กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs การบริหารราชการมาแต่เดิมนั้นได้มีการ ประกาศตั้ง “ กองอุตสาหกรรม ” สังกัดอยู่กรมพาณิชย์กระทรวงเศรษฐการ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบ การสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 13) ตราไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2479 กองอุตสาหกรรมนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและค้นคว้า ควบคุม คุ้มครอง การอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระทำการอยู่แล้วและจะเกิด ใหม่ให้ดำเนินการตามแบบแผนและวิธีการที่ดี ในขั้นแรก ดำเนินการให้ความสำคัญและเน้นหนักในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 7) ตราไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2481 และให้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านด้านควบคุมโรงงานและส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริหารร้านจำหน่าย สินค้าที่ผลิตได้ในประเทศชื่อ “ร้านไทยอุตสาหกรรม”ปี พ.ศ. 2484 รัฐบาลเห็นความสำคัญของกองอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาอุตสาหรกรรมภายใน ประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงได้ยกฐานะกองอุตสาหกรรมขึ้นเป็น “กรมอุตสาหกรรม” ในกระทรวงเศรษฐกิจตามพ.ร.บ ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2484 ปี พ.ศ.2485 รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2485 จัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดในกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2485 โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่จำเป็นของประเทศ ปี พ.ศ. 2518 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ขยายงานไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งกองบริการอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2518 รวมทั้งได้ขยายงานไปสู่ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2532 ได้ขยายงานไปสู่ภาคตะวันตก ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเพิ่มขึ้นอีก 6 ศูนย์ ณ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุดรธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุราษฎร์ธานี รวมเป็น 11 ศูนย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริการงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการวัดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ปี พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีมีนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้จำแนกกลุ่มจังหวัดไว้ 19 กลุ่ม โดยให้แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 ปี พ.ศ. 2550 ดำเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ส่วนราชการและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบบุคคลให้ทันสมัยและรองรับกับยุทธศาสตร์ และคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม โดยจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และปรับเปลี่ยนสำนักงานเลขานุการกรมเป็นสำนักบริหารกลางรวมทั้งแยกสำนักพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเป็นสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

เปิดเหมือนปกติ

ตอบข้อสงสัย 🤔 แอปหมอชนะเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้าง❓① กล้อง (Camera)✔ ใช้ในการถ่ายรูปของผู้ใช้งาน เพื่อยืนยันว่าแอปนั้นเป็นของผ...
08/01/2021

ตอบข้อสงสัย 🤔 แอปหมอชนะเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้าง❓

① กล้อง (Camera)

✔ ใช้ในการถ่ายรูปของผู้ใช้งาน เพื่อยืนยันว่าแอปนั้นเป็นของผู้ใช้งานจริงๆ

✔ ใช้ในการสแกน QR Code ของ ไทยชนะ เพื่อทำการ Check in

② ตำแหน่งผู้ใช้ (Location)

✔ เพื่อติดตามเส้นทางของผู้ใช้แอป ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้กรมควบคุมโรคใช้ประกอบในการสืบสวนโรค

✔ ใช้ในการค้นหาว่า ผู้ใช้แอป อยู่ในสถานที่เสี่ยง ในช่วงวันและเวลา ร่วมกับผู้ติดเชื้อหรือไม่ เพื่อกรมควบคุมโรคจะได้ส่งข้อความแจ้งเตือน

③ คลังรูปภาพ (Picture)

✔ เก็บรูปถ่ายของผู้ใช้งานในข้อ 1 ไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งาน และจะไม่มีการเก็บรูปถ่ายไว้ที่ Server ส่วนกลางของระบบแต่อย่างใด

④ พื้นที่เก็บข้อมูล (Store)

✔ ในกรณีที่โทรศัพท์มือถือไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันจะเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินทางไว้ในโทรศัพท์มือถือก่อน เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว แอปจะส่งข้อมูลไปจัดเก็บที่ระบบส่วนกลาง

✔ ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ และอื่น ๆ ในแอปพลิเคชันและระบบส่วนกลาง 📍 ทุกกรณี

⬇️ อย่าลืมมีติดมือถือไว้ อยู่ใกล้ใคร อยู่ที่ไหน ก็อุ่นใจ โหลดเลย

iOS 👉 https://apple.co/3mTo6en

Android 👉 https://bit.ly/3mWguaS

HUAWEI AppGallery 👉 https://bit.ly/2WQ9HFa

#ไม่ประมาทหน้ากากอย่าตก #แอปหมอชนะ #โควิด19 #covid19

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลิตภ...
06/01/2021

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative SME) ประจำปี 2564

📌รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม 👉🏻 คลิก...https://www.dip.go.th/th/category/news/2021-01-06-12-58-26

☎️ ติดต่อสอบถาม ได้ที่
0 2367 8386 / 061 4040302
Email: [email protected]

📌ประกาศ........เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว...
06/01/2021

📌ประกาศ........เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น "เพื่อความปลอดภัยผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด" จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรม "เถ้าแก่ใหม่ วัยเก๋า" ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะมีความเหมาะสม ทั้งนี้ จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป🙏

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนด ...
05/01/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประเมินความรู้ ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ้นไปหรือจนกว่าจะมีข้อสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างอื่น

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ฯ และจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทราบอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dip.go.th/th/category/register-news/2021-01-05-09-38-09

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในพื้นที่กรุงเ...
05/01/2021

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ต่างจังหวัด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (คพอ.) ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการออกไป โดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการและครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ โทร 0 2202 4493

ขอเชิญชวนคนไทย 👨‍👩‍👧‍👦 ร่วมชนะ 💪 COVID-19 ไปด้วยกัน ด้วยการดาวน์โหลดแอป "หมอชนะ" เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแล และป้องกัน...
04/01/2021

ขอเชิญชวนคนไทย 👨‍👩‍👧‍👦 ร่วมชนะ 💪 COVID-19 ไปด้วยกัน ด้วยการดาวน์โหลดแอป "หมอชนะ" เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแล และป้องกันตนเองจากการระบาดของ โควิด-19

ซึ่งแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" จะช่วยแจ้งเตือนท่าน เมื่อพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เคยพบปะใกล้ชิดท่านในระยะแพร่เชื้อ เพื่อให้ท่านรับทราบได้อย่างรวดเร็ว และเฝ้าระวังตนเองได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับไทยชนะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

📍เราอยากให้คนไทยชนะไปด้วยกัน
โหลดแอปหมอชนะ
📲 Apple App Store 👉 https://apple.co/3mTo6en

📲 Google Play Store 👉 http://bit.ly/3mWguaS

📲 HUAWEI AppGallery 👉 https://bit.ly/2WQ9HFa

#หมอชนะ #COVID19 #โควิด19
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง ก้าวผ่านอุปสร...
31/12/2020

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง ก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหา และขอให้เป็นปีที่ดี มีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

📣กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก"รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทยThe Prime Mini...
31/12/2020

📣กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก
"รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย
The Prime Minister's Industry Award 2021"

📌สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564

🎉ประกาศผลและมอบรางวัลเดือนสิงหาคม 2564

📱สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code หรือ ☎️สอบถามได้ที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3429 , 0 2202 3518 และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ http://www.industry.go.th/industry_award/

ปิด 6 จุดอ่อน SMEs ก่อนเข้าสู่โลกออนไลน์เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น ผู้ประกอบการต่างปรับเปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบออน...
28/12/2020

ปิด 6 จุดอ่อน SMEs ก่อนเข้าสู่โลกออนไลน์

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น ผู้ประกอบการต่างปรับเปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพราะช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีหลายปัจจัยที่จะทำให้ผู้ประกอบการหลาย ๆ รายไม่สามารถสู้กับธุรกิจรายใหญ่ได้ ทั้งด้านความน่าเชื่อถือของธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือปัญหาการจัดส่ง เป็นต้น หากผู้ประกอบการสามารถปิดจุดอ่อนต่อไปนี้ได้ทั้งหมดก็พร้อมแล้วสำหรับการปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มตัว วันนี้เรามาเช็คกันดูกันว่าต้องปิดจุดอ่อนด้านใดกันบ้าง
-----------------------
❌ จุดอ่อนที่ 1 - ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้า
✔️ แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ
• สร้างความเชื่อมั่นของร้านค้าออนไลน์ด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยืนยันความมีตัวตนของร้านค้าและการระบุรายละเอียดของธุรกิจ ที่อยู่ หรือช่องทางการติดต่อร้านค้าที่ชัดเจน
• การรีวิวสินค้าจากผู้บริโภคเก่า เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคใหม่และเกิดการบอกต่อ ซึ่งร้านค้าอาจมีการจัดโปรโมชั่นให้กับผู้บริโภคที่รีวิวสินค้าให้กับร้าน เช่น ลดราคาสินค้าหรือมีของแถมพิเศษให้กับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในครั้งถัดไป เป็นต้น
-----------------------
❌ จุดอ่อนที่ 2 - ความล่าช้าหรือความเสียหายจากการจัดส่งสินค้า
✔️ แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ
• ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนการจัดส่งสินค้า โดยอาจมองหาพันธมิตรในการจัดส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เร็วขึ้น สะดวก และสามารถกำหนดวันเวลาในการรับสินค้าได้
• หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งหรือการจัดส่งมีปัญหาความล่าช้า ควรรีบติดต่อผู้บริโภคและชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีและควรเร่งจัดส่งสินค้าใหม่ทันที เพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและแสดงความรับผิดต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
-----------------------
❌ จุดอ่อนที่ 3 - สินค้าไม่มีความแตกต่าง
✔️ แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ
• ผู้ประกอบการต้องมีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ชัดเจนและพยายามคัดเลือกสินค้าที่มีความหลากหลายและแตกต่าง
• การสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น การรับรู้ทางด้านอารมณ์ที่มีต่อสินค้าหรือแม้แต่การใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สะดวกในการใช้งาน ทันสมัยควบคู่กับคุณภาพสินค้า และควรมีป้ายความขอบคุณเพื่อแสดงถึงการใส่ใจต่อผู้บริโภค เป็นต้น
-----------------------
❌ จุดอ่อนที่ 5 - สินค้าไม่ตอบโจทย์หรือตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
✔️ แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ
• ควรเข้าใจไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (Big Data) เช่น เทคโนโลยี Data Analytic หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่ได้รับกับเงินลงทุน เช่น อาจจะใช้บริการ AI ของผู้ให้บริการเจ้าอื่น
-----------------------
❌ จุดอ่อนที่ 6 - ไม่มีระบบบริหารจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
✔️ แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ
• การนำเอาระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสินค้าจำนวนมากและหลากหลาย เช่น กลุ่มแฟชั่นและความงาม กลุ่มวัสดุ ก่อสร้าง เป็นต้น
• ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้า ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและการทำตลาดที่จูงใจผู้บริโภคผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมบริหารงาน ร้านค้าปลีกสำเร็จรูป หรือ POS (Point of Sale ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการเชื่อมโยงกันทั้งในส่วนของหน้าร้านและหลังร้าน เพื่อวิเคราะห์บริหารจัดการคลังสินค้า พร้อมสรุปข้อมูลทันทีทันใด (Real-time) ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว
-----------------------
อ้างอิง: K SME Analysis ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm's cover photo
23/12/2020

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm's cover photo

แม้ว่าสถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยต่อการพบปะกันและทำให้การจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน "มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน" ถูกเลื่...
22/12/2020

แม้ว่าสถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยต่อการพบปะกันและทำให้การจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน "มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน" ถูกเลื่อนออกไป แต่สำหรับขาช็อปยังสามารถเลือกซื้อสินค้าของดีของเด่นทั่วไทย ได้ที่นี่ 👉 https://www.facebook.com/groups/diprommarketplace/

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเลื่อนการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน ระหว่างวันที่  22 - 25 ธ.ค. 63 ณ บ...
21/12/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเลื่อนการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธ.ค. 63 ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะมีความเหมาะสม ทั้งนี้ จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป

#เถ้าแก่ใหม่วัยเก๋า 🎇ด้วยความเชื่อมั่นในพลังวัยเก๋ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่  เปิดโ...
19/12/2020

#เถ้าแก่ใหม่วัยเก๋า 🎇ด้วยความเชื่อมั่นในพลังวัยเก๋า
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เปิดโครงการ "ผู้ประกอบการใหม่วัยเกษียณ" รับผู้ประกอบการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมหลักสูตรติวเข้ม "The Powerful of Aging"
.
✅รับสมัครวันนี้ - 28 ธันวาคม 2563
✅อบรมระหว่างวันที่ 12 - 26 มกราคม 2564
✅เพียง 25 ท่านเท่านั้น
✅คลิกสมัครออนไลน์เลยที่นี่
https://qrgo.page.link/Nvad7
✅สอบถามเพิ่มเติม 02-202-4553, 02-354-3171

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#NEC #สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
#ThePowerfulofAging
#เกษียณสำราญ

📣📣กลับมาอีกครั้ง...จัดหนักส่งท้ายปี🎉🎁 กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานยิ่งใหญ่ Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน "มหกรรมสินค้าราคาโรงงา...
19/12/2020

📣📣กลับมาอีกครั้ง...จัดหนักส่งท้ายปี

🎉🎁 กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานยิ่งใหญ่ Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน "มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน" 🗓วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 (เยื้องโรงพยาบาลรามาธิบดี)

🛍ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน รถยนต์ อาทิ

✅รถยนต์จากค่ายรถยนต์ชั้นนำ 10 ค่าย ได้แก่ มิตซูบิชิ เอ็มจี โตโยต้า มาสด้า นิสสัน ซูซูกิ บีเอ็มดับเบิ้ลยู เมอร์เซเดส – เบนซ์ ฮอนด้า และซูบารุ โดยค่ายมิตซูบิชิและเอ็มจี (รถยนต์ไฟฟ้า 100%) ส่วนลดเงินสดพิเศษเพิ่มเติมสูงกว่าส่วนลดในงานอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท/คัน
ค่ายละ 10 คัน

✅ เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน มอก. ส่วนลด 30 – 70%

✅ สินค้าบริโภค อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแปรรูป และน้ำตาลราคาพิเศษสุดต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปทุกรายการ

✅ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นสินค้าเด่น จาก 76 จังหวัด

แล้วพบกันจ้า...😍

แม่ทัพ กสอ. ฟันธงปี 64 เป็นปีแห่ง “เอสเอมอี ดิสรับชั่น” เตรียมหนุน 3 นโยบายเร่งด่วน กระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 8,00...
18/12/2020

แม่ทัพ กสอ. ฟันธงปี 64 เป็นปีแห่ง “เอสเอมอี ดิสรับชั่น” เตรียมหนุน 3 นโยบายเร่งด่วน กระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 8,000 ลบ.

กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้ (17 ธันวาคม 2563) - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงข่าว SMEs Disruption 2021 เปิดจุดเปลี่ยน ปี 64 เอสเอ็มอี ดีพร้อมโดยมี นายภาสกร ชัยรัตน์ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ชั้น 22 อาคารเกษรทาวเวอร์ ราชประสงค์ ปทุมวัน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2564 กสอ. มุ่งเน้นส่งเสริมความเข้มแข็งอุตสาหกรรมไทย จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านโยบาย “สติ : STI” ประกอบด้วย 3 ปัจจัยเร่งด่วนสำคัญ ได้แก่ 1. ทักษะเร่งด่วน หรือ Skill เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว แบ่งออกเป็น 3 ทักษะที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย ทักษะวิชาตัวเบา (Lean) ผ่านการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจได้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาต่อยอดทักษะเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ทักษะการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการปรับใช้ในกระบวนการต่าง ๆ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม โดย กสอ. จะขยายผลศูนย์ Mini Thai-IDC ไปยังภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ในระดับท้องถิ่นไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เครื่องมือเร่งด่วน หรือ Tools ที่จะเป็นตัวช่วยเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มออนไลน์ (DIProm มาร์เก็ตเพลส) รวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมจาก กสอ. เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค นิเวศอุตสาหกรรม โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งมิติเชิงอุตสาหกรรมและพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือ ต่อยอดองค์ความรู้ และการยกระดับอุตสาหกรรม เงินทุนเพื่อการประกอบการ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการประกอบกิจการ อาทิ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย การสนันสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งในกำกับของรัฐ และเอกชน รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาพเอกชน เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับการดำเนินธุรกิจและก่อให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจได้ในอนาคต 3. อุตสาหกรรมเร่งด่วน หรือ Industry ที่มุ่งเน้นคือเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ผ่านการยกระดับศักยภาพในภาคการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป การพัฒนานักธุรกิจเกษตร และการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพและพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพรวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจสู่กระบวนการผลิตที่มีมูลค่าสูงต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้ การส่งเสริมดังกล่าว กสอ. เตรียมปรับบทบาทเป็นโค้ชชิ่ง โดยการให้คำแนะนำเชิงลึกกับผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนบทบาทมุ่งเน้นการส่งเสริมในเชิงรุกเป็นผู้ปั้นปรุงเปลี่ยนเอสเอ็มอีให้ดีพร้อม หรือ เอสเอ็มอีดิสรับเตอร์ เพื่อให้เกิดการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงที และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยตั้งเป้าส่งเสริมไม่ต่ำกว่า 3,356 กิจการ ด้วยงบประมาณดำเนินการกว่า 500 ล้านบาท และคาดสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยการขับเคลื่อนและกระตุ้น GDP ภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป ### PRDIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ หรือทายาทร้านอาหาร Street Food บุคคลทั่วไป นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิ...
18/12/2020

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ หรือทายาทร้านอาหาร Street Food บุคคลทั่วไป นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจอาหาร Street Food ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล

เข้าร่วมอบรม / ทำ Workshop (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหารสตรีทฟูดส์ 2564 "Street Food 2021
THAI CHARM ON THE STREET เสน่ห์แห่งการกิน...บนวิถีริมทาง"

✅ รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนได้เเล้วที่
👉 https://forms.gle/KcirNLzXjs6cPcMu9
เพียง 100 ร้านค้า สงวนสิทธิ์ 1 ที่นั่ง / 1 ร้านค้า

อบรม 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน คือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 9 ก.พ. 64 I รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 ก.พ. 64
เเละกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย 1 วัน คือ วันที่ 3 มี.ค. 64
สถานที่อบรม : KX - Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) รถไฟฟ้า bts สถานีวงเวียนใหญ่

สอบถามข้อมูล 062-673-6557 (คุณยุ้ย)
หรือ Line : https://lin.ee/pSmlj77
หรือ Facebook : สตรีท ฟูดส์ Training Project

🗣 มาแล้วววว‼️ โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน หรือ ผู้ที่มีความสนใจด้านการเงิน การบัญชี 😲กรมส่งเสริมอุต...
18/12/2020

🗣 มาแล้วววว‼️ โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน หรือ ผู้ที่มีความสนใจด้านการเงิน การบัญชี 😲

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วม อบรมออนไลน์ หลักสูตร “SMEs รอบรู้เรื่องบัญชี วางแผนดี ขอสินเชื่อกี่ที ไม่มีพลาด”

*สิทธิพิเศษ*
- เรียนจบหลักสูตร ได้รับวุฒิบัตร 📜
- ได้รับการพิจารณาสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษเมื่อยื่นกู้กับเงินทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สามารถลงทะเบียน ได้แล้ววันนี้
Click 👉🏻 https://i.industry.go.th

รายละเอียดกิจกรรม Click 👉🏻https://www.dip.go.th/th/category/news/2020-12-17-14-01-11

📞 สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 094-662-6954 (คุณอัญรินทร์)

17/12/2020

ถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว
🔹SMEs Disruption 2021
🔹เปิดจุดเปลี่ยน ปี 64 เอสเอ็มอี ดีพร้อม
🔹โดย นายณัฐพล รังสิตพล
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

📍ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว🔹SMEs Disruption 2021🔹เปิดจุดเปลี่ยน ปี 64 เอสเอ็มอี ดีพร้อม 🔹โดย นายณัฐพล รังสิตพลอธิบด...
17/12/2020

📍ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว

🔹SMEs Disruption 2021🔹เปิดจุดเปลี่ยน ปี 64 เอสเอ็มอี ดีพร้อม 🔹
โดย นายณัฐพล รังสิตพล
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#SmeDisruption2021
#DIProm
#ปั้นปรุงเปลี่ยนsmesให้ดีพร้อม

🛍 ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ของดีของเด่นทั่วไทย กับโซนตลาดดีพร้อม (DIProm Marketplace : ตลาด - ช็อป - สุข) ในงาน Outle...
15/12/2020

🛍 ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ของดีของเด่นทั่วไทย กับโซนตลาดดีพร้อม (DIProm Marketplace : ตลาด - ช็อป - สุข) ในงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน "มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน"

พลาดไม่ได้กับ Mini Motor Show โปรสุดปัง รวมโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีจากค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ พร้อมรับของแถมพิเศษอีกมากมาย

พร้อมขบวน Food Truck หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนตลอดทั้งงาน

🗓 พบกัน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 (เยื้องโรงพยาบาลรามาธิบดี)

พิเศษ!! เอาใจขาช็อปออนไลน์
เลือกช็อปสินค้าคุณภาพก่อนใคร ที่นี่ 👉https://www.facebook.com/groups/diprommarketplace/

แล้วพบกันจ้า... 😍

#ตลาดดีพร้อม
#DIPromMarketplace
#ตลาดช็อปสุข
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#กระทรวงอุตสาหกรรม

นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบกรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2563 - พลเ...
15/12/2020

นรม. มอบ 79 รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างเต็มสูบ

กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2563 - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020) โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม สื่อมวลชน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมกว่า 350 คน และในโอกาสนี้ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี และนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Award ) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้นับเป็นปีที่ 28 โดยรางวัลอุตสาหกรรมนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่ม มีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มข้นในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี เพื่อให้สถานประกอบการพัฒนาธุรกิจ บุคลากร สร้างทักษะ ปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต

สำหรับในปีนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและได้รับรางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 รางวัล ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ตราสินค้า อาทิ คาร์เนชัน ทีพอท แมกโนเลีย ตราหมี นอกจากนี้ ยังเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนจาก กสอ. ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม เป็นการตัดสินจากสถานประกอบที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ประเภทรางวัล 2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น แบ่งเป็น 8 ประเภท จำนวน 48 รางวัล และ 3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่งเป็น 4 ประเภท จำนวน 30 รางวัล จากจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 260 ราย นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลชมเชย ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น จำนวน 5 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจต่อไป รางวัลอุตสาหกรรมทุกประเภท ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความแข็งแกร่ง พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล ตลอดจนพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

