เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภั

เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภั ปลูก-ปลุกจิตสำนึกการรวมพลังร่วมมือร่วมใจป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ เป็นการรวมกลุ่มของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการริเริ่มปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงาน และการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ให้มีความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป
(5)

เปิดเหมือนปกติ

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564เรื่อง "การแจ้งเบาะแส . . . ป้...
26/02/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง "การแจ้งเบาะแส . . . ป้องกันทุจริต EP.1
(Whistle Blower)"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564เรื่อง  5 หลักสำคัญ “หยุด” การ...
21/02/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง 5 หลักสำคัญ “หยุด” การทุจริตคอร์รัปชัน

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายอง...
12/02/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 7)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายอง...
05/02/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. ุ6)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร...
30/01/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 5)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร...
30/01/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 4)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร...
25/01/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 3)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2564เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร...
16/01/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2564
เรื่อง ”ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร (EP. 2)

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564เรื่อง "“ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์...
09/01/2021

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564

เรื่อง "“ทุจริต” ภัยร้ายทำลายองค์กร"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 110 ประจำเดือน ธันวาคม 2563เรื่อง  ทำความรู้จักกับ “สินน้ำใ...
25/12/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 110 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง ทำความรู้จักกับ “สินน้ำใจ”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 109 ประจำเดือน ธันวาคม 2563เรื่อง ทำความรู้จักกับ “สินบน” ห...
18/12/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 109 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง ทำความรู้จักกับ “สินบน” หนึ่งช่องทางของการทุจริตคอร์รัปชัน

09/12/2020
สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช.

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2563
ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

9 ธันวาคม 2563 “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” #ZeroTolerance #คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
09/12/2020

9 ธันวาคม 2563 “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” #ZeroTolerance #คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 108 ประจำเดือน ธันวาคม 2563เรื่อง “มารู้จักกับ!! 9 ธันวาคม ...
09/12/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 108 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง “มารู้จักกับ!! 9 ธันวาคม ...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 ประจำเดือน ธันวาคม 2563เรื่อง “การปลอมหนังสือรับรองเงิน...
04/12/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เรื่อง “การปลอมหนังสือรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน"

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 106 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เรื่อง “5 วิธีเซ็นสำเนาบัตรปร...
02/12/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 106 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “5 วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชน”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 105 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เรื่อง “ตัวอย่างการปลอมเอกสาร...
26/11/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 105 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “ตัวอย่างการปลอมเอกสาร...2 กรณีการปลอมสำเนาบัตรประชาชน...มีความผิด!!”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เรื่อง “ตัวอย่างการปลอมเอกสาร ...
20/11/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “ตัวอย่างการปลอมเอกสาร การปลอมใบรับรองแพทย์...มีความผิด!!”

ไม่ทนคนโกง
14/11/2020

ไม่ทนคนโกง

วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆ มาร่วมสนุก รับของรางวัลกัน ดังนี้
1. แชร์ความในใจว่าเรื่องอะไรที่เราพบเจอแล้วไม่อยากทนกันบ้าง (เปิดเป็นสาธารณะ)
2. กดติดตามเพจ กดไลค์ กดแชร์ ข้อความนี้
ความเห็นใครโดนใจ admin และทำตามกฎกติกาของเราทั้งหมดรับไปเลย
1. Collection DVD Concert พี่เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย จำนวน 1 รางวัล
2. ถุงผ้ารักโลก (ขนาดเล็ก) สกรีนไม่ทนคนโกง พร้อมลายเซ็น ศิลปินวง Paradox, เป้ MVL, ต่าย อรทัย, ไผ่ พงศธร พร้อมซีดีเพลง ไม่ทนคนโกง จำนวน 3 รางวัล
3. MP3 รวมเพลงลูกทุ่ง พร้อมลายเซ็น ต่าย อรทัย, ไผ่ พงศธร จำนวน 3 รางวัล
รีบๆ ส่งกันเข้ามานะคะ ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 พ.ย. 63 เวลา 16.00 น. จ้า 😁😆

***ขยายเวลากิจกรรมนะคะ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จ้าาาา***

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เรื่อง “ระวัง!! การกระทำที่อา...
12/11/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “ระวัง!! การกระทำที่อาจเป็นความผิดฐาน “ปลอมเอกสาร”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563เรื่อง “5 เอกสารสำคัญหาย ไม่ต...
06/11/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “5 เอกสารสำคัญหาย ไม่ต้องแจ้งความ ยื่นเรื่องขอทำใหม่ได้เลย ”

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 ประจำเดือน ตุลาคม 2563เรื่อง “9 คิด ชีวิตดี...ป้องกันก...
02/11/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง “9 คิด ชีวิตดี...ป้องกันการทุจริตเพื่อการบินไทย”

THAI Catering
01/11/2020

THAI Catering

📍ย้ำกันอีกครั้ง กับ “อร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้” ทั้ง 2 สาขา 🛫สาขา สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต และ สาขา สำนักงานสีลม
🗓พร้อมให้บริการตลอด 7 วัน
ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ให้ฟินกันอย่างต่อเนื่องไปเลยค่ะ คุณลูกค้า💜

📌โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะ วันจันทร์และวันอังคาร สำหรับ คุณลูกค้าที่สำรองการบริการแบบ business class และ first class รับสิทธิ์ซื้อปาท่องโก๋การบินไทย แบบ เอ็กซ์คลูซีฟ คนละ 1 ชุด ไปเลยค่ะ 😋

#royalorchiddiningexperience #thaicatering #thaiairways

THAI Catering
22/10/2020

THAI Catering

🎤ปาท่องโก๋การบินไทย อิน ยัวร์แอเรียย่า💃🏼

ครัวการบินไทย ร่วมออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัฟแอนด์พาย รวมถึงปาท่องโก๋การบินไทยกับสังขยาเจ้าจำปี ที่อินสุดๆในเวลานี้❗️ นอกจากนี้ยังมี ไก่ชาวาม่า รสเด็ด 🌯 สูตรดังจากต้นตำรับเชฟอาราบิคของเรา ให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง 😋
📣พบกันที่งาน ไทยโอชา
📍ลานพาร์คพารากอน
🗓22-25 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนกว่าสินค้าจะหมด

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 ประจำเดือน ตุลาคม 2563เรื่อง “ข้อควรรู้!! สาระสำคัญ พ....
22/10/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง “ข้อควรรู้!! สาระสำคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2560”

THAI Catering
18/10/2020

THAI Catering

เริ่มแล้ว! เทศกาลเจปีนี้ ปาท่องโก๋การบินไทย ส่งตรงถึงเดอะมอลล์บางกะปิ ทอดกันสดๆ ได้ทานกันแบบร้อนๆ พร้อมอาหารเจและเบเกอรี่เจ จากร้านพัฟแอนด์พาย ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม 2563 ไปตำกันเยอะๆนะจ๊ะ ของมีจำนวนจำกัด #ปาท่องโก๋การบินไทย #PuffandPie #THAICatering

THAI Catering
18/10/2020

THAI Catering

📢มาตามคำเรียกร้อง ❗️❗️

👩‍👦‍👦ชาวพระนคร และ ธนบุรี เตรียมตัวพบกับ ปาท่องโก๋การบินไทย และ สังขยาเจ้าจำปี พร้อมด้วยกองทัพอาหารเจ

📍ร้านพัฟแอนด์พาย สาขา สำนักงานหลานหลวง
🗓ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์. เวลา 6.30 น. จนกว่าสินค้าจะหมด ค่ะ

#thaicatering #thaiairways #ปาท่องโก๋การบินไทย #สังขยาเจ้าจำปี #อาหารเจ

THAI Catering
18/10/2020

THAI Catering

📢มาตามคำเรียกร้อง ❗️❗️

👩‍👦‍👦ชาวพระนคร และ ธนบุรี เตรียมตัวพบกับ ปาท่องโก๋การบินไทย และ สังขยาเจ้าจำปี พร้อมด้วยกองทัพอาหารเจ

📍ร้านพัฟแอนด์พาย สาขา สำนักงานหลานหลวง
🗓ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์. เวลา 6.30 น. จนกว่าสินค้าจะหมด ค่ะ

#thaicatering #thaiairways #ปาท่องโก๋การบินไทย #สังขยาเจ้าจำปี #อาหารเจ

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 99 ประจำเดือน ตุลาคม 2563เรื่อง “ข้อควรระวังในการใช้สื่อออ...
15/10/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 99 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง “ข้อควรระวังในการใช้สื่อออนไลน์”

THAI Catering
15/10/2020

THAI Catering

✨เทศกาลกินเจปีนี้ อิ่มท้อง อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปกับบริการจากใจ THAI Catering

พบกับขบวนอาหารเจแสนอร่อย อาทิ อาหารกล่องพร้อมรับประทาน สลัด พาย หรือ ขนมปังเจ

หาซื้อได้ที่ร้าน Puff&Pie ทุกสาขา หรือจะสั่ง Delivery ไปที่บ้าน
เราก็มีให้บริการนะคะ

📌เริ่มตั้งแต่ 16-25 ตุลาคม 2563 นี้

Lineman : https://bit.ly/36tyWB0
Grab : https://bit.ly/2UzPYZs

#ThaiAirways #THAICatering
#PuffandPie

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 98 ประจำเดือน ตุลาคม 2563เรื่อง “รู้จักกับ... 7 ประเภทของข...
09/10/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 98 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง “รู้จักกับ... 7 ประเภทของข่าวปลอม (Fake News)”

วารสาร "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต" ปีที่ 9 ฉบับที่ 97 ประจำเดือน ตุลาคม 2563เรื่อง ทำความรู้จัก Open Data
02/10/2020

วารสาร "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 97 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรื่อง ทำความรู้จัก Open Data

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"ปีที่ 9 ฉบับที่ 96 ประจำเดือนกันยายน 2563เรื่อง  “เทียบเคียง...มาตรา 33, 39...
01/10/2020

วารสาร Bulletin "TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 96 ประจำเดือนกันยายน 2563
เรื่อง “เทียบเคียง...มาตรา 33, 39 และ 40”

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
28/09/2020

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

วันนี้ ป.ป.ช. ประกาศผลประเมินความโปร่งใสของหน่ยยงานรัฐ 8,000 กว่าหน่วย ซึ่งแยกเป็น หน่วยงานรัฐส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อสังเกต คือ หน่วยงานที่ได้รับคะแนนโปร่งใส ลดลงมากที่สุด ในส่วนของหน่วยงานรัฐส่วนกลางคือ องค์กรอัยการ ซึ่งจากเดิมได้รับคะแนน 90.61 คะแนนในปี 2562 ลดลงมาอยู่ที่ 71.30หรือ ลดลงมา 19.31 คะแนน ซึ่งนับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ความโปร่งใส และต่ำที่สุดในบรรดาหน่วยงานราชการส่วนกลาง ด้วยกัน

การบรรยาย : เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ Conflict of Interest (COI)”
26/09/2020
การบรรยาย : เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ Conflict of Interest (COI)”

การบรรยาย : เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ Conflict of Interest (COI)”

การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”บทบาทของภาคธุรกิจเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน....

ที่อยู่

89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625454689

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภั:

วิดีโอทั้งหมด

TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

ความหมายสัญลักษณ์เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต

บทบาทของเครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนฯ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#CGinAction