กองส่งเสริมโครงการพระราชดำ

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำ หน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 025793804
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กลุ่มเกษตรชลประทาน*********************วันที่ 28 พ.ค. 64 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที...
28/05/2021

กลุ่มเกษตรชลประทาน
*********************
วันที่ 28 พ.ค. 64 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ กอนช. ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปี 2564 เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะทำงานฯ จึงได้มีการประชุมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันคาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศได้อย่างทันท่วงที โดยจากการรายงานสถานการณ์ในปัจจุบัน
สำหรับฤดูฝนในปีนี้ คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว และมากกว่าค่าปกติ 5-10% ซึ่งฝนจะตกชุกหนาแน่นในช่วงสิงหาคม-กันยายน เนื่องจากจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 2-3 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่ง กนอช. โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการติดตาม ประเมินคาดการณ์ เพื่อทบทวนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตลอดฤดูฝนนี้เป็นรายเดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม-ตุลาคม ปี 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมาก และต้องบริหารจัดการน้ำให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้มีช่องว่างเพียงพอสำหรับรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ พร้อมกับมีการรับมือกับสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์จริงล่วงหน้า โดยจะมีการประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง กอนช. และศูนย์บรรเทาภัย 7 เครือข่ายหลักจากกระทรวงเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาผลกระทบได้อย่างรวดเร็วด้วย
สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มเจ้าพระยา โดยในปัจจุบันปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีจำนวนไม่มากนัก คือมีเพียงประมาณ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลที่มีปริมาณน้ำเพียง 709 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 33% และในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (21-27 พ.ค. 64) มีน้ำไหลเข้าเพียง 3 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น อีกทั้งขณะนี้ในลุ่มเจ้าพระยา มีเกษตรกรเพาะปลูกไปแล้วถึงกว่า 3 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 40% จากแผนทั้งหมด จึงคาดว่าในช่วงที่มีฝนน้อยความต้องการใช้น้ำในส่วนนี้จะเพิ่มมากขึ้น จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินสถานการณ์ในกรณีน้ำน้อย พิจารณาปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นรายพื้นที่ และหาแนวทางในการบริหารจัดการและจัดสรรน้ำเพื่อไม่ให้กระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

ที่มา : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ/กลุ่มเกษตรชลประทาน
ภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ/กลุ่มเกษตรชลประทาน

กลุ่มเกษตรชลประทาน**********************วันที่ 21 พ.ค. 64 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นท...
21/05/2021

กลุ่มเกษตรชลประทาน
**********************
วันที่ 21 พ.ค. 64 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการกำหนดรูปแบบและแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง ครั้งที่ 2/2564 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการนำร่องการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง รวมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ที่มา : กลุ่มเกษตรชลประทาน
ภาพ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มเกษตรชลประทาน***********************วันที่ 19 พ.ค. 64 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำร...
19/05/2021

กลุ่มเกษตรชลประทาน
***********************
วันที่ 19 พ.ค. 64 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “บูรณาการเชื่อมโยงจัดการน้ำทั่วไทยด้วย 10 มาตรการรับมือฝน 64” ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธาน เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ในการจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตาม 10 มาตรการ รับมือช่วงฤดูฝนปี 64
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบต่อ 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 ตามที่ กอนช. เสนอ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน ประกอบด้วย
1.คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง
2.บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก
3.ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเขื่อนระบายน้ำ
4.ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน
5.ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ
6.ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา
7.เตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ
8.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ
9.การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ตลอดระยะเวลาฤดูฝน และ
10.ติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย ตลอดระยะเวลาฤดูฝน
สำหรับการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการติดตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรองรับน้ำในฤดูฝนนี้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ให้เกิดการเชื่อมโยงผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ที่มา : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ / กลุ่มเกษตรชลประทาน
ภาพ : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ / กลุ่มเกษตรชลประทาน

กลุ่มเกษตรชลประทาน************************วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดก...
17/05/2021

กลุ่มเกษตรชลประทาน
************************
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดรูปแบบและแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง กนช. ได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานการคัดเลือกโครงการนำร่อง และจัดทำแผนหลักโครงการนำร่องจากบัญชีพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนองแล้ว ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดทำร่างกำหนดหลักเกณฑ์ และหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 พร้อมพิจารณาความก้าวหน้าในการจัดทำร่างกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง จำนวน 80 พื้นที่ โดยแบ่งเป็น กรมชลประทาน จำนวน 15 พื้นที่ และกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 65 พื้นที่ ซึ่งการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำที่เหมาะสมและมีศักยภาพเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการรับน้ำ (แก้มลิง) และกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : กลุ่มเกษตรชลประทาน
ภาพ : กลุ่มเกษตรชลประทาน / สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มเกษตรชลประทาน**********************วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระรา...
11/05/2021

กลุ่มเกษตรชลประทาน
**********************
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม
โดยการประชุมในวันนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูของทั้ง 3 บึง ที่ได้ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบไปแล้ว ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ บึงราชนก จ.พิษณุโลก และหนองหาร จ.สกลนคร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนงานได้ทันตามกำหนดและไม่ติดขัดกับกฎระเบียบหรือข้อจำกัดระหว่างหน่วยงาน โดยมอบหมายให้หน่วยงานเร่งรัด ปรับแผนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณปี 2566 ให้ชัดเจน ในส่วนการจัดทำแผนการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู บึงสีไฟ จ.พิจิตร ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการครบถ้วนตามแผนเกือบทั้งหมดแล้ว การพัฒนาต่อไปจังหวัดมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำของจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นการบูรณาการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้จังหวัดพิจิตรเป็นผู้บูรณาการแผนพร้อมจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูกว๊านพะเยา จ.พะเยา และเวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย เนื่องจากเป็นงานตามนโยบายและแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นการบรูณาการจากหลายหน่วยงาน เห็นควรเสนอให้เป็นโครงการสำคัญ อีกทั้งแผนงานในระยะเร่งด่วนหรือแผนงานที่มีความพร้อมด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้หน่วยงานนำเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจารณาประกอบการเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อขอรับงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ ผลการประชุมจะรายงานให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณา ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำคัญและโครงการขนาดใหญ่ ในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ และนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ต่อไป

ข้อมูล : กลุ่มเกษตรชลประทาน
ภาพ : กลุ่มเกษตรชลประทาน/สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มเกษตรชลประทาน**********************วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ...
07/05/2021

กลุ่มเกษตรชลประทาน
**********************
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดประชุม VDO Conference การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2564 ณ ห้อง Operation Room กรมส่งเสริมเกษตร โดยมี นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 6 เขต ทั้งนี้ ผู้อำนวยกลุ่มเกษตรชลประทาน เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานผลโครงการ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้...
04/05/2021

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเกษตรชลประทาน***************************วันที่ 30 เมษายน 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพ...
30/04/2021

กลุ่มเกษตรชลประทาน
***************************
วันที่ 30 เมษายน 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้เห็นชอบกรอบแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ระยะเร่งด่วน และระยะยาว และปฏิทินการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดยได้มอบหมายคณะอนุกรรมการฯดำเนินการ ดังนี้
1) วิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบัน เสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน
2) คาดการณ์สถานการณ์ ความรุนแรงของปัญหาในอนาคตจากการพัฒนาเชิงพื้นที่ เสนอแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาระยะกลางและระยะยาว
นอกจากนี้ ยังได้เชิญหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นสถานการณ์น้ำเสียและคุณภาพน้ำ ปัญหาการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มาตรการในการแก้ไขปัญหา และข้อห่วงกังวลเพิ่มเติมด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ และระบบนิเวศจากการก่อสร้างประตูปิดปากแม่น้ำด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งข้อห่วงกังวลต่อภาคอุตสาหกรรมจากการก่อสร้างประตูปิดปากแม่น้ำ 4 สาย เพื่อให้การจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหามีความครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้น
ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า ในวันนี้ได้เชิญทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข้อเสนอของทุกหน่วยงานทั้งหมด รวมทั้งความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง และขอให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวม สรุปภาพรวม และวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทยในระยะเร่งด่วน เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ต่อไป
ข้อมูล : กลุ่มเกษตรชลประทาน
ภาพ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร.ขอพระองค์...
29/04/2021
ระบบลงนามถวายพระพร

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
.
** สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ผ่านระบบออนไลน์ https://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes/

ระบบลงนามถวายพระพร

กลุ่มเกษตรชลประทาน***********************วันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำร...
27/04/2021

กลุ่มเกษตรชลประทาน
***********************
วันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำร่างโครงการนำร่องชลประทานชุมชนเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน (สามเสน) ซึ่งเบื้องต้นจะกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการในพื้นที่ชลประทานลุ่มเจ้าพระยาและพื้นที่ทั่วไป เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบน้ำหยดและระบบต่างๆในชุมชนที่มีความต้องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

กลุ่มโครงการพระราชดำริ***********************วันที่ 27 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...
27/04/2021

กลุ่มโครงการพระราชดำริ
***********************
วันที่ 27 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม และพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ผ่านระบบออนไลน์
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อรับพระราชทานพระราโชวาท ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราโชวาท ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ ความว่า
1. สถานการณ์ในปัจจุบัน ที่การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างไม่ปกติ จึงจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝน ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ
2. การให้กำลังใจกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดี
3. สุขภาพอนามัยของทุกๆคน ต้องคำนึงถึง การรับประทานอาหารที่เพียงพอถูกหลักอนามัย เพิ่มการรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ การล้างมือ หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แคบเป็นเวลานาน
4. การเรียนจะต้องมีความสนใจ ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยตั้งปณิธานว่า ตัวเราจะต้องมีความรู้ความสามารถมากขึ้น การฝึกปฏิบัติเรื่องการเกษตร หัตถกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นอาชีพ ฝึกสังเกตุตามหลักวิทยาศาสตร์ เก็บข้อมูล ทดลองปฏิบัติ สรุป ฝึกวิเคราะห์ และที่สำคัญคือจิตใจจะต้องมีใจรักที่จะทำให้ก้าวหน้าดียิ่งขึ้น
5. ระบบชลประทาน ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ช่วยดูเรื่องน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร ซึ่งจะต้องทำให้กับโรงเรียนและชุมชนควบคู่กันไป แต่ถ้าหาน้ำเพิ่มไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน จนกว่าจะหาน้ำมาเพิ่มได้
6. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนการผลิต การแปรรูป รวมถึงการจำหน่ายผลผลิต นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องขยายผลไปสู่ชุมชน หรือชุมชนที่มีปราชญ์ชาวบ้านก็ให้ขยายผลไปสู่โรงเรียน
ข้อมูล : กลุ่มโครงการพระราชดำริ
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ********************วันที่ 26 เมษายน 2564 นายกิตติพันธ์ จั...
26/04/2021

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
********************
วันที่ 26 เมษายน 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ ได้จัดเตรียมอาหาร และของใช้ที่จำเป็น มาใส่ไว้ใน “ตู้ปันสุข” ที่หน้ากรมส่งส่งเสริมการเกษตร เพื่อแบ่งปันแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มเกษตรชลประทาน********************วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน (ผอ.กชป.) เป็นผู้แทนกรมส่งเสริ...
22/04/2021

กลุ่มเกษตรชลประทาน
********************
วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน (ผอ.กชป.) เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม โดยถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Video Conference) จากห้องประชุมบางขุนพรหม ชั้น 4 กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
เวลา 09.30 น. ประชุมคณะทำงานฯ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงานฯ กว๊านพะเยา จ. พะเยา
ทั้งนี้ ผอ.กชป. ได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การเสนอข้อมูลตามวาระการประชุมสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน ได้แก่ คณะทำงานฯ บึงบอระเพ็ด มีกิจกรรมด้านการเกษตรปีงบประมาณ 2566 - 2569 โดยผู้จัดตั้งงบประมาณ คือ จังหวัดและองค์กรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานสนับสนุน และคณะทำงานฯ กว๊านพะเยา กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนข้อมูลแผนการผลิตและต้นทุนการผลิต

ที่อยู่

2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625793804

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองส่งเสริมโครงการพระราชดำ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด