สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ งานประชาสัมพันธ์ต่างๆของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เปิดเหมือนปกติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณไตร และขอขอบคุณอาจารย์โรงเรี...
05/01/2022

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณไตร และขอขอบคุณอาจารย์โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการครั้งนี้ กราบขอบคุณค่ะ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณไตร และขอขอบคุณอาจารย์โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการครั้งนี้ กราบขอบคุณค่ะ

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชhttps://news.dru.ac.th/news/DNS000002512/ขอบคุณภาพ PR.DRU
28/12/2021

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
https://news.dru.ac.th/news/DNS000002512/
ขอบคุณภาพ PR.DRU

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
https://news.dru.ac.th/news/DNS000002512/
ขอบคุณภาพ PR.DRU

โครงการพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ข้อมูลเพิ่มเติม https://news.dru.ac.th/news/DNS000002509/
28/12/2021

โครงการพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
ข้อมูลเพิ่มเติม https://news.dru.ac.th/news/DNS000002509/

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช     วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นวันสมเด็จพ...
27/12/2021

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่มีใครเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมถึงกำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการนี้ศูนย์ธนบุรีศึกษาจึงทำการสืบค้นในเรื่องดังกล่าวมานำเสนอให้กลายเป็นการจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้ได้ทราบถึงความเป็นมาในเรื่องดังกล่าว

วันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจริงหรือ
จากการสืบค้นข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นทั้งในสมัยธนบุรีและหลังจากนั้นเล็กน้อย (1) พบหลักฐานจากจดหมายเหตุโหร กล่าวถึงวัน เดือน ปี (ทางจันทรคติ) อันเป็นปีที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ราชสมบัติ และยังเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการจดบันทึกวันเวลาของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มากที่สุด (2) จดหมายเหตุโหรบันทึกไว้ ว่า

“ปีชวด จุลศักราช 1130 (พ.ศ.2311) เมืองพิษณุโลก เมืองพิจิตรแตกมาสู่โพธิสมภาร ได้เมืองนครราชสีมา ณ วันอังคาร แรม 4 ค่ำ เดือนอ้าย เวลาเช้า 1 โมงแผ่นดินไหว ปีนี้เจ้าตากได้ราชสมบัติ อายุ 34 ปี” (3)

จากบันทึกโหรน่าจะเป็นการจดจารให้เห็นถึงวันเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวมากกว่า โดยบันทึกเพียงย่อว่า “ปีนี้เจ้าตากได้ราชสมบัติ” ในขณะเหตุการณ์แผ่นดินไหวถูกบันทึกวันเวลาโมงยามอย่างละเอียดตามวิสัยปูมโหร แต่กลับใช้ แค่ “ปีนี้” กับการได้ราชสมบัติของกษัตริย์โดยไม่ได้กล่าวถึงการจัดพิธีปราบดาภิเษกด้วยซ้ำ ดังนั้นวันเวลาตามจันทรคติที่เอามาคำนวณเป็นวันที่ 28 ธันวาคม อาจเป็นวันที่เกิดแผ่นดินไหวมากกว่าจะเป็นวันปราบดาภิเษก

แต่อย่างไรก็ตาม จากความที่ปรากฏในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีของนายสวนมหาดเล็ก ซึ่งแต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2314 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สนับสนุนว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีการตั้งพิธีปราบดาภิเษก (4) ตามโบราณราชประเพณี โดยมีความตอนหนึ่ง ดังนี้
ใครอาจอาตมตั้ง ตัวผจญ ได้ฤา
พ่ายพระกุศลพล ทั่วท้าว
ปราบดาภิเษกบน ภัทรบิฐ บัวแฮ
สมบัติสมบูรณ์ด้าว แดนฟ้ามาปานฯ (5)
(การประกอบพิธีบนพระแท่นภัทรบิฐ เป็นขั้นตอนการขึ้นครองราชย์ตามโบราณราชประเพณี)

แม้ว่าสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จะทรงระบุว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงทำราชาภิเษก (6) ในปีกุน พ.ศ.2310 (7) ซึ่งเร็วกว่าวันเวลาที่ระบุไว้ในจดหมายเหตุโหรราว 1 ปี ก็ตาม แต่ความที่พบจากพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) บันทึกไว้ว่า

“จุลศักราช 1130 (พ.ศ.2311) ปีชวด สัมฤทธิ์ศก ทอดพระเนตรเห็น อัฏฐิกเรวฬคนทั้งปวงอันถึงภัยพิบัติชีพ...” และความอีกตอนหนึ่งว่า “...ทรงพระสังเวชประดุจมีพระทัยเหนื่อยหน่ายในราชสมบัติจะเสด็จเมืองจันทบุรี...” (๘)
จากเนื้อความที่กล่าวว่า “มีพระทัยเหนื่อยหน่ายในราชสมบัติ” แสดงให้เห็นว่าในเวลานั้นทรงได้ราชสมบัติแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงควรเป็นที่ยุติได้ว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงได้ปราบดาภิเษกแล้ว ไม่เกินปี พ.ศ.2311

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการปรากฎพระนาม "สมเด็จพระสรรเพชญฯ" อันเป็นนามตามพระสุพรรณบัฏในจดหมายเหตุท้องตราในสมัยกรุงธนบุรี พบที่เมืองนครศรีธรรมราชอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่ผ่านกระบวนการประกอบพิธีทางพราหมณ์มาแล้วแน่นอน แต่...จะประกอบพิธีอย่างสมบูรณ์หรือไม่นั้น ไม่อาจทราบได้

ประเด็นข้อสงสัยที่รอการค้นคว้า
นอกเหนือจากประเด็นเรื่องวันเวลาการปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้ว ยังคงมีเรื่องราวอื่นๆ ที่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมอีกเช่น ปัญหาเรื่องตรามหาเดชที่กล่าวอ้างว่า “เป็นดวงตรานำทัพที่ประดิษฐานอยู่บนธงรบของพระเจ้าตากสินมหาราช” เป็นเรื่องที่ไม่มีที่มาที่ไปชัดเจน จู่ๆ ก็เกิดขึ้นที่วัดอินทารามในห้วงเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา แต่ไม่พบเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากแห่งอื่นๆ เลย

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องเจดีย์บรรจุอัฐิสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระมเหสี ซึ่งอาจไม่ใช่เจดีย์คู่ที่หน้าวิหารวัดอินทาราม เนื่องจากรูปแบบชุดฐานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานช่างหลวง (มีฐานสิงห์ไม่ครบสามฐาน) และรายละเอียดองค์ประกอบที่ผิดปกติ (อาจเกิดจากการซ่อมแปลงผิดแบบ?) และปัญหาการวางผังที่ไม่ปกติ ด้วยพระมเหสีทรงสิ้นพระชนม์ก่อนสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่กลับมีการวางผังเจดีย์คู่ที่ด้านหน้า แทนที่จะสร้างองค์เดียวและเมื่อต้องการสร้างเจดีย์อีกองค์ก็มักสร้างในแนวแกนอาคารอีกด้านหนึ่ง
อนึ่ง การสร้างเจดีย์ไว้คู่กันทั้งๆ ที่มีผู้สวรรคตเพียงพระองค์เดียวจึงเหมือนสร้างเจดีย์อีกองค์ไว้รอให้พระองค์สวรรคตตามมาซึ่งผิดธรรมเนียมปฏิบัติอย่างร้ายแรง นอกจากนั้นกรณีพระบรมอัฐิของกรมพระเทพามาตย์และพระมเหสีนั้นก็มีระบุว่าอัญเชิญลงเรือกัญญาเข้าไปในพระราชวังดุจธรรมเนียมที่มีมาแต่เก่าก่อน จึงอาจเป็นไปได้ว่าเจดีย์คู่ที่หน้าพระวิหารวัดอินทารามอาจเป็นเจดีย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาคู่กับวัดก็เป็นได้ และด้วยข้อสังเกตในเบื้องต้นเหล่านี้จึงควรมีการติดตามค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปให้เกิดความกระจ่างชัด

หมายเหตุ : เราควรสักการะเทิดทูนพระองค์ด้วยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงกระทำมากกว่าที่จะอุปโลกพระราชประวัติที่ท่านไม่ได้ทรงกระทำ

อ้างอิง
(1) ผู้เขียนได้ตรวจสอบหลักฐานจากพงศาวดาร จดหมายเหตุ และบันทึกอื่นๆ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ล้วนเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยหรือใกล้เคียงที่สุด แต่ยังไม่พบว่ามีการให้รายละเอียดใดๆ ที่ชัดเจน โดยพบเพียงการบันทึกที่สรุปว่า “จุลศักราช 1130 เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินปราบดาภิเษก”
(2) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระราชอรรถาธิบายเป็นคำนำเกี่ยวกับจดหมายเหตุโหรฉบับนี้ สรุปความได้ว่า จดหมายเหตุโหรเป็นการจัดทำปฏิทินล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปี และเมื่อมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นก็จะจดลงไว้ในปฏิทินตรงช่องนั้น ดูใน ประชุมพงศาวดาร.เล่ม 8 (ภาค 7-8), (พระนคร : องค์การค้าครุสภา, 2507), หน้า 116.
(3) เรื่องเดียวกัน. หน้า 116. เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีชวด สัมฤทธิ์ศก จ.ศ.1130 ความตรงกับจดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี (ซึ่งมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกรุงธนบุรี) แต่ในจดหมายเหตุความทรงจำฯ กลับไม่ได้กล่าวถึงการประกอบพิธีปราบดาภิเษกหรือพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตลอดรัชสมัยของพระองค์ ดูใน เจ้าครอกวัดโพธิ์ พระราชประวัติในจดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จดหมายเหตุ, 2545), หน้า 16-17.
(4) คำว่า “ปราบดาภิเษก” แปลว่า พระราชพิธีอภิเษกของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งได้รับราชสมบัติมาด้วยการรบชนะข้าศึก ดูใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2546), หน้า 670.
(5) นายสวนมหาดเล็ก. โครงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี. พิมพ์ในงานปลงศพ หม่อมแช่ม สุประดิษฐ์ ณ กรุงเทพฯ พ.ศ.2465. (พระนคร : หอสมุดวชิรญาณ, 2465), หน้า 9.
(6) คำว่า “ราชาภิเษก” แปลว่า พระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. หน้า 951.
(7) สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกล่าวถึงการราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าเกิดขึ้นหลังจากเสร็จการศึกกับพม่าที่บางกุ้ง โดยระบุเพียงว่า “....เจ้าตากลงมาตั้งอยู่ที่เมืองธนบุรีจึงทำพิธีราชาภิเษกในปีกุน 2310....” และในส่วนของเชิงอรรถจากเนื้อความดังกล่าว ทรงอรรถาธิบายเพิ่มเติมว่า “....มีคำกล่าวกันแต่ก่อนมาว่า เมื่อเจ้าตากทำพิธีราชาภิเษก หาพราหมณ์ทำพิธีไม่ได้ เห็นเป็นการบกพร่องไม่ต้องตามราชประเพณี จึงไม่ใช้พระราชโองการตลอดรัชกาล แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ในหนังสือตั้งเจ้านครฯ ซึ่งพบสำเนาในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้พระนามว่า สมเด็จพระสรรเพชญ์และมีพระราชโองการตามแบบพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงเก่าหมดทุกอย่าง....” ดูเพิ่มเติมใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. ไทยรบพม่า. พิมพ์ครั้งที่ 6. (พระนคร : แพร่พิทยา, 2514), หน้า 407.
(๘) พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ชำระในมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งนักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งลงความเห็นตรงกันว่าเนื้อความช่วงก่อน พ.ศ.2320 เป็นอย่างน้อย น่าจะเขียนขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ดูใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 65 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงสฤษฏิ์สาราลักษณ์ (เปรม ลางคุลเสน) ณ ฌาปนกิจสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2506. (พระนคร : กรมศิลปากร, 2506), หน้า 33.

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's post
21/12/2021

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี's post

ผลงานรางวัลชนะเลิศ การประกวดคำประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ...
16/12/2021

ผลงานรางวัลชนะเลิศ การประกวดคำประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ชุมชนมัสยิดสวนพลูกับขนมบดิน “สุเหร่าบ้านสวน” หรือ “มัสยิดสวนพลู” เป็นชุมชนชาวมุสลิมนิกายซุนนีห์ ที่มีประวัติศาสตร์การตั้...
16/12/2021

ชุมชนมัสยิดสวนพลูกับขนมบดิน
“สุเหร่าบ้านสวน” หรือ “มัสยิดสวนพลู” เป็นชุมชนชาวมุสลิมนิกายซุนนีห์ ที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในฝั่งธนบุรีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเมื่อครั้งรัชกาลที่ 1 ทรงดำริให้ไปตีหัวเมืองมลายู ในครั้งนั้นจึงมีการกวาดต้อนชาวปัตตานีเข้ามายังกรุง (1) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงดำริให้ไปตีหัวเมืองมลายูอีกครั้ง จึงมีการกวาดต้อนชาวมุสลิมเมืองไทรบุรีเข้ามาอีกระลอก (2) โดยกลุ่มชนชาวมุสลิมเหล่านี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในคลองบางหลวง ซึ่งต่อมาได้ชาวมุสลิมกลุ่มที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณแถบสวนพลูได้สร้าง “มัสยิดสวนพลู” ขึ้นเป็นศาสนสถานในชุมชน ปัจจุบันมีสายสกุลสำคัญที่สืบทอดต่อกันมา คือ เซ็นติยานนท์ และจุลธีระ เป็นต้น (3) พื้นที่ตั้งชุมชนมัสยิดสวนพลูนั้น เดิมชาวชุมชนมุสลิมบริเวณนี้คงมีอาชีพปลูกหมากพลูขายในเชิงพาณิชย์เป็นกลุ่มแรกๆ ก่อนชาวจีนเข้ามาทำสวนพลูจำนวนมากในภายหลังและกลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตลาดพลูในเวลาต่อมา (4) จากบันทึกบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชนทำให้ทราบถึงการหายไปของอาชีพปลูกหมากพลูในบริเวณนี้ว่า

“มี 2 อย่างคือ อย่างแรกเมื่อปี พ.ศ.2485 น้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่เลย ท่วมเป็นเดือนจนสวนพลูตายหมด พอน้ำแห้งลงคนก็ถอดใจไม่ทำสวนพลูแล้วเพราะต้องฟื้นฟูดินที่น้ำท่วม จะต้องยกร่องพลูใหม่ คนยังทำต่อมาได้อีกจนถึงสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามท่านรับเอาวัฒนธรรมของฝรั่งมา ท่านก็เห็นว่าการกินหมากกินพลูมันล้าหลัง ประเทศอื่นเขาจะดูถูกเอาได้ กินพลูก็บ้วนน้ำหมากไป ฟันฟางดำไม่น่าดู ใครไม่เลิกเอาตำรวจจับ ให้ฟันต้นพลูทิ้งไปหมด เราก็แอบเหลือเอาไว้กินข้างบ้านละต้นสองต้นเท่านั้น” (5)

ในปัจจุบันพื้นที่ชุมชนมัสยิดสวนพลูก็คงคล้ายๆ กับอีกหลายชุมชนในพื้นที่เมืองเก่าฝั่งธนบุรี คือ เหลือแต่ประวัติศาสตร์จากศาสนสถาน อาหารการกิน และวิถีวัฒนธรรมบางประการเท่านั้น “ขนมบดิน” นับว่าเป็น “ขนมทางวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่มีการรับส่ง สืบทอด และประยุกต์ปรับตัวตามกระแสได้เป็นอย่างดี หากเราลองสืบค้นไปแล้วจะพบว่า “ขนมบดิน” ไม่มีปรากฏในภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นถิ่นเดิมของชาวมุสลิมชุมชนสวนพลูที่ถูกกวาดต้อนมา จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าการทำขนมบดินอาจเกิดภายหลังที่กลุ่มชนเหล่านี้ถูกกวาดต้อนมาแล้ว ทั้งนี้ ผู้ผลิตขนมบดินรายหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับสำนักพิมพ์สารคดีว่า

“เดี๋ยวนี้ทุกๆ ที่รู้จักขนมบดินแล้ว แต่ต้นกำเนิดจริงๆ อยู่ที่นี่ ตลาดสวนพลู บางคนไม่รู้นึกว่าสวนพลูสาทร ไม่ใช่สวนพลูสาทรนะ มีการเปลี่ยนแปลงจากขนมเค้กเพราะว่าญาติผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาไปทำงานอยู่ที่สีลม บางรัก แม่บ้านเขาทำขนมเค้กเขาก็กลับมาทำขนมบดิน เปลี่ยนเนยเค้กเป็นเนยกี และไม่มีไส้คล้ายๆ บัตเตอร์ รุ่นแรกที่ทำคือคุณแม่ ได้สูตรมาจากคุณแม่ พี่ป้าน้าอารุ่นแม่มาทำแล้วเราก็ช่วยทำ แล้วเราก็มาดัดแปลง ธรรมดาขนมจริงๆ มันจะเละเหมือนขนมหม้อแกง การทำขนมบดินมีแค่เฉพาะแถบๆ นี้ ภาคกลางอยุธยาก็มีจะเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นถาดใหญ่ๆ แล้วก็จะฟู” (6)

