เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภั

เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภั ปลูก-ปลุกจิตสำนึกการรวมพลังร่วมมือร่วมใจป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ เป็นการรวมกลุ่มของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการริเริ่มปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงาน และการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ให้มีความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป

เปิดเหมือนปกติ

วารสาร Bulletin “TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต”ปีที่ 10 ฉบับที่ 17 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
02/07/2021

วารสาร Bulletin “TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต”
ปีที่ 10 ฉบับที่ 17 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

วารสาร Bulletin “TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต”
ปีที่ 10 ฉบับที่ 17 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนเมษายน 2564เรื่อง "รู้เท่าทัน !! การสื่อสารเพ...
23/04/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนเมษายน 2564
เรื่อง "รู้เท่าทัน !! การสื่อสารเพื่อสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนเมษายน 2564
เรื่อง "รู้เท่าทัน !! การสื่อสารเพื่อสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนเมษายน 2564เรื่อง  "8 ข้อน่ารู้ !!  อยู่บนโล...
15/04/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนเมษายน 2564
เรื่อง "8 ข้อน่ารู้ !! อยู่บนโลกออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนเมษายน 2564
เรื่อง "8 ข้อน่ารู้ !! อยู่บนโลกออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนเมษายน 2564เรื่อง "10 สาระสำคัญ พ.ร.บ. คอมพิ...
07/04/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนเมษายน 2564
เรื่อง "10 สาระสำคัญ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2560"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนเมษายน 2564
เรื่อง "10 สาระสำคัญ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2560"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2564เรื่อง รู้เท่าทัน!! “Cyberbullyin...
30/03/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2564
เรื่อง รู้เท่าทัน!! “Cyberbullying...การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2564
เรื่อง รู้เท่าทัน!! “Cyberbullying...การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมีนาคม 2564เรื่อง  รู้เท่าทัน!! 9 วิธีรับมือ...
30/03/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมีนาคม 2564
เรื่อง รู้เท่าทัน!! 9 วิธีรับมือ “ข่าวปลอม (Fake News)”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมีนาคม 2564
เรื่อง รู้เท่าทัน!! 9 วิธีรับมือ “ข่าวปลอม (Fake News)”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมีนาคม 2564เรื่อง "7 ประเภทของรูปแบบข่าวปลอม...
14/03/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมีนาคม 2564

เรื่อง "7 ประเภทของรูปแบบข่าวปลอม (Fake News)"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมีนาคม 2564

เรื่อง "7 ประเภทของรูปแบบข่าวปลอม (Fake News)"

10/03/2021
วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มีนาคม 2564เรื่อง  รู้เท่าทัน!! “คอร์รัปชัน”...
06/03/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มีนาคม 2564
เรื่อง รู้เท่าทัน!! “คอร์รัปชัน” ภัยร้ายใกล้ตัว

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มีนาคม 2564
เรื่อง รู้เท่าทัน!! “คอร์รัปชัน” ภัยร้ายใกล้ตัว

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564เรื่อง "การแจ้งเบาะแส . . . ป้...
26/02/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง "การแจ้งเบาะแส . . . ป้องกันทุจริต EP.1
(Whistle Blower)"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง "การแจ้งเบาะแส . . . ป้องกันทุจริต EP.1
(Whistle Blower)"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564เรื่อง  5 หลักสำคัญ “หยุด” การ...
21/02/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง 5 หลักสำคัญ “หยุด” การทุจริตคอร์รัปชัน

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง 5 หลักสำคัญ “หยุด” การทุจริตคอร์รัปชัน

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายอง...
12/02/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 7)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 7)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายอง...
05/02/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. ุ6)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. ุ6)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร...
30/01/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 5)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 5)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร...
30/01/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 4)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 4)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร...
25/01/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 3)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 3)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร...
16/01/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 2)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 2)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564เรื่อง "“ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์...
09/01/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564

เรื่อง "“ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564

เรื่อง "“ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 110 ประจำเดือน ธันวาคม 2563เรื่อง  ทำความรู้จักกับ “สินน้ำใ...
25/12/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 110 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง ทำความรู้จักกับ “สินน้ำใจ”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 110 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง ทำความรู้จักกับ “สินน้ำใจ”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 109 ประจำเดือน ธันวาคม 2563เรื่อง ทำความรู้จักกับ “สินบน” ห...
18/12/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 109 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง ทำความรู้จักกับ “สินบน” หนึ่งช่องทางของการทุจริตคอร์รัปชัน

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 109 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง ทำความรู้จักกับ “สินบน” หนึ่งช่องทางของการทุจริตคอร์รัปชัน

9 ธันวาคม 2563 “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” #ZeroTolerance #คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
09/12/2020

9 ธันวาคม 2563 “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” #ZeroTolerance #คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

9 ธันวาคม 2563 “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” #ZeroTolerance #คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 108 ประจำเดือน ธันวาคม 2563เรื่อง “มารู้จักกับ!! 9 ธันวาคม ...
09/12/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 108 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง “มารู้จักกับ!! 9 ธันวาคม ...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 108 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง “มารู้จักกับ!! 9 ธันวาคม ...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 ประจำเดือน ธันวาคม 2563เรื่อง “การปลอมหนังสือรับรองเงิน...
04/12/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง “การปลอมหนังสือรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง “การปลอมหนังสือรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 106 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เรื่อง “5 วิธีเซ็นสำเนาบัตรปร...
02/12/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 106 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “5 วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชน”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 106 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “5 วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชน”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 105 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เรื่อง “ตัวอย่างการปลอมเอกสาร...
26/11/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 105 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “ตัวอย่างการปลอมเอกสาร...2 กรณีการปลอมสำเนาบัตรประชาชน...มีความผิด!!”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 105 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “ตัวอย่างการปลอมเอกสาร...2 กรณีการปลอมสำเนาบัตรประชาชน...มีความผิด!!”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เรื่อง “ตัวอย่างการปลอมเอกสาร ...
20/11/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “ตัวอย่างการปลอมเอกสาร การปลอมใบรับรองแพทย์...มีความผิด!!”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “ตัวอย่างการปลอมเอกสาร การปลอมใบรับรองแพทย์...มีความผิด!!”

Photos from ไม่ทนคนโกง's post
14/11/2020

Photos from ไม่ทนคนโกง's post

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เรื่อง “ระวัง!! การกระทำที่อา...
12/11/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “ระวัง!! การกระทำที่อาจเป็นความผิดฐาน “ปลอมเอกสาร”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “ระวัง!! การกระทำที่อาจเป็นความผิดฐาน “ปลอมเอกสาร”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เรื่อง “5 เอกสารสำคัญหาย ไม่ต...
06/11/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “5 เอกสารสำคัญหาย ไม่ต้องแจ้งความ ยื่นเรื่องขอทำใหม่ได้เลย ”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “5 เอกสารสำคัญหาย ไม่ต้องแจ้งความ ยื่นเรื่องขอทำใหม่ได้เลย ”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 ประจำเดือน ตุลาคม 2563เรื่อง “9 คิด ชีวิตดี...ป้องกันก...
02/11/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง “9 คิด ชีวิตดี...ป้องกันการทุจริตเพื่อการบินไทย”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง “9 คิด ชีวิตดี...ป้องกันการทุจริตเพื่อการบินไทย”

01/11/2020

📍ย้ำกันอีกครั้ง กับ “อร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้” ทั้ง 2 สาขา 🛫สาขา สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต และ สาขา สำนักงานสีลม
🗓พร้อมให้บริการตลอด 7 วัน
ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ให้ฟินกันอย่างต่อเนื่องไปเลยค่ะ คุณลูกค้า💜

📌โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะ วันจันทร์และวันอังคาร สำหรับ คุณลูกค้าที่สำรองการบริการแบบ business class และ first class รับสิทธิ์ซื้อปาท่องโก๋การบินไทย แบบ เอ็กซ์คลูซีฟ คนละ 1 ชุด ไปเลยค่ะ 😋

#royalorchiddiningexperience #thaicatering #thaiairways

Photos from THAI Catering's post
22/10/2020

Photos from THAI Catering's post

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 ประจำเดือน ตุลาคม 2563เรื่อง “ข้อควรรู้!! สาระสำคัญ พ....
22/10/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง “ข้อควรรู้!! สาระสำคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2560”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง “ข้อควรรู้!! สาระสำคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2560”

Photos from THAI Catering's post
18/10/2020

Photos from THAI Catering's post

18/10/2020

📢มาตามคำเรียกร้อง ❗️❗️

👩‍👦‍👦ชาวพระนคร และ ธนบุรี เตรียมตัวพบกับ ปาท่องโก๋การบินไทย และ สังขยาเจ้าจำปี พร้อมด้วยกองทัพอาหารเจ

📍ร้านพัฟแอนด์พาย สาขา สำนักงานหลานหลวง
🗓ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์. เวลา 6.30 น. จนกว่าสินค้าจะหมด ค่ะ

#thaicatering #thaiairways #ปาท่องโก๋การบินไทย #สังขยาเจ้าจำปี #อาหารเจ

ที่อยู่

89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625454689

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภั:

วิดีโอทั้งหมด

TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

ความหมายสัญลักษณ์เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

บทบาทของเครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนฯ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#CGinAction