Clicky

Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University

Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University Dept. of Linguistics Fan Page

เปิดเหมือนปกติ

รายวิชา 2209380 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 นี้ จะมาในหัวข้อ "ภาษาและดีเอ็นเอกับประวัติศาสตร์ภา...
18/05/2022

รายวิชา 2209380 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 นี้ จะมาในหัวข้อ "ภาษาและดีเอ็นเอกับประวัติศาสตร์ภาษาและชาติพันธุ์"

สอนโดยรศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาฯ) และรศ. จตุพล กำปวนสาย (ภาควิชาชีววิทยา มช.)

ผู้สนใจ กรุณาติดต่อ รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ที่ [email protected]

Speakers of Thai may acknowledge the fact that the language boasts a generous repertoire of personal reference terms, co...
16/05/2022
To me, or not to me: How ASD children produce and comprehend personal reference terms - Southeast Asian Linguistics Research Unit

Speakers of Thai may acknowledge the fact that the language boasts a generous repertoire of personal reference terms, comprising not only over 50 different personal pronouns, but also kinship terms, occupational titles, and personal names. In a novel experimental semantics and pragmatics study, Dr. Nattanun Chanchaochai inquires into the production and comprehension of semantically and pragmatically distinct Thai personal reference terms among children with autism spectrum disorders (ASD) and typically developing children (TD).

Speakers of Thai may acknowledge the fact that the language boasts a generous repertoire of personal reference terms, comprising not only over 50 different

ตารางสอนสำหรับปีการศึกษา 2565 มาแล้วครับ วิชาพิเศษสำหรับปีนี้ คือ Selected Topics สำหรับนิสิตป.ตรี และวิชา Seminar in Sy...
13/05/2022

ตารางสอนสำหรับปีการศึกษา 2565 มาแล้วครับ
วิชาพิเศษสำหรับปีนี้ คือ
Selected Topics สำหรับนิสิตป.ตรี และวิชา Seminar in Syntax and Semantics สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาครับ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายวิชาของปีหน้า สามารถฝากคำถามไว้ใน comment ได้เลยครับ

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนรายวิชาที่ภาควิชาเปิดสอนในภาคการศึ...
26/04/2022

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนรายวิชาที่ภาควิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

รายวิชาระดับปริญญาตรี
- 2209261 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Basic programming for natural language processing)
- 2209370 ภาษาและความคิด (Language and mind)
- 2209376 คลังข้อมูลภาษา (Language corpora)

วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
- 2209503 สัทศาสตร์และสัทวิทยา (Phonetics and phonology)
- 2209521 วากยสัมพันธ์ (Syntax)
- 2209611 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Historical linguistics)
- 2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Programming for Natural Language Processing)
- 2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus linguistics)

ดูตารางสอนได้ที่ https://www.facebook.com/1461679257447910/posts/3304268979855586/?d=n

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 3 รายวิชาสำหรับระดับปริญญาตรี และไม่เกิน 2 รายวิชาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

วิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจมีทั้งการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ (onsite) แบบออนไลน์ (online) และแบบผสมผสาน (blended learning)

การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) แบบผ่าน/ไม่ผ่าน (S/U) หรือแบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คิดแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี 10,500 บาท ระดับบัณฑิตศึกษา 12,750 บาท กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้เข้าร่วมเรียนจะต้องชำระเงินค่าปรับให้สำนักทะเบียนในอัตราที่สำนักทะเบียนกำหนด

ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3JIVtwB ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2565 โปรดเตรียมสำเนา Transcript แสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และ CV หรือ Resume สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
- ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครครบถ้วนภายในวันที่ 20 พ.ค. 2565
- ผู้สมัครสามารถเข้าเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้
- ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก
- ความสนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชา
- รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ภาควิชาฯ จะแจ้งผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทางอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2565 และนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 2565 หลังจากนั้นจะแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2565

คณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลใน...
25/04/2022

คณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Linguistics Olympiad หรือ APLO) ครั้งที่ 4 โดยเรียงลำดับคะแนนดังนี้

เหรียญเงิน
1. ปณวัตร เตียเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2. ตนุภัทร ตระกูลธงชัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เหรียญทองแดง
3. กฤตภาส กฤษณะเดชา โรงเรียนกำเนิดวิทย์
4. นราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
5. ณัฐดนัย ศักดาภิพาณิชย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6. ณัช กอตระกูลสิน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7. ปวฎา อัมไพรวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย
ธีร์ วัฒนารักษ์สกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 ลำดับแรกในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเดินทางไปร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Linguistics Olympiad) ครั้งที่ 19 ณ ไอล์ออฟแมน (Isle of Man) ในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันด้านภาษาศาสตร์ในระดับโลก

ขอขอบพระคุณ ExxonMobil Limited (บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด) ผู้ร่วมสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ผู้ที่ประสงค์ร่วมสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ สามารถติดต่อขอร่วมสนับสนุนได้ที่ [email protected]

ดูผลอย่างเป็นทางการของการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิกได้ที่ https://aplo.asia/results/aplo-2022-results/

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟัง Linguistics Colloquium ในหัวข้อ Mitigating Spurious Correlation in Natural Language Understandi...
18/04/2022

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟัง Linguistics Colloquium ในหัวข้อ Mitigating Spurious Correlation in Natural Language Understanding โดย ดร.แคน อุดมเจริญชัยกิจ ในวันที่ 20 เมษายน เวลา 16:00 - 17:30 ผ่านทางซูม https://chula.zoom.us/j/95222263210?pwd=RlNPOGYvOWduUTB0dGZQMlozVXIvdz09

คณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ได้จัดการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ให้ก...
09/04/2022

คณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ได้จัดการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกจากนักเรียนทั่วประเทศและจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Linguistics Olympiad หรือ APLO) ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 12.00-17.00 น. (เวลาประเทศไทย)

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 ลำดับแรกในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเดินทางไปร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Linguistics Olympiad) ครั้งที่ 19 ณ ไอล์ออฟแมน (Isle of Man) ในเดือนกรกฎาคม 2565 การเดินทางครั้งนี้ได้การสนับสนุนจาก ExxonMobil Limited (บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด)

06/04/2022

เนื่องจากมีผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย “การวิจัยการแปรเสียงวรรณยุกต์: ทฤษฎีและแนวทางการวิเคราะห์”
โดย รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และ ผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 – 18.30 น. ครบตามจำนวนแล้ว จึงได้ปิดรับการลงทะเบียน

ตอนนี้ อีเมลสำหรับแจ้งลิงก์เพื่อร่วมฟังการบรรยายได้ส่งถึงผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว หากท่านใดที่ได้ลงทะเบียนไว้ และยังไม่ได้รับลิงก์ดังกล่าว สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนมาทาง Inbox ของเพจภาควิชาภาษาศาสตร์เพื่อรับลิงก์การบรรยาย

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้...
01/04/2022

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ “การวิจัยการแปรเสียงวรรณยุกต์: ทฤษฎีและแนวทางการวิเคราะห์”

โดย รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และ ผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 – 18.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์การบรรยายได้ที่ https://forms.gle/MUbWx1AbgT1MXRSc6

Have you ever noticed that Thai people in old footages have an unfamiliar accent?  Joe Pittayaporn (ChulaSEAL) discusses...
31/03/2022
Linguistic motivations behind tonal contour changes: A case of Bangkok Thai tones - Southeast Asian Linguistics Research Unit

Have you ever noticed that Thai people in old footages have an unfamiliar accent? Joe Pittayaporn (ChulaSEAL) discusses prevailing biases in human speech responsible for the trajectory of contour changes witnessed by the five lexical tones in Bangkok Thai tones during the past century.