ที่อยู่

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

สาย 97,92,67,8,,44 ปอ.171,92,97,67,44,8,538

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2-2024414

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIPromผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🔥หลักสูตร iRobot รุ่นที่ 4 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Low Cost Robots and Automation ✔️ ยกระดับโรงงานด้วยหุ่นยนต์ ทดแทนแรงงานคน ✔️คืนทุนภายใน 1-2 ปี ✔️Monitor ผลได้แบบ Real Time 📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3nat339 📌ลงทะเบียน https://forms.gle/WWyK8RCzSh5UfPXY8 ☎️สอบถามเพิ่มเติม Line : @icticlub
💸 บริการเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินสดสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่าน เรายินดีบริการให้คุณอย่างเต็มที่ให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน • เอกสารไม่ยุ่งยาก อนุมัติไว ให้วงเงินสูง • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ • ไม่ต้องมีคนค้ำหรือหลักทรัพย์ • ผ่านการอนุมัติรับเงินทันที ( ฟรีค่าธรรมเนียม ) สายด่วน Tel : 0861443602 (คุณธนพัฒน์) Line ID : 0861449999
เรียนเชิญ สัมนาออนไลน์ TAIWAN-Your Intelligent Partner For Advanced Manufacturing
#
ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 2 ใบ เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากๆครับ
อยากเข้าโครงการแต่ไม่รู้จะทำยังไง
ด่วน 🌡🔥🔥 📢 Free!!!!!! 📚 รับสมัครจำนวนจำกัด !! 👉 ธุรกิจของท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่👇🎯 🚩ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ โควิด-19 🚩ไม่รู้จะจัดการธุรกิจอย่างไรในยุค New Normal 🚩ทำอย่างไรผู้บริหารจะเห็นภาพรวมขององค์กร 🚩กระบวนการทำงานไม่เป็นระบบ 🚩การเข้าถึงข้อมูลยาก เกิดงานซ้ำซ้อน ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 🚩ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิต การลดต้นทุน เกิดความผิดพลาด 🎉 หากธุรกิจของท่านประสบปัญหาเหล่านี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร " การดำเนินธุรกิจในยุค New Normal ด้วย Microsoft Power BI" ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 🔥📌 รับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอนุญาติประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการสร้างธุรกิจใหม่ครับ มาเรียนรู้และเตรียมพร้อม พลิกมุมคิดให้กับธุรกิจ รีบสมัคร ก่อนเต็ม...เหลือเพียง 12 ที่ สัมมนาสร้างธุรกิจ ฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่าย 📣 กลับมาอีกครั้งกับ หลักสูตร SME Growforward 2020 หลักสูตรที่ยกทัพวิทยกรคุณภาพ มากกว่า 20 ชีวิต ครบเครื่องเรื่องธุรกิจที่คุณต้องรู้ ✅ ให้คุณได้สร้างธุรกิจเกษตรบนพื้นฐานนวัตกรรม พัฒนาและต่อยอดให้ธุรกิจ แข็งแรง เติบโตอย่างมั่นคง ✅ หลักสูตรเดียว ที่จะเปลี่ยนแนวคิดและบ่มเพาะให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ ✅ เรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจให้ตรง Trend และเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ลึกซึ้ง ✅ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Online เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ✅ ติดอาวุธด้านบัญชี และวางแผนการเงินแบบฉบับมืออาชีพ ✅ เรียนจริง ทำจริง โดยผ่านกระบวนการอบรม ให้คุณได้คิด และลงมือทำกับ ทัพวิทยากร และ ทีมที่ปรึกษาระดับประเทศ พร้อม Work Shop สุดเจ๋ง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ฟรี...❗️❗️❗️ รับสมัครจำนวนจำกัด 📌 และหากคุณได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อเข้ารอบ Coaching แบบตัวต่อตัว ด่วน...❗️ รีบตัดสินใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจคุณ สมัครได้ที่ www.SMEgrowforward.com https://www.youtube.com/watch?v=0T7XnbGSbbw https://www.youtube.com/watch?v=EG9sGSt6xcs&feature=youtu.be ดูบรรยากาศการอบรม ปี 2020 👉👉👉 https://www.facebook.com/SMEGrowForward ปี 2019 👉👉👉 https://th.city/SMEGrow2019 สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #SMEGROWFORWARD2020 #ธุรกิจเกษตร #อบรมการตลาด #อบรมธุรกิจ #การตลาดออนไลน์ #Digital_Marketing
📣 29 พฤษภาคม 63 เตรียมพร้อม 🚀 ปลดล็อกทางบัญชี กับคอร์สออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด่วน! ด่วน! สมัครวันนี้....... 🎊 รับฟรี‼️..โปรแกรมการบริหารงานบัญชี 6 เดือน ..🚀 🎊 🎉กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและ ผู้สนใจ คลายล็อกดาวน์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ 👉 หลักสูตร “ปลดล็อกทางบัญชี เพื่อก้าวผ่าน COVID-19” 🗓 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ⏰ 09.00 - 16.00 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เหมือนรายการทีวี ทางไลน์สดผ่าน 👉 กลุ่ม : ปลดล็อกทางบัญชี เพื่อก้าวผ่าน COVID-19” และ Fanpage : โครงการเสริมสร้าง ผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation:NEC) 😇 จากกูรูรอบรู้ด้านการเงินและบัญชี ชั้นนำระดับประเทศ 👉 ผศ.ดร.วชิระ บุญยะเนตร 👉 คุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ 😊จัดโดย กรมส่งเสริมอุตาหกรรม 👉 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/pjBBkrp2rK3V6xju8 "ปลดล็อคทางบัญชีเพื่อก้าวผ่าน COVID-19" 📲ติดต่อสอบถาม : คุณสมจิตต์ / คุณณัฐพัชร์ ☎️ 0-22024578-79
ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุสาหกรรมภาค9 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1291194367754894&id=450101925197480