Clicky

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป

เปิดเหมือนปกติ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566
30/12/2022
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566

🐠🎉🐰 ผู้บริหารกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 ส่งความปรารถนาดี ถึงข้าราชการเจ้าที่กรมประมง เกษตรกร ชาวประมง และ...

นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566
30/12/2022
นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566

นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566

🐠🎉🐰 ผู้บริหารกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 ส่งความปรารถนาดี ถึงข้าราชการเจ้าที่กรมประมง เกษตรกร ชาวประมง และ...

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566
30/12/2022
นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566

🐠🎉🐰 ผู้บริหารกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 ส่งความปรารถนาดี ถึงข้าราชการเจ้าที่กรมประมง เกษตรกร ชาวประมง และ...

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566
30/12/2022
นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566

🐠🎉🐰 ผู้บริหารกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 ส่งความปรารถนาดี ถึงข้าราชการเจ้าที่กรมประมง เกษตรกร ชาวประมง และ...

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566
30/12/2022
ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566

🐠🎉🐰 ผู้บริหารกรมประมง อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 ส่งความปรารถนาดี ถึงข้าราชการเจ้าที่กรมประมง เกษตรกร ชาวประมง และ...

30/12/2022

เปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นความผิดวินัย

28 ธันวาคม 2565 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมงกับกิจกรรมสานสัมพันธ์แลกของขวัญเนื่องในวั...
30/12/2022

28 ธันวาคม 2565 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมงกับกิจกรรมสานสัมพันธ์แลกของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ขอบคุณบุคลากรในสังกัด กบค. ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง งานการก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ครอบครัวสุขสันต์ ตลอดปีใหม่ และตลอดไป ครับ

#ขอบคุณจากใจ

28 ธันวาคม 2565 บุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง กับกิจกรรมลุ้นรางวัลพิเศษจากผู้บริหารกรมประมงส่งท้ายปีเก่...
30/12/2022

28 ธันวาคม 2565 บุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง กับกิจกรรมลุ้นรางวัลพิเศษจากผู้บริหารกรมประมงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ขอขอบคุณบุคลากรในสังกัด กบค. ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง งานการก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ครอบครัวสุขสันต์ ตลอดปีใหม่ และตลอดไป ครับ

#ขอบคุณจากใจ

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
29/12/2022

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเผดิมรอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบเกียรติ...
28/12/2022

28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเผดิมรอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีโดยมาปฏิบัติราชการก่อนบุคลากรรายอื่นสม่ำเสมอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ 1 ราย ได้แก่นางสาวจุฑารัตน์ ไหมคง เจ้าพนักงานธุรการธุรการชำนาญงาน และพนักงานราชการ 1 ราย ได้แก่นางสาวเนาวรัตน์ พลโลก เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเผดิมรอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบเกียรติ...
28/12/2022

28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเผดิมรอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ดังดังนี้
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
กลุ่มที่ 2 นางสาววิยรัตน์ จุฬจัมบก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กลุ่มที่ 3 นางสาวทิพพิมนต์ มาตย์นอก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. พนักงานราชการดีเด่น
กลุ่มที่ 3 นางสาวสุภาวดี ตรีภพศรีสกุล บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง

28 ธันวาคม 2565 10.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานก...
28/12/2022

28 ธันวาคม 2565 10.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการเวลา

28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรใ...
28/12/2022

28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าขอรับพรปีใหม่จากนายประพันธ์​ ลีปายะคุณ​ รองอธิบดีกรมประมง เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่ และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรใ...
28/12/2022

28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าขอรับพรปีใหม่จากนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่ และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรใ...
28/12/2022

28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าขอรับพรปีใหม่จากนายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่ และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรใ...
28/12/2022

28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าขอรับพรปีใหม่จากนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่ และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรใ...
28/12/2022

28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าขอรับพรปีใหม่จากนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่ และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28/12/2022
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุค...
28/12/2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
และร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

28/12/2022

No Gift Policy

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
27/12/2022

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

27/12/2022

📣📣📣 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง

26/12/2022

สวัสดีค่ะ ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถส่งผลงานเข้ามาประเมินได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

25/12/2022
25/12/2022

📣กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

❌No Gift Policy❌
❌"งดให้ งดรับ"❌

✋ไม่รับของขวัญ ❌ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด🎁
ในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

>>>>ลิงก์ประกาศ

25/12/2022
Photos from ITAS NACC's post
24/12/2022

Photos from ITAS NACC's post

24/12/2022

แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy” (แบบวัด OIT ข้อ o31 - o33)
.
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy ” ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ หรือนำไปปรับประยุกต์ใช้ตามบทบาทภารกิจ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA 2566 ตามแบบวัด OIT ข้อ o31 - o33
.
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy โดยกดที่รูปเอกสารข้างต้น หรือที่ https://bit.ly/3Yl9hVV

23/12/2022

เล่มเขียว = ผลสำเร็จของงาน
งานวิจัยเล่มขาว คู่มือ ผลสำเร็จของงาน ผลการศึกษา อื่น ๆ นำมาปรับเป็นเล่มเขียวได้

แต่อย่าลืมนะคะ
❌ #เล่มเขียวไม่ใช่คู่มือทั้งหมด #เล่มเขียวไม่ใช่เล่มขาวทั้งหมด #เล่มเขียวไม่ใช่วารสารทั้งหมด
✅ เล่มเขียวเป็นการนำผลสำเร็จของงาน หรือชิ้นงานข้างต้น #ที่ปรับเป็นการเขียนผลงานในนามของตนเอง มาเขียนในหัวข้อตามองค์ประกอบของเล่มเขียว

ย้ำก่อนไป เล่มเขียว #ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่มือ #งานวิจัย
เมื่อมีผลงาน มีงานที่ทำสำเร็จเป็นชิ้นงาน มีการใช้งาน มีการประกาศใช้ สามารถนำมาเขียนให้เป็นรูปแบบเล่มเขียวได้เลยค่าา

23/12/2022

💙 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 💙
เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5
อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 💙
การประชุมคณะอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการกรมประมง (สำเภาทอง) โดยมีนายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในที่ประชุม
โดยการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดจ้างพนักงานประจำร้านค้าสวัสดิการกรมประมง (สำเภาทอง) และพิจารณาบันทึกข้อตกลง (TOR) การจัดจ้างพนักงานประจำร้านค้าสวัสดิการกรมประมง
(สำเภาทอง) และได้หารือแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และเกิดประโยชน์ต่อบุคคลากรในสังกัดกรมประมงต่อไป
-----------------------------------------------------------------------------------
#กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง
#กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์กรมประมง
#กรมประมง
#บริการด้วยใจ_โปร่งใส_เป็นธรรม
กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง
☎️ 02-558-0221 ภายใน 14310-14312
✉️ [email protected]
📌 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง 50 ถนน
พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

21/12/2022

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้น🎉🎉🎉
จำนวน 4 ราย

#ตำแหน่งประเภททั่วไป
1. นางสาวปิยนาฎ ทับพิลา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา กองตรวจการประมง
2. นางสาวชนัญชิตา สุขประเสริฐ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
📌สามารถดาวน์โหลดคำสั่งกรมประมง ที่ 1132/2565 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
http://file.fisheries.go.th/f/799c5bdc68/

#ตำแหน่งประเภทวิชาการ
3. นายปรเมศร์ อรุณ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
📌สามารถดาวน์โหลดคำสั่งกรมประมง ที่ 1133/2565 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
http://file.fisheries.go.th/f/15ac4c4560/

4. นางกาญจนา จ้ายเกิด ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
📌สามารถดาวน์โหลดคำสั่งกรมประมง ที่ 1134/2565 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
http://file.fisheries.go.th/f/3f18b35539/

20/12/2022

ทำร้ายเพื่อนร่วมงาน ในสถานที่ราชการ เป็นความผิดวินัยหรือไม่

20/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาวนงค์เยาว์ มณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565 จากกองทุนสวัสดิการกรมประมง
ให้แก่ นางสาวจารุวรรณ มุสิกไชย
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ผู้ปกครอง
นส.รัชฌา สังข์สุวรรณ ซึ่งได้รับทุนการศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4,000 บาท
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
#กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง
#กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์กรมประมง
#กรมประมง
#บริการด้วยใจ_โปร่งใส_เป็นธรรม
กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง
☎️ 02-558-0221 ภายใน 14310-14312
✉️ [email protected]
📌 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

Photos from กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กบค.'s post
20/12/2022

Photos from กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กบค.'s post

20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. — 15.30 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการ...
20/12/2022

20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. — 15.30 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ในการซักซ้อมแนวทางการพิจารณาเทียบการปฏิบัติราชการขณะดำรงตำแหน่งอื่นเป็นการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ผ่านทางระบบ Zoo

19/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับทุน
การศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
ประจำปี 2565 จากกองทุนสวัสดิการกรมประมง
ให้แก่ นางสาวศรัญญา​ขันกำเหนิด ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ผู้ปกครอง เด็กชายจิระภัฒ ใจชื้น
ซึ่งได้รับทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา
จำนวน 2,000 บาท
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
#กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง
#กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์กรมประมง
#กรมประมง
#บริการด้วยใจ_โปร่งใส_เป็นธรรม
กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง
☎️ 02-558-0221 ภายใน 14310-14312
✉️ [email protected]
📌 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

Photos from กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง's post
19/12/2022

Photos from กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง's post
19/12/2022

Photos from กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง's post
19/12/2022

Photos from กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง's post

Photos from กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง's post
19/12/2022

Photos from กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรมประมง's post

ที่อยู่

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กำนะการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 และการตรวจติดตามรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 1 - 2 🏥👨‍⚕️👩‍⚕️🩺

อย่าลืม ‼️ นำสมุดตรวจสุขภาพมาด้วยนะครับ

ผู้ที่ประสงค์ตรวจเอ็กซเรย์ปอด 🫁 กรุณาไม่ใส่เสื้อที่มีซิป หรือมีโครงเหล็ก และอย่าลืมถอดสร้อยคอ📿ก่อนทำการเอ็กซเรย์นะครับ
ร้านสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง) จำหน่ายเครื่องหมายกรมประมงสำหรับข้าราชการชาย หญิง คุณภาพดี
💰ราคายุติธรรม!!! 💰
💰ค่าจัดส่งชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไป 10 บาท มารับเองไม่มีค่าส่ง
✅ช่องทางการสั่งซื้อ
👉 ร้านสำเภาทองโดยตรง
👉 e-mail : [email protected]
👉 โทรสาร : 025580221
👉 ID ไลน์ : welfare.dof
👉 เพจร้านสำเภาทอง
👉 จัดทำหนังสือถึง กบค.
✳️เพื่อมิให้เกิดกรณีสั่งสินค้าซ้ำ กรุณาสั่งในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น✳️
‼️สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ‼️

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/640580693080249/posts/1356957818109196/

#เครื่องหมายกรมประมง
#ร้านสำเภาทอง
#กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#16/01/2565
ร้านสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง)
จำหน่ายเครื่องแบบกรมประมงสำหรับบุคลากรกรมประมงทั้งชาย หญิง ตัดเย็บคุณภาพดี มีจำนวนจำกัด
💰ราคายุติธรรม!!! 💰
💰ค่าจัดส่งชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไป 10 บาท มารับเองไม่มีค่าส่ง
✅ช่องทางการสั่งซื้อ
👉 ร้านสำเภาทองโดยตรง
👉 e-mail : [email protected]
👉 โทรสาร : 025580221
👉 ID ไลน์ : welfare.dof
👉 เพจร้านสำเภาทอง
👉 จัดทำหนังสือถึง กบค.
✳️เพื่อมิให้เกิดกรณีสั่งสินค้าซ้ำ กรุณาสั่งในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น✳️
‼️สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ‼️

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/640580693080249/posts/1356954258109552/

#เครื่องแบบกรมประมง
#ร้านสำเภาทอง
#กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#16/01/2565
ร้านสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง)

รับสั่งจองเสื้อเชิ้ตผ้าลายขอ #สวยแบบไทยๆ
#เนื้อผ้าเกรดพรีเมี่ยม #สีสดใส
👕 มี 2 แบบ แบบเสี้อเชิ้ต และแบบทรงซาฟารี ทุกแบบอัดกาว แบบ Pre Order 👕

💰แบบทรงซาฟารี 449 บาทเท่านั้น!!! 💰
💰แบบอัดกาว 299 บาทเท่านั้น!!! 💰
💰ค่าจัดส่งตัวแรก 50 บาท ตัวต่อไป ตัวละ 10 บาท มารับเองไม่มีค่าส่ง
✳️ มีถึง 6 สีให้เลือกซื้อได้ตามต้องการ ✳️
สีน้ำเงิน 🔵
สีเหลือง 🔶
สีม่วง 🟪
สีชมพู 💓
สีแดง ❤️
สีฟ้า 👕

📣ช่องทางการส่งใบสั่งจอง
👉 ร้านสำเภาทองโดยตรง
👉 ทาง e-mail : [email protected]
👉โทรสาร : 025580221
👉ID ไลน์ : welfare.dof
👉 เพจร้านสำเภาทอง
👉 จัดทำหนังสือถึง กบค.

✳️เพื่อมิให้เกิดกรณีสั่งสินค้าซ้ำ กรุณาส่งใบสั่งจองในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น✳️

‼️สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ‼️
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/640580693080249/posts/1354338215037823/

#ร้านสำเภาทอง
#กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#15/01/2565
#เสื้อกั๊กคุณภาพดี
#เนื้อผ้าเกรดพรีเมี่ยม
👕 เสี้อกั๊กปักตรากรมประมง แบบ Pre Order 👕
💰ราคา 550 บาทเท่านั้น!!! 💰
✅ แบบปัก และ แบบตีนตุ๊กแก✅
✳️ สามารถปักชื่อ และตำแหน่งได้ตามต้องการ ✳️

📣ช่องทางการส่งใบสั่งจอง
👉 ร้านสำเภาทองโดยตรง
👉 ทาง e-mail : [email protected]
👉โทรสาร : 025580221
👉ID ไลน์ : welfare.dof
👉เพจร้านสำเภาทอง
👉จัดทำหนังสือถึง กบค.
✳️เพื่อมิให้เกิดกรณีสั่งสินค้าซ้ำ กรุณาส่งใบสั่งจองในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น✳️

‼️สั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ‼️
ประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 2

1. เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 - 10.30 น.

(ควรงดน้ำ - งดอาหารก่อนเจาะเลือด 10 - 12 ชั่วโมง)

2. พบแพทย์และรับยา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

โปรดนำสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ และบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง และจะต้องสำรองจ่ายเงินก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จไปเบิกเงินจากต้นสังกัดในภายหลัง
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 2
1. เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 - 10.30 น.
(ควรงดน้ำ - งดอาหารก่อนเจาะเลือด 10 - 12 ชั่วโมง)
2. พบแพทย์และรับยา ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

โปรดนำสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ และบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง และจะต้องสำรองจ่ายเงินก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จไปเบิกเงินจากต้นสังกัดในภายหลัง
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดโรงอาหารกรมประมง รอบ 6 เดือน โดยดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลสุข ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มอบให้กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็นผู้กำกับดูแล
กำหนดการพิธีรับเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 4 มีนาคม 2564 (สายสะพาย 4,3 และ2)
- รถเดินทางออกจากกรมประมง 08.30 น.
- ถึงกรมชลประทานและลงทะเบียน 09.30 น.
- ซักซ้อมและเริ่มพิธี 10.30 น.

วันที่ 5 มีนาคม 2564 (สายสะพาย 1)
- รถเดินทางออกจากรมประมง 05.30 น.
- ถึงกรมชลประทานและลงทะเบียน 06.30 น.
- ซักซ้อมและเริ่มพิธี 08.30 น.
** ทั้งนี้ให้ผู้แจ้งรายชื่อขึ้นรถโดยสารกรมประมงได้ที่ด้านหลังอาคารจุฬาภรณ์ ตามวันและเวลาที่แจ้ง
*** การแต่งกายชุดปกติขาว
และกรุณาเข้าร่วม Line กลุ่ม เพื่อรับทราบข่าวสาร และรายละเอียดอื่นๆที่ทางกรมจะแจ้งให้ทราบ คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Line
https://line.me/R/ti/g/hR8T-rXHjM

คลิกเพื่อดูกำหนดการ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1405/98436
เรียน สมาชิกการฌาปนกิจกรมประมง
เนื่องจากฝ่ายทะเบียนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ได้รับเอกสารคืนกลับจากทางไปรษณีย์ประจำเดือนกันยายน ตามรายนามต่อไปนี้กรุณาติดต่อกลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่ออัพเดทที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน
1.คุณสมชาย-คุณนาง ทาสีทอง (ส.2733 ว.1048)
2.คุณผัด-คุณจินตนา ปรางค์ทอง (ส.1416 ว.0512)
3.นางวรนุช อามาตรมนตรี (นายสอ อาสานอก ส.1635)
4.คุณนิพนธ์ ฟูศรี (คุณลำยวน ฟูศรี ว.0205)
5.คุณทวี กันมณี (ส.2961)
6.คุณกานดา รักษศรี (ส.1631)
7.พ.จ.อ.ประถม-คุณผกาศรี พลอยวงศ์ (ส.0596 ว.0855)
รวมคำสั่งกรมประมงออกตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/186/88254
ป้ายชื่อมาแล้วนะ ไปติดต่อรับได้ที่ร้านสำเภาทองนะคะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140 RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ Rotary Krun สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ ก