กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs การบริหารราชการมาแต่เดิมนั้นได้มีการ ประกาศตั้ง “ กองอุตสาหกรรม ” สังกัดอยู่กรมพาณิชย์กระทรวงเศรษฐการ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบ การสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 13) ตราไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2479 กองอุตสาหกรรมนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและค้นคว้า ควบคุม คุ้มครอง การอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระทำการอยู่แล้วและจะเกิด ใหม่ให้ดำเนินการตามแบบแผนและวิธีการที่ดี ในขั้นแรก ดำเนินการให้ความสำคัญและเน้นหนักในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 7) ตราไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2481 และให้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านด้านควบคุมโรงงานและส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริหารร้านจำหน่าย สินค้าที่ผลิตได้ในประเทศชื่อ “ร้านไทยอุตสาหกรรม”ปี พ.ศ. 2484 รัฐบาลเห็นความสำคัญของกองอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาอุตสาหรกรรมภายใน ประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงได้ยกฐานะกองอุตสาหกรรมขึ้นเป็น “กรมอุตสาหกรรม” ในกระทรวงเศรษฐกิจตามพ.ร.บ ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2484 ปี พ.ศ.2485 รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2485 จัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดในกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2485 โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่จำเป็นของประเทศ ปี พ.ศ. 2518 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ขยายงานไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งกองบริการอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2518 รวมทั้งได้ขยายงานไปสู่ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2532 ได้ขยายงานไปสู่ภาคตะวันตก ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเพิ่มขึ้นอีก 6 ศูนย์ ณ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุดรธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุราษฎร์ธานี รวมเป็น 11 ศูนย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริการงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการวัดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ปี พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีมีนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้จำแนกกลุ่มจังหวัดไว้ 19 กลุ่ม โดยให้แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 ปี พ.ศ. 2550 ดำเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ส่วนราชการและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบบุคคลให้ทันสมัยและรองรับกับยุทธศาสตร์ และคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม โดยจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และปรับเปลี่ยนสำนักงานเลขานุการกรมเป็นสำนักบริหารกลางรวมทั้งแยกสำนักพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเป็นสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

เปิดเหมือนปกติ

🎉มาแล้วจ้าาา สำหรับใครที่พลาดหลักสูตรสุดฮอต "SMEs GROW UP : ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19"การอบรมด้านการตลาดออนไลน์...
06/11/2020

🎉มาแล้วจ้าาา สำหรับใครที่พลาดหลักสูตรสุดฮอต
"SMEs GROW UP : ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19"

การอบรมด้านการตลาดออนไลน์ 12 หลักสูตร จาก 12 วิทยากรชั้นนำระดับประเทศ ที่จะมาเปลี่ยนวิธีคิด ให้ไอเดีย และเสริมกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์เพื่อตอบรับกับยุคสมัยของ Digital Economy

สามารถเรียนรู้ย้อนหลังได้แล้วทาง Youtube : DIProm Station
👉 คลิกเลย 😍 http://bit.ly/SMEsGrowup-DAY1

🎤 DAY 1 : หลักสูตร "CORONA MARKETING การทําการตลาดอย่างมืออาชีพ เพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤต" โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com และแขกรับเชิญที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีกับ คุณณัฐนัน ต้นศึกษา หรือ เจ๊น้ำ แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#smesgrowup
#ปั้นSMEsสู่B2Cฝ่าวิกฤตโควิด19

📢โอกาสสำหรับผู้ประกอบการชุมชน“ในพื้นที่กรุงเทพฯ” .กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการชุมชนที่เป็นผู้ผลิตและจำ...
05/11/2020

📢โอกาสสำหรับผู้ประกอบการชุมชน
“ในพื้นที่กรุงเทพฯ”
.
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการชุมชนที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ อายุระหว่าง 20 - 50 ปี เป็นผู้ประกอบการชุมชนผู้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนา

💡เข้าร่วมโครงการการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

สนใจสมัครเลย 👉🏻 bit.ly/3oV9RaU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📱โทร. 0 2367 8391 (คุณมธุรส ทับทิมทอง)

📢 ชวนมาเรียนรู้ย้อนหลังกับหลักสูตรโดน ๆ ในโครงการ E-Learning 🎓 เพื่อพัฒนาแนวคิด ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมไทย (Agro Beyond ...
04/11/2020

📢 ชวนมาเรียนรู้ย้อนหลังกับหลักสูตรโดน ๆ ในโครงการ E-Learning 🎓 เพื่อพัฒนาแนวคิด ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมไทย (Agro Beyond Academy)

DAY 7 ทิ้งท้าย : หลักสูตรด้านการบัญชีและการเงิน 5 หัวข้อ กับ 2 วิทยากรชื่อดัง

👉 "เราจะบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมได้อย่างไร"
👉 "การวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินเพื่อตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน"
👉 "การจัดการและบริหารเงินสดให้มีประสิทธิผล"
คุณชัคพัฒน์ นัสการ ผู้ก่อตั้งบริษัท "ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด"

👉 "แนวคิดและวิธีการทำธุรกิจในแบบฉบับต๊อบ เถ้าแก่น้อย นักธุรกิจหมื่นล้าน"
คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

👉 "บทสรุปการเรียนรู้"
คุณวุฒิธร มิลินทจินดา ผู้ก่อตั้ง บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด

👉 คลิกเลย...https://youtu.be/ZJ6TKeDVhiA

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#agrobeyondacademy
#เกษตรอุตสาหกรรม

“แม่ทัพ กสอ.” ตะลุยย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตต้นแบบ CIV พร้อมดัน 3 อ. ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่จ.ภูเก็ต ...
04/11/2020

“แม่ทัพ กสอ.” ตะลุยย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตต้นแบบ CIV พร้อมดัน 3 อ. ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่

จ.ภูเก็ต เมื่อเร็วนี้ ๆ (3 พฤศจิกายน 2563) - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) โดยมี นายสมยศ ปาทาน ผู้นำชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมวิถีชุมชนดังกล่าว ณ ถนนถลาง อ.เมือง

ชุมชนย่านเมืองเก่า​ภูเก็ต​ เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(หมู่บ้าน CIV) กับ กสอ. เพื่อชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชน ผ่านความโดดเด่นทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการผสมผสานความแตกต่างทางชาติพันธุ์ของชาวพื้นเมือง​จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ต​ ในด้านต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด 3 อ. ได้แก่ ด้านอาหาร​ จนได้รับการประกาศจาก “ยูเนสโก” ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy) ด้านอาภรณ์​ ที่พัฒนาผ้าพื้นถิ่น ​"บ่าบ๋า ย่าหยา" ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น​แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของประดับตกแต่งบ้านและของฝากที่ระลึกภายใต้แนวทางการพัฒนา​ "โลคอลสู่เลอค่า​" และ ด้านอาคารซึ่งถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนยูโรเปี้ยน โดยในครั้งนี้ผู้นำชุมชนได้พาเข้าชมสถานที่ในย่านดังกล่าว ได้แก่​ บ้านขุนนิเทศจีนารักษ์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น​พร้อมเป็นร้านขายของฝากและขนมพื้นเมืองหลากหลายชนิด​ อาทิ เหนียวหีบ​ อังกู๊ หยกมณี​ หม่อ​เส้ง​ มิวเซียม​ หวู แกลเลอรี่​ แอนด์​ บูติกโฮเทล​ ที่เป็นทั้งโรงแรมและพิพิธภัณฑ์​ ภายในอาคารที่ยาวกว่าร้อยเมตร​ และ บ้านเลขที่​ 92​ เปรียบเสมือนเป็นครัวชุมชน​วิสหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า​ ที่มีสมาชิกชุมชนมาร่วมกันปรุงอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่ออย่าง ผัดหมี่ฮกเกี้ยน​ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม​ ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนมีความต้องการให้ทาง กสอ. ให้การส่งเสริมและพัฒนาอาหารพื้นเมืองอย่างมี”หมี่ฮกเกี้ยน” กลายเป็นของฝากประจำชุมชนที่นักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วสามารถซื้อกลับไปฝากได้อีกด้วย

และในโอกาสนี้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมคณะฯ ยังได้พบปะและกล่าวทักทายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ปั้นหมู่บ้าน CIV เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Creative Industrial Village for heritage tourism) จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรมสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงถ่ายทอดการสร้างอัตลักษณ์ของหมู่บ้านแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นที่มีศักยภาพ และถ่ายทอดความรู้การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสมาชิกเพื่อการดำเนินกิจการการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้หารือกับผู้ประกอบการเครือข่าย คพอ.(โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมอีกด้วย ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

📖อบรมฟรี💁🏼‍♀️ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️📢📢เชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม ER...
04/11/2020

📖อบรมฟรี💁🏼‍♀️ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️

📢📢เชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม ERP เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตรที่น่าสนใจ 👇🏻👇🏻
- ความสำคัญของระบบ ERP และระบบการผลิตสำหรับธุรกิจ SMEs
- ภาพรวมของโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
- การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งานโปรแกรม ERP
- การประยุกต์ใช้โปรแกรมและระบบในภาคการผลิต
- การเชื่อมต่อกับระบบติดตามการผลิต และอุปกรณ์ต่าง ๆ

📌ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563
⏰เวลา 08.00 - 16.00 น.
🏨ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

❤️สมัครได้ที่!! 👇🏻
https://bit.ly/3oRGVAN

*ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 16 พ.ย. 63 ผ่าน facebook :
https://www.facebook.com/digitaldip9
**ผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่📞โทร. 02-202-4529, 02-202-4591
หรือ 065-985-7319 (คุณดำรงรักษ์/ คุณสุภาภร)

👉 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ประกอบการไทย เข้าร่ว...
03/11/2020

👉 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

พบกับ 4 หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ
🔥1. "วิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย /ความสำคัญในการร่วมมือกันระหว่างบริษัทไทยและญี่ปุ่น"
🔥2. "การเพิ่มมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าอาหาร
ด้วยเทคโนโลยีและชีวภาพที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น"
🔥3. "การยืดอายุอาหาร ด้วยวิทยาศาสตร์การฆ่าเชื้อ
และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร"
🔥4. "การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร (ผลไม้) ไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์"

🗓วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
⏰ ระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น.
ณ สถานที่ : ชั้น 3 ห้องฟูจิ 1 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ

💻สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/VdEnLb24JrNycbgv9

✅Special Session
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้แลกเปลี่ยนนามบัตรและความคิดเห็นกับผู้ประกอบการณ์ที่มีประสบการณ์ในการส่งออกสินค้าไทยไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น โดยท่านสามารถนำตัวอย่างสินค้า มาขอรับคำปรึกษาได้ภายหลังจากจบงานสัมมนา

📲ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณภัทรศศิร์ โพธิ์ไพจิตร (อ๊าก) : 02-392-3288
🔊หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศิกายน 2563
‼️หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

“อธิบดีณัฐพล” ร่วมคณะ “รมว.สุริยะ” โชว์ผลสำเร็จฟาร์มเลี้ยงเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์เจ้าแรกในไทย จ.ภูเก็ต เมื่อวานนี้ (2 พฤศจิก...
03/11/2020

“อธิบดีณัฐพล” ร่วมคณะ “รมว.สุริยะ” โชว์ผลสำเร็จฟาร์มเลี้ยงเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์เจ้าแรกในไทย

จ.ภูเก็ต เมื่อวานนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด ในโอกาสตรวจราชการและเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะฯ พร้อมด้วย นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมี นายสัตวแพทย์สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งสรุปภาพรวมการดำเนินงานและนำเยี่ยมชมสถานประกอบการดังกล่าว

บริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตวัตถุดิบจากหอยเป๋าฮื้อ โดยมีฟาร์มเพาะเลี้ยงเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย และสามารถเพาะเลี้ยงได้ถึง 6 ล้านตัวต่อปี ซึ่งในช่วงเริ่มต้นได้นําเข้าพันธุ์หอยเป๋าฮื้อจากเกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น และพัฒนาสายพันธุ์เพาะเลี้ยงเองได้ในปัจจุบันและเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตและจําหน่ายคอลลาเจนสกัดเย็นและเมือกหอย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์: ISO 22000 ฮาลาล HACCP อย. GMP และGAP โดยผลิตภัณฑ์หลักจะเป็นเซรั่มบํารุงผิวหน้าด้วยสารสกัดจากเมือกหอยเป๋าฮื้อ และเครื่องดื่มคอลลาเจนแท้สกัดเย็นเป๋าฮื้อและเปปไทด์ในน้ําทับทิม ชื่อว่า “เอโอ วา”ในระยะแรกดําเนินธุรกิจโดยการรับจ้างผลิต (OEM) ในชื่อ “ชายา”(Chaya) เมื่อเริ่มผลิตในแบรนด์ของตนเองได้ใช้ช่องทางการขายแบบเครือข่ายขายตรงในชื่อ Orajis ซึ่งพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการทําตลาดค่อนข้างสูง จึงเปลี่ยนเป็นการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคทั่วโลกโดยตรง หรือ B2C ผ่านเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและเข้าถึงผู้ใช้ได้โดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ และได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจจนประสบผลสำเร็จ รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น 10,000,000 บาท/ปี คิดเป็น 11.76 % และในปัจจุบันผู้ประกอบการยังขยายช่องทางการตลาดผ่านอาลีบาบา อย่างต่อเนื่อง ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

“อธิบดีณัฐพล” ร่วมคณะ “รมว.สุริยะ” เยี่ยมชมบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนใบเรือชั้นนำของโลกในจ. ภูเก็ตจ.ภูเก็ต เมื่อวานนี้ (2 พฤศ...
03/11/2020

“อธิบดีณัฐพล” ร่วมคณะ “รมว.สุริยะ” เยี่ยมชมบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนใบเรือชั้นนำของโลกในจ. ภูเก็ต

จ.ภูเก็ต เมื่อวานนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสตรวจราชการและเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะฯ พร้อมด้วย นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ซึ่งมี ตัวแทนผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ

บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2535 ด้วยเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเอื้อต่อการผลิตสินค้า โดยเน้นการผลิตและส่งออกผ้าใบเรือคุณภาพ ที่ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์คัทติ้ง ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับการตัดวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และสามารถตัดวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งรายได้กว่าร้อยละ 75 ได้มาจากการส่งออกใน ฮ่องกง สิงค์โปร์ อเมริกา ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศในแถบยุโรป โดยมียอดขายเป็น อันดับ 12 ของโลก และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้หันมาให้ความสำคัญในหลาย ๆ ด้าน เช่น การนำซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพมาช่วยในด้านการผลิต การส่งเสริมด้านการค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางกระตุ้นยอดขาย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถเจรจาการค้าเสรี เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสากลและก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการผลิตอันดับต้น ๆ ของโลก ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

“อธิบดีณัฐพล” ร่วมคณะ “รมว.สุริยะ” บินตรงถิ่นอันดามัน เยี่ยมชมท่าจอดเรือครบวงจรแห่งแรกในภูเก็ตจ.ภูเก็ต เมื่อวานนี้ (2 พฤ...
03/11/2020

“อธิบดีณัฐพล” ร่วมคณะ “รมว.สุริยะ” บินตรงถิ่นอันดามัน เยี่ยมชมท่าจอดเรือครบวงจรแห่งแรกในภูเก็ต

จ.ภูเก็ต เมื่อวานนี้ (2 พฤศจิกายน 2563 ) - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด ในโอกาสตรวจราชการและเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะฯ พร้อมด้วย นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ซึ่งมี นายบุญ ยงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งสรุปภาพรวมการดำเนินงานและนำเยี่ยมชมสถานประกอบการดังกล่าว

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะฯ ได้รับฟังภาพรวมการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอจากผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการต่อเรือในพื้นที่ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการได้เสนอให้ลดขั้นตอนในการติดต่อราชการให้มีความรวดเร็วและซับซ้อน รวมถึงให้ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่าเดิม ตลอดจนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ให้ทางผู้ประกอบการจัดทำรายละเอียดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องประสานให้ข้อมูลด้านสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทดังกล่าว เป็นผู้นำการให้บริการท่าจอดเรือยอร์ช การซ่อมแซม ตกแต่ง และปรับปรุงเรือ คลังสินค้าทัณฑ์บน พร้อมที่พักแบบครบวงจรในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนพื้นที่ 300 ไร่ สามารถรองรับเรือที่มีขนาดความยาวของเรือมากถึง 120 ฟุต มีที่จอดเรือในน้ําสามารถจุเรือได้ 180 ลํา จอดเรือบนบกสามารถจุเรือได้ 140 ลํา โรงเก็บเรือสองช้ันมีหลังคาสามารถจุเรือได้ 24 ลํา และมีเครนยกเรือขนาด 40 ตัน 60 ตัน 80 ตัน และ120 ตัน รวมถึงมีศูนย์รวมการให้บริการแบบครบครันพร้อมด้วยช่างเทคนิค และมีโรงงานสําหรับซ่อมบํารุงเรือขนาดใหญ่ได้มากถึง 100 ฟุตอีกด้วย ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

📢 ชวนมาเรียนรู้ย้อนหลังกับหลักสูตรโดน ๆ ในโครงการ E-Learning 🎓 เพื่อพัฒนาแนวคิด ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมไทย (Agro Beyond ...
03/11/2020

📢 ชวนมาเรียนรู้ย้อนหลังกับหลักสูตรโดน ๆ ในโครงการ E-Learning 🎓 เพื่อพัฒนาแนวคิด ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมไทย (Agro Beyond Academy)

DAY 6 : หลักสูตรด้านการบัญชีและการเงิน
4 หัวข้อ กับ 2 วิทยากรชื่อดัง

👉 "ธุรกิจเกษตรและตัวเลขทางการเงินที่ผู้นำควรรู้"
👉 "ทำความรู้จักบัญชีและการบันทึกบัญชี"
👉 "กำไรสุทธิมาจากไหนและเข้าใจส่วนประกอบของงบกำไรขาดทุน"
คุณชัคพัฒน์ นัสการ ผู้ก่อตั้งบริษัท "ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด"

👉 "กฏ 100% ของการสร้างกำไร (ถ้ารู้จะไม่เจ๊ง ที่เจ๊งเพราะไม่รู้)"
คุณอรรฆรัตน์ นิติพน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด / พิธีกรรายการ อายุน้อยร้อยล้าน

คลิกเลย...https://youtu.be/5RGnmdpziEM

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#agrobeyondacademy
#เกษตรอุตสาหกรรม

รองเจตนิพิฐ ร่วมคณะปลัดอุตฯ เยี่ยมชมศูนย์รวมของฝากชื่อดังถิ่นภูเก็ตจ.ภูเก็ต 1 พฤศจิกายน 2563 - นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์...
02/11/2020

รองเจตนิพิฐ ร่วมคณะปลัดอุตฯ เยี่ยมชมศูนย์รวมของฝากชื่อดังถิ่นภูเก็ต

จ.ภูเก็ต 1 พฤศจิกายน 2563 - นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (รสอ.) และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกราม (กสอ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด ในโอกาสมอบนโยบาย ตรวจราชการ และเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล)โดยมี นางพรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวสรุปภาพรวมและเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลแห้งแปรรูป และ สินค้าของฝากพื้นเมืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต โดยนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าซ้อ โกปี๊ช้าม (เครื่องดื่มชาผสมกาแฟ) รวมถึงสินค้าชื่อดังจากจังหวัดอื่นๆ เช่น ช้างเรซิ่น ซึ่งเป็นของที่ระลึกจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเพิ่มช่องในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอื่น ๆ ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการดังกล่าว และแนะนำผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการเข้าร่วม "ร้านรักชุมชน" ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจำหน่าย สินค้าที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสินค้าโอทอป เพื่อช่วยให้เกิดการขายและระบายสินค้าของผู้ประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ และสามารถช่วยลดความเสียหายทางด้านการลงทุนไปได้ ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

“รองเจตนิพิฐ” ร่วมคณะปลัดอุตฯ บุกทะเลอันดามัน โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการฟาร์มมุกแห่งท้องทะเลใต้จ.ภูเก็ต 1 พฤศจิกายน 2563 - ...
01/11/2020

“รองเจตนิพิฐ” ร่วมคณะปลัดอุตฯ บุกทะเลอันดามัน โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการฟาร์มมุกแห่งท้องทะเลใต้

จ.ภูเก็ต 1 พฤศจิกายน 2563 - นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ภูเก็ตทัวร์ฟาร์ม จำกัด (อินทร ฟาร์ม)และบริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี ในโอกาสมอบนโยบาย ตรวจราชการ และเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล)

บริษัท ภูเก็ตทัวร์ฟาร์ม จำกัด (อินทร ฟาร์ม) โดยมี นายจิตติ อินทรเจริญ ประธานที่ปรึกษาบริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวสรุปภาพรวมและเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจนำเที่

ที่อยู่

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

สาย 97,92,67,8,,44 ปอ.171,92,97,67,44,8,538

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2-2024414

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIPromผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💸 บริการเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินสดสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่าน เรายินดีบริการให้คุณอย่างเต็มที่ให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน • เอกสารไม่ยุ่งยาก อนุมัติไว ให้วงเงินสูง • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ • ไม่ต้องมีคนค้ำหรือหลักทรัพย์ • ผ่านการอนุมัติรับเงินทันที ( ฟรีค่าธรรมเนียม ) สายด่วน Tel : 0861443602 (คุณธนพัฒน์) Line ID : 0861449999
เรียนเชิญ สัมนาออนไลน์ TAIWAN-Your Intelligent Partner For Advanced Manufacturing
#
ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 2 ใบ เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากๆครับ
อยากเข้าโครงการแต่ไม่รู้จะทำยังไง
ด่วน 🌡🔥🔥 📢 Free!!!!!! 📚 รับสมัครจำนวนจำกัด !! 👉 ธุรกิจของท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่👇🎯 🚩ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ โควิด-19 🚩ไม่รู้จะจัดการธุรกิจอย่างไรในยุค New Normal 🚩ทำอย่างไรผู้บริหารจะเห็นภาพรวมขององค์กร 🚩กระบวนการทำงานไม่เป็นระบบ 🚩การเข้าถึงข้อมูลยาก เกิดงานซ้ำซ้อน ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 🚩ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิต การลดต้นทุน เกิดความผิดพลาด 🎉 หากธุรกิจของท่านประสบปัญหาเหล่านี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร " การดำเนินธุรกิจในยุค New Normal ด้วย Microsoft Power BI" ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 🔥📌 รับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอนุญาติประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการสร้างธุรกิจใหม่ครับ มาเรียนรู้และเตรียมพร้อม พลิกมุมคิดให้กับธุรกิจ รีบสมัคร ก่อนเต็ม...เหลือเพียง 12 ที่ สัมมนาสร้างธุรกิจ ฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่าย 📣 กลับมาอีกครั้งกับ หลักสูตร SME Growforward 2020 หลักสูตรที่ยกทัพวิทยกรคุณภาพ มากกว่า 20 ชีวิต ครบเครื่องเรื่องธุรกิจที่คุณต้องรู้ ✅ ให้คุณได้สร้างธุรกิจเกษตรบนพื้นฐานนวัตกรรม พัฒนาและต่อยอดให้ธุรกิจ แข็งแรง เติบโตอย่างมั่นคง ✅ หลักสูตรเดียว ที่จะเปลี่ยนแนวคิดและบ่มเพาะให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ ✅ เรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจให้ตรง Trend และเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ลึกซึ้ง ✅ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Online เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ✅ ติดอาวุธด้านบัญชี และวางแผนการเงินแบบฉบับมืออาชีพ ✅ เรียนจริง ทำจริง โดยผ่านกระบวนการอบรม ให้คุณได้คิด และลงมือทำกับ ทัพวิทยากร และ ทีมที่ปรึกษาระดับประเทศ พร้อม Work Shop สุดเจ๋ง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ฟรี...❗️❗️❗️ รับสมัครจำนวนจำกัด 📌 และหากคุณได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อเข้ารอบ Coaching แบบตัวต่อตัว ด่วน...❗️ รีบตัดสินใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจคุณ สมัครได้ที่ www.SMEgrowforward.com https://www.youtube.com/watch?v=0T7XnbGSbbw https://www.youtube.com/watch?v=EG9sGSt6xcs&feature=youtu.be ดูบรรยากาศการอบรม ปี 2020 👉👉👉 https://www.facebook.com/SMEGrowForward ปี 2019 👉👉👉 https://th.city/SMEGrow2019 สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #SMEGROWFORWARD2020 #ธุรกิจเกษตร #อบรมการตลาด #อบรมธุรกิจ #การตลาดออนไลน์ #Digital_Marketing
📣 29 พฤษภาคม 63 เตรียมพร้อม 🚀 ปลดล็อกทางบัญชี กับคอร์สออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด่วน! ด่วน! สมัครวันนี้....... 🎊 รับฟรี‼️..โปรแกรมการบริหารงานบัญชี 6 เดือน ..🚀 🎊 🎉กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและ ผู้สนใจ คลายล็อกดาวน์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ 👉 หลักสูตร “ปลดล็อกทางบัญชี เพื่อก้าวผ่าน COVID-19” 🗓 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ⏰ 09.00 - 16.00 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เหมือนรายการทีวี ทางไลน์สดผ่าน 👉 กลุ่ม : ปลดล็อกทางบัญชี เพื่อก้าวผ่าน COVID-19” และ Fanpage : โครงการเสริมสร้าง ผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation:NEC) 😇 จากกูรูรอบรู้ด้านการเงินและบัญชี ชั้นนำระดับประเทศ 👉 ผศ.ดร.วชิระ บุญยะเนตร 👉 คุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ 😊จัดโดย กรมส่งเสริมอุตาหกรรม 👉 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/pjBBkrp2rK3V6xju8 "ปลดล็อคทางบัญชีเพื่อก้าวผ่าน COVID-19" 📲ติดต่อสอบถาม : คุณสมจิตต์ / คุณณัฐพัชร์ ☎️ 0-22024578-79
ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุสาหกรรมภาค9 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1291194367754894&id=450101925197480
ได้รับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมแล้วค่ะ แจกจริง ส่งไวมาก ขอบคุณมากค่ะ
ได้รับรางวัลแล้วขอบคุณคับ
ได้รับรางวัลเรียบร้อยขอบคุณคะ