By carefully observing recurrent diachronic patterns, historical phonologists are able to make out generalizations and thus arrive at a better understanding

มารู้จักชาวมอแกลนผ่านรูปผ่าน จากงานนอนหาดของชาวมอแกลน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565สารคดีภาพถ่ายเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษ...
26/03/2022

มารู้จักชาวมอแกลนผ่านรูปผ่าน จากงานนอนหาดของชาวมอแกลน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565

สารคดีภาพถ่ายเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและบันทึกภาษาและวัฒนธรรมมอแกลน ในโครงการภูมิทัศน์ภาษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปและการเข้ามาของภาษากลุ่มไท ภายใต้ชุดโครงการวิจัย สุวรรณภูมิเพื่ออนาคต ซึ่งได้รับทุนจากสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา วิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.arts.chula.ac.th/chulaseal/)

ผศ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ ให้ความรู้ทางพอดแคสต์เกี่ยวกับการกีดกันทางเพศในภาษา ใน “ARTS F(E)M: เข้าใจสตรีผ่านมิติอักษรศาสตร์”...
26/03/2022

ผศ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ ให้ความรู้ทางพอดแคสต์เกี่ยวกับการกีดกันทางเพศในภาษา ใน “ARTS F(E)M: เข้าใจสตรีผ่านมิติอักษรศาสตร์” เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)

20/03/2022
6th Arts Undergraduate Humanities

ขอเชิญท่านผู้สนใจรับฟังการบรรยายเรื่อง "ภาษาและการสื่อสารในยุคโรคระบาดโควิด-19 จากมุมมองภาษาศาสตร์” โดย ผศ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ

ในงานการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6

จัดโดยคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://fb.watch/bSoFCO8ajE/

แนะนำหนังสือ “สัทศาสตร์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” ฉบับปรับปรุงล่าสุด พิมพ์ครั้งที่ 3 โดย รศ.ดร.นันทนา รณเกียรติ และผศ.ดร.ศุจ...
04/03/2022

แนะนำหนังสือ “สัทศาสตร์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” ฉบับปรับปรุงล่าสุด พิมพ์ครั้งที่ 3 โดย รศ.ดร.นันทนา รณเกียรติ และผศ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์

“ตำราเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีที่สำคัญของการศึกษาเรื่องเสียงคือสัทศาสตร์ โดยกล่าวถึงองค์ประกอบของเสียงเรียง (segment) ซึ่งเกี่ยวกับเสียงพยัญชนะ (consonant) เสียงสระ (vowel) และเสียงซ้อน (suprasegment) ได้แก่ ความดัง (loudness) ความเร็ว (tempo) ความยาว (length) การลงเสียงหนัก (stress) จังหวะ (rhythm) ระดับเสียง (pitch) มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสรีรสัทศาสตร์ (Articulatory Phonetics) และกลสัทศาสตร์ (Acoustic Phonetics) เข้าด้วยกัน รวมทั้งได้อธิบายถึงการนำเอาสัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet) มาใช้เขียนแทนเสียงตามระบบสากลที่ใช้อยู่ทั่วไปในวงการสัทศาสตร์ นอกจากเนื้อหาที่ครอบคลุมทางทฤษฎีแล้ว ตอนท้ายของแต่ละบท ยังมีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปฝึกภาคปฏิบัติได้ทันทีหลังจากได้ศึกษาและทำความเข้าใจทฤษฎีแล้ว ทั้งนี้เพราะในการศึกษาวิชาสัทศาสตร์ นอกจากจะศึกษาด้านทฤษฎีแล้ว จะต้องมีการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปด้วย จึงจะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มที่ ในภาคปฏิบัติดังกล่าวนี้ ได้จัดทำแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกทั้งด้านการฟัง (perception) และการออกเสียง (production) ที่เหมาะสมกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ในตอนท้ายสุดของเล่ม ได้จัดทำดัชนีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นเนื้อหา”

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่
https://thammasatpress.tu.ac.th/wp_tupress/product/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2/?fbclid=IwAR0uz8zLeW5L4OkN95TpH2bbnZkeUUCIbOeUfSSUFym2O0PiTfHO13MMRME

ผู้ที่พลาดกิจกรรมวิชาการ “ฐานข้อมูลสัพะพะจะนะพาสาไทออนไลน์กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” จัดโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศา...
24/02/2022
การบรรยายและเสวนาวิชาการหัวข้อ “ฐานข้อมูลสัพะพะจะนะพาสาไทออนไลน์กับการศึกษาภาษาและวร

ผู้ที่พลาดกิจกรรมวิชาการ “ฐานข้อมูลสัพะพะจะนะพาสาไทออนไลน์กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” จัดโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถรับชมได้ที่ช่องยูทูป

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/chulaseal/2022/02/23/การบรรยายและเสวนาวิชาก/

โครงการ “สร้างทรัพยากรดิจิทัลในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยก่อนปัจจุบัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิ....

ที่อยู่

254 Phayathai Road
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+662 2184692

เว็บไซต์

http://www.arts.chula.ac.th/ling/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Dept. of Linguistics, Chulalongkorn Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายวิชา 2209380 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 นี้ จะมาในหัวข้อ "ภาษาและดีเอ็นเอกับประวัติศาสตร์ภาษาและชาติพันธุ์" สอนโดยรศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาฯ) และรศ. จตุพล กำปวนสาย (ภาควิชาชีววิทยา มช.) ผู้สนใจ กรุณาติดต่อ รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ที่ [email protected]
Speakers of Thai may acknowledge the fact that the language boasts a generous repertoire of personal reference terms, comprising not only over 50 different personal pronouns, but also kinship terms, occupational titles, and personal names. In a novel experimental semantics and pragmatics study, Dr. Nattanun Chanchaochai inquires into the production and comprehension of semantically and pragmatically distinct Thai personal reference terms among children with autism spectrum disorders (ASD) and typically developing children (TD).
ตารางสอนสำหรับปีการศึกษา 2565 มาแล้วครับ วิชาพิเศษสำหรับปีนี้ คือ Selected Topics สำหรับนิสิตป.ตรี และวิชา Seminar in Syntax and Semantics สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาครับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายวิชาของปีหน้า สามารถฝากคำถามไว้ใน comment ได้เลยครับ
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนรายวิชาที่ภาควิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ รายวิชาระดับปริญญาตรี - 2209261 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Basic programming for natural language processing) - 2209370 ภาษาและความคิด (Language and mind) - 2209376 คลังข้อมูลภาษา (Language corpora) วิชาระดับบัณฑิตศึกษา - 2209503 สัทศาสตร์และสัทวิทยา (Phonetics and phonology) - 2209521 วากยสัมพันธ์ (Syntax) - 2209611 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Historical linguistics) - 2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Programming for Natural Language Processing) - 2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus linguistics) ดูตารางสอนได้ที่ https://www.facebook.com/1461679257447910/posts/3304268979855586/?d=n บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 3 รายวิชาสำหรับระดับปริญญาตรี และไม่เกิน 2 รายวิชาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจมีทั้งการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ (onsite) แบบออนไลน์ (online) และแบบผสมผสาน (blended learning) การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) แบบผ่าน/ไม่ผ่าน (S/U) หรือแบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คิดแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี 10,500 บาท ระดับบัณฑิตศึกษา 12,750 บาท กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้เข้าร่วมเรียนจะต้องชำระเงินค่าปรับให้สำนักทะเบียนในอัตราที่สำนักทะเบียนกำหนด ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3JIVtwB ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2565 โปรดเตรียมสำเนา Transcript แสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และ CV หรือ Resume สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ - ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครครบถ้วนภายในวันที่ 20 พ.ค. 2565 - ผู้สมัครสามารถเข้าเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้ - ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก - ความสนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชา - รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้ หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ภาควิชาฯ จะแจ้งผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทางอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2565 และนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 2565 หลังจากนั้นจะแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2565
คณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Linguistics Olympiad หรือ APLO) ครั้งที่ 4 โดยเรียงลำดับคะแนนดังนี้ เหรียญเงิน 1. ปณวัตร เตียเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2. ตนุภัทร ตระกูลธงชัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญทองแดง 3. กฤตภาส กฤษณะเดชา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 4. นราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 5. ณัฐดนัย ศักดาภิพาณิชย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 6. ณัช กอตระกูลสิน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 7. ปวฎา อัมไพรวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รางวัลชมเชย ธีร์ วัฒนารักษ์สกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 ลำดับแรกในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเดินทางไปร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Linguistics Olympiad) ครั้งที่ 19 ณ ไอล์ออฟแมน (Isle of Man) ในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันด้านภาษาศาสตร์ในระดับโลก ขอขอบพระคุณ ExxonMobil Limited (บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด) ผู้ร่วมสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ผู้ที่ประสงค์ร่วมสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ สามารถติดต่อขอร่วมสนับสนุนได้ที่ [email protected] ดูผลอย่างเป็นทางการของการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิกได้ที่ https://aplo.asia/results/aplo-2022-results/
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟัง Linguistics Colloquium ในหัวข้อ Mitigating Spurious Correlation in Natural Language Understanding โดย ดร.แคน อุดมเจริญชัยกิจ ในวันที่ 20 เมษายน เวลา 16:00 - 17:30 ผ่านทางซูม https://chula.zoom.us/j/95222263210?pwd=RlNPOGYvOWduUTB0dGZQMlozVXIvdz09
คณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ได้จัดการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกจากนักเรียนทั่วประเทศและจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Linguistics Olympiad หรือ APLO) ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 12.00-17.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 ลำดับแรกในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเดินทางไปร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Linguistics Olympiad) ครั้งที่ 19 ณ ไอล์ออฟแมน (Isle of Man) ในเดือนกรกฎาคม 2565 การเดินทางครั้งนี้ได้การสนับสนุนจาก ExxonMobil Limited (บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด)
เนื่องจากมีผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย “การวิจัยการแปรเสียงวรรณยุกต์: ทฤษฎีและแนวทางการวิเคราะห์” โดย รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และ ผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 – 18.30 น. ครบตามจำนวนแล้ว จึงได้ปิดรับการลงทะเบียน ตอนนี้ อีเมลสำหรับแจ้งลิงก์เพื่อร่วมฟังการบรรยายได้ส่งถึงผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว หากท่านใดที่ได้ลงทะเบียนไว้ และยังไม่ได้รับลิงก์ดังกล่าว สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนมาทาง Inbox ของเพจภาควิชาภาษาศาสตร์เพื่อรับลิงก์การบรรยาย
ภาควิชาภาษาศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ “การวิจัยการแปรเสียงวรรณยุกต์: ทฤษฎีและแนวทางการวิเคราะห์” โดย รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และ ผศ. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 – 18.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์การบรรยายได้ที่ https://forms.gle/MUbWx1AbgT1MXRSc6
Have you ever noticed that Thai people in old footages have an unfamiliar accent? Joe Pittayaporn (ChulaSEAL) discusses prevailing biases in human speech responsible for the trajectory of contour changes witnessed by the five lexical tones in Bangkok Thai tones during the past century.
มารู้จักชาวมอแกลนผ่านรูปผ่าน จากงานนอนหาดของชาวมอแกลน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2565 สารคดีภาพถ่ายเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและบันทึกภาษาและวัฒนธรรมมอแกลน ในโครงการภูมิทัศน์ภาษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปและการเข้ามาของภาษากลุ่มไท ภายใต้ชุดโครงการวิจัย สุวรรณภูมิเพื่ออนาคต ซึ่งได้รับทุนจากสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา วิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.arts.chula.ac.th/chulaseal/)
ผศ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ ให้ความรู้ทางพอดแคสต์เกี่ยวกับการกีดกันทางเพศในภาษา ใน “ARTS F(E)M: เข้าใจสตรีผ่านมิติอักษรศาสตร์” เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)