [email protected] Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิ...
27/07/2021

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียนได้ทาง https://tinyurl.com/regis-mms3-no6

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล
[email protected]l.com
ติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cueng-mms3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย------------------------------------------ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟ...
09/07/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) ครั้งที่ 5
ในหัวข้อ “การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยมากมาย เช่น
เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว
นักวิจัยเด่นแห่งชาติ PTIT Award (Fellow)
และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/7UV7qZT9GbowkdNt5

** สำหรับอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **
ขอความกรุณาให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านรายวิชา 2100919.01 ใน myCourseVille (Register "As a Student" ด้วย password: MMS3) เพื่อประโยชน์ในการใช้นับภาระงานของท่าน

** สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้ทางลิงค์ Zoom ดังนี้ **

Topic: การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ
Time: Jul 22, 2021 12:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/3681417316?pwd=dHBFUnlYU3pnRVlEc2pOS09QcUJEZz09

Meeting ID: 368 141 7316

Password: GvLCuZ

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected] และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cu-eng-mms-3

แล้วพบกันนะครับ

ที่อยู่

ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-278-8251-60,49

เว็บไซต์

http://academic.trf.or.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣 ประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัย” โดย ศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ และ รศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ หลักสูตรสหสาขาวิศวกรรมชีวเวช ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom) ** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป ** ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no10 ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3 หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected] (กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “การสร้างพันธมิตรงานวิจัย” โดย รศ. ดร.สรวิศ นฤปิติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม และ ผศ. ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบกระบวนการและพลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom) ** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป ** ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no9 ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3 หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected] (กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom) ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้วได้ดำรงตำแหน่งและได้รับรางวัลสำคัญ ๆ มากมาย ได้แก่ - รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 - ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547 ** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป ** ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no8 ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3 หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected] (กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการ MMS3 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1" . โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ มากมายทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่ - ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558 - นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547 - นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549 - ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553 - นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561 - นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020 . กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. เปิดสำหรับผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนได้ที่ URL https://tinyurl.com/regis-mms3-no6 ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3 ทั้งนี้ท่านจะได้รับ Zoom Link หลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หากท่านประสบปัญหาเข้า Zoom Meeting ขอความกรุณาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง facebook Live อีกหนึ่งช่องทางดังนี้ https://www.facebook.com/ChulaEngineering/
ขยายเวลาเปิดรับ abstract ถึง 15 สิงหาคม นี้ 47th international congress on science, technology and technology-based innovation (STT 47) จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2021 สำหรับ Symposium Sustainable Hydrogen Production for Greener Environment and Chemical Products เป็นส่วนหนึ่งของ 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation - "Sciences for SDGs: Challenges and Solutions" (https://stt47.scisoc.or.th/) โดยได้รับเกียรติจาก Keynotes สามท่านจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย • Mr.Piyabut Charuphen, Managing Director, Bangkok Industrial Gas, Thailand • Prof. Sibudjing Kawi, National University of Singapore (NUS) (https://scholar.google.com.sg/citations?user=_KcMJvgAAAAJ&hl=en) • Prof. Joongmeyon Bae, Korea Advance Institute of Science and Technology (KAIST) (https://scholar.google.com/citations?user=6yIWRtwAAAAJ&hl=en)
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 http://spucon.spu.ac.th >> ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 >> ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย อีเมล [email protected] Line ID: spuresearch โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1" โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่ - ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558 - นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547 - นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549 - ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553 - นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561 - นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020 กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนได้ทาง https://tinyurl.com/regis-mms3-no6 หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected] ติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cueng-mms3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ------------------------------------------ ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์) ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยมากมาย เช่น เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว นักวิจัยเด่นแห่งชาติ PTIT Award (Fellow) และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้ https://forms.gle/7UV7qZT9GbowkdNt5 ** สำหรับอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ** ขอความกรุณาให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านรายวิชา 2100919.01 ใน myCourseVille (Register "As a Student" ด้วย password: MMS3) เพื่อประโยชน์ในการใช้นับภาระงานของท่าน ** สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้ทางลิงค์ Zoom ดังนี้ ** Topic: การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ Time: Jul 22, 2021 12:00 PM Bangkok Join Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/3681417316?pwd=dHBFUnlYU3pnRVlEc2pOS09QcUJEZz09 Meeting ID: 368 141 7316 Password: GvLCuZ หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected] และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cu-eng-mms-3 แล้วพบกันนะครับ