สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิ งานประชาสัมพันธ์ต่างๆของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เปิดเหมือนปกติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิด...
01/06/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวายความเคารพ ถวายพานพุ่ม และถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ห้องประชุม ๕๐ ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร ๑ ชั้น ๑๕ หลังจากเสร็จพิธีการตัวแทนจากนักศึกษา ทั้ง๔คณะร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยทำความสะอาดรอบบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รูปเพิ่มเติม http://news.dru.ac.th/news/DNS000002105/

วันวิสาขบูชา-พระพุทธเจ้าประสูติ ณ สวนลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสถ์กับกรุงเทวทหะแคว้นสักกะ(ปัจจุบันอยู่ในตำบลลุมมิเด แขว...
25/05/2021

วันวิสาขบูชา
-พระพุทธเจ้าประสูติ ณ สวนลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสถ์กับกรุงเทวทหะแคว้นสักกะ(ปัจจุบันอยู่ในตำบลลุมมิเด แขวนเปชวา ประเทศเนปาล) เช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปี จอ ก่อนพุทธศก ๘๐ ปี

-พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ.ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ (ปัจจุบันอยู่ ในเขตเมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย) เช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศก ๔๕ ปี

-พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ณ. สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบัน อยู่ในเขตเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตระประเทศ ประเทศอินเดีย) เช้ามืดวันอังคารขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ก่อนพุทธศก ๑ ปี รวมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานของพระพุทธเจ้าประชาชนได้ข้อคิดอะไร? นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงทัศนคติไว้ ๓ ประเด็น ดังนี้
• การประสูติ คือ การอุบัติขึ้นของมหาบุรุษเอกของโลกผู้ประกาศศักดานุภาพแห่งชีวิตที่เจริญด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ
• การตรัสรู้ คือ การค้นพบ การนำมาแสดง การเปิดเผยให้ชาวโลกทราบความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ด้วยการค้นพบกฏธรรมชาติของชีวิต สังคม และ โลก
• การปรินนิพพาน คือ การแสดงให้เห็นกฏธรรมชาติของชีวิตว่า ใครๆ จะยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็ต้องพบกับสภาพเช่นนี้เหมือนกันแต่ที่ต่างกันคือ คุณค่า ความดี และประโยชน์ที่จารึกเป็นอนุสาวรีย์ชีวิตเท่านั้น

ประโยชน์ของวันวิสาขบูชาต่อชาวพุทธ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งหลักธรรม
• มีความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา
• ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีด้วยการปฏิบัติตามศาสนกิจ
• ได้ทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทย วิถีพุทธวิถีไทย และส่งเสริมความสามัคคีของชาวพุทธให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วันวิสาขบูชา
-พระพุทธเจ้าประสูติ ณ สวนลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสถ์กับกรุงเทวทหะแคว้นสักกะ(ปัจจุบันอยู่ในตำบลลุมมิเด แขวนเปชวา ประเทศเนปาล) เช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปี จอ ก่อนพุทธศก ๘๐ ปี

-พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ.ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ (ปัจจุบันอยู่ ในเขตเมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย) เช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศก ๔๕ ปี

-พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ณ. สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบัน อยู่ในเขตเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตระประเทศ ประเทศอินเดีย) เช้ามืดวันอังคารขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ก่อนพุทธศก ๑ ปี รวมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานของพระพุทธเจ้าประชาชนได้ข้อคิดอะไร? นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงทัศนคติไว้ ๓ ประเด็น ดังนี้
• การประสูติ คือ การอุบัติขึ้นของมหาบุรุษเอกของโลกผู้ประกาศศักดานุภาพแห่งชีวิตที่เจริญด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ
• การตรัสรู้ คือ การค้นพบ การนำมาแสดง การเปิดเผยให้ชาวโลกทราบความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ด้วยการค้นพบกฏธรรมชาติของชีวิต สังคม และ โลก
• การปรินนิพพาน คือ การแสดงให้เห็นกฏธรรมชาติของชีวิตว่า ใครๆ จะยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็ต้องพบกับสภาพเช่นนี้เหมือนกันแต่ที่ต่างกันคือ คุณค่า ความดี และประโยชน์ที่จารึกเป็นอนุสาวรีย์ชีวิตเท่านั้น

ประโยชน์ของวันวิสาขบูชาต่อชาวพุทธ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งหลักธรรม
• มีความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา
• ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีด้วยการปฏิบัติตามศาสนกิจ
• ได้ทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทย วิถีพุทธวิถีไทย และส่งเสริมความสามัคคีของชาวพุทธให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ...
05/04/2021

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปเจ้าพระยาพลเทพ จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดทองนพคุณ สวดมาติกาบังสุกุล และทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสังฆทาน จากนั้นประทานสงฆ์นำสรงน้ำพระพุทธรูป นำโดยประธาน เสร็จแล้วคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
รูปภาพเพิ่มเติม http://news.dru.ac.th/news/DNS000002053/

เรือเมล์ขาว : ขนส่งมวลชนตลาดพลูสู่พระนคร        ณ ริมฝั่งคลองบางกอกใหญ่ วัดอินทาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี มีศาลาท่าน้...
30/03/2021

เรือเมล์ขาว : ขนส่งมวลชนตลาดพลูสู่พระนคร

ณ ริมฝั่งคลองบางกอกใหญ่ วัดอินทาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี มีศาลาท่าน้ำสีขาวสวยงามตกแต่งด้วยลวดลายสลักแบบขนมปังขิงอยู่หลังหนึ่ง ที่หน้าจั่วศาลามีอักษรกำกับว่า “ศาลาภิรมย์ภักดี ๑๓๑” (๑๓๑ คือ ปีรัตนโกสินทร์ศก ๑๓๑ = พ.ศ.๒๔๕๖) เมื่อสืบค้นให้ลึกลงไปจึงทำให้ทราบว่าศาลาแห่งนี้คือศาลารับ-ส่งผู้โดยสารเรือเมล์ขาว ของ “บริษัทเรือเมล์บางหลวง”

บริษัทเรือเมล์บางหลวง ก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๔๕๓ โดยการถือหุ้นร่วมกันระหว่างหลวงภิรมย์ภักดี (นายบุญรอด) กับพระโสภณเพ็ชรรัตน (บุตรชายหลวงอุดรภัณฑ์พานิช เต็ง โสภโณดร / จีนเต็ง) โดยนายบุญรอดรับเป็นผู้จัดการ (1) เรือเมล์บางหลวงหรือที่เรียกกันติดปากว่า “เรือเมล์ขาว” นั้น รับส่งคนโดยสารระหว่างตลาดพลูและท่าน้ำราชวงศ์ (2) นายบุญรอดได้ใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าและฟิสิกส์ที่เคยเรียนมา คิดริเริ่มปรับปรุงเครื่องเรือยนต์ให้มีกำลังขับเคลื่อนสูง ทำให้เรือแล่นเร็วขึ้น เป็นที่นิยมของผู้โดยสารมาก (3) โดยกิจการเรือเมล์ขาวนี้ไม่ได้เป็นบริษัทที่ทำการรับส่งคนเพื่อธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังดำเนินกิจการอย่างจิตอาสาด้วย คือ ให้บริการเรือเมล์ฟรีแก่ประชาชนเพื่อเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ และยังดำเนินการติดเครื่องสูบน้ำไว้ในเรือเพื่อช่วยดับเพลิงบ้านเรือนที่เกิดไฟไหม้สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย (4) ทั้งนี้ กิจการเดินเรือดำเนินไปด้วยดีจนเริ่มมีคู่แข่งมาก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๑ ทางราชการจะสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนบุรีและตัดถนนใหม่เชื่อมตลาดพลู ประตูน้ำภาษีเจริญ ตามแนวทางที่เรือยนต์เดินอยู่ พระยาภิรมย์ภักดีจึงเบนเข็มหาธุรกิจอื่นแทน และเลิกกิจการเดินเรือเมล์ขาวในคลองบางกอกใหญ่ไปในที่สุด

อนุสรณ์ที่พระยาภิรมย์ภักดีได้มีศรัทธาสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น สร้างศาลาท่าน้ำให้วัดต่างๆ มากมายนั้น ปัจจุบันคงเหลือเพียง “ศาลาภิรมย์ภักดี” ณ วัดอินทาราม เพียงแห่งเดียวที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงคนฝั่งธนฯ กับฝั่งพระนครไว้

อ้างอิง
1) http://sakulthaionline.com/magazine/reader/7887/124 (Update : 30 Mar 2021)
2) https://www.silpa-mag.com/history/article_45053 (Update : 30 Mar 2021)
3) http://sakulthaionline.com (เรื่องเดิม)
4) https://www.singha-r-sa.org/ประวัติสิงห์อาสา (Update : 30 Mar 2021)
5) https://www.silpa-mag.com/history/article_8022 (Update : 30 Mar 2021)

29/03/2021
เมื่อวันที่้ 22 มีนาคม 2564 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์นิชาภา พิมพสุ...
25/03/2021

เมื่อวันที่้ 22 มีนาคม 2564 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "วิธีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่องานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม” ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการนี้อาจารย์เอกรัตน์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และอาจารย์นิชาภา ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงนี้ด้วย และในการนี้มีอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยมอบขนมฝรั่งกุฎีจีนเป็นของที่ระลึกในงานครั้งนี้ด้วย วันที่ 23 มีนาคม 2564 ได้นำการแสดงจากสาขานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในชื่อชุด สัตตนฤมิตรอรุณราชวรราราม ผลงานสร้างสรรค์ โดย นายพิชิตพล สำกลาง, นางสาวอภิญญา ใจดี ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://news.dru.ac.th/news/DNS000002022/

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคุณสำเริง แดงแนวน้อย (ท่านมีนิวาสสถานอยู่ในฝั่งธนบุรี ซอ...
25/03/2021
“ปู่จิ๋ว – สำเริง แดงแนวน้อย” ศิลปินแห่งชาติ ช่างแกะสลักไม้ประณีตศิลป์ชั้นสูงของแผ่นดิ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคุณสำเริง แดงแนวน้อย (ท่านมีนิวาสสถานอยู่ในฝั่งธนบุรี ซอยวัดดงมูลเหล็ก) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้) พุทธศักราช 2563
https://siamrath.co.th/n/223807

ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โชติช่วง : นำเกร็ดประวัติและผลงาน นายสำเริง แดงแนวน้อย หรือที่ในแวดวงช่างสิบหมู่เ.....

วัดอินทาราม (บางยี่เรือนอก/บางยี่เรือใต้)Admin : MKPD Academicianวัดอินทารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด “วรวิหาร” ตั้งอ...
02/03/2021

วัดอินทาราม (บางยี่เรือนอก/บางยี่เรือใต้)
Admin : MKPD Academician

วัดอินทารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด “วรวิหาร” ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี เชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง จนเมื่อสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง “ชั้นเอกพิเศษ” ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม โดยวัดอินทารามเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จพระราชดำเนินมาถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จกรมพระเทพามาตย์พระราชชนนี (พ.ศ.๒๓๑๘-๒๓๑๙)

“ทรงเชิญพระอัฐิสมเด็จพระพันปีหลวงแห่แต่ฉนวนน้ำเข้าไปพระเมรุวัดบางยี่เรือใน (วัดราชคฤห์) เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล ในครั้งนั้นทรงค้างแรมอยู่วัดบางยี่เรือนอก (วัดอินทาราม) ๕ เวร สร้างกุฏิกว่า ๑๒๐ กุฏิ แล้วให้บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป พระเจดีย์ วิหาร”

เมื่อสิ้นสมัยกรุงธนบุรีแล้ว วัดอินทารามก็ขาดการปฏิสังขรณ์เสนาสนะชำรุดทรุดโทรม จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) ต้นตระกูลศรีเพ็ญ ได้ทำการปฏิสังขรณ์และสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ ขึ้นใหม่ เสร็จแล้วจึงน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการที่นิยมของข้าราชบริพารในสมัยนั้นที่จะดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดถวายพระมหากษัตริย์ ดังปรากฏในกลอนเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ของนายมี มหาดเล็ก

“ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัด เวียนแต่ตรัสถามไต่ให้ใฝ่ฝัน ถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันดร์ ถึงเรื่องปั้นเขียนถางสลักกลึง” อีกทั้งทรงพระราชทานนามวัดที่ทรงสร้างและที่บูรณะในสมัยนั้นไว้อีกมาก โดยวัดบางยี่เรือนอกก็เป็นหนึ่งในนั้น “แล้วเปลี่ยนขนานนามวัดที่จัดสร้าง ให้คงอย่างภูมิฐานที่เรียกถาม...วัดในคลองบาง ยี่เรือทั้งสามนาม อินทารามจันทารามนามบัญญัติ อีกทั้งวัดราชคฤห์เข้าเป็นสาม...”

ในเวลาต่อมาวัดอินทารามก็อยู่ในสภาพทรุดโทรมอีกครั้ง กระทั่ง พ.ศ.๒๔๔๘ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นิมนต์พระทักษิณคณิศร (สาย ปุญญคังคเถระ) ย้ายจากวัดโพธินิมิตฯ มาปกครอง ได้เริ่มสร้างและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ให้เจริญขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ มีการบูรณะวัดอินทารามฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี อีกครั้ง และมีการทำนุบำรุงวัดอินทารามเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง
๑) พลโทดำเนิน เลขะกุล. มรดกทางปัญญา. (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๗.
๒) กรมศิลปากร. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓. พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), หน้า ๕๒๑.
๓) กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร. (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๕), หน้า ๒๖๕.
๔) นายมี มหาดเล็ก. กลอนเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๗), หน้า ๔๑, ๔๙, ๕๒.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สมชาย ...
24/02/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ และ อาจารย์วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา ณ วัดบุปผารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ในวันพุธ ที ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีพระกิตติวิมลเมธี (พระอาจารย์สุชีพ สุธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบุปผารามวรวิหาร แสดงธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา แก่นักศึกษามหาลัยราชภัฏธนบุรี ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://news.dru.ac.th/news/DNS000001935/

เส้นทางรถไฟปากคลองสาน-มหาชัยAdmin : MKPD Academicianคงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เป็นเส้นทางค...
23/02/2021

เส้นทางรถไฟปากคลองสาน-มหาชัย
Admin : MKPD Academician

คงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าอาหารทะเลจากสมุทรสาครเข้ามาหล่อเลี้ยงผู้คนทั้งฝั่งธนฯ และฝั่งพระนครมาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ อีกทั้งยังเป็นพาหนะรับส่งคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา และนานาสารพัดอาชีพ เส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เริ่มเมื่อบริษัท รถไฟท่าจีนทุน จำกัด” หรือ “บริษัทท่าจีนเรลเวกัมปนีลิมิเต็ดทุนจำกัด” ได้รับสัมปทานเดินรถตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2444 เป็นเวลารวม 40 ปี โดย “พระยาพิพัฒน์โกษา” (เซเลสติโน ซาเวียร์ C.M. Xavier) ปลัดทูลฉลองกรมท่า (ปลัดกระทรวงต่างประเทศ) และชาวต่างประเทศถือหุ้นรวมกัน 11 คน ขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างและดำเนินกิจการรถไฟ เริ่มจากสถานีปากคลองสาน ฝั่งธนบุรี ถึงสถานีมหาชัย เมืองสมุทรสาคร ระยะทาง 33.1 กิโลเมตร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะนั้นทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดเส้นทางปากคลองสาน-มหาชัย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2447 และเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2448 ต่อมาการดําเนินงานของบริษัท รถไฟท่าจีนทุน จำกัด ประสบความสำเร็จด้วยดี จึงมีแนวคิดที่จะทำทางรถไฟอีกสาย คือ “สายแม่กลอง” จึงได้จัดตั้ง “บริษัท รถไฟแม่กลองทุน จํากัด” ขึ้น และได้รับสัมปทานเดินรถช่วงที่ 2 จากสถานีบ้านแหลม ที่อยู่ฝั่งท่าฉลอม ถึงสถานีแม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม ระยะทาง 33.8 กิโลเมตร

ต่อมา บริษัทริสไวท์เทนนิ่งแอสโซสเอส ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันที่รับหน้าที่วางผังเมืองฝั่งธนบุรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แนะนำว่าต้องตัดถนนเพื่อขยายความเจริญในฝั่งธนบุรี ส่งผลให้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ยกเลิกเส้นทางช่วงปากคลองสาน–วงเวียนใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจร จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2503 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ย้ายต้นทางรถไฟช่วงปากคลองสาน – มหาชัย ไปอยู่ที่สถานีตลาดพลู โดยให้การรถไฟฯ เลิกการเดินรถ รื้อถอนราง และมอบให้เทศบาลนครธนบุรี สร้างเป็นถนนรถยนต์ (ต่อมาชื่อว่าถนนเจริญรัถ) จากมมติดังกล่าวที่ให้สถานีตลาดพลูเป็นสถานีต้นทางของรถไฟสายแม่กลองนั้น ปรากฏว่า ทางเข้า – ออกสถานีดังกล่าวคับแคบมาก และมีถนนสู่ตัวสถานีเพียงสายเดียว คือ ถนนเทอดไท ไม่สะดวกต่อการเดินทางต่อรถของผู้โดยสารรถไฟ พล.ต.อ.ไสว ไสวแสนยากร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในขณะนั้น ได้หาโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงปัญหาอุปสรรคข้อยุ่งยากต่าง ๆ พร้อมเสนอขอเปลี่ยนที่ตั้งสถานีต้นทางมาอยู่ริมฝั่งตะวันตกของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่ ซึ่งมีรถรับจ้างสาธารณะพร้อมให้บริการ และมีรถประจำทางผ่านหลายสาย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2503 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ย้ายสถานีปากคลองสาน ไปตั้งอยู่ที่วงเวียนใหญ่ ตามที่ผู้ว่าการรถไฟฯ เสนอ ต่อมา การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ยกเลิกการเดินรถช่วงสถานีคลองสาน – วงเวียนใหญ่ ทำให้ระยะทางลดลงเหลือ 31.22 กิโลเมตร ส่งผลให้สถานีวงเวียนใหญ่กลายเป็นสถานีต้นทางแทนสถานีปากคลองสาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2504 เป็นต้นมา

อ้างอิง
1) http://www.sakhononline.com/report/2017/?p=1682
2) https://th.wikipedia.org/wiki/ทางรถไฟสายแม่กลอง
3) https://www.facebook.com/มล-ชัยนิมิตร-นวรัตน
4) https://www.facebook.com/สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่

มรธ.จัดงานวันพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ"
22/02/2021

มรธ.จัดงานวันพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ"

มรธ.จัดงานวันพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ"

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานวันพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แทนคำว่าวิทยาลัยครู โดยในช่วงเช้ามีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จากวัดประดิษฐาราม จำนวน 9 รูป จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีแห่ตราพระราชลัญจกร โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ในฐานะประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายเครื่องสักการะราชสดุดี และกล่าวอาเศียรวาทสดุดี พร้อมเป็นประธานเปิดพิธีงานนิทรรศการ "วันราชภัฏ"

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอ่านประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลังจากนั้น ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001892/

ตำนานพระกามเทพพราหมณ์ เนรมิต “กาม” อันเป็นภาวะนามธรรม ไปสู่รูป “กามเทพ” หรือ “พระมันมถะ” คือ ยกย่องให้เป็นเทพหนุ่มน้อย ม...
14/02/2021

ตำนานพระกามเทพ

พราหมณ์ เนรมิต “กาม” อันเป็นภาวะนามธรรม ไปสู่รูป “กามเทพ” หรือ “พระมันมถะ” คือ
ยกย่องให้เป็นเทพหนุ่มน้อย
มีคันศรอ้อย (รักนั้นรสหวาน)
มีปุษปศร คือ ธนูดอกไม้นานา
มีนกแก้วเป็นพาหนะ (เดิมถือว่านกแก้วเป็นเพื่อนของสตรีเพศ)
มีชายาชื่อ รตี (ความลุ่มหลง)
มีเพื่อนคือ เทพวสันต์ (ฤดูใบไม้ผลิ)

ตำนานพระกามเทพก่อเนิดเมื่อพระกามเทพอาสาจะทำให้พระศิวะหลงรักพระอุมา จึงขี่นกแก้วที่เป็นพาหนะประจำตัวไปหาพระศิวะที่บำเพ็ญพรตอยู่ แล้วใช้บุษปศร (ศรของพระมันมถะ ซึ่งทำจากดอกไม้) ยิงใส่พระศิวะ ซึ่งก็ทำให้พระศิวะกริ้วที่พระกามเทพบังอาจมาทำลายสมาธิของพระองค์ พระองค์จึงยิงไฟบรรลัยกัลป์จากตาที่ 3 เผาผลาญร่างของพระกามเทพเป็นจุลไป

ต่อมาพระกามเทพ ถูกพระศิวะเผาไหม้ จึงชื่อว่า “อนังคะ” เขียนอย่างไทยว่า อนงค์ แปลว่า ไม่มีองค์หรือไม่มีตัว เป็นอุปมาว่าความรักนั้นไม่มีตัวตน มาถึงเราตอนไหนหาทราบไม่ รู้ตัวอีกทีก็โดนปุษปศรปักอกเสียแล้ว #ความรักจึงกลายเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ก็ยังรู้สึกได้เสมอมา #สุขสันต์วันวาเลนไทน์

อ้างอิง :
https://th.wikipedia.org/wiki/กามเทพ
https://www.silpa-mag.com/culture/article_10928

ตำนานพระกามเทพ

พราหมณ์ เนรมิต “กาม” อันเป็นภาวะนามธรรม ไปสู่รูป “กามเทพ” หรือ “พระมันมถะ” คือ
ยกย่องให้เป็นเทพหนุ่มน้อย
มีคันศรอ้อย (รักนั้นรสหวาน)
มีปุษปศร คือ ธนูดอกไม้นานา
มีนกแก้วเป็นพาหนะ (เดิมถือว่านกแก้วเป็นเพื่อนของสตรีเพศ)
มีชายาชื่อ รตี (ความลุ่มหลง)
มีเพื่อนคือ เทพวสันต์ (ฤดูใบไม้ผลิ)

ตำนานพระกามเทพก่อเนิดเมื่อพระกามเทพอาสาจะทำให้พระศิวะหลงรักพระอุมา จึงขี่นกแก้วที่เป็นพาหนะประจำตัวไปหาพระศิวะที่บำเพ็ญพรตอยู่ แล้วใช้บุษปศร (ศรของพระมันมถะ ซึ่งทำจากดอกไม้) ยิงใส่พระศิวะ ซึ่งก็ทำให้พระศิวะกริ้วที่พระกามเทพบังอาจมาทำลายสมาธิของพระองค์ พระองค์จึงยิงไฟบรรลัยกัลป์จากตาที่ 3 เผาผลาญร่างของพระกามเทพเป็นจุลไป

ต่อมาพระกามเทพ ถูกพระศิวะเผาไหม้ จึงชื่อว่า “อนังคะ” เขียนอย่างไทยว่า อนงค์ แปลว่า ไม่มีองค์หรือไม่มีตัว เป็นอุปมาว่าความรักนั้นไม่มีตัวตน มาถึงเราตอนไหนหาทราบไม่ รู้ตัวอีกทีก็โดนปุษปศรปักอกเสียแล้ว #ความรักจึงกลายเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ก็ยังรู้สึกได้เสมอมา #สุขสันต์วันวาเลนไทน์

อ้างอิง :
https://th.wikipedia.org/wiki/กามเทพ
https://www.silpa-mag.com/culture/article_10928

ที่อยู่

172ถ อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด