กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo

กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters โดยนับตั้งแต่ 27 ก.ย. 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในฐานะ องค์จอมทัพไทย มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ จอมพล สฤษดิ์ ธนรัชต์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด บังคับบัญชา กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยมีการจัดตั้ง กองบัญชาการทหารสูงสุด อย่างเป็นทางการ เมื่อ 16 มี.ค. 2503 หลังจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2551 ซึ่งกำหนดให้ กองทัพไทย มีส่วนราชการประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดในกฤษฎีกา มี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ ดังนั้น จึงมีผลทำให้ กองบัญชาการทหารสูงสุด ในอดีต เปลี่ยนเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย ในปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19ใรสถานศึกษา ด้วยมาตรการป้องกันแบบ...
10/11/2021

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19ใรสถานศึกษา ด้วยมาตรการป้องกันแบบ (SSET-CQ)

1.ดูแลตนเอง (Self-care)
ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2.ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon)
ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
3.กินอาหารปรุงสุกใหม่
กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชม. นำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง
4.ลงทะเบียน(Thai chana)
ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนด ด้วยapp ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน
5.สำรวจตรวจสอบ(Check)
สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่ระบบคัดกรอง
6.กักกันตัวเอง(Quarantine)
กักกันตัวเอง 14วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค

ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 02-590-4000

ด้วยความห่วงใย จาก
กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19ใรสถานศึกษา ด้วยมาตรการป้องกันแบบ (SSET-CQ)

1.ดูแลตนเอง (Self-care)
ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2.ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon)
ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
3.กินอาหารปรุงสุกใหม่
กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชม. นำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง
4.ลงทะเบียน(Thai chana)
ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนด ด้วยapp ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน
5.สำรวจตรวจสอบ(Check)
สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่ระบบคัดกรอง
6.กักกันตัวเอง(Quarantine)
กักกันตัวเอง 14วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค

ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 02-590-4000

ด้วยความห่วงใย จาก
กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้         ...
10/11/2021

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
สภาพอากาศประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 13 พ.ย. 64
ส่วนในระยะนี้เป็นช่วงของฤดูฝน ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในสาธารณภัยทุกรูปแบบทั่วประเทศ ต่อไป

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
สภาพอากาศประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 13 พ.ย. 64
ส่วนในระยะนี้เป็นช่วงของฤดูฝน ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในสาธารณภัยทุกรูปแบบทั่วประเทศ ต่อไป

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจา...
09/11/2021

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จึงได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ พร้อมทั้งระดมเครื่องมือช่างและกระจายกำลังเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมและทั่วถึง

ในวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2564) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ผอ.ศบภ.ทท.) สั่งการให้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพลและจิตอาสาพระราชทาน นำถุงยังชีพ จำนวน 270 ชุดและสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง วัตถุดิบประกอบอาหาร เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร พร้อมประกอบอาหารปรุงสุก จำนวน 528 กล่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน​ที่ประสบ​อุทกภัยจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง​ จำนวน 270 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนราชคราม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย ชุดช่วยเหลือประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจและรับทราบปัญหาสภาพพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจ และสอบถามความต้องการของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการทุ่มเททุกสรรพกำลังที่มีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทั่วประเทศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจประชา...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจประชานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกำลังพล และรถโดยสาร สนับสนุนภารกิจรับ-ส่ง นักเรีย...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกำลังพล และรถโดยสาร สนับสนุนภารกิจรับ-ส่ง นักเรียนจากโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ เพื่อไปรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ และซักซ้อมแผนเชิงป...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ และซักซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการเผชิญเหตุ กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและบูรณาการในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และอาคารสำนักงานกองกิจการขนส่ง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด และ ชุดประชาสัมพันธ์โควิด-19 เพื่อให้คำแนะนำข้อมูล สร้างความเข้าใจ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการแจกจ่ายเอกสารความรู้ มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 26 จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่ได้...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 26 จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือการข...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนปริมาณโลหิตสำรอง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ณ คลังเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชากา...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าดำเนินการฟื้นฟูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังน้ำท่วม โดยล้างทำความสะอาด เพื่อให้พร้อมเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าขาม ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับภาคีเครือข่าย มูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน ตำหนัก...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับภาคีเครือข่าย มูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย 4 มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนซึ่งประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชากา...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว อำนวยความสะดวกให้บริการรับ-ส่ง ประชาชน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชากา...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ขนย้ายสิ่งของจำเป็น ถุงยังชีพ อาหารสัตว์ และมอบน้ำดื่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชากา...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ เข้าสำรวจปริมาณน้ำในเขื่อน และเข้าตรวจพื้นที่จุดเฝ้าระวังที่คาดว่าน้ำจะท่วม เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ณ บริเวณชุมชนเขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชากา...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกสำรวจระดับน้ำในฝายคลองท่าดี และคลองชะอวด รวมทั้งพื้นที่รับน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชากา...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลจิตอาสา ส่งมอบถังออกซิเจน ที่ได้รับสนับสนุนจาก มูลนิธิพุทธรังษี ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชากา...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นำรถขุดตัก ตักย้ายดินโคลนออกจากผิวจราจร เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1090 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชากา...
09/11/2021

วันที่ 9 พ.ย.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในมาตรการป้องกัน COVID-19 และรณรงค์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์บริหารสถานโควิด-19 (ศบค.) โดย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยคนไทยปลื้ม 5 นโยบายเด่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่มาตรการควบคุมโรค ...
09/11/2021

ศูนย์บริหารสถานโควิด-19 (ศบค.) โดย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยคนไทยปลื้ม 5 นโยบายเด่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่มาตรการควบคุมโรค ได้แก่
1.โครงการคนละครึ่ง
2.การเปิดประเทศ
3.โครงการ ธงฟ้าราคาประหยัด
4.มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด การจัดหาวัคซีนและยาอื่นๆ
5.โครงการประกันรายได้ เกษตรกร พืช 5 ชนิด

โครงการและนโยบายจากภาครัฐดังกล่าวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมรับการเปิดประเทศประชาชนยังคงต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนศูนย์ข้อมูล COVID-19 (ศบค.) โทร 1111

ด้วยความห่วงใย จาก
กองบัญชาการกองทัพไทย

ศูนย์บริหารสถานโควิด-19 (ศบค.) โดย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยคนไทยปลื้ม 5 นโยบายเด่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่มาตรการควบคุมโรค ได้แก่
1.โครงการคนละครึ่ง
2.การเปิดประเทศ
3.โครงการ ธงฟ้าราคาประหยัด
4.มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด การจัดหาวัคซีนและยาอื่นๆ
5.โครงการประกันรายได้ เกษตรกร พืช 5 ชนิด

โครงการและนโยบายจากภาครัฐดังกล่าวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมรับการเปิดประเทศประชาชนยังคงต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนศูนย์ข้อมูล COVID-19 (ศบค.) โทร 1111

ด้วยความห่วงใย จาก
กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้         ...
09/11/2021

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
สภาพอากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม ด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 3-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้
ส่วนในระยะนี้เป็นช่วงของฤดูฝน ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในสาธารณภัยทุกรูปแบบทั่วประเทศ ต่อไป

กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งเตือนสาธารณภัย โดยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
สภาพอากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม ด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 3-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่ และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้
ส่วนในระยะนี้เป็นช่วงของฤดูฝน ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในสาธารณภัยทุกรูปแบบทั่วประเทศ ต่อไป

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจา...
08/11/2021

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จึงได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ พร้อมทั้งระดมเครื่องมือช่างและกระจายกำลังเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมและทั่วถึง

ในวันนี้ (8 พฤศจิกายน 2564) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ผอ.ศบภ.ทท.) สั่งการให้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพลและจิตอาสาพระราชทาน นำถุงยังชีพ จำนวน 249 ชุดและสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง วัตถุดิบประกอบอาหาร เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน​ที่ประสบ​อุทกภัยจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง​ จำนวน 249 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนบ้านบ้านเลนสระกะจับ หมู่ 8 และหมู่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย ชุดช่วยเหลือประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจและรับทราบปัญหาสภาพพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจ และสอบถามความต้องการของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการทุ่มเททุกสรรพกำลังที่มีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทั่วประเทศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ที่อยู่

127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

สามเหล่าทัพ รวมกันเป็น หนึ่งกองทัพไทย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Foผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีผู้บิดเบือนข้อมูลครับ https://twitter.com/tanawatofficial/status/1341260593563488256 ข้อเท็จจริง https://www.posttoday.com/social/general/640787 ควรดำเนินการตามกฏหมายครับ ถ้าแอดมินได้อ่านแล้ว สามารถลบโพสต์ได้ครับ
ดูทหารใหม่ผลัด2/63ได้ที่ไหนบ้างค่ะ
#อยากให้พวกคุณอยู่ข้างประชาชนพวกเราขอแค่นี้
ส่งกำลังพลของกองทัพไทย ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด.....(อ่านต่อ) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=157728845951208&id=104836877907072
ทานมัยศีลมัย ภาวนามัยสมาธิปัญญา เป็นกุศลกรรม แห่งเส้นทางสวรรค์ทั้งนั้น ไฉนปฏิเสธสวรรค์ ไปเฝ้าทุกขาปฏิบัติ ก็เมื่อมีทุกข์ จึงพิจารณาทุกข์ ก็เมื่อสร้างสุขอยู่ ทุกสัมมาปฏิบัติโดยสัทธรรม แต่กลับไปเฝ้ามองทุกข์ ค้นหาย้ำทุกข์ สร้างภาพลักษ์ การทรมาณสังขาร เพื่อให้ทุกข์ ทานก็ทำไม่ได้โดยอาการนั้น ศีลก็ผิดปรกติเป็นทุกข์ ภาวนาก็วุ่นวายไม่สงบรำงับ จนศาสนากลายเป็นความหมาย ของศาสนาผู้ทุกข์ตรม ก็ความสุขก็มีนิพพาน ธรรมะอื่นใดที่ไม่มีทุกข์ หรือเป็นความหมาย ของการเห็นแจ้งทุกข์ ท่ามกลางความสุขนั้น แม้ความทุกข์จะมีให้มองเห็น ก็ไม่ใช่จักเห็นได้ขณะเป็นทุกข์ ต้องเป็นสุขแล้วเห็นทุกข์จรมา แม้โดยความเสื่อมของสุข และแม้โดยแสวงหาสุข ยิ่งขึ้นไปไม่ได้มา และเมื่อตื่นเห็นธรรมสภาพ อันรู้ตื่นเบิกบาน อันเป็นไปได้ทั้งทุกข์ทั้งสุข เมื่อทุกข์ก็พิณาทุกข์ เมื่อสุขก็พิจารณาสุข หมายถึงสัมมาปฏิบัติ ต้องตื่นสุขสู่นิยมยินดี รู้ตื่นสดชื่นเบิกบาน ชาวสวรรค์ลุถึง คราวละนับประมาณมิได้ แม้ในภพภูมทิพย์ที่ปราศจากทุกข์ทรมานขันธิ์ แม้ใดในธรรมบันลุ จักเห็นแจ้งทุกข์สุข อันอนิจจังกระทำการ แต่ผู้รู้แจ้งชัดนั้น เป็นผู้อุดมสุขแล้วทั้งนั้น ธรรมปรารภแห่งวิถีทาง "จงอย่าจมทุกข์และอย่ามุ่งหมายรู้ทุกข์ที่มีอยู่เส มอๆ" แม้ท่ามกลางเสวยสุขอยู่ก็เห็น เพียงแยบคาย ...พยับอรุณ กีรติศึก...
ขออนุญาตครับ-ค่ะ
ขอหนังสือหรือเอกสารเรื่องเงินเดือนในหลวงปัจจับันชื่อ เฉลิมชัย ไขว้วงศ
นทพ
สอบราชการตำรวจตระเวนชายแดน ตำแหน่งครู #สมัครสอบราชการ #งานราชการ #สมัครงานราชการ #สอบราชการ #ประกาศผลสอบ
ช่วยอบรมพนักงานขับรถของหน่วยงาน​ ขับให้ปลอดภัยกว่านี้นะคะ​ เลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยว​ เลี้ยวปาดแบบนี้รีบไปไหนคะ?