ศูนย์ อปพร.เขตคลองสาน

ศูนย์ อปพร.เขตคลองสาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน

13/10/2015

**ศูนย์วิทยุ อปพร.เขตคลองสาน มี ว.8 ประชาสัมพันธ์ 1 ฉบับ**

ด้วยสำนักงานเขตคลองสาน มีความประสงค์จะเปิดรับบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรหลัก จำนวน 50 คน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบอย่างทั่วถึง สำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศรับสมัคร โดยกำหนดคุณสมบัติ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และ สถานที่สถานที่อบรมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.)คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติและไม่อยู่ในลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1.1 ต้องมีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

1.3 มีภูมิลำเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ ในพื้นที่เขตคลองสาน

1.4 เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ หรือ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟื่อน

1.6 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทางทุจริต หรือ เสื่อมเสียในทางศีลธรรม

2.)กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครองชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสาน ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ *** 26 ตุลาคม 2558 ***

3.)เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นใบสมัคร

3.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.)ระยะเวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม

ดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ ***11-15 พฤศจิกายน 2558 รวม 5 วัน*** แบบไม่พักค้าง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน และบริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สะพานสาทร)

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2439-1542 และ 0-2437-5279 ต่อ 5059 หรือติดต่อได้ที่ห้องวิทยุสื่อสาร อปพร.เขตคลองสาน ตั้งแต่เวลา 16.00 - 24.00 น.

11/04/2015

มี ว.8 ประชาสัมพันธ์ 1 ฉบับ เนื่องด้วย นาย นาม สินเจริญ ซึ่งเป็นบิดาของ นายธีรพงศ์ สินเจริญ อาสาสมัครบรรเทาสาธาณภัย รหัส ธน.19-24 หรือ คลองสาน 54-24 ได้เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งศพสวดอภิธรรม ณ วัดสารอด ตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2258 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. และกำหนดการประชุมเพลิง ในวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น. จึงเรียนเชิญผู้ที่รู้จักคุ้นเคย เข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

23/06/2014

*ขอแก้ไข*
แจ้งถึงคณะกรรมการบริหารศูนย์ อปพร.เขตคลองสานทุกท่านทุกนายและทุกจุดปฎิบัติการ #เน้นย้ำให้นำรถ บลข.ไปด้วยในวันนี้
23 มิถุนายน 2557 เวลา 17.00น. ประธานคณะกรรมการขอเชิญเข้าร่วมประชุม ณ.ศาลาวัดเศวตฉัตร โดยพร้อมเพียงกัน
ว.0 คลองสาน44

16/06/2014

แจ้งถึงประธาน รองประธาน และกรรมการ บริหารศูนย์ อปพร.เขตคลองสาน หัวหน้าจุดปฎิบัติการทุกจุด สมาชิก อปพร.เขตคลองสาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใน วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 17.00น. ณ.ห้องประชุมชั้น4 สำนักงานเขตคลองสาน ว.0 คลองสาน 1

13/05/2014

ด้วยทางคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตคลองสานได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำ แหน่งเมื่อวันที่2 พฤษภาคม 2557 ทางสำนักงานเขตคลองสานจึงได้กำหนดประชุม และคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตคลองสานในวันอาทิตย์ที่25 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตคลองสาน ชั้น4 จึงเรียนเชิญ อปพร.ทุกท่านเข้าประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตคลองสาน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ว.0 คลองสาน1

12/04/2014

ว.8 ประชาสัมพันธ์ถึงคณะกรรมการบริหารศูนย์ อปพร.เขตคลองสาน ประธาน รองประธาน กรรมการ หัวหน้าจุดปฎิบัติการทุกฐาน สมาชิก อปพร.เขตคลองสานทุกท่านทุกนาย ขอเชิญร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 ณ.ห้องประชุมสำนักงานเขตคลองสาน ชั้น4 เวลา 17.00น. ว.0 คลองสาน 1

26/12/2013

ว.8ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตคลองสาน ทุกท่านทุกนายที่ไม่ติด ว.29ใด ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียติสมเด็จพรเจ้าตากสินมหาราชในวันเสาร์ที่28 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00น. พร้อมกันที่บริเวณสามเหลี่ยมลาดหญ้า ว.0 คลองสาน44

24/12/2013

คลองสาน ว.8 ประชาสัมพันธ์ถึงคณะกรรมการบริหารศูนย์ อปพร.เขตคลองสาน หัวหน้าจุดปฏิบัติการทุกจุดและสมาชิก อปพร.เขตคลองสาน ทุกท่าน รับแจ้งจากคลองสาน44ขอเชิญเข้าร่วม ว.28 เรื่องการจัดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่27-28 ธันวาคม 2556 จึงขอเชิญประชุม ณ.ศาลาใหญ่ ภายในวัดเศวตฉัตร ในวันพฤหัสบดีที่26 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30น. ว.0 คลองสาน44

12/11/2013

แจ้งถึงคณะกรรมการบริหารศูนย์ อปพร.เขตคลองสาน จุดปฏิบัติการทุกจุด สมาชิก อปพร.เขตคลองสาน ทุกนายที่ไม่ติดภาระกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ.ห้องประชุมชั้น4 สำนักงานเขตคลองสาน ว.0 คลองสาน 1

24/09/2013

คลองสานแจ้งถึงคณะกรรมการบริหารศูนย์ อปพร.เขตคลองสานหัวหน้าจุดประฎิบัติการทุกจุดและสมาชิก อปพร.เขตคลองสาน ขอเชิญร่วม ว.28ในวันพฤหัสบดีที่26เวลา17.00น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานเขตคลองสาน ชั้น4 ว.0 คลองสาน1

19/09/2013

แจ้งถึงอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสานที่อบรมรุ่นที่17และรุ่นอื่นๆที่แจ้งขอทำบัตรใหม่ขณะนี้บัตรประจำตัวได้มาแล้วสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตคลองสานในวันและเวลาราชการ

04/09/2013

รับแจ้งจากคลองสาน1 คลองสาน44 คลองสาน446,448 ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกหน่วยงานที่ร่วม ว.4เหตุ202ซอยตากสิน5ในวันนี้

27/08/2013

แจ้งเป็นข้อมูลศูนย์ อปพร.เขตคลองสานแจ้งปิดศูนย์เป็นเวลา1-2วันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ใหม่ทั้งหมดจึงแจ้งเป็นข้อมูล ว.0คลองสาน446,448

20/08/2013

ด้วยทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข่ายสื่อสารและจัดทำแผนการใช้ข่ายสื่อสารกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตหรือผู้แทนจุดปฎิบัติการเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่23สิงหาคม2556เวลา08.30-17.30น. ณ ห้องปริ้นช์บอลรูม1โรงแรมปริ้นช์ พาเลช โดยสามารถส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ที่ห้องวิทยุสื่อสาร เขตคลองสานตั้งแต่วันนี้ ว.0คลองสาน 1

21/07/2013

รับแจ้งจาก คลองสาน1 คลองสาน4 คลองสาน44 คลองสาน 446,448 ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านทุกนายและทุกหน่วยงาน ที่ร่วม ว.4 เหตุเพลิงไหม้ภายในซอยตากสิน5 และขอแสดงความเสียใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตในเหตุเพลิงใหม้ในครั้งนี้ด้วย

17/07/2013

ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตคลองสานที่ส่งรายชื่อเข้าร่วม
อบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2556 สามารถรับทราบกำหนดการเดินทาง ได้ที่ห้องศูนย์วิทยุ อปพร.เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ว.0 คลองสาน 4

30/06/2013

รับแจ้งจากคลองสาน1 คลองสาน4
คลองสาน44 คลองสาน446 คลองสาน448 ขอขอบคุณอาสาทุกหน่วยงานที่ ว.4ร่วมที่เกิดเหตุตรงข้ามโรบินสันลาดหญ้า

ที่อยู่

สำนักงานเขตคลองสาน
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 16:00 - 08:00
อังคาร 16:00 - 08:00
พุธ 16:00 - 08:00
พฤหัสบดี 16:00 - 08:00
ศุกร์ 16:00 - 08:00
เสาร์ 16:00 - 08:00
อาทิตย์ 16:00 - 08:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 437 5279

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ อปพร.เขตคลองสานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด