กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิ

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิ เราจะมุ่งมั่นสู่กอง สมาร์ท(Smart) ภายใต้ความง่าย (Simple) และความปลอดภัย(Safety) กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร. ได้มีการพัฒนามาจากแผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กองวิทยาการ พร. พ.ศ.๒๕๑๖

จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงได้รับการปรับขยายเป็นกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร.

และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการปรับอัตราจากการที่มีหัวหน้ากองอัตรา น.อ. เป็นมีผู้อำนวยการกองอัตรา น.อ.

(พ.) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้า...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

เรียนเชิญผู้สนใจ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปี งป.645-6 ส.ค.64 ในรูปแบบ Online“วิถีชีวิตใหม่ในเวชศาสตร์ใต้น้ำ”สาม...
25/07/2021

เรียนเชิญผู้สนใจ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปี งป.64
5-6 ส.ค.64 ในรูปแบบ Online
“วิถีชีวิตใหม่ในเวชศาสตร์ใต้น้ำ”
สามารถลงทะเบียนได้เลยครับ

บุคคลากรในกองทัพเรือลงทเะบียน 26-29 ก.ค.64
—> https://forms.gle/p6UJe8UH932YFv6U9

บุคคลาการทั่วไปลงทะเบียน 30ก.ค.- 2 ส.ค.64
—> https://forms.gle/d6qmnh3TdcXYdB5D7

เรียนเชิญผู้สนใจ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปี งป.64
5-6 ส.ค.64 ในรูปแบบ Online
“วิถีชีวิตใหม่ในเวชศาสตร์ใต้น้ำ”
สามารถลงทะเบียนได้เลยครับ

บุคคลากรในกองทัพเรือลงทเะบียน 26-29 ก.ค.64
—> https://forms.gle/p6UJe8UH932YFv6U9

บุคคลาการทั่วไปลงทะเบียน 30ก.ค.- 2 ส.ค.64
—> https://forms.gle/d6qmnh3TdcXYdB5D7

5-6ส.ค.64 นี้ เตรียมพบกับวิถีชีวิตใหม่ในเวชศาสตร์ใต้น้ำ“New Normal in Underwater Medicine “ในรูปแบบ Onlineรายละเอียดจะแจ...
15/07/2021

5-6ส.ค.64 นี้ เตรียมพบกับ

วิถีชีวิตใหม่ในเวชศาสตร์ใต้น้ำ
“New Normal in Underwater Medicine “

ในรูปแบบ Online

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

5-6ส.ค.64 นี้ เตรียมพบกับ

วิถีชีวิตใหม่ในเวชศาสตร์ใต้น้ำ
“New Normal in Underwater Medicine “

ในรูปแบบ Online

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

25 July World Drowning Prevention DayUN มีมติและประกาศให้วันที่ 25 ก.ค.ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ
15/07/2021

25 July
World Drowning Prevention Day
UN มีมติและประกาศให้วันที่ 25 ก.ค.ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ

25 July
World Drowning Prevention Day
UN มีมติและประกาศให้วันที่ 25 ก.ค.ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ

วันที่ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมข้าพระพุทธเจ้...
13/07/2021

วันที่ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

วันที่ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

เรียญเชิญผู้สนใจ ร่วมฝึกอบรม(Online)การส่งกลับทางอากาศในพื้นที่ทางทะะเลด้วยอากาศยานปีกหมุนMaritime Helicopter Emergency ...
12/07/2021

เรียญเชิญผู้สนใจ ร่วมฝึกอบรม(Online)
การส่งกลับทางอากาศในพื้นที่ทางทะะเลด้วยอากาศยานปีกหมุน
Maritime Helicopter Emergency Medicine Services(mHEMS)
20-22 ก.ค.64 (08.00 น. -16.30 น.)
จำนวนจำกัดบุคคลภายนอก 30 ที่นั่งเท่านั้น
สนใจลงทะเบียนผ่านรระบบ QR code
รับ ID และ Password ทาง E-mail เมื่อได้รับการพิจารณา

สอบถามข้อมูลได้ที่
น.ต. กรรณวรรษ ยามประโคน 089-230-2060
ว่าที่ ร.ต.จารุวัตร หยั่งบุญ 081-156-2389

เรียญเชิญผู้สนใจ ร่วมฝึกอบรม(Online)
การส่งกลับทางอากาศในพื้นที่ทางทะะเลด้วยอากาศยานปีกหมุน
Maritime Helicopter Emergency Medicine Services(mHEMS)
20-22 ก.ค.64 (08.00 น. -16.30 น.)
จำนวนจำกัดบุคคลภายนอก 30 ที่นั่งเท่านั้น
สนใจลงทะเบียนผ่านรระบบ QR code
รับ ID และ Password ทาง E-mail เมื่อได้รับการพิจารณา

สอบถามข้อมูลได้ที่
น.ต. กรรณวรรษ ยามประโคน 089-230-2060
ว่าที่ ร.ต.จารุวัตร หยั่งบุญ 081-156-2389

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยร...
04/07/2021

4 กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงพระเจริญ
สุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้างกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารรเรรือ

4 กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงพระเจริญ
สุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้างกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารรเรรือ

บทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมแถวตรวจบัญชีพลประจำสัปดาห์ (1ก.ค.64) online
01/07/2021

บทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรม
แถวตรวจบัญชีพลประจำสัปดาห์ (1ก.ค.64) online

บทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรม
แถวตรวจบัญชีพลประจำสัปดาห์ (1ก.ค.64) online

บทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมแถวตรวจบัญชีพลประจำสัปดาห์ (24มิ.ย.64) online
24/06/2021

บทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรม
แถวตรวจบัญชีพลประจำสัปดาห์ (24มิ.ย.64) online

บทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรม
แถวตรวจบัญชีพลประจำสัปดาห์ (24มิ.ย.64) online

⚓️งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปี 2564  (Virtual Annual Scientific Meeting in Underwater Medicine 2021)🕓ระหว่างว...
24/06/2021

⚓️งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์
ใต้น้ำ ประจำปี 2564 (Virtual Annual Scientific Meeting in Underwater Medicine 2021)

🕓ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 64
ณ ห้องประชุม กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
(ใช้เป็นพื้นที่เฉพาะการถ่ายทอด)

🎥ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง ผ่าน Zoom Meeting

💡ธีม...
"วิถีชีวิตใหม่ในเวชศาสตร์ใต้น้ำ"
New Normal in Underwater Medicine
————————————————
📢ประกาศรับสมัคร ....‼️
- บทคัดย่อ (Abstract)
- ระบุผู้นำเสนอ
- นำเสนอด้วยปากเปล่า
(Oral Presentation) หรือ
ด้วย โปสเตอร์เสมือนจริง
(Virtual Poster) ในเวลา 15 นาที
- นำเสนอได้ที่ห้องถ่ายทอดสด
ของ กวตบ.พร. หรือผ่านทางอุปกรณ์ส่วนบุคคลในสถานที่ของท่านเอง ก็ได้

🎉บทคัดย่อที่ได้รับเลือกจะได้ลงในวารสารเวชศาสตร์ใต้น้ำ และได้รับรางวัลจากกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ✌🏻
————————————————
✅ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งบทคัดย่อได้ที่....👇🏻

พ.จ.อ.กิตติพัฒน์ ประเสริฐศรี (บิว)
📱เบอร์โทร
โทร. 097-4561639
โทร. 024752641 ต่อ 26
แผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ กวตบ.พร.

📧อีเมล
[email protected]

📲ไลน์
https://line.me/ti/p/bpMhDmiKT4

หรือส่งบทคัดย่อโดยตรงได้ที่
แผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ กวตบ.พร.

‼️เปิดรับสมัคร บทคัดย่อ
ตั้งแต่วันนี้-16 กรกฎาคม 64

⚓️งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์
ใต้น้ำ ประจำปี 2564 (Virtual Annual Scientific Meeting in Underwater Medicine 2021)

🕓ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 64
ณ ห้องประชุม กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
(ใช้เป็นพื้นที่เฉพาะการถ่ายทอด)

🎥ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง ผ่าน Zoom Meeting

💡ธีม...
"วิถีชีวิตใหม่ในเวชศาสตร์ใต้น้ำ"
New Normal in Underwater Medicine
————————————————
📢ประกาศรับสมัคร ....‼️
- บทคัดย่อ (Abstract)
- ระบุผู้นำเสนอ
- นำเสนอด้วยปากเปล่า
(Oral Presentation) หรือ
ด้วย โปสเตอร์เสมือนจริง
(Virtual Poster) ในเวลา 15 นาที
- นำเสนอได้ที่ห้องถ่ายทอดสด
ของ กวตบ.พร. หรือผ่านทางอุปกรณ์ส่วนบุคคลในสถานที่ของท่านเอง ก็ได้

🎉บทคัดย่อที่ได้รับเลือกจะได้ลงในวารสารเวชศาสตร์ใต้น้ำ และได้รับรางวัลจากกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ✌🏻
————————————————
✅ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งบทคัดย่อได้ที่....👇🏻

พ.จ.อ.กิตติพัฒน์ ประเสริฐศรี (บิว)
📱เบอร์โทร
โทร. 097-4561639
โทร. 024752641 ต่อ 26
แผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ กวตบ.พร.

📧อีเมล
[email protected]

📲ไลน์
https://line.me/ti/p/bpMhDmiKT4

หรือส่งบทคัดย่อโดยตรงได้ที่
แผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ กวตบ.พร.

‼️เปิดรับสมัคร บทคัดย่อ
ตั้งแต่วันนี้-16 กรกฎาคม 64

นำเสนอวันที่17มิ.ย.64ในการตรวจบัญชีพล(Online) กวตบ.พร.
17/06/2021

นำเสนอวันที่17มิ.ย.64
ในการตรวจบัญชีพล(Online) กวตบ.พร.

นำเสนอวันที่17มิ.ย.64
ในการตรวจบัญชีพล(Online) กวตบ.พร.

การดำน้ำหลังการได้รับวัคซีนโควิด และภายหลังการติดเชื้อโควิดกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินกรมแพทย์ทหารเรือฉบับปรับปรุงวันที่...
15/06/2021

การดำน้ำหลังการได้รับวัคซีนโควิด และภายหลังการติดเชื้อโควิด

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน
กรมแพทย์ทหารเรือ
ฉบับปรับปรุงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ขอแสดงความชื่นชมกับ จ.อ.อริยะ น้อยมี (UM12) ที่จับโจรหน้า โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ เป็น อีกหนึ่งชาว UM ที่น่าภาคภู...
07/06/2021

ขอแสดงความชื่นชมกับ จ.อ.อริยะ น้อยมี (UM12) ที่จับโจรหน้า โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้
เป็น อีกหนึ่งชาว UM ที่น่าภาคภูมิใจ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจ...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้างกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินกรมแพทย์ทหารเรือ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้างกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินกรมแพทย์ทหารเรือ

งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายสันสถาปนา "กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน  กรมแพทย์ทหารเรือ"https://photos.app.goo.gl/e9LB4BzqRKHHL...
28/05/2021

งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายสันสถาปนา "กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ"

https://photos.app.goo.gl/e9LB4BzqRKHHLTuP7

งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายสันสถาปนา "กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ"

https://photos.app.goo.gl/e9LB4BzqRKHHLTuP7

28/05/2021

สารจาก ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันคล้ายวันสถาปนากองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564

28/05/2021

งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายสันสถาปนา "กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ"

Photos from กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ's post
28/05/2021

Photos from กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ's post

"วันคล้ายวันสถาปนากองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ" ปกติจะจัดในวันที่ 29 พ.ค.ของทุกๆปี แต่ปีนี้ตรงกับวันหยุด...
26/05/2021

"วันคล้ายวันสถาปนากองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ"
ปกติจะจัดในวันที่ 29 พ.ค.ของทุกๆปี แต่ปีนี้ตรงกับวันหยุดเลยขยับมาจัดในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.แทน

ขอเชิญร่วมทำบุญและฟังพระสวดพุทธมนต์เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนากองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

และเนื่องในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดCOVID-19 จึงขอจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีและจะมีการถ่ายทอดlfทางเพจกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร. ตั้งแต่เวลา 0830 เป็นต้นไป

"วันคล้ายวันสถาปนากองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ"
ปกติจะจัดในวันที่ 29 พ.ค.ของทุกๆปี แต่ปีนี้ตรงกับวันหยุดเลยขยับมาจัดในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.แทน

ขอเชิญร่วมทำบุญและฟังพระสวดพุทธมนต์เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนากองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

และเนื่องในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดCOVID-19 จึงขอจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีและจะมีการถ่ายทอดlfทางเพจกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร. ตั้งแต่เวลา 0830 เป็นต้นไป

๑๙ พฤษภาคม : วันอาภากรวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระ...
19/05/2021

๑๙ พฤษภาคม : วันอาภากร

วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง มีพระกนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดา 2 พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส พระองค์นับเป็นพระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระมารดาของพระองค์กับพระมารดาของพระนางเจ้าสุวัทนาเป็นพี่น้องกัน

.

เมื่อมีพระชันษาได้ 13 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ในปี พ.ศ. 2436 ทรงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออังกฤษ ต่อจากนั้นทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทหารเรือ โรงเรียนปืนใหญ่ และโรงเรียนตอร์ปิโด จนได้เลื่อนยศเป็นเรือเอก รวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษ 6 ปีเศษ

.

ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2443 ได้เสด็จกลับประเทศไทย จึงได้รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโท (ปัจจุบันเทียบเท่า นาวาตรี) ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่ "กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์" ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ และทรงดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ใน พ.ศ. 2449 พระองค์ได้ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ ทรงจัดเพิ่มเติมวิชาสำคัญสำหรับชาวเรือ เพื่อให้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้ คือวิชาดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ พีชคณิต อุทกศาสตร์ การเดินเรือเรขาคณิต

.

พระองค์ทรงเป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญและโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชวังเดิม ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมีรากฐานมั่นคง และกองทัพเรือจึงยึดถือวันดังกล่าวของทุกปีเป็น "วันกองทัพเรือ"

.

พ.ศ. 2454 พระองค์ออกจากราชการอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ จากตำราไทย ทรงเขียนตำราสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และรับรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า ทรงคิดแต่เพียงค่าครูเท่านั้น ทรงเรียกพระองค์เองว่า "หมอพร" และเมื่อ พ.ศ. 2460 ประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และกองทัพเรือยังขาดผู้มีความรู้ความสามารถ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ เสด็จกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง จเรทหารเรือ และดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารเรือ จนกระทั่ง พ.ศ. 2462 ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงพิเศษออกไปจัดหาซื้อเรือในภาคพื้นยุโรป เรือที่จะจัดซื้อนี้ได้รับพระราชทานนามว่า "เรือรบหลวงพระร่วง" ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือรบหลวงพระร่วงเดินเรือข้ามทวีปจากประเทศอังกฤษ เข้ามายังกรุงเทพมหานคร ด้วยพระองค์เอง

.

พระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เล็งเห็นการไกล ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบ สร้างเป็นฐานทัพเรือ เมื่อ พ.ศ. 2465 เนื่องจากทรงเห็นว่า อ่าวสัตหีบเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ น้ำลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโด มีเกาะน้อยใหญ่รายล้อม สามารถบังคับคลื่นลมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เมื่อเรือภายนอกแล่นผ่านบริเวณนี้จะไม่สามารถมองเห็นฐานทัพได้เลย

.

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2466 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เสด็จในกรมฯ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ต่อจากจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต นับเป็นตำแหน่งทางราชการตำแหน่งสุดท้ายในพระชนม์ชีพของพระองค์ หลังจากทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือได้ไม่นาน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้กราบถวายบังคมลาเพื่อเสด็จออกไปรักษาพระองค์ ณ มณฑลสุราษฎร์ เป็นเวลา 1 เดือน เนื่องจากประชวรเรื้อรังด้วยโรคประจำพระองค์มาเป็นเวลานาน โดยประทับพักรักษาพระองค์อยู่ที่ จังหวัดชุมพร ระหว่างนั้นทรงถูกฝนและประชวรด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่ พระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 สิริพระชันษาได้ 42 ชันษา 5 เดือน มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2466 ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง กองทัพเรือไทยได้ถือเอาวันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น "วันอาภากร"

แหล่งที่มาข้อมุล http://www.culture.ssru.ac.th/th/news/view/news459

๑๙ พฤษภาคม : วันอาภากร

วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง มีพระกนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดา 2 พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส พระองค์นับเป็นพระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระมารดาของพระองค์กับพระมารดาของพระนางเจ้าสุวัทนาเป็นพี่น้องกัน

.

เมื่อมีพระชันษาได้ 13 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ในปี พ.ศ. 2436 ทรงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออังกฤษ ต่อจากนั้นทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทหารเรือ โรงเรียนปืนใหญ่ และโรงเรียนตอร์ปิโด จนได้เลื่อนยศเป็นเรือเอก รวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษ 6 ปีเศษ

.

ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2443 ได้เสด็จกลับประเทศไทย จึงได้รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโท (ปัจจุบันเทียบเท่า นาวาตรี) ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่ "กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์" ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ และทรงดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ใน พ.ศ. 2449 พระองค์ได้ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ ทรงจัดเพิ่มเติมวิชาสำคัญสำหรับชาวเรือ เพื่อให้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้ คือวิชาดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ พีชคณิต อุทกศาสตร์ การเดินเรือเรขาคณิต

.

พระองค์ทรงเป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญและโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชวังเดิม ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมีรากฐานมั่นคง และกองทัพเรือจึงยึดถือวันดังกล่าวของทุกปีเป็น "วันกองทัพเรือ"

.

พ.ศ. 2454 พระองค์ออกจากราชการอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ จากตำราไทย ทรงเขียนตำราสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และรับรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า ทรงคิดแต่เพียงค่าครูเท่านั้น ทรงเรียกพระองค์เองว่า "หมอพร" และเมื่อ พ.ศ. 2460 ประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และกองทัพเรือยังขาดผู้มีความรู้ความสามารถ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ เสด็จกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง จเรทหารเรือ และดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารเรือ จนกระทั่ง พ.ศ. 2462 ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงพิเศษออกไปจัดหาซื้อเรือในภาคพื้นยุโรป เรือที่จะจัดซื้อนี้ได้รับพระราชทานนามว่า "เรือรบหลวงพระร่วง" ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือรบหลวงพระร่วงเดินเรือข้ามทวีปจากประเทศอังกฤษ เข้ามายังกรุงเทพมหานคร ด้วยพระองค์เอง

.

พระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เล็งเห็นการไกล ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบ สร้างเป็นฐานทัพเรือ เมื่อ พ.ศ. 2465 เนื่องจากทรงเห็นว่า อ่าวสัตหีบเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ น้ำลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโด มีเกาะน้อยใหญ่รายล้อม สามารถบังคับคลื่นลมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เมื่อเรือภายนอกแล่นผ่านบริเวณนี้จะไม่สามารถมองเห็นฐานทัพได้เลย

.

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2466 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เสด็จในกรมฯ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ต่อจากจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต นับเป็นตำแหน่งทางราชการตำแหน่งสุดท้ายในพระชนม์ชีพของพระองค์ หลังจากทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือได้ไม่นาน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้กราบถวายบังคมลาเพื่อเสด็จออกไปรักษาพระองค์ ณ มณฑลสุราษฎร์ เป็นเวลา 1 เดือน เนื่องจากประชวรเรื้อรังด้วยโรคประจำพระองค์มาเป็นเวลานาน โดยประทับพักรักษาพระองค์อยู่ที่ จังหวัดชุมพร ระหว่างนั้นทรงถูกฝนและประชวรด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่ พระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 สิริพระชันษาได้ 42 ชันษา 5 เดือน มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2466 ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง กองทัพเรือไทยได้ถือเอาวันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น "วันอาภากร"

แหล่งที่มาข้อมุล http://www.culture.ssru.ac.th/th/news/view/news459

ทรงพระเจริญวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
04/05/2021

ทรงพระเจริญ
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

03/05/2021
#ทรงพระเจริญ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุ...
29/04/2021

#ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

#กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินกรมแพทย์ทหารเรือ

#ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

#กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินกรมแพทย์ทหารเรือ

ที่อยู่

504/54กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรแพทย์ทหารเรือ ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เข
Bangkok
10600

เบอร์โทรศัพท์

+66818114669

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณกองเวชศาสตร์ใต้นำ้และการบิน กรมแพทย์ทหารเรือที่กรุณาให้การสนับสนุนเป็นวิทยากรแก่พยาบาลตำรวจฝึกกู้ชีพทางน้ำ 15 สิ.ย. 61
ยินดีต้องรับน้องใหม่ จงก้าวด้วยขาตัวเองไปแบบภาคภูมิ ในเมื่อได้รับเกียรตินี้แล้วจงทำมันให้เต็มที่ให้สมกับเป็นสายเลือด UM แล้วเจอกันนะ