กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ จัดตั้งเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานชลประทาน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เพื่อให้มีหน่วยงานที่กำกับ ควบคุม นโยบายด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมในการดำเนินงานต่างๆ ของกรมชลประทาน ภารกิจหลัก ได้แก่การสร้างทักษะและองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมให้แก่บุคคลากรกรมชลประทานและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนโดยความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ในทุกภาคส่วน
(7)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายวิวัฒน์  มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้...
30/12/2020

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน

เรารักชลประทาน
17/12/2020

เรารักชลประทาน

ชป.จับมือท้องถิ่นร่วมถกแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนครศรีธรรมราช

วันนี้ (17 ธ.ค. 63) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการทั้ง 3 ฝ่าย (ฝ่ายประชาชน ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายราชการ) เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปลัดอำเภอ ผู้แทนเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง ตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อ.ทุ่งสง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยซ้ำซาก รัฐบาลได้เล็งเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่จึงสั่งการให้กรมชลประทานจัดทำโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อหวังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน

ในวันนี้(17 ธ.ค. 63) จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯในรูปแบบคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประชาชน ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายราชการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมมีมติให้กรมชลประทานดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00. น. นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ พ...
16/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00. น. นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้เข้าพบนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นเวลา 16.00 น. ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา จุงศริ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และอาจารย์ สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 4 โครงการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ #การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

ชป.ตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมรับน้ำหลากจากตอนบนลงสู่เแม่น้ำตรัง จับตาเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง เช้าวันนี้ (6 ธ.ค.63) นายประพิศ จ...
06/12/2020

ชป.ตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมรับน้ำหลากจากตอนบนลงสู่เแม่น้ำตรัง จับตาเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง

เช้าวันนี้ (6 ธ.ค.63) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องบริเวณเทือกเขาบรรทัดและบริเวณบ้านนาหาร อ.นาโยง ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดตรัง ปัจจุบันมีพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบ 1 อำเภอ คืออำเภอเมืองตรัง บริเวณ ตำบลยางรัก และตำบลหนองตรุด กรมชลประทาน ได้เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยและกำชับให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง ที่สถานีวัดน้ำท่า x.56 บ้านท่าประดู่ อำเภอห้วยยอด ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 47 เซนติเมตร มีแนวโน้มลดลง ที่สถานี x.228 บ้านกลาง อำเภอเมือง ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 85 เซนติเมตร มีแนวโน้มลดลง ที่สถานี x.234 บ้านป่าหมาก อำเภอเมือง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 84 เซนติเมตร มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และสถานี x.47 บ้านท่าจีน อำเภอเมือง ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 48 เซนติเมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นาบประพิศฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานสายตรัง-สิเกา หน้าโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในแม่น้ำตรังให้ไหลลงสู่ทะเลอันดามันโดยเร็วที่สุด ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์น้ำในวันนี้(6 ธ.ค 63)พบว่ายังคงมีมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนรวมถึงน้ำค้างทุ่งที่ไหลออกมารวมกันในแม่น้ำตรัง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำตรังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากประชาชนหรือหน่วยงายใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6 ธันวาคม 2563

ชป.เปิดศูนย์ฯส่วนหน้า บูรณาการทุกส่วนเร่งระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษ...
05/12/2020

ชป.เปิดศูนย์ฯส่วนหน้า บูรณาการทุกส่วนเร่งระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงสั่งการให้กรมชลประทาน ตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประสานการทำงานในพื้นที่ และระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าเสริมในพื้นที่ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า) กล่าวว่า การเปิดศูนย์ส่วนหน้าในวันนี้ เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามเฝ้า ประเมิน และวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ และกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือ ในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์ แนวทางลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ยังได้เน้นย้ำให้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และ 16 กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดกำลัง ในการเร่งช่วยเหลือและบรรเทาพื้นที่อุทกภัยครั้งนี้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องมากว่า 60 ชั่วโมง ซึ่งกรมชลประทานพร้อมสนับสนุนในทุกภารกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ชป.ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช หวังลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช้าวันนี้ (5 ธ.ค.63) ...
05/12/2020

ชป.ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช หวังลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

เช้าวันนี้ (5 ธ.ค.63) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และนายสุพิศ พิทักธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ภาคใต้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่ง กรมชลประทาน ได้เร่งติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนมากที่สุด ทั้งยังมีแผนเก็บกักน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ทำให้สถานการณ์เริ่มคลีคลายแล้ว คาดว่าช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชจะเริ่มลดลงตามลำดับจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้

ในการนี้ นายประพิศ และคณะ ได้ติดตามการระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราช และมอบอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงของใช้จำเป็น ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง และได้มอบแนวทางการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอปากพนัง นอกจากนี้ ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในพื้นที่ อำเภอปากพนัง เพื่อรับฟังปัญหารวมทั้งวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

เรารักชลประทาน
03/12/2020

เรารักชลประทาน

ชป.ตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า)”

พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนชาวนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เป็นอย่างมาก หลังเกิดอุทกภัย จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ฝนตกหนักในพื้นที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก สั่งการให้กรมชลประทานเร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในด้านต่างๆ

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และการบูรณาการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ กรมชลประทาน จึงจัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า)” ขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 15 และศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 16 เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน ตลอดประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินความต้องการและความจำเป็นเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

****************************

ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า)
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ธันวาคม 2563

ชป.เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน หวังลดผลกระทบต่อพี่น้องชาวใต้ให้มากที่สุด จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุ...
03/12/2020

ชป.เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน หวังลดผลกระทบต่อพี่น้องชาวใต้ให้มากที่สุด
จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก จึงสั่งการให้กรมชลประทาน นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าให้การช่วยเหลือโดยเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนให้เร็วที่สุด
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ และคาดว่าปริมาณฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันนี้ (3 ธ.ค. 63) เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าประจำยังจุดเสี่ยงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ในทันทีหากเกิดวิกฤติ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ตรัง และนราธิวาส ส่วนที่จังหวัดที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล
ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งขณะนี้ยังคงพื้นที่น้ำท่วมขังรวม 16 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.พระพรหม อ.ชะอวด อ.หัวไทร อ.ลานสกา อ.เชียรใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.สิชล อ.นบพิตำ อ.ท่าศาลา อ.ขนอม อ.ปากพนัง อ.ทุ่งสง อ.จุฬาภรณ์ อ.พิปูนและ อ.นาบอน สถานการณ์น้ำในคลองท่าดี และแม่น้ำตาปี มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 27 เครื่อง ช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่อ.เมือง 7 เครื่อง อ.ชะอวด 5 เครื่อง อ.ปากพนัง 12 เครื่อง อ.ทุ่งใหญ่ 3 เครื่อง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 22 เครื่อง ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 15 เครื่อง และในเขต อ.ปากพนังจำนวน 7 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมือง เพื่อลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

************************
#เรารักชลประทาน
#ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) #กรมชลประทาน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ธันวาคม 2563

เรารักชลประทาน
02/12/2020

เรารักชลประทาน

ชป.ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ หลังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ตานนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วม ได้สั่งการให้กรมชลประทาน เร่งเข้าไปช่วยเหลือพร้อมระดมติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น จนไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันที่ 27-30 พ.ย. 63 ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองธรรมชาติต่างๆเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองและซอยที่มีระดับต่ำ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปัจจุบันระดับน้ำในคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองทั้ง 5 สาย ได้แก่ คลองคูพาย คลองสวนหลวง คลองป่าเหล้า คลองนครน้อย และคลองท่าชัก ยังคงเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ล้นตลิ่ง คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม จะสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำได้ภายใน 1-2 วันนี้ สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 17 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 13 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ ยังได้สำรองเครื่องสูบน้ำไว้ 50 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 44 เครื่อง และรถแบคโฮอีก 30 คัน ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา

ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพัทลุง เกิดฝนตกหนักมากบริเวณลุ่มน้ำคลองท่าแนะ ลุ่มน้ำคลองสะพานหยี ลุ่มน้ำคลองป่าบอน ส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาชัยสน อำเภอกงหรา อำเภอป่าบอน และอำเภอเมือง โดยที่สถานีวัดน้ำบ้านคลองลำ อ.ศรีนครินทร์ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.35 เมตร แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น ที่สถานีวัดน้ำบ้านท่าแค อ.เมือง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.83 เมตร แนวโน้เพิ่มขึ้น สถานีวัดน้ำบ้านเขาปู่ อ.ศรีบรรพต ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 37 เซนติเมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น และที่สถานีวัดน้ำบ้านพิกุลทอง อ.ควนขนุน ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 33 เซนติเมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น โครงการชลประทานพัทลุง ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง (บริเวณชุมชนโคกเนียน ชุมชนเขาอกทะลุ และบริเวณถนนไชยบุรี) และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก 10 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ด รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดวโฟวล์ อีก 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ด เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว

ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคใต้ เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด รวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัย ด้วยการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวัง กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที พร้อมตรวจสอบระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแนวทางรับมือสถานการณ์น้ำหลาก รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ให้ติดตามและเฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดตามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน ได้ตลอดเวลา

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 ธันวาคม 2563

เรารักชลประทาน
02/12/2020

เรารักชลประทาน

ชป.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้อย่างใกล้ชิด หลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่

วันนี้ (2 ธ.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ ณ ประตูระบายน้ำหน้าควน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ได้สั่งการให้กรมชลประทาน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมระดมติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด พร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ภาคใต้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่ง กรมชลประทาน ได้เร่งติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนมากที่สุด ทั้งยังวางแผนเก็บกักน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.สงขลา มีพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สิงหนคร ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กรมชลประทาน ได้ใช้ประตูระบายน้ำหน้าควน ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ทำให้พื้นที่เศรษฐกิจในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินธุ์ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 34 เครื่อง เดินเครื่องสูบน้ำแล้ว 16 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 7 เครื่อง เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งระบายน้ำให้ลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จ.พัทลุง

ในส่วนของพื้นที่จ.พัทลุง เกิดฝนตกหนักมากบริเวณลุ่มน้ำคลองท่าแนะ ลุ่มน้ำคลองสะพานหยี ลุ่มน้ำคลองป่าบอน ส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เขาชัยสน อ.กงหรา อ.ป่าบอน อ.เมืองพัทลุง อ.ควนขนุน อ.ศรีนครินทร์ และ อ.บางแก้ว โครงการชลประทานพัทลุง ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง (บริเวณชุมชนโคกเนียน บริเวณชุมชนเขาอกทะลุ บริเวณถนนไชยบุรี บริเวณชุมชนทางรถไฟ บริเวณเรือนจำจังหวัดพัทลุง) และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก 10 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ด รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดวโฟวล์ อีก 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ด เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ได้สั่งระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อทำการเปิดทางน้ำและเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ที่อยู่

811 สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-6693775

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มองหาสตางค์สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจอยู่หรือเปล่าครับ? ให้เราเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนการลงทุนสิ 💸💸ธนพัฒน์ เติมทรัพย์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ💸💸 ให้บริการสินเชื่อ สำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัทฯ อนุมัติเร็ว ไม่มี! ค่าบริการพร้อมให้คำปรึกษา เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา😇 โทรศัพท์ : 086-1443602 หรือ Id line : 0861449999 คุณธนพัฒน์ (ผู้จัดการ)
💰💰เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มีข้อดีอย่างไร?💰💰 ถ้าผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างดี จะช่วยให้ธุรกิจมีเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าเพื่อนำมาขายและมีเงินในการชำระคืนเจ้าหนี้การค้าหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ตรงตามเวลา รวมถึงรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจอีกด้วย เงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรบริหารเงินให้เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าและหนี้สินต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น ถ้าผู้ประกอบการ กำลังมองหาสินเชื่อ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่พร้อมให้คำปรึกษา ให้บริการสินเชื่อ สำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัท อนุมัติเร็ว ไม่มี! ค่าบริการพร้อมให้คำปรึกษา เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา โทรเลย โทรศัพท์ : 086-1443602 หรือ Id line : 0861449999 คุณธนพัฒน์ (ผู้จัดการ)
แบบนี้ก็ได้เหรอ ? ตลาดน้ำโบราณบางพลี ต.บางพลีใหญ๋ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) นายพรชัย ทองดีมีสุข ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ณ ห้องประชุม กสช. ในหัวข้อวิชาความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน และความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
วีดีโอชุดนี้เป็นจุดที่2ครับที่ผมอยากจะถามเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการถมคลองที่ใหณ่และกว่างขนาดนี้มาทำเป็นถนนแบบนี้ทำได้หรือทำไม่ได้ครับวีดีโอชุดแรกผมก็ถามก็ไม่มีใครให้ความรู้ผมเลยครับผมหวังว่าคงจะมีท่านผู้รู้ให้คำตอบผมมาบ้างนะครับ
สวัสดีครับผมขอความรู้เกี่ยวกับวีดีโอที่ผมลงมาให้ดูนี้หน่อยนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่ได้สิงที่ท่านเห็นอยู่นี้อยู่ที่บ้านว้งเฉลียงคำบลคลองพิไกลอำเภอพรายกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร2จุดนี้อยู่ห่างกับประมาน1กิโลเมตรบวกลบไม่มากครับผมไม่รู้จริงๆครับว่าถมคลองสาธาระณะมาทำถนนแบบนี้ได้หรือไม่ได้เพราะผมไม่เคยเห็นที่ไหนเขาทำกันแบบนี้ที่ไหนในโลกหรือในประเทศไทยผมขอให้ท่านผู้รู้ให้ความรู้กับผมให้ได้รับความรู้นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมานะที่ด้วยนะครับ