กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ จัดตั้งเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานชลประทาน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เพื่อให้มีหน่วยงานที่กำกับ ควบคุม นโยบายด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมในการดำเนินงานต่างๆ ของกรมชลประทาน ภารกิจหลัก ได้แก่การสร้างทักษะและองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมให้แก่บุคคลากรกรมชลประทานและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนโดยความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ในทุกภาคส่วน

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิ...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุม kick off Meeting โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีสำนักบริหารโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการเปิดการประชุม พร้อมกรรมการดูแลกำกับงานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

08/11/2021
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิ...
04/11/2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์​ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจร โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีโดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒนา รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารโครงการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการชลประทานจันทบุรี และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจร ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บริหารกรมชลประทาน มีเป้าหมายให้สื่อมวลชนได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น ของงานชลประทานในด้านพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงสร้างในกระบวนการศึกษาฯ และเป็นสื่อกลาง ในการให้ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้รับทราบ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมี​คณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้ก...
01/11/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมอบหมายให้นายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนร่วมกับเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย ในครั้งนี้นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีบางบัวทองเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพจากกรมชลประทาน และนายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ รองนายยกรัฐมนตรีบางบัวทองร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจพบปะและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย #การมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ #การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #สำนักงานชลประทานที่11 #กรมชลประทาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิ...
01/11/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์​ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อเรื่องพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) ด้วยระบบ
Join Zoom Meeting โดยมี​คณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงาน #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ ส...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์​ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุม พิจารณารายงานการศึกษาความเหมาะสมฉบับสุดท้ายและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการแก้มลิงบ้านโคกโตนดพร้อมระบบผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต
Join Zoom Meeting โดยมี​ นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน) เป็นประธาน เป็นประธาน และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ...
27/10/2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์​ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมการพิจารณารายงานฉบับร่างโครงการปรับปรุงท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท
Join Zoom Meeting โดยมี​ นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน) เป็นประธาน และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายรัฐชา...
25/10/2021

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายรัฐชาติวุฒิ เสนสุข วิศวกรชลประทานชำนาญการ​ และนางสาวพรพรหม​ สุดเสงี่ยม​วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ​ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี​ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565
Join Zoom Meeting โดยมี​หัวหน้าฝ่ายและผู้แทนของฝ่ายติดตามและประเมินผล​ สำนักพัฒนา​แหล่งน้ำขนาดใหญ่​ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง​ และ​ สำนักงานชลประทานที่​ 1-17​ เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

ชป.เปิดศูนย์บริหารจัดการ #อุทกภัย #ลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) จ.นครปฐม #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน #แ...
25/10/2021

ชป.เปิดศูนย์บริหารจัดการ #อุทกภัย #ลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) จ.นครปฐม
#กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน #แม่น้ำท่าจีน

21/10/2021

วันนี้ (21 ต.ค. 64)
น้ำเหนือที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว ใช้ระบบชลประทานเร่งระบายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักออกทะเล

#น้ำเหนือ ที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาลดลงในระยะต่อไป #กรมชลประทาน เร่ง #ระบายน้ำ ออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง ใช้ #ระบบชลประทาน รับน้ำอย่างเต็มศักยภาพ ลดผลกระทบพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนล่าง ตามข้อสั่งการของ #กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่า ปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว โดยที่สถานีวัดน้ำท่า C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,669 ลบ.ม./วินาที (ลดลง 38 ลบ.ม./วินาที) ก่อนไหลลงสู่ #เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ซึ่งมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,779 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึ้น 13 ลบ.ม./วินาที) ส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ได้แก่ บริเวณ 💥 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 5 ซม. และ 💥 จ.อ่างทอง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 6 ซม.

ด้าน #ลุ่มน้ำป่าสัก ปัจจุบัน (21 ต.ค. 64) #เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เหนือเขื่อนลดน้อยลงแล้ว แต่ยังคงเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนป่าสักฯ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในระดับควบคุม ในอัตรา 600 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณด้านท้ายเขื่อนหลายจุดลดลง ดังนี้
💥 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ลดลง 5 ซม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 5.89 เมตร)
💥 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ลดลง 10 ซม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 7.21 เมตร)
💥 อ.เมือง จ.สระบุรี ลดลง 6 ซม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 1.61 เมตร)
💥 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ลดลง 2 ซม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 0.42 เมตร)

ทั้งนี้ #สถานการณ์น้ำ ทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยปริมาณฝนที่ตกน้อยลงและใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งจะทำให้สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับในระยะต่อไป แต่ยังคงมี #น้ำท่า ที่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมไปถึง #แม่น้ำท่าจีน ในปริมาณมาก กรมชลประทาน ได้ใช้ระบบชลประทานในพื้นที่ตอนล่าง เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการนำน้ำเข้าทุ่ง #พื้นที่ลุ่มต่ำ จนเต็มศักยภาพแล้ว จึงขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

ที่มา : กรมชลประทาน
#กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #น้ำท่วม #การมีส่วนร่วม

กรมชลประทาน สร้างความมั่นใจให้กับพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
18/10/2021

กรมชลประทาน สร้างความมั่นใจให้กับพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

#สถานการณ์น้ำ
18/10/2021

#สถานการณ์น้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564

#กรมชลประทานประสานทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอในการบริหารจัดการน้ำ
18/10/2021

#กรมชลประทานประสานทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอในการบริหารจัดการน้ำ

วันที่่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมอบให้นายนิพนธ์...
15/10/2021

วันที่่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมการพิจารณารายงานการศึกษาความเหมาะสมฉบับสุดท้ายและรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอุทกภัย คลองถลาง จังหวัดภูเก็ต
Join Zoom Meeting โดยคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

Photos from กรมชลประทาน's post
12/10/2021

Photos from กรมชลประทาน's post

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้กอง...
12/10/2021

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดยนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ให้กำลังใจพบปะและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหนอง ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ภายหลังเหตุอุทกภัยซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายกว่า 12,000 ไร่และเป็นพื้นที่สงเสริมการปลูกเผือกแปลงใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ #การมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ #การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #สำนักงานชลประทานที่10 #กรมชลประทาน

วันที่่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพน...
11/10/2021

วันที่่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุม ตรวจรับงาน Progress 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

Photos from กรมชลประทาน's post
08/10/2021

Photos from กรมชลประทาน's post

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เข้าพื้นที่จุดที...
08/10/2021

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เข้าพื้นที่จุดที่ 2 พร้อมนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในครั้งนี้นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และรักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ ป่าสักใต้ ได้ร่วมลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านชุมชนวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย #การมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของประชาชน #สำนักงานชลประทานที่10 #กรมชลประทาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้กองส...
08/10/2021

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดยนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่บ้านสะตือ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย #การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

วันที่่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ...
07/10/2021

วันที่่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วม ประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะ​กรีนปาร์ค​แกรนด์​ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยนายสุวัฒน์​ เข็มเพชร รองผู้ว่าฯจังหวัดยโสธรเป็นประธาน กล่าวต้อนรับโดย นายสิทธิ​พงษ์ กระทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน​ยโสธร​ มีหน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และประชาชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อประชาสัมพันธ์​โครงการและแนวทาง-ขั้นตอนการศึกษาโครงการ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมเข้าประชุมเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาโครงการให้เหมาะสม #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

วันที่่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.15 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ...
06/10/2021

วันที่่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.15 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วม ประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับเงินและห้องประดับทอง โรงแรมเพชรด์การ์เด้น จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าฯจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน กล่าวต้อนรับโดย นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน​ร้อยเอ็ด มีหน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และประชาชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อประชาสัมพันธ์​โครงการและแนวทาง-ขั้นตอนการศึกษาโครงการ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมเข้าประชุมเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาโครงการให้เหมาะสม #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

วันที่่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ...
04/10/2021

วันที่่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วม ประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่ลาว ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประเด็นหารือ Online Conference โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ โดยที่ปรึกษาแจ้งปัญหาอุปสรรคระหว่างการศึกษาโครงการ ฯ ผลของการประชุม นัดลงพื้นที่ภายในเดือนตุลาคมนี้ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

วันที่่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ...
01/10/2021

วันที่่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วม ประชุม ครั้งที่ 7/2564 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต Online Conference โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกาาด้านวิชาการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประมาณ 38 ท่าน #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพน...
29/09/2021

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวแทนกรมชลประทาน เข้าร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษชนให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประโยชน์จากการนำหลักสิทธิมานุษยชนมาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กรประเภทต่างๆ ด้วย #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน

ที่อยู่

811 สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-6693775

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น 2564 วันนี้ (9 ก.พ.64) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจประเมินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกลุ่มพลังดอนตะโก จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับการประเมินระดับพื้นที่ ซึ่งกลุ่มบริหารการใช้น้ำพลังดอนตะโก สังกัดฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบและเข้ารับการประเมินระดับพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มพลังดอนตะโก ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #รอบรั้วชลประทาน #กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน #สำนักงานชลประทานที่15 #กรมชลประทาน
มองหาสตางค์สำหรับขับเคลื่อนธุรกิจอยู่หรือเปล่าครับ? ให้เราเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนการลงทุนสิ 💸💸ธนพัฒน์ เติมทรัพย์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ💸💸 ให้บริการสินเชื่อ สำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัทฯ อนุมัติเร็ว ไม่มี! ค่าบริการพร้อมให้คำปรึกษา เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา😇 โทรศัพท์ : 086-1443602 หรือ Id line : 0861449999 คุณธนพัฒน์ (ผู้จัดการ)
💰💰เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มีข้อดีอย่างไร?💰💰 ถ้าผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างดี จะช่วยให้ธุรกิจมีเงินเพียงพอในการซื้อสินค้าเพื่อนำมาขายและมีเงินในการชำระคืนเจ้าหนี้การค้าหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ตรงตามเวลา รวมถึงรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจอีกด้วย เงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรบริหารเงินให้เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าและหนี้สินต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น ถ้าผู้ประกอบการ กำลังมองหาสินเชื่อ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่พร้อมให้คำปรึกษา ให้บริการสินเชื่อ สำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัท อนุมัติเร็ว ไม่มี! ค่าบริการพร้อมให้คำปรึกษา เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ เพราะลูกค้าคือ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา โทรเลย โทรศัพท์ : 086-1443602 หรือ Id line : 0861449999 คุณธนพัฒน์ (ผู้จัดการ)
แบบนี้ก็ได้เหรอ ? ตลาดน้ำโบราณบางพลี ต.บางพลีใหญ๋ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) นายพรชัย ทองดีมีสุข ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ณ ห้องประชุม กสช. ในหัวข้อวิชาความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน และความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
วีดีโอชุดนี้เป็นจุดที่2ครับที่ผมอยากจะถามเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการถมคลองที่ใหณ่และกว่างขนาดนี้มาทำเป็นถนนแบบนี้ทำได้หรือทำไม่ได้ครับวีดีโอชุดแรกผมก็ถามก็ไม่มีใครให้ความรู้ผมเลยครับผมหวังว่าคงจะมีท่านผู้รู้ให้คำตอบผมมาบ้างนะครับ
สวัสดีครับผมขอความรู้เกี่ยวกับวีดีโอที่ผมลงมาให้ดูนี้หน่อยนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่ได้สิงที่ท่านเห็นอยู่นี้อยู่ที่บ้านว้งเฉลียงคำบลคลองพิไกลอำเภอพรายกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร2จุดนี้อยู่ห่างกับประมาน1กิโลเมตรบวกลบไม่มากครับผมไม่รู้จริงๆครับว่าถมคลองสาธาระณะมาทำถนนแบบนี้ได้หรือไม่ได้เพราะผมไม่เคยเห็นที่ไหนเขาทำกันแบบนี้ที่ไหนในโลกหรือในประเทศไทยผมขอให้ท่านผู้รู้ให้ความรู้กับผมให้ได้รับความรู้นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมานะที่ด้วยนะครับ