นอกจากนี้แต่เดิมมานั้นขนมบดินไม่ได้ถูกทำขึ้นเพื่อวางขายหน้าร้าน หากแต่เป็นขนมที่ทำเฉพาะเทศกาล เช่น งานเฉลิมฉลองอีดิ้ลฟิฏริ หรืองานสำคัญเช่นงานแต่งงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ขนมบดินคงมีพัฒนาการเพิ่มเติมและแตกต่างกันออกไปแต่ละสูตรแต่ละร้าน ซึ่งคงมีเคล็ดลับ รูปทรง และรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป เช่น ส่วนผสมในเนื้อขนม เครื่องโรยหน้าอย่าง ลูกเกด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อินทผลัม และฟักเชื่อม และรวมไปถึงภาชนะที่ใส่ขนมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของขนมบดินที่เกิดจากการเป็นขนมประจำถิ่น ทำเฉพาะวันสำคัญในท้องถิ่นเป็นหลัก ในปัจจุบันได้ขยับตัวเป็นการขายหน้าร้านทุกวัน และเริ่มมีการส่งขายไปยังพื้นที่ต่างๆ บ้างแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นที่รู้จักกันไม่มาก อาจเป็นเพราะปัจจัยหลายประการ เช่น กำลังการผลิต ช่องทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ หากได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือเครื่องหมายฮาลาล และมีการวางแผนการตลาดที่ดี “ขนมบดิน” น่าสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนที่ดีเยี่ยมได้แน่นอน

อ้างอิง
(1) เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1. (กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊ค (๒๐๐๖) จำกัด, 2560), หน้า 91-92.

(2) เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1. (กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊ค (๒๐๐๖) จำกัด, 2560), หน้า 138-139.

(3) สำราญ ผลดี. มุสลิมในธนบุรี วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธนบุรี, 2559), หน้า 100.

(4) รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล และประภัสสร์ ชูวิเชียร. กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง. (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดรีม แคทเชอร์, 2556), หน้า 116.
(5) เพจเฟสบุ๊ค : ธนบุรี มี คลอง ดูเพิ่มเติมใน https://www.facebook.com/ThonburiMeKhlong/photos/pcb.1550341798498421/1550340211831913 (Update 14 Dec 2021)

(6) https://www.sarakadee.com/2018/07/19/ขนมบดินสวนพลู. (Update : 14 Dec 2021)

หมายเหตุ : ภาพประกอบขนมจากอินเตอร์เน็ต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาช...
16/12/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้ “โนรา” (Nora, dance drama in southern Thailand) ซึ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมากว่า 500 ปี และยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็น “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” (Intangible Cultural Heritage of Humanity) ในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564
*ภาพถ่ายจากมหกรรมโนราโรงครู 19-21 ม.ค.2554 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
07/12/2021
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แ....

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ...
05/12/2021
ข้าพระบาท Lightning Talk ตอน คนรุ่นใหม่กับแรงบันดาลใจจากในหลวง ร 9 สืบสานเกษตรภูมิปัญญาฯ 05-05-60

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

...สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอนำเสนอสื่อวิดิโอการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านรายการข้าพระบาท Lightning Talk ตอน "คนรุ่นใหม่กับแรงบันดาลใจจากในหลวง ร ๙ สืบสานเกษตร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น" ออกอากาศเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ "เกษตรทฤษฏีใหม่" สู่การสร้างพื้นที่แหล่งเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดวิถีเกษตร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ขอขอบคุณ...คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ช่อง 13Family Youtube Channel : saisawan khayanying ที่อนุเคราะห์สื่อวิดิโอสำหรับการเผยแพร่ในครั้งนี้

ขอบคุณสื่อวิดิโอจากลิงก์
https://www.youtube.com/watch?v=tBaPr_U4jpw&t=390s

พบกับมหาบัณฑิต ม.บูรพา ที่พัฒนาผืนดินของคุณย่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาทำการเกษตร ปลูกกล้วยจำหน่ายมีรายได.....

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และครู/อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการประกวดคำประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ...
03/12/2021

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และครู/อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการประกวดคำประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jWdLn-BJw4b3PUU8V4kWtgm0WUdP13H_

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และครู/อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการประกวดคำประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jWdLn-BJw4b3PUU8V4kWtgm0WUdP13H_

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม...
02/12/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 กล่าวบทกลอนอาเศียรวาท จากนั้น ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ขับกลอนถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เสร็จแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่ประธานสงฆ์ ท่านเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธี พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัด บุปผาราม สวดชัยมงคลคาถา จากนั้นประธานในพิธีและตัวแทนผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ทอดผ้ามหาบังสุกุล ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยทานและถวายภัตตาหารเพลแด่ประธานสงฆ์ ตัวแทนผู้บริหาร ถวายภัตตาหารเพล ตัวแทนคณาจารย์บุคลากรถวายเครื่องไทยทาน ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เสร็จแล้วพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมบำเพ็ญเพียร ทางจิตอุทิศถวาย แด่รัชกาลที่ 9 เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นพระสงฆ์ให้พร ผู้เข้าร่วมพิธีกราบลาพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://news.dru.ac.th/news/DNS000002409/
ขอบคุณภาพ PR.DRU

ที่อยู่

172ถ อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

http://culture.dru.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด