ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ภารกิจส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม

 #ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 1...
12/08/2023

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ และประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
https://wellwishes.royaloffice.th/

วันที่ 27 ก.ค. 66 พล.ท.ศุรพงษ์  ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...
27/07/2023

วันที่ 27 ก.ค. 66 พล.ท.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ กอ.รมน. ร่วมพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม อันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสุขให้กับชุมชน และสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

👉พล.ท. ศุรพงษ์  ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ...
25/07/2023

👉พล.ท. ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำคณะฯ
➡️ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 66 ณ ห้องประชุมศรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปฎิวัติ ทองเพชรจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานสถานการณ์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
➡️ สำหรับการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการ ฯ ในครั้งนี้ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์คัดกรอง ติดตาม บำบัด รักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการดำเนินงานบำบัดโดยชุมชนว่ามีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร โดยมีนางปรียาภรณ์ วรรณชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบางกล่ำ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานการบำบัดยาเสพติดในชุมชน ตามแนวคิด (CBTx) โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด ได้รับการจำแนก คัดกรอง และนำเข้าสู่การบำบัดรักษา ฟื้นฟู และดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวคิด (CBTx) ไปสู่ตำบลอื่นๆ เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้ครบทุกพื้นที่ โดยมีเป้าหมายคือลดจำนวนและระดับผู้ป่วยกลุ่มสีต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเฝ้าระวังสีเขียว ให้ปรับระดับเป็นกลุ่มสีขาวให้ได้ทั้งหมด
➡️ จากนั้นในเวลา 15.30 น. คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านหาร หมู่ที่ 4 อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีนายไพศาล พรหมจรรย์ กำนันตำบลบ้านหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้ผ่านการบำบัดรักษา และมอบชุดอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
#เครดิต - ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ศปป.2 กอ.รมน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก...
24/07/2023

ศปป.2 กอ.รมน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 66 พล.ท.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจติดตาม การดำเนินงามตามแผ...
19/07/2023

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 66 พล.ท.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจติดตาม การดำเนินงามตามแผนงาน/โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เกาะกูด ณ ชพส.1306 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 อ.เกาะกูด จ.ตราด ในการนี้ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะได้ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนรับทราบผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานของส่วนราชการในพื้นที่ และ ชพส.1306 เพื่อนำมาซึ่งการบูรณาการ พัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 66 เวลา 13.30 น. ศปป.2 กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้า...
11/07/2023

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 66 เวลา 13.30 น. ศปป.2 กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
ห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 กับผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.ท. ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.

วันที่ 4 ก.ค. 66 พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ ผอ.สปส.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้อ...
06/07/2023

วันที่ 4 ก.ค. 66 พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ ผอ.สปส.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กทม. ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และอภิปรายการดำเนินงานรวมถึงการเสนอปัญหา/ข้อเสนอแนะในกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละกลุ่มเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยใช้แนวทางและความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกองทุนแม่ ฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปขยายผลสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานกองทุนแม่ ฯ ให้เข็มแข็งและร่วมกันต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ซี่งเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66 ศปป.2 กอ.รมน. จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  เรื่อง การบริหารจัดการผู้หลบเ...
04/07/2023

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66 ศปป.2 กอ.รมน. จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการผู้หลบเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 66 ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ท. ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.

 #ทรงพระเจริญศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ...
04/07/2023

#ทรงพระเจริญ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2566

29/06/2023
26/06/2023

26 มิ.ย. 66 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก ในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และร่วมมือกับภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อร่วมกันดูแลสังคมของเราอย่างเข้มแข็ง ให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 66 เวลา 1000 น. พล.ท.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกและทดสอบแผ...
23/06/2023

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 66 เวลา 1000 น. พล.ท.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และเข้าเยี่ยมคำนับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.ช.ร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดยมี พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่  15 มิ.ย. 66 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.ได้มอบให้ พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ ผอ.สปส.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร...
23/06/2023

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 66 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.ได้มอบให้ พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ ผอ.สปส.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันยาเสพติด ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด ภายในกองทัพอากาศ" ณ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ ดอนเมือง โดนมี พล.อ.อ. ชากร ตะวันแจ้ง หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 น. ศปป.2 กอ.รมน. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางมาร่วมประ...
12/06/2023

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 น. ศปป.2 กอ.รมน. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางมาร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ในห้วงเดือน ต.ค. 65 - เม.ย. 66 ที่ผ่านมา โดยมี ร.ต. สรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นผู้นำคณะฯ ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.

 #ทรงพระเจริญศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่อง...
02/06/2023

#ทรงพระเจริญ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th/

 #ทรงพระเจริญสำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตม...
28/04/2023

#ทรงพระเจริญ
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 เวลา 10.00 น. พล.ท.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน กอ.รมน. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมทล...
28/04/2023

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 เวลา 10.00 น. พล.ท.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน กอ.รมน. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมทลายเครือข่ายขนยาเสพติดข้ามชาติ ณ บช.ปส. ร่วมกับ พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท. สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. และ ผู้แทนจาก ป.ป.ส. จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ (ซุกซ่อนในเรซิ่นลายไม้ และกรอบรูป) ผ่านระบบขนส่ง Logistics ก่อนที่จะส่งออกทางเรือไปยังประเทศญี่ปุ่น และทลายแหล่งพักยา จับนักค้าชาวมาเลเซีย-ฮ่องกง ระดับสั่งการ รวมของกลางยาเสพติด
(.) ยาบ้า 700,000 เม็ด
(.) เฮโรอีน 94 กก.
(.) ไอซ์ 182 กก.
(.) เคตามีน 25 กก.
(.) สารเสพติดไม่ทราบชนิด 1,250 ขวด
🔰โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงาน ป.ป.ส., กอ.รมน. และภาคีเครือข่าย และภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม ส่วนยาเสพติดของกลางจะถูกเก็บไว้ที่กระทรวงสาธารณาสุข เพื่อรอการทำลายต่อไป

🔰เมื่อวันที่ 5 เม.ย.66 เวลา 1000พล.ต.สุรัฐ สิริโกสินทร์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน กอ.รมน. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมทลา...
05/04/2023

🔰เมื่อวันที่ 5 เม.ย.66 เวลา 1000
พล.ต.สุรัฐ สิริโกสินทร์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน กอ.รมน. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมทลาย 6 เครือข่ายยาเสพติด ณ บช.ปส. ร่วมกับ พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน
รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท. สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส., ผู้แทนจาก ป.ป.ส. และ ขกท.ศปก.นสศ.
🔰จับกุมผู้ต้องหารายสำคัญได้ทั้งหมด 12 ราย ยึดยาบ้ากว่า 19 ล้านเม็ด ไอซ์ 9 กก. เฮโรอีน 12 กก. คีตามีน 2 กก. และ
ยาเสพติด Happy water 86 ซอง
🔰โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงาน ป.ป.ส., กอ.รมน. และ หน่วยข่าวกรองทหาร และหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนขยายผลหาผู้สั่งการขบวนการค้ายาเสพติด และติดตามอายัดทรัพย์ต่อไป

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 พล.ต. สุรัฐ สิริโกสินทร์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติง...
22/03/2023

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 พล.ต. สุรัฐ สิริโกสินทร์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมี พ.อ. สุรศักดิ์ ชื่นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จว.ร.น. ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 พล.ต.สุรัฐ สิริโกสินทร์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติ...
22/03/2023

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 พล.ต.สุรัฐ สิริโกสินทร์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามโครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และงานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ในความรับผิดชอบของกอ.รมน.ภาค 4 สย.1 บริเวณจุดตรวจเกาะสะระนีย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ จาก หัวหน้าชุดป้องกันชายแดน กองกำลังเทพสตรี โดยหัวหน้าคณะได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติที่สำคัญ ในการเฝ้าระวังป้องกันตามแนวชายแดน อาทิเช่น สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด, การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 พล.ต. สุรัฐ สิริโกสินทร์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ผู้แทน กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตา...
20/03/2023

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 พล.ต. สุรัฐ สิริโกสินทร์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ผู้แทน กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พ.อ. พสิษฐ์ ชาญเลขา รอง ผอ.รมน.จว.ช.พ. ให้การต้อนรับ

วันที่ 23 กพ. 66 พล.ต.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจติดตาม การดำเนินงามตามแผน...
10/03/2023

วันที่ 23 กพ. 66 พล.ต.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจติดตาม การดำเนินงามตามแผนงาน/โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน ชพส.2111 อ.เมือง จ.หนองคาย และ ชวกม.4 รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุม ให้ข้อเสนอแนะ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพี่อรับทราบข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้อง ในการทำงาน เพื่อนำมาซึ่งการแก้ไขและพัฒนาวิธีการในการทำงานต่อไป

ที่อยู่

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่่ 2 กอ. รมน. สวนรื่นฤดี
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

(sparkle)ดอกเบี้ยแพงเกินจริง ถูกทวงถามหนี้ไม่เป็นธรรม เราช่วยท่านได้(magician)

วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 1550 ศปป.2 กอ.รมน. โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. จัดบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จ.ระยอง ณ centralplaza อ.เมืองจ.ระยอง
วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 1430 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เดินทางไปเยี่ยมศูนย์จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตลาดดิโอโซน อ.เมือง จ.ระยอง
“Happy birthday to you”
“ครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว 20CC-ISOC”
พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบของขวัญและการ์ดอวยพรวันเกิดพร้อมกับจัดกิจกรรมเป่าเค้ก ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ก.พ. 64 นี้ ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.
#กำลังใจคือสิ่งสำคัญ
#สุขสันต์วันเกิด
ขอบุคณครับ
แจ้งความเอาผิดค่ะ
ผมแจ้งเรื่องครอบครัวาายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีวงค์แม่ชื้อแดงที่เป็นแก้งสกิมเมอร์ออนไลน์และคอเซ็นเตอร์ผลิตเงินขายพวกแฮกข้อมูลอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมิฉฉาชีพ23ปีกว่าแล้วครับมีทั้งแม่พิมหรือบ๊อกเงินและเงินอีกจำนวนมากอยู่ห้องใต้ดินและมีตำรวจอยู่ในขบวนการสามรายพวกมันใด้ทำการสแกมเมอร์หัวสมองพู้คนแพร่ไปทั่วทุกจังหวัดแล้วครับทั้งแบ๊ดเมร์อนาจานคิ้บเรื่องส่วนตัวคนอื่นและแอบอ้างชื้อเสียงผมเสด็จหวายฤทธิ์ผมเสียหายมาหลายปีแล้วครับตอนนี้พู้คนรู้กันทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมขอฝากท่านแก้ขั๋ยด่วนครับ
ผมแจ้งเรืองครอบครัวนายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีสมัยบ้านโคกสง่าตำบนปอภารอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นแก้งสกิมเมอร์ออนไลน์ทั้งคอเซ็นเตอร์พวกแฮกข้อมูลผลิตเงินขายแล้วแอบอ้างเฟชไลน์ผมไปจ่อข้อมูลไปทั่วรับทั้งแอบอ้างชื้อเสียงผมมาตลอด19ปีกว่าแล้วครับพวกมันเป็นฉฉาชีพ23ปีกว่าแล้วครับทั้งแบ๊กเมร์อนาจานคิ้บเรื่องส่วนตัวคนอื่นทั้งสแกมเมอร์หัวสมองคนอื่นแพร่ไปทั้วประเทศแล้วครับพู้คนเกิดปันหาเวลาพูดกับคิดหรืออ่านหนังสือก่อให้เกิดปันหามีเสียงดังออกอากาศดังไปตามท้องถนนเวลารถวิ้งจะมีเสียงคนพูดตามท้องถนนครับผมเสด็จหวายฤทธิ์พู้เสียหายมาตลอดทั้งชื้อเสียงและทรัพสินครับ
หยุดขบวนการยาเสพติด
หนี้นอกระบบ
ตลาดนัดจตุจักร
รณรงค์กฎจราจร
#}