กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Department of Livestock Devlopment

ปศุสัตว์ไทย ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ ห่วงใยสุขภาพคน​​นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่...
12/10/2021

ปศุสัตว์ไทย ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ ห่วงใยสุขภาพคน

​​นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและสนับสนุนการผลิตปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ จนถึงเนื้อสัตว์สู่ผู้บริโภค ในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันได้มีการผลักดันการเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรมให้พัฒนารูปแบบการเลี้ยงแบบเดิมที่มีการสนใจในด้านการผลิตจนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ ต้องถูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามธรรมชาติไป เช่น การขังกรงแคบๆ ไปสู่การทำฟาร์มเชิงปราณีตที่ใส่ใจในทุกมิติทั้งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อป้องกันโรคต่างๆเข้าสู่ฟาร์มดังจะเห็นจากความสำเร็จของระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุสาหกรรมสัตว์ปีกไทยที่ทำให้ไทยปลอดไข้หวัดนกมาอย่างต่อเนื่อง การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทำให้สุกรจากไทยยังผลิตและส่งออกไปต่างประเทศได้ หรือการควบคุมโรคลัมปีสกินในฟาร์มโค กระบือ แต่การป้องกันและควบคุมโรคเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์สังคมในปัจจุบันต้องมีการพัฒนาการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้นรวมทั้งการควบคุมและลดการใช้ยาปฎิชีวนะในฟาร์มให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพคน
​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องหลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ได้นำไปใช้ปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ให้มีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ซึ่งมีการอ้างอิงสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักอิสระ 5 ประการ ประกอบด้วย
1. สัตว์ที่เลี้ยงมีอิสระจากความหิว กระหาย และการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง (Freedom from hungry and thirsty)
2. มีอิสระจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม (Freedom from discomfort)
3. มีอิสระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือเป็นโรค (Freedom from pain, injury and disease) โดยมีระบบการป้องกันโรคที่ดี หรือ การใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม พื้นที่การเลี้ยงที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสัตว์
4. มีอิสระจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน (Freedom from fear and distress) ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
5. มีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ (Freedom to express normal behavior) คือมีอิสระการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ และมีความสบายตามชนิดของสัตว์นั้นๆ

​นอกจากด้านสวัสดิภาพสัตว์แล้วกรมปศุสัตว์ยังได้ตระหนักถึงปัญหาของเชื้อดื้อยาจากฟาร์มปศุสัตว์ โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายให้ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างสมเหตุผลคือให้มีการใช้ยาเท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาปฏิชีวนะ โดยมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาหารสัตว์ที่ผสมยา โดยการจะผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาได้ ต้องได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีในโรงงาน (GMP) และต้องมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาซึ่งได้รับการอบรมจากกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ การจะผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาต้องผลิตภายใต้ใบสั่งใช้ยาของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การใช้ยาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์: มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032-2552 ซึ่งเป็นข้อกำหนดหนึ่งของฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยควบคุมการใช้ยาให้ถูกต้อง ตรงตามฉลากยาที่ระบุไว้ตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีระยะหยุดยาก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีโครงการเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ได้แก่ การลดใช้ยาปฏิชีวนะ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised without Antibiotics: RWA) รวมทั้งส่งเสริมการใช้สมุนไพร และโพรไบโอติกส์ ส่งผลให้ภาคการเลี้ยงสัตว์ที่มีเป้าประสงค์หลักตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยายาต้านจุลชีพประเทศไทย 2560-2564 ให้ลดการใช้ยาในสัตว์ลด 30% ภายในปี 2564 ทั้งนี้รวมไปถึงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสิ่งแวดล้อมโดยกรมปศุสัตว์ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านนี้คือ กรมควบคุมมลพิษ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำไปสู่การขยายผลจัดทำร่างแผนชาติเชื้อดื้อยาในอีก 5 ปี (ปี 2566-2570) จากนโยบายเหล่านี้ ทั้งด้านสวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชน ร่วมกันผลักดันให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล มีการห่วงใยใส่ใจสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ คำนึงถึงความปลอดภัยของเนื้อสัตว์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม ปศุสัตว์กล่าวในที่สุด
**********************************
ข้อมูล/ข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.)
กรมปศุสัตว์

รมว.กษ.​เฉลิมชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จ.อำนาจเจริญ https://www.thailandplus.tv...
09/10/2021
รมว.กษ.​เฉลิมชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จ.อำนาจเ

รมว.กษ.​เฉลิมชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จ.อำนาจเจริญ https://www.thailandplus.tv/archives/389777

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

ล่า “โรงงานนม-สหกรณ์" ใครขาย “นมโรงเรียน” ตัดสิทธิ์โควตาทันทีhttps://www.thansettakij.com/economy/498878?as=
07/10/2021
ล่า “โรงงานนม-สหกรณ์" ใครขาย “นมโรงเรียน” ตัดสิทธิ์โควตาทันที

ล่า “โรงงานนม-สหกรณ์" ใครขาย “นมโรงเรียน” ตัดสิทธิ์โควตาทันที
https://www.thansettakij.com/economy/498878?as=

“โรงงานนม-สหกรณ์” มีหนาว “ อธิบดีกรมปศุสัตว์” เดือด ล่าคนผิดเอามาลงโทษ ส่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ลงพื้นที่ แก...

เฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ บุกทลายแหล่งขายวัคซีน ASF และลัมปี สกิน เถื่อน"​เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อ...
06/10/2021

เฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ บุกทลายแหล่งขายวัคซีน ASF และลัมปี สกิน เถื่อน"

​เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร เข้าตรวจค้นและจับกุมร้านขายยาสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภายหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการประกาศขายวัคซีนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) และวัคซีนลัมปี สกิน ผ่านทางสื่อออนไลน์ พบของกลางการกระทำผิดเป็นวัคซีนโรคอหิวาต์​แอฟริกา​ใน​สุกร​(ASF) และวัคซีนลัมปี สกิน ที่ไม่มีทะเบียนตำรับยา จำนวน 5 รายการ มูลค่ากว่าแสนบาท ดังนี้

1. วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จำนวน 27 ขวด ขวดละ 20 โดส มูลค่า 72,900 บาท (ราคาขวดละ 2,700 บาท)

2. วัคซีนโรคลัมปี สกิน จำนวน 4 ยี่ห้อ รวม 252 โดส มูลค่า 27,200 บาท

​โดยได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ในข้อหาขายยาที่มิได้
ขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามมาตรา 72(4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

​นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าวัคซีนที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย นอกจากจะไม่มีการพิสูจน์ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแล้ว อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากวัคซีนดังกล่าวทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ได้ ดังนั้น หากเกษตรกรมีความต้องการใช้วัคซีนที่ถูกต้อง ควรดูรายละเอียดที่ระบุในฉลาก โดยเฉพาะเลขทะเบียนตำรับยา วันผลิต วันหมดอายุ วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้วัคซีน หรือพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือเบอร์โทรศัพท์ 0 2501 3473 ต่อ 112 ,0 2159 0406 ต่อ 104

****************************************
ข่าวและข้อมูลโดย : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์
(6 ตุลาคม 2564)

Photos from กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
06/10/2021

Photos from กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

🐄🐄 “#นายกฯ”  ตั้ง #Sandboxปศุสัตว์  สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืนให้ #เกษตรกร .พลเอก #ประยุทธ์_จันทร์โอชา  #นายกรัฐมนตรี ...
05/10/2021

🐄🐄 “#นายกฯ” ตั้ง #Sandboxปศุสัตว์ สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืนให้ #เกษตรกร
.
พลเอก #ประยุทธ์_จันทร์โอชา #นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธาน #สภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะเข้าพบ เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวคิดให้ตั้ง #Sandbox #ปศุสัตว์ หวังเพิ่มช่องทางรายได้สร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตรกร
.
รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้ง 76 จังหวัด โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย มีการกำหนดเป้าหมาย คือ การเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร รัฐบาลมีแนวคิดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น #โค - #กระบือ #สุกร เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ควบคู่กับการทำการเกษตร มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ “Sandbox ปศุสัตว์” พิจารณากำหนดพื้นที่ / กลุ่มเป้าหมาย มีการควบคุมโรคสัตว์ ให้เป็นโครงการนำร่อง ขณะเดียวกัน ก็ให้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาช่องทางส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดต่างประเทศได้ที่ต้องการนำเข้าโคอยู่แล้ว
.
นายกฯ ย้ำว่าต้องทำงานร่วมกันระหว่างภาคเกษตรกรและฝ่ายบริหาร คือรัฐบาล ช่วยกันหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน ต้องให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ริเริ่มไว้ คือ การปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด ที่สร้างมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใช้ประกันเงินกู้และเป็นมรดกลูกหลานได้ รวมทั้งโครงการ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” แนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานไว้ ทั้งยังช่วยสร้างธนาคารอาหาร “Food Bank” ให้กับชุมชนด้วย
.
ด้าน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากสภาเกษตรกรแห่งชาติมาตลอด สภาเกษตรกรพร้อมทำงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อน ส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหา ให้แก่เกษตรกรและภาคเกษตรกรรม เห็นชอบกับแนวคิดของรัฐบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงโค ซึ่งหลายพื้นที่ของไทย มีลักษณะกายภาพที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้า สร้างรายได้ ซึ่งในอนาคตสามารถทดแทนการทำการเกษตรได้อีกด้วย หลังจากนี้ สภาเกษตรกรจะได้ประสานกับ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อผลักดันโครงการนี้ต่อไป

ที่มา: https://www.facebook.com/183675461657982/posts/6931279020230892/

🐄🐄 “นายกฯ” ตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกร
.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะเข้าพบ เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวคิดให้ตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ หวังเพิ่มช่องทางรายได้สร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตรกร
.
รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้ง 76 จังหวัด โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย มีการกำหนดเป้าหมาย คือ การเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร รัฐบาลมีแนวคิดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค-กระบือ สุกร เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ควบคู่กับการทำการเกษตร มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ “Sandbox ปศุสัตว์” พิจารณากำหนดพื้นที่ / กลุ่มเป้าหมาย มีการควบคุมโรคสัตว์ ให้เป็นโครงการนำร่อง ขณะเดียวกัน ก็ให้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาช่องทางส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดต่างประเทศได้ที่ต้องการนำเข้าโคอยู่แล้ว
.
นายกฯ ย้ำว่าต้องทำงานร่วมกันระหว่างภาคเกษตรกรและฝ่ายบริหาร คือรัฐบาล ช่วยกันหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน ต้องให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ริเริ่มไว้ คือ การปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด ที่สร้างมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใช้ประกันเงินกู้และเป็นมรดกลูกหลานได้ รวมทั้งโครงการ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” แนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานไว้ ทั้งยังช่วยสร้างธนาคารอาหาร “Food Bank” ให้กับชุมชนด้วย
.
ด้าน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากสภาเกษตรกรแห่งชาติมาตลอด สภาเกษตรกรพร้อมทำงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อน ส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหา ให้แก่เกษตรกรและภาคเกษตรกรรม เห็นชอบกับแนวคิดของรัฐบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงโค ซึ่งหลายพื้นที่ของไทย มีลักษณะกายภาพที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้า สร้างรายได้ ซึ่งในอนาคตสามารถทดแทนการทำการเกษตรได้อีกด้วย หลังจากนี้ สภาเกษตรกรจะได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผลักดันโครงการนี้ต่อไป

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #Sandboxปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ปล่อยขบวนรถฟางอัดฟ่อนช่วยเหลือเกษตรกรวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัต...
05/10/2021

กรมปศุสัตว์ ปล่อยขบวนรถฟางอัดฟ่อนช่วยเหลือเกษตรกร
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานปล่อยขบวนรถฟางอัดฟ่อนจากภาคเอกชนจิตอาสา "ชมรมฟางอัดฟ่อน" โดยนายประจวบ เนียมจีน จำนวน 5,000 ฟ่อน อาหารครบส่วน​(TMR) จำนวน​ 190 กระสอบ​ ข้าวโพดหมัก​ จำนวน​ 190 กระสอบ​ น้ำดื่ม​ จำนวน​ 5,000 ขวด​ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ​ จำนวน​ 5​ ตำบล​ เกษตร​ 672 ราย​ โคนม/โคเนื้อ​ 12,825 ตัว​ โดยมี นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี​ ณ ด่านกักกันสัตว์ฯ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

04/10/2021

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ตลาดสดใน อ.สังขะ พบไข่ปลอมระบาด
.
ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่อง ตลาดสดใน อ.สังขะ พบไข่ปลอมระบาด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
จากกรณีที่มีกระแสข่าวรายงานว่า ประชาชนซื้อไข่ไก่ในพื้นที่ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ แจ้งว่ามีการซื้อไข่ไก่ราคาถูกผิดปกติ มีขนาดใหญ่มาก พบลักษณะภายนอก ภายใน รวมถึงลักษณะหลังทอดแล้ว แตกต่างจากไข่ไก่ทั่วไป เช่น เปลือกเป็นรอย จุดสีน้ำตาล มีรอยขีดข่วน เมื่อตอกดูพบไข่ขาวมีฟองฟู ไข่แดงเนื้อเหนียวเหมือนเคี้ยวแผ่นแป้ง จึงเข้าใจว่าเป็นไข่ปลอมนั้น
.
ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ประเทศไทยไม่มีการผลิตไข่ปลอมซึ่งต้นทุกการผลิตแพงกว่าไข่จริงในไทย อีกทั้งประเทศไทยยังสามารถผลิตไข่ไก่ได้ในปริมาณมากเกินความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ไม่มีความจำเป็นต้องผลิตไข่ปลอมขึ้นมาหลอกขายแต่อย่างใด นอกจากนี้ กระแสข่าวไข่ปลอมยังเกิดขึ้นเป็นประจำ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกครั้ง พบว่ามักเป็นไข่เก่าเสื่อมคุณภาพแทบทั้งสิ้น
.
สำหรับกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีณรงค์เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าไข่ที่ซื้อมาน่าจะเป็นไข่เก่าเก็บ และได้ชี้แจงให้ผู้บริโภคได้เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อไข่สดแล้ว โดยการเก็บไข่ไว้นานเกินไปหรือไข่ที่มีความเก่ามากจะปรากฏการเสื่อมสภาพตามข่าวที่ปรากฎบ่อยครั้ง ได้แก่ เหนียวหรือข้นเป็นวุ้นซึ่งมักเกิดจากการเก็บรักษาไข่ในอุณหภูมิต่ำเป็นระยะเวลานาน ทำให้โปรตีนในไข่ขาวและไข่แดงมีการเปลี่ยนสภาพโครงสร้างจากความเย็นทำให้กลายเป็นลักษณะคล้ายวุ้น หรือเมื่อผ่านความร้อนจะแข็งกลายเป็นยางเหนียวๆ เพราะโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงจะสภาพเหมือนยางหรือซิลิโคน ซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นไข่ปลอม
.
ส่วนวิธีการเลือกซื้อไข่สด ให้สังเกตุที่เปลือกไข่ ไข่สดจะมีนวลไข่คล้ายแป้งติดอยู่ เปลือกเรียบไม่ขรุขระ เปลือกไข่ภายนอกเป็นสีนวลตามสายพันธุ์ไก่ ไม่มีสิ่งสกปรก เปลือกไข่ไม่แตก บุบ ร้าว หากเขย่าจะไม่มีเสียงน้ำกระฉอกภายใน หรือสังเกตง่ายๆ ด้วยการดูที่วันผลิตและหมดอายุที่แสดงที่ฉลากของไข่ ส่วนการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสมคือ ควรเก็บในอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียสหรือก็คือเก็บในตู้เย็นในช่องเก็บไข่ ยิ่งหากเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติแล้วเมื่อผ่านไป 7 วันยิ่งควรนำเข้าตู้เย็น แต่ไม่ควรเก็บในช่องแช่แข็งซึ่งจะทำให้โปรตีนไข่เปลี่ยนสภาพไป
.
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การผลิตไข่ไก่ในประเทศไทย ประมาณ 92 % ผลิตจากฟาร์มภายใต้มาตรฐาน GAP ที่ได้รับรองโดยกรมปศุสัตว์ มีการควบคุมดูแลการผลิตตั้งแต่แหล่งที่มาของแม่ไก่ไข่ การให้อาหาร การให้ยา การเฝ้าระวังโรค และส่วนใหญ่เลี้ยงภายใต้ระบบปิดอย่างเข้มงวด ทำให้ได้ไข่ที่สด สะอาด มีความปลอดภัยและปลอดสารตกค้าง โดยขอให้ประชาชนเลือกซื้อไข่ไก่สดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น สถานที่จำหน่ายที่เป็นหลักแหล่งซึ่งสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของไข่ไก่ได้ หรือเพียงมองหาตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อให้มั่นใจได้ทันทีว่าสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สดนั้นได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์
.
ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมปศุสัตว์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th หรือโทร. 02 6534444
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พบว่าไข่ที่ซื้อมาเป็นไข่เก่าเสื่อมคุณภาพ ไม่ใช่ไข่ปลอมแต่อย่างใด
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
.
LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
.
#ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ไข่ไก่ #ไข่ปลอม #เปลือกไข่ #ไก่

ประกาศราชกิจจานุเบกษา จดทะเบียนจัดตั้ง”มูลนิธิภูบดินทร์”ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แ...
04/10/2021
ประกาศ! อย่างเป็นทางการ มูลนิธิ "ภูบดินทร์" ในพระบรมราชูปถัมภ์ |กลางกรุง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
จดทะเบียนจัดตั้ง”มูลนิธิภูบดินทร์”ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ

มูลนิธิภูบดินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ที่ดินของรัฐทุกประเภท อาทิ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ราชพัสดุ หรือ ที่สาธารณะประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทางราชการเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายของพื้นที่นั้น ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สามารถดำรงชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรม ตามวิถีชุมชนท้องถิ่น และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ

ส่งเสริมชุมชน ให้มีการจัดการ ใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชีวิต

เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และประสานหน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม

รายงาน(ประกาศ)
https://youtu.be/cvcvdTWsF_A

#พระราชินีสุทิดา#พระราชินี#สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา มูลนิธิ ภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบเนื่องต่อยอดมา.....

ที่อยู่

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-653-4444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ:

วิดีโอทั้งหมด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ◾️ e-mail : [email protected] ◾️ โทร. : 02-653-4444 ◾️ Website : http://www.dld.go.th ◾️ Facebook : https://www.facebook.com/DLDthailand/ ◾️ Youtube : youtube.com/c/DLDChannelth ◾️ Twitter : https://twitter.com/dldthailand ◾️ LINE Official : https://lin.ee/4uZSAjz

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมต้องตวามช่วยเหลือหรือความเป็นธรรมครับ วัวผมตายด้วยโรคลัมปีสกินตาย1ตัวตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วผู้ใหญ่บ้านให้ทำแบบฟอร์มส่งปศุสัตว์อำเภอจนถึงวันนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งผมว่า ผมกรอกแบบฟอร์มไว้ไม่ได้เงินเยียวยานะเพราะว่าวัวผมไม่ได้ลงทะเบียนกับปศุสัตว์ไว้ ผมอยากทราบว่าวัวผมต้องตายฟรีโดยที่ไม่มีเงินเยียวยาหรอครับ แล้วที่ผมได้ดูข่าวว่าปศุสัตว์จะช่วยเหลือเต็มที่นี่มันหมายความว่ายังไงครับสรุบคือวัวผมตายฟรี
กรมปศุสัตว์ ไม่ฟังเสียงเกษตรกรหน่อยหรือคะ สุกรตายมากมายที่อำเภอท่าวุ้ง ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลย บ่ายเบี่ยงไม่ให้เข้าพบเพื่อเข้าไปแจ้งขอความช่วยเหลือ กล่าวหาเกษตรกรว่าเอาหมูป่วยเข้ามาเลี้ยงเพื่อจะเอาเงินชดเชย ไม่เคยลงพื้นที่มาดูงาน มารับฟังความเดือดร้อนของเกษตรกร กรมให้คนไม่ได้เรื่องแบบนี้มาอยู่ได้อย่างไรตั้ง 7-8ปี
เรียน ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ ได้มีโรคลัมปีสกิน กำลังระบาดอย่างมากซึ่งมีผลทำให้โค-กระบือ ล้มตาย และจากคำสั่งจากกรมปศุสัตว์ห้ามมีการซื้อขาย ทำให้ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว จึงอยากให้ท่านช่วยอนุเคราห์ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง "คนเลี้ยงวัว"
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"เวยโฟ"...เจ้าแรกเจ้าเดียวที่ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้นดูดความชื้น...สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้......สอบถาม idline:weifo1/062-4944693 โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
"สรวิศ" อธิบดีกรมปศุสัตว์ พลิกเกมรบ สู้โควิด ดัน "มาตรฐานปศุสัตว์0K" ป้องอุตสาหกรรม 2 แสนล้าน ตอกย้ำลูกค้า ไทย-ทั่วโลก มั่นใจเนื้อสัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย ไร้โควิด https://www.facebook.com/216002825085947/posts/4654172924602226/
ครม. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า และเพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43527 https://www.moac.go.th/news-preview-431491791197 https://gnews.apps.go.th/news?news=87438
พวกผมเกษตรเลี้ยงวัว #กู้ธนาคารกู้ ธกส #กันมาทั้งนั้นวัวควายขายไม่ได้ขนย้ายก็โดนจับ แล้วพวกผมจะเอาเงินที่ไหนมาส่งเขาครับ พวกผมไม่ได้มีเงินเดือนกินเหมือนพวกท่านไม่มีคำว่าขาดทุน #เกษตรอย่างพวกผมต้องขายวัวส่งเขาวัวตายก็ขาดทุนขายไม่ได้ราคาตกก็ขาดทุน ตอนนี้ชาวบ้านอย่างพวกผมจะตายกันหมดแล้วสองเดือนแล้วครับท่ายังเป็นแบบนี้เกษตรตายแน่ครับ #ท่านผู้ว่า กรมปศุสัตว์ #ปล.อยากรู้เมื่อไหร่จะขนย้ายวัวได้ครับ
พวกผมเกษตรเลี้ยงวัว #กู้ธนาคารกู้ ธกส #กันมาทั้งนั้นวัวควายขายไม่ได้ขนย้ายก็โดนจับ แล้วพวกผมจะเอาเงินที่ไหนมาส่งเขาครับ พวกผมไม่ได้มีเงินเดือนกินเหมือนพวกท่านไม่มีคำว่าขาดทุน #เกษตรอย่างพวกผมต้องขายวัวส่งเขาวัวตายก็ขาดทุนขายไม่ได้ราคาตกก็ขาดทุน ตอนนี้ชาวบ้านอย่างพวกผมจะตายกันหมดแล้วสองเดือนแล้วครับท่ายังเป็นแบบนี้เกษตรตายแน่ครับ #ท่านผู้ว่า กรมปศุสัตว์ #ปล.โปรดเขาถึงเกษตรเหมือนหน้าที่พวกท่านด้วย
#ขอถามหัวหน้าปศุสัตว์ กับผู้ว่าเมืองเพชรบุรี หน่อยพอจะขนย้ายวัวได้ยังครับ #หนี้สินรัดตัวเกษตรอย่างพกผมหมดแล้วครับ มีแต่รายจ่ายค่ากินค่ารถค่านมค่าน้ำค่าไฟท่ายังเป็นแบบนี้ยังไม่ให้ขนย้าย #เดี๋ยวเจอฆ่าตัวตายแน่ เพราะพวกผมไม่มีเงินเดือนเหมือนพวกท่าน
ผมเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงวัวขุนวัวซื้อขายตอนนี้เดือดร้อนกันมากครับอยากทราบว่าเมื่อไหร่วัวจะขนย้ายได้ครับ ตอนนี้วัวขุนอ้วนแล้วโดนกดราคามากทำให้ขาดทุนกันเยอะครับ อาชีพหลักก็มาจากวัว ตอนนี้เดือดร้อนมากค่ารถค่ากินค่าดอกธนาคาร ผมอยากรู้เมื่อไหร่จะขนย้ายวัวได้ครับ
สอบถามความคืบหน้าของวัคซีน ลัมปีสกินครับ ตอนนี้ถึงไหนแล้ว ไม่มีผู้แจ้งใดๆเลยครับ
บ้านผาดำ ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ชาวบ้านผาดำขอวิงวอนถือหน่วยงานราชการกรมปศุสัตว์ช่วยมาดูแล และแนะนำชาวบ้านหน่อยครับหมูตายกันเป็นว่าเล่นเลยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแล เดี๋ยวเชื้อจะลำบากนะครับ