ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ

ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ ให้ข้อมูล เอกสาร และแสดงผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกทางธรรมฃาติ สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแห่งผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นอกจากนั้นยังมีเอกสารที่ให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เช่น เอกสารกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ หนังสือความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลกสำหรับเยาวชน สื่อวีดีโอ ต่างๆ เป็นต้น

หากท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่

Tel : 025610777
E-mail : [email protected]

สามารถให้คำติ-ชมเพจและเอกสารเผยโดยคลิกไปที่คำวิจารณ์ของเพจนี้นะคะ

เปิดเหมือนปกติ

ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีทรา จังหวัดกระบี่ นางรุ่งนภา พัฒนวิบ...
17/11/2021

ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีทรา จังหวัดกระบี่

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ ร่วมชี้แจงข้อมูล การนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญรัฐบาล เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งนี้
โดยแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์ 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 3 นิเวศภูมิภาค (Ecoregion) ที่สำคัญ คือ นิเวศภูมิภาคป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่ง นิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึก และนิเวศภูมิภาคชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่ง รวมพื้นที่นำเสนอทั้งหมด 724,718 ไร่โดยนำเสนอภายใต้

หลักเกณฑ์ข้อ 7 คือ ประกอบด้วยปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาหรือพื้นที่ที่มีความงดงามตามธรรมชาติอย่างพิเศษและมีความสำคัญทางสุนทรียศาสตร์

หลักเกณฑ์ข้อ 9 คือ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของกระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่ยังดำเนินอยู่ ที่สำคัญต่อวิวัฒนาการและพัฒนาการของระบบนิเวศบก ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล และต่อสังคมพืชและสังคมสัตว์

หลักเกณฑ์ข้อ 10 คือ ประกอบด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สำคัญที่สุด สำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งที่อยู่ที่มีการคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล จากมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์
.
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ
#แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน #สู่มรดกโลก

ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีทรา จังหวัดกระบี่

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ ร่วมชี้แจงข้อมูล การนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญรัฐบาล เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งนี้
โดยแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์ 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 3 นิเวศภูมิภาค (Ecoregion) ที่สำคัญ คือ นิเวศภูมิภาคป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่ง นิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึก และนิเวศภูมิภาคชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่ง รวมพื้นที่นำเสนอทั้งหมด 724,718 ไร่โดยนำเสนอภายใต้

หลักเกณฑ์ข้อ 7 คือ ประกอบด้วยปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาหรือพื้นที่ที่มีความงดงามตามธรรมชาติอย่างพิเศษและมีความสำคัญทางสุนทรียศาสตร์

หลักเกณฑ์ข้อ 9 คือ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของกระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่ยังดำเนินอยู่ ที่สำคัญต่อวิวัฒนาการและพัฒนาการของระบบนิเวศบก ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล และต่อสังคมพืชและสังคมสัตว์

หลักเกณฑ์ข้อ 10 คือ ประกอบด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สำคัญที่สุด สำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งที่อยู่ที่มีการคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล จากมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์
.
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ
#แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน #สู่มรดกโลก

16 พฤศจิกายน"วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก"มรดกโลก ล้วนเป็นสิ่งทรงคุณค่า ต้องหวงแหน ร่วมกันชื่นชมปกป้องรักษ...
16/11/2021

16 พฤศจิกายน

"วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก"

มรดกโลก ล้วนเป็นสิ่งทรงคุณค่า ต้องหวงแหน ร่วมกันชื่นชม
ปกป้องรักษา อนุรักษ์สืบต่อไปยังรุ่นลูกหลาน

รูปภาพ : สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สวนมรดกโลกทางธรรมชาติ
PixHound / Shutterstock
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ #วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก #16พฤศจิกายน

16 พฤศจิกายน

"วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก"

มรดกโลก ล้วนเป็นสิ่งทรงคุณค่า ต้องหวงแหน ร่วมกันชื่นชม
ปกป้องรักษา อนุรักษ์สืบต่อไปยังรุ่นลูกหลาน

รูปภาพ : สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สวนมรดกโลกทางธรรมชาติ
PixHound / Shutterstock
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ #วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก #16พฤศจิกายน

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
01/11/2021

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

ความสมบูรณ์ของผืนป่าเขาใหญ่ หนึ่งในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของไทย
25/10/2021

ความสมบูรณ์ของผืนป่าเขาใหญ่ หนึ่งในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของไทย

"วันปิยมหาราช" ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพร...
23/10/2021

"วันปิยมหาราช" ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่ 5

หลายคนคงทราบแล้วว่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของพระองค์ ก็คือ การเลิกทาส ตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยทรงไม่ต้องการให้มีการกดขี่เหยียดหยามคนไทยด้วยกันเอง และทรงเห็นว่าการมีทาสเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่เหมาะกับประเทศที่เจริญแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2416 พระองค์ได้ทรงตราพระราชบัญญัติทาส ห้ามคนที่เกิดในรัชกาลปัจจุบันเป็นทาส

ด้านการทหารและการปกครองประเทศ : ทรงนำแบบอย่างทางทหารของประเทศแถบยุโรปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย มีการจัดตั้งกรมเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นครั้งแรก และทรงตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบกและทหารเรือ ตลอดจนส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาการทหารในทวีปยุโรป

ด้านการปกครองประเทศ : ทรงให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่างๆ จากเดิมมี 6 กระทรวง และได้เพิ่มอีก 4 กระทรวง ในส่วนภูมิภาคทรงให้จัดตั้ง "มณฑลเทศาภิบาล" ขึ้นเป็นครั้งแรก อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ด้านเศรษฐกิจและการคลัง : ทรงให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขึ้น โดยทรงให้แยกเงินแผ่นดินและเงินส่วนพระองค์ออกจากกัน และทรงให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรก คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน
.
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ
#วันปิยมหาราช

"วันปิยมหาราช" ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่ 5

หลายคนคงทราบแล้วว่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของพระองค์ ก็คือ การเลิกทาส ตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยทรงไม่ต้องการให้มีการกดขี่เหยียดหยามคนไทยด้วยกันเอง และทรงเห็นว่าการมีทาสเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่เหมาะกับประเทศที่เจริญแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2416 พระองค์ได้ทรงตราพระราชบัญญัติทาส ห้ามคนที่เกิดในรัชกาลปัจจุบันเป็นทาส

ด้านการทหารและการปกครองประเทศ : ทรงนำแบบอย่างทางทหารของประเทศแถบยุโรปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย มีการจัดตั้งกรมเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นครั้งแรก และทรงตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบกและทหารเรือ ตลอดจนส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาการทหารในทวีปยุโรป

ด้านการปกครองประเทศ : ทรงให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่างๆ จากเดิมมี 6 กระทรวง และได้เพิ่มอีก 4 กระทรวง ในส่วนภูมิภาคทรงให้จัดตั้ง "มณฑลเทศาภิบาล" ขึ้นเป็นครั้งแรก อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ด้านเศรษฐกิจและการคลัง : ทรงให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขึ้น โดยทรงให้แยกเงินแผ่นดินและเงินส่วนพระองค์ออกจากกัน และทรงให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรก คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน
.
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ
#วันปิยมหาราช

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ มีสาเหตุความเป็นมาดังนี้1.การดำเนินการที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้มีเพียงวันปลูกต้นไม้ประจำปี และใ...
21/10/2021

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ มีสาเหตุความเป็นมาดังนี้

1.การดำเนินการที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้มีเพียงวันปลูกต้นไม้ประจำปี และในทุกๆ ปีประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แต่การปลูกต้นไม้แต่ละครั้งไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากต้นไม้ถูกทอดทิ้ง ขาดการบำรุงรักษาภายหลังการปลูกและบำรุงรักษาซ้ำในปีต่อไป จึงควรกำหนดให้มีวันบำรุงรักษาต้นไม้ในช่วงปลายฤดูฝนเป็นประจำทุกปี

2.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงอุทิตพระวรกาย โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดพระชนม์ชีพ ในการพัฒนาชนบทของประเทศ โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติที่สูญเสียไป เนื่องจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนสูญเสียสภาพปาที่นับวันจะประสบปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องตลอดมาและทรงชี้นำให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ชาวไทยทุกคนต้องเสียสละแรงกาย และสมทบทุนทรัพย์ในการระดมปลูกต้นไม้ทั่วทุกหนทุกแห่ง ทรงงานปลูกต้นไม้ด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทรงเพาะกล้าไม้ ทรงปลูกต้นไม้ที่เพาะ และทรงบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ซึ่งเป็นหลักการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้อง ในการนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก ซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นระหม่อมสำหรับประชาชนชาวไทย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขออนุมัติรัฐบาลให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อถวายเป็นราชสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นวันสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือและจัดให้มีทุกวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อถวายเป็น ราชสักการะแด่สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ ให้เจริญเติบโตเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในชาติต่อไป
.
.
ข้อมูล : https://www.panmai.com/Calendar/Oct_21.shtml
.
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ
#วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ #21ตุลาคม

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ มีสาเหตุความเป็นมาดังนี้

1.การดำเนินการที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้มีเพียงวันปลูกต้นไม้ประจำปี และในทุกๆ ปีประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แต่การปลูกต้นไม้แต่ละครั้งไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากต้นไม้ถูกทอดทิ้ง ขาดการบำรุงรักษาภายหลังการปลูกและบำรุงรักษาซ้ำในปีต่อไป จึงควรกำหนดให้มีวันบำรุงรักษาต้นไม้ในช่วงปลายฤดูฝนเป็นประจำทุกปี

2.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงอุทิตพระวรกาย โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดพระชนม์ชีพ ในการพัฒนาชนบทของประเทศ โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติที่สูญเสียไป เนื่องจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนสูญเสียสภาพปาที่นับวันจะประสบปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องตลอดมาและทรงชี้นำให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ชาวไทยทุกคนต้องเสียสละแรงกาย และสมทบทุนทรัพย์ในการระดมปลูกต้นไม้ทั่วทุกหนทุกแห่ง ทรงงานปลูกต้นไม้ด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทรงเพาะกล้าไม้ ทรงปลูกต้นไม้ที่เพาะ และทรงบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ซึ่งเป็นหลักการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้อง ในการนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก ซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นระหม่อมสำหรับประชาชนชาวไทย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขออนุมัติรัฐบาลให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อถวายเป็นราชสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นวันสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือและจัดให้มีทุกวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อถวายเป็น ราชสักการะแด่สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ ให้เจริญเติบโตเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในชาติต่อไป
.
.
ข้อมูล : https://www.panmai.com/Calendar/Oct_21.shtml
.
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ
#วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ #21ตุลาคม

📢 สวทช. เรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ ”พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวแห่งใหม่ของโลกในประเทศไทย”........พื้นที่แห่งนี้จะมี...
20/10/2021

📢 สวทช. เรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ ”พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวแห่งใหม่ของโลกในประเทศไทย”
........พื้นที่แห่งนี้จะมีการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูอย่างไร? การเพิ่มคุณค่าจะเป็นอย่างไร?
พบกับคำตอบเหล่านี้ได้จากการเสวนานี้!🦋
💜 BioD Talk Episode#4
🌱 เสวนาดอยเชียงดาว: พื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกแห่งใหม่ในประเทศไทย ความท้าทายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 🌏
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
🕑 เวลา 14.00 - 15.30 น.
💡 พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ
✔️ เสน่ห์ดอยเชียงดาว ระบบนิเวศเฉพาะถิ่นและหายาก (สังคมพืชกึ่งอัลไพน์)
✔️ ความท้าทายการจัดการคนอยู่ร่วมกับป่า
✔️ การนำ GSTC บริหารจัดการท่องเที่ยว
✔️ การใช้ วทน. ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
.......และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
🔈 เสวนาออนไลน์ฟรี❗
ผ่านโปรแกรม Webex Event Meeting number: 2519 395 3961 Password: NSTDA_Biodtalk
📌 สนใจ.....สามารถเข้าร่วมได้ทาง 👉🏻 https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/onstage/g.php?MTID=e530d1c51ec1a69891db14d17d60982a1
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์สำหรับติดต่อกลับ: [email protected] (รุ่งรวี), 084-3062627, [email protected] (พรพงษ์), 085-1483890

📢 สวทช. เรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ ”พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวแห่งใหม่ของโลกในประเทศไทย”
........พื้นที่แห่งนี้จะมีการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูอย่างไร? การเพิ่มคุณค่าจะเป็นอย่างไร?
พบกับคำตอบเหล่านี้ได้จากการเสวนานี้!🦋
💜 BioD Talk Episode#4
🌱 เสวนาดอยเชียงดาว: พื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกแห่งใหม่ในประเทศไทย ความท้าทายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 🌏
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
🕑 เวลา 14.00 - 15.30 น.
💡 พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ
✔️ เสน่ห์ดอยเชียงดาว ระบบนิเวศเฉพาะถิ่นและหายาก (สังคมพืชกึ่งอัลไพน์)
✔️ ความท้าทายการจัดการคนอยู่ร่วมกับป่า
✔️ การนำ GSTC บริหารจัดการท่องเที่ยว
✔️ การใช้ วทน. ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
.......และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
🔈 เสวนาออนไลน์ฟรี❗
ผ่านโปรแกรม Webex Event Meeting number: 2519 395 3961 Password: NSTDA_Biodtalk
📌 สนใจ.....สามารถเข้าร่วมได้ทาง 👉🏻 https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/onstage/g.php?MTID=e530d1c51ec1a69891db14d17d60982a1
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์สำหรับติดต่อกลับ: [email protected] (รุ่งรวี), 084-3062627, [email protected] (พรพงษ์), 085-1483890

13 ตุลาคม 2564 เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสวรรคต”พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่...
13/10/2021

13 ตุลาคม 2564
เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสวรรคต”
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้
.
.
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
.
.
#ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
#13ตุลาคม #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

13 ตุลาคม 2564
เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสวรรคต”
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้
.
.
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
.
.
#ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
#13ตุลาคม #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์"...ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ข้าร...
08/10/2021

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันประสูติ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์"
.
.
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันประสูติ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์"
.
.
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ

02/10/2021

19 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
"ธรรมชาติสมดุล ป่าไม้เป็นทุน เกื้อหนุนสัตว์ป่า"

#กรมอุทยานแห่งชาติ #วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ #19ปีกรมอุทยานแห่งชาติ #2ตุลาคม #prdnp #dnp

“วันมหิดล” ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สม...
24/09/2021

“วันมหิดล” ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี

เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)

“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ ในกาลต่อมา

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
จำแนกเป็นข้อใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1. ทรงส่งบุคคลไปศึกษาวิชาต่างประเทศด้วยทุนส่วนพระองค์ พระราชทานทุนการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเพื่อเก็บดอกผลส่งคนไปศึกษาต่างประเทศ เรียกว่าว "ทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์"
2. พระราชทานทุนเพื่อค้นคว้า และการสอนในโรงพยาบาลศิราราชซึ่งนับว่าเป็นทุนแรกของทุน ประเภทนี้ในประเทศไทย
3. ทรงเป็นผู้แทนของรัฐบาลทำการติดต่อมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ให้ช่วยเหลือปรับปรุงการศึกษาแพทย์และพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล
4. พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราชอันรวมทั้ง ที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน หอผู้ป่วย และหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเพื่อประโยชน์ ของการแพทย์ด้วยประการตาง ๆ รวมทั้งที่มอบไว้เป็นมาดกอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการให้ทุนแพทย์ไปศึกษาต่างประเทศทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินประมาณหนึ่งล้านสี่แสนบาท

ที่มา
http://www.si.mahidol.ac.th
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/24%20September/Mahidol.html
.
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ
#พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย #วันมหิดล #24กันยายน

“วันมหิดล” ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี

เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)

“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ ในกาลต่อมา

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
จำแนกเป็นข้อใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1. ทรงส่งบุคคลไปศึกษาวิชาต่างประเทศด้วยทุนส่วนพระองค์ พระราชทานทุนการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเพื่อเก็บดอกผลส่งคนไปศึกษาต่างประเทศ เรียกว่าว "ทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์"
2. พระราชทานทุนเพื่อค้นคว้า และการสอนในโรงพยาบาลศิราราชซึ่งนับว่าเป็นทุนแรกของทุน ประเภทนี้ในประเทศไทย
3. ทรงเป็นผู้แทนของรัฐบาลทำการติดต่อมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ให้ช่วยเหลือปรับปรุงการศึกษาแพทย์และพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล
4. พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราชอันรวมทั้ง ที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน หอผู้ป่วย และหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเพื่อประโยชน์ ของการแพทย์ด้วยประการตาง ๆ รวมทั้งที่มอบไว้เป็นมาดกอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการให้ทุนแพทย์ไปศึกษาต่างประเทศทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินประมาณหนึ่งล้านสี่แสนบาท

ที่มา
http://www.si.mahidol.ac.th
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/24%20September/Mahidol.html
.
.
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ
#พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย #วันมหิดล #24กันยายน

ที่อยู่

61 Phahonyothin Road
Bangkok
10900

เดินทางด้วยรถประจำทาง สาย 39 34 524 59 26 503 (ถนนพหลโยธิน) สาย 114 และ 522 (หากมาจากทางถนนงามวงศ์วาน)

ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลด หนังสือ จากทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ,มรดกโลกทางธรรมชาติของไทย Thungyai-Huai Kha Khaeng & D**g Phayayen-Khao Yai Natural World Heritages in Thailand https://drive.google.com/drive/folders/1iRbPUW2JxlUy7DVJ_gbdnH8dPSaoeSdi?fbclid=IwAR3qbMIi2KfKI-AMg8ri2dtW3oesJL55HwClE7MmPqMpxp1DxeN2AYGzZXk และขอความกรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจด้วยนะคะ http://goo.gl/forms/rD0YgyZQBW

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 579 4719

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแห่งผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นอกจากนั้นยังมีเอกสารที่ให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เช่น เอกสารกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ หนังสือความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลกสำหรับเยาวชน สื่อวีดีโอ ต่างๆ เป็นต้น หากท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ Tel : 025610777 E-mail : [email protected] สามารถให้คำติ-ชมเพจและเอกสารเผยโดยคลิกไปที่คำวิจารณ์ของเพจนี้นะคะ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้าข้าราชการทุกคนตระหนักในหน้าที่ ยึดมั่นในอุดมการณ์ และกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องผืนป่า เหมือน 2 ท่านที่ป้ากล่าวถึงนี้...เราจะไ่ม่เสียป่าให้กรมชลประทานและนักการเมืองลวงโลกแน่นอน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 🌳 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand 🌳 ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ ก่อตั้งขึ้นเพื่ออะไร⁉️⁉️ แต่ประชาชนอย่างพวกเราก็ช่วยปกป้องป่าได้ พลังของประชาชน เสียงของประชาชน ถูกต้อง ชอบธรรม...อยู่ที่ใจของทุกคน กล้ามั้ย ⁉️⁉️ 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
👴📣 ลุงพรชวนรู้ วันนี้อยากแนะนำให้พวกเรารู้จักกับ ข้อมูลของแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน #กลุ่มป่าแก่งกระจาน มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของไทย บ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่า ห้องเรียนมีชีวิตมรดกโลกบนแผ่นดินไทย ☝️พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้น เป็นแหล่งมรดกโลก แห่งที่ 6 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ✌กลุ่มป่าแก่งกระจานอยู่ที่ไหน 🧐🗺 กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีมีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 👍เข้าใจความสำคัญ ร่วมมือกันปกป้องคุ้มครอง 🌍🤝 ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตนิเวศอินโดมาลายันซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภูมิศาสตร์ย่อยของพืชพันธุ์สัตว์ป่าหลายเขตมาประจบกัน อีกทั้งยังเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย และบริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรียังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างจระเข้น้ำจืด (Siamese Crocodile) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แหล่งที่มาข้อมูล : ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ #แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ #อุทยานแห่งชาติกุยบุรี #รักษ์ดินรักษ์น้ำรักษ์ป่า #อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
#รู้จากข่าว....กลุ่มป่าแก่งกระจาน มรดกไทย มรดกโลก บ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่า ที่ครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติถึง 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อีก 1 แห่ง เมื่อกลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ข้อที่ 10 คือ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั้งโลกให้ความสนใจด้วย 🔻 กลุ่มป่าแก่งกระจาน ไม่ได้มีแค่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพียงแห่งเดียว แล้วมีที่ไหนบ้าง? สำหรับกลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีมีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตนิเวศอินโดมาลายันซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภูมิศาสตร์ย่อยของพืชพันธุ์สัตว์ป่าหลายเขตมาประจบกัน อีกทั้งยังเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย นอกจากนี้บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรียังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างจระเข้น้ำจืด (Siamese Crocodile) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอีกด้วย ที่มา : ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ
#กลุ่มป่าแก่งกระจาน มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3ของไทย บ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่า เป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 10 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ เชิงอนุรักษ์ระดับโลก พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้น เป็นแหล่งมรดกโลก แห่งที่ 6 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีมีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตนิเวศอินโดมาลายันซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภูมิศาสตร์ย่อยของพืชพันธุ์สัตว์ป่าหลายเขตมาประจบกัน อีกทั้งยังเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย และบริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรียังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างจระเข้น้ำจืด (Siamese Crocodile) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่มา : ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ #แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ #อุทยานแห่งชาติกุยบุรี #อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
อัปเดตที่เที่ยว อช.แก่งกระจานกันนิดนึงครับ - พะเนินทุ่งปิด ยังไม่มีกำหนดเปิด - บ้านกร่างปิดประจำปี เปิด 1 พฤศจิกายน - อ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน เปิดปกติ - น้ำตกป่าละอู ปิดชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนัก 🌲🐯🍀 มรดกไทย มรดกโลก : กลุ่มป่าแก่งกระจาน มรดกโลกในอนาคต ---------------------------------------- ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ทั้งสิ้น 2 แหล่ง ได้แก่ 1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง 2. กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ โดยในปัจจุบัน กลุ่มป่าแก่งกระจานจัดเป็นพื้นที่เตรียมการเสนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ข้อที่ 10 คือเป็นถิ่นอาศัยทางธรรมชาติในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีชนิดพันธุ์สำคัญที่ถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กลุ่มป่าแก่งกระจาน คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบไปด้วยพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อีก 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพื้นที่รวม 4,089.4 ตารางกิโลเมตร ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ในเขตนิเวศอินโดมาลายันซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภูมิศาสตร์ย่อยของพืชพันธุ์สัตว์ป่าหลายเขตมาบรรจบกัน ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย และพบชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าตามสถานภาพตามบัญชีแดงของสหภาพสากลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List) ดังนี้ สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR – Critically Endangered Species) จำนวน 4 ชนิด คือ จระเข้น้ำจืด ลิ่นชวา เต่าเหลือง และเต่าหก สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ( (VU – Vulnerable Species) 2 ชนิด คือ บัวผุด และทุเรียนป่า #มรดกไทยมรดกโลก #มรดกไทย #มรดกโลก #กล่มป่าแก่งกระจาน #ส่วนมรดกโลก #worldheritage #มรดกโลกทางธรรมชาติ #NaturalWorldHeritage #อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน #อุทยานแห่งชาติกุยบุรี #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี #อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน Cr : ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ Phetchaburi Town เพชรบุรีทาวน์ ร้านเนินผาลาดเปิดบริการทุกวัน สามารถนั่งทานที่ร้านได้ตั้งแต่ 10.00 - 21.00 น. สอบถามข้อมูล จองโต๊ะ สั่งอาหารล่วงหน้า 08-5380-3010 ฝากกดไลค์ กดแชร์เพจเนินผาลาดด้วยนะครับ ดูรายการอาหาร แผนที่ร้าน หรือรับข่าวสารต่างๆของทางร้านได้ที่ IG : https://www.instagram.com/neinphalad/ Facebook : https://www.facebook.com/neinphalad Line Official : @neinphalad หรือกด https://line.me/R/ti/p/%40neinphalad