ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนส

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนส ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยทุกสาขาวิชาสำหรับผู้ที่จบปริญญาเอก เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่มีหน่วยงานต้นสังกัดชัดเจน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สกสว.'s post
11/09/2021

Photos from สกสว.'s post

06/09/2021

การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

พบกับการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ “
โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

พลาดไม่ได้กับการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อดังนี้
- (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
- เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
- การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ
- การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น.

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
https://in2it-service.com/tsri/register/select/

ช่องทางการรับชม
Website : https://www.tsrievent.com

Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng

#TSRI

06/09/2021

การประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

พลาดไม่ได้กับการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อดังนี้

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
โดย รองศาสตรจาร์ ดร. ชนาธิป ผาริโน
ผู้อำนวยการ สกสว.

เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
โดย รองศาสตรจาร์ ดร. คมกฤต เล็กสกุล
รักษาการ ผู้อำนวยการภารกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านกำลังพล และสถาบันความรู้และเลขานุการคณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนงานพื้นฐาน

การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ
โดย รองศาสตรจาร์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สกสว.

วิดีทัศน์ “การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ”
โดย สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ สกสว.

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
https://in2it-service.com/tsri/register/select/

ช่องทางการรับชม
Website : https://www.tsrievent.com

Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng

#TSRI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
26/08/2021
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

สกสว. ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพ....

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการ MMS3 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1".โดยวิทยากร  ศาสตรา...
18/08/2021

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการ MMS3 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
.
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ
มากมายทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020
.
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 12.00 - 13.30 น.
เปิดสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ลงทะเบียนได้ที่ URL https://tinyurl.com/regis-mms3-no6

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

ทั้งนี้ท่านจะได้รับ Zoom Link หลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หากท่านประสบปัญหาเข้า Zoom Meeting ขอความกรุณาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง facebook Live อีกหนึ่งช่องทางดังนี้

https://www.facebook.com/ChulaEngineering/

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการ MMS3 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
.
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ
มากมายทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020
.
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 12.00 - 13.30 น.
เปิดสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ลงทะเบียนได้ที่ URL https://tinyurl.com/regis-mms3-no6

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

ทั้งนี้ท่านจะได้รับ Zoom Link หลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หากท่านประสบปัญหาเข้า Zoom Meeting ขอความกรุณาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง facebook Live อีกหนึ่งช่องทางดังนี้

https://www.facebook.com/ChulaEngineering/

ขยายเวลาเปิดรับ abstract ถึง 15 สิงหาคม นี้47th international congress on science, technology and technology-based innov...
05/08/2021

ขยายเวลาเปิดรับ abstract ถึง 15 สิงหาคม นี้
47th international congress on science, technology and technology-based innovation (STT 47) จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2021
สำหรับ Symposium Sustainable Hydrogen Production for Greener Environment and Chemical Products เป็นส่วนหนึ่งของ 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation - "Sciences for SDGs: Challenges and Solutions" (https://stt47.scisoc.or.th/)

โดยได้รับเกียรติจาก Keynotes สามท่านจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
• Mr.Piyabut Charuphen, Managing Director, Bangkok Industrial Gas, Thailand
• Prof. Sibudjing Kawi, National University of Singapore (NUS)
(https://scholar.google.com.sg/citations?user=_KcMJvgAAAAJ&hl=en)
• Prof. Joongmeyon Bae, Korea Advance Institute of Science and Technology (KAIST) (https://scholar.google.com/citations?user=6yIWRtwAAAAJ&hl=en)

ขยายเวลาเปิดรับ abstract ถึง 15 สิงหาคม นี้
47th international congress on science, technology and technology-based innovation (STT 47) จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2021
สำหรับ Symposium Sustainable Hydrogen Production for Greener Environment and Chemical Products เป็นส่วนหนึ่งของ 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation - "Sciences for SDGs: Challenges and Solutions" (https://stt47.scisoc.or.th/)

โดยได้รับเกียรติจาก Keynotes สามท่านจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
• Mr.Piyabut Charuphen, Managing Director, Bangkok Industrial Gas, Thailand
• Prof. Sibudjing Kawi, National University of Singapore (NUS)
(https://scholar.google.com.sg/citations?user=_KcMJvgAAAAJ&hl=en)
• Prof. Joongmeyon Bae, Korea Advance Institute of Science and Technology (KAIST) (https://scholar.google.com/citations?user=6yIWRtwAAAAJ&hl=en)

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันย...
05/08/2021

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 http://spucon.spu.ac.th
>> ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
>> ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อีเมล [email protected] Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 http://spucon.spu.ac.th
>> ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
>> ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อีเมล [email protected] Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิ...
27/07/2021

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียนได้ทาง https://tinyurl.com/regis-mms3-no6

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล
[email protected]
ติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cueng-mms3

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ครั้งที่ 6
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1"
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยและวิชาการได้แก่
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2558
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2549
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2553
- นักวิจัยแกนนำ สวทช. พ.ศ. 2556, 2561
- นักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุด (Highly-Cited Researcher) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1 % by citations) จาก Clarivate Analytics ประจำปี 2017-2020

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียนได้ทาง https://tinyurl.com/regis-mms3-no6

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล
[email protected]
ติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cueng-mms3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย------------------------------------------ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟ...
09/07/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) ครั้งที่ 5
ในหัวข้อ “การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยมากมาย เช่น
เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว
นักวิจัยเด่นแห่งชาติ PTIT Award (Fellow)
และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/7UV7qZT9GbowkdNt5

** สำหรับอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **
ขอความกรุณาให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านรายวิชา 2100919.01 ใน myCourseVille (Register "As a Student" ด้วย password: MMS3) เพื่อประโยชน์ในการใช้นับภาระงานของท่าน

** สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้ทางลิงค์ Zoom ดังนี้ **

Topic: การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ
Time: Jul 22, 2021 12:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/3681417316?pwd=dHBFUnlYU3pnRVlEc2pOS09QcUJEZz09

Meeting ID: 368 141 7316

Password: GvLCuZ

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected] และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cu-eng-mms-3

แล้วพบกันนะครับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) ครั้งที่ 5
ในหัวข้อ “การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ทางด้านงานวิจัยมากมาย เช่น
เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว
นักวิจัยเด่นแห่งชาติ PTIT Award (Fellow)
และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/7UV7qZT9GbowkdNt5

** สำหรับอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **
ขอความกรุณาให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านรายวิชา 2100919.01 ใน myCourseVille (Register "As a Student" ด้วย password: MMS3) เพื่อประโยชน์ในการใช้นับภาระงานของท่าน

** สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้ทางลิงค์ Zoom ดังนี้ **

Topic: การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ
Time: Jul 22, 2021 12:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/3681417316?pwd=dHBFUnlYU3pnRVlEc2pOS09QcUJEZz09

Meeting ID: 368 141 7316

Password: GvLCuZ

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected] และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cu-eng-mms-3

แล้วพบกันนะครับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย------------------------------------------ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟ...
14/06/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3)
ในหัวข้อ “ก้าวแรกของอาจารย์รุ่นใหม่-สร้างงานวิจัยให้ได้ไปต่อ”

โดย ดร.พิชญ พัฒนสัตยวงศ์
อาจารย์สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัย "วัสดุไฮบริดเพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่"

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/AUGKo28sVkszbW5g9

** สำหรับอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **
ขอความกรุณาให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านรายวิชา 2100919.01 ใน myCourseVille (Register "As a Student" ด้วย password: MMS3) เพื่อประโยชน์ในการใช้นับภาระงานของท่าน

** สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้ทางลิงค์ Zoom ดังนี้ **

Topic: ก้าวแรกของอาจารย์รุ่นใหม่-สร้างงานวิจัยให้ได้ไปต่อ
Time: Jun 24, 2021 12:00 PM Bangkok
Zoom Meeting Link:
https://chula.zoom.us/j/3681417316?pwd=REhWZ1dFS2Z3V0hyNDJzS2k2YXFFQT09

Meeting ID: 368 141 7316
Password: Nb-0XC

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cu-eng-mms-3

แล้วพบกันนะครับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3)
ในหัวข้อ “ก้าวแรกของอาจารย์รุ่นใหม่-สร้างงานวิจัยให้ได้ไปต่อ”

โดย ดร.พิชญ พัฒนสัตยวงศ์
อาจารย์สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัย "วัสดุไฮบริดเพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่"

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/AUGKo28sVkszbW5g9

** สำหรับอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **
ขอความกรุณาให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านรายวิชา 2100919.01 ใน myCourseVille (Register "As a Student" ด้วย password: MMS3) เพื่อประโยชน์ในการใช้นับภาระงานของท่าน

** สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้ทางลิงค์ Zoom ดังนี้ **

Topic: ก้าวแรกของอาจารย์รุ่นใหม่-สร้างงานวิจัยให้ได้ไปต่อ
Time: Jun 24, 2021 12:00 PM Bangkok
Zoom Meeting Link:
https://chula.zoom.us/j/3681417316?pwd=REhWZ1dFS2Z3V0hyNDJzS2k2YXFFQT09

Meeting ID: 368 141 7316
Password: Nb-0XC

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นในโครงการ MMS3 ได้ที่ http://bit.ly/cu-eng-mms-3

แล้วพบกันนะครับ

โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) – Chula Engineering------------------------------------------ขอเชิญคณาจารย์และผู...
19/05/2021

โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) – Chula Engineering
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3)
ในหัวข้อ “วิจัย วิชาการ: ชีวิตและจิตใจ”

โดยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานกรรมการบริหารและจัดการทุน บพค.

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 12.00-13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/W1m2fMbdRJtEWPfo9

รับชมออนไลน์ผ่าน zoom โดยสามารถรับ link เข้าฟังได้ทาง
MyCourseVille: 2100919.01
(password: MMS3)

สำหรับบุคคลภายนอกจะแจ้ง zoom link ให้ท่านทราบทาง email
---------------------------------------

โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3) – Chula Engineering
------------------------------------------
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3)
ในหัวข้อ “วิจัย วิชาการ: ชีวิตและจิตใจ”

โดยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานกรรมการบริหารและจัดการทุน บพค.

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 12.00-13.30 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/W1m2fMbdRJtEWPfo9

รับชมออนไลน์ผ่าน zoom โดยสามารถรับ link เข้าฟังได้ทาง
MyCourseVille: 2100919.01
(password: MMS3)

สำหรับบุคคลภายนอกจะแจ้ง zoom link ให้ท่านทราบทาง email
---------------------------------------

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 6ระหว่า...
30/10/2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

*** ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน และเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ***
(สำหรับบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฯ ได้ที่:
https://op.mahidol.ac.th/ra/registration_MMS
ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คุณธนภัทร/คุณจริยา โทร. 0 2849 6158

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

*** ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน และเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ***
(สำหรับบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฯ ได้ที่:
https://op.mahidol.ac.th/ra/registration_MMS
ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คุณธนภัทร/คุณจริยา โทร. 0 2849 6158

ที่อยู่

ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิติดกับโรงพยาบาลพญาไท 2หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้าลงที่สถานีสนามเป้า

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-278-8251-60,49

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด