สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเ

สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 10 ชั้น 8

เปิดเหมือนปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564  เพื่อนำเสน...
15/09/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอ ผลการดำเนินโครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในรูปแบบ ออนไลน์ ผ่านโปรแกรมประชุม Zoom

โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการนำเสนอผลการดำเนินโครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของผู้รับผิดชอบ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

• กลุ่มที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มนวัตกรรม / ผลิตภัณฑ์) วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

• กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มระบบบริหารจัดการ) วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

• กลุ่มที่ 3 การศึกษาและโครงการตามบริบท (กลุ่มระบบบริหารจัดการ) วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.
โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดร.บุญลือ ทองอยู่ และ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต ร่วมวิพากษ์ผลการดำเนินงานครั้งนี้

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม และทีมผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับคำชื่นชมและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป

ขอขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ที่อนุเคราะห์ รูปภาพประกอบ

-----------------------------------------------
ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.th

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
15/09/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
31/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
31/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
31/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ...
23/08/2021

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตัวชี้วัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา จึงจัดประชุม “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/Reskill/Upskill/New – skill” ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.264 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนสมรรถนะทางดิจิทัลของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จึงได้นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการนำเสนอข้อมูลอย่างอัจฉริยะแบบมืออาชีพ ด้วย Google data studio และหลักสูตรการใช้งาน Excel Advance ยกระดับการทำงานสู่มืออาชีพ นำเสนอโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมบริหารและบุคลากร

---------------------------------------------
ติดต่อเรา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 8

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
23/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
23/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

#เตรียมความพร้อมก่อนสอบทักษะดิจิทัลกันนะคะนัดหมายกำหนดการสอบวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลาสอบ  14.00 -15.20 น. (ระบบจะตัดอั...
20/08/2021

#เตรียมความพร้อมก่อนสอบทักษะดิจิทัลกันนะคะ
นัดหมายกำหนดการสอบ
วันที่ 21 สิงหาคม 2564
เวลาสอบ 14.00 -15.20 น. (ระบบจะตัดอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาสอบ)
----
น้อง ๆ สามารถทดลองเข้าระบบสอบ เพื่อตรวจสอบการเข้าระบบ และชุดข้อสอบในระบบของน้อง ๆ ได้เลยะนะคะ
---
หากเข้าระบบไม่ได้ หรือ ไม่พบชุดข้อสอบ ให้แจ้งในแบบฟอร์มนี้
ก่อนเวลา 10.00 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นะคะ
----
สำหรับน้อง ๆที่เข้าระบบ และไม่พบชุดข้อสอบ ให้กรอกแบบฟอร์มนี้นะคะ
https://link.bsru.ac.th/636

ถ่ายทอดสด การจัดการสอนแบบ Active Learning
20/08/2021
การอบรมผ่าน Microsoft Teams

ถ่ายทอดสด การจัดการสอนแบบ Active Learning

การอบรมผ่าน Microsoft Teams🕘รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น. นักศึกษาใหม่ คณะครุศาตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาลัยการด.....

18/08/2021

โฉมใหม่ Google Chrome เตือนผู้ใช้ ยังถูกติดตาม แม้ไม่ระบุตัวตน
.
หน้าเว็บไม่ระบุตัวตนของ Google Chrome กำลังจะเปลี่ยนไป หลังจากที่ Google ต้องเผชิญกับการถูกฟ้องเพราะยังคงรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ในขณะที่อยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตน
.
ที่ผ่านมา Google ไม่ได้แจ้งผู้ใช้ให้ทราบถึงแนวทางในการติดตามอย่างชัดเจน จนเป็นที่มาของหน้าไม่ระบุตัวตน หรือ Incognito mode แบบใหม่ ที่โปร่งใสมากขึ้น ว่าผู้ใช้ยังถูกติดตามได้
และมีข้อมูลอะไรบ้างที่ถูกส่งให้กับบุคคลที่ 3
.
ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดยผู้ใช้งาน Google Chrome บางราย ที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น ข้อความใหม่ที่โผล่ขึ้นมาในหน้าไม่ระบุตัวตน ทั้ง "สิ่งที่ไม่ระบุตัวตนทำ" และ "สิ่งที่ไม่ระบุตัวตนไม่ทำ"
.
สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดก็คือ แม้ว่าคุณจะสามารถซ่อนการค้นหาของคุณในโหมดไม่ระบุตัวตนได้ แต่จะมีผลกับประวัติเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เท่านั้น ไม่ได้ทำให้คุณล่องหนขณะออนไลน์ เพราะเว็บไซต์ยังคงรู้ว่ารู้คุณเข้าชม
.
นายจ้าง ฝ่ายไอที หรือโรงเรียน สามารถติดตามกิจกรรมการท่องเว็บได้ หากคุณใช้อินเทอร์ขององค์กร หรือสถาบัน ในขณะที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็อาจตรวจสอบการเข้าชมเว็บได้เช่นกัน
.
ตอนนี้หน้าเว็บแบบใหม่ มีเฉพาะใน Chrome Canary ซึ่งเป็น Chrome เวอร์ชันทดลอง โดยคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานจริงบน Google Chrome เร็วๆ นี้
.
#TechhubUpdate #GoogleChrome #Incognito
.
——————-
⭐️ Techhub รวม How To , Tips เทคนิค อัปเดตทุกวัน
กดดูแบบเต็มๆ ที่ —> www.techhub.in.th

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
17/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

🔴🔴ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ 🔴🔴🔴กำหนดการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึก...
17/08/2021

🔴🔴ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ 🔴🔴
🔴กำหนดการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
🟢กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รหัส 64
🟠จากเดิม กำหนดการสอบ : วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2564 (ยกเลิก)
เป็นกำหนดการใหม่
---------------------------
✅วันที่ 21สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. (พร้อมกันทุกหลักสูตร)
---------------------------
🟩การเตรียมความพร้อมในการเข้าระบบสอบ
1) การเข้าสอบ สามารถสอบด้วย คอมพิวเตอร์ /Smart Phone / Tablet
2) ควรใช้ Web Browser Google Chrome ในการเข้าระบบสอบ
3) ควรพิมพ์ชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าระบบสอบโดยตรงที่ Web Browser ไม่แนะนำให้กดลิงค์จาก Line หรือ Facebook
4) อย่าลืมเปิดการแสดง Pop up message ใน Web Browser ก่อนเข้าระบบสอบ ศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/?p=1098
5) ควรจดจำชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าสอบ dl.bsru.ac.th
6) การเข้าสู่ระบบสอบ ใช้ Username/Password เดียวกับระบบ MIS
7) ก่อนถึงกำหนดการสอบ ควรลอง Login เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบการเข้าระบบ และ ชุดข้อสอบที่ได้รับ
---
📢🔴✅✅

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
16/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

#เปิดเทอมแล้ว ใครยังเข้าเรียนออนไลน์ไม่ได้บ้าง ยกมือขึ้น \o/มาคะ  ลองศึกษาคลิปต่าง ๆ ที่สำนักคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้ที่ล...
16/08/2021
04-การเข้าเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

#เปิดเทอมแล้ว ใครยังเข้าเรียนออนไลน์ไม่ได้บ้าง ยกมือขึ้น \o/
มาคะ ลองศึกษาคลิปต่าง ๆ ที่สำนักคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะคะ
-----
#การใช้งาน Microsoft Teams ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone/Tablet)
♦️ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Teams บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ https://link.bsru.ac.th/4s1
♦️การเข้าห้องเรียน ห้องอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
https://link.bsru.ac.th/4s2
.
#การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
♦️การเข้าใช้งาน Microsoft Office365 บนคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
https://link.bsru.ac.th/4s3
♦️การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
https://youtu.be/F-mhDM0MdLI
การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์
https://youtu.be/sD65K9hrvkk

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
16/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
16/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

เปิดเทอมแล้ว ใครหาวิชาไหนไม่เจอ กดไปตามลิงค์ของวิชาที่สังกัดตามคณะต่าง ๆ ได้เลยนะจ๊ะ---คณะมนุษศาสต์และสังคมศาสตร์https:/...
11/08/2021

เปิดเทอมแล้ว ใครหาวิชาไหนไม่เจอ กดไปตามลิงค์ของวิชาที่สังกัดตามคณะต่าง ๆ ได้เลยนะจ๊ะ
---
คณะมนุษศาสต์และสังคมศาสตร์
https://link.bsru.ac.th/HU164
----
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://link.bsru.ac.th/5pu
----
คณะครุศาสตร์
https://www.facebook.com/vichakan.edu/
-----
คณะวิทยาการจัดการ
http://management.bsru.ac.th/gclassroom
----

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
05/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

📢📢ช่องทางการเข้าร่วมอบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564--📅ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564.⭕️ร...
01/08/2021

📢📢ช่องทางการเข้าร่วมอบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
--
📅ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
.
⭕️รอบการอบรม
🕘รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะครุศาตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาลัยการดนตรี
.
🕑 รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยากาารจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์
---
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมผ่านช่องทาง Microsoft Teams ได้ สามารถเลือกช่องทางอบรมผ่าน YouTube Live และ Facebook Live ได้ที่

YouTube Live
รอบเช้า
https://youtu.be/fpBk_pHbIn8
รอบบ่าย
https://youtu.be/_pPfRGmCZRc
---
Facebook Live
รอบเช้า
https://www.facebook.com/events/795639264479243/
รอบบ่าย
https://www.facebook.com/events/896115040975169/
---
ผู้เข้าอบรมที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ สามารถเข้าอบรมผ่านช่องทาง Live ในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทดแทนได้
----

📢📢ช่องทางการเข้าร่วมอบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
--
📅ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
.
⭕️รอบการอบรม
🕘รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะครุศาตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาลัยการดนตรี
.
🕑 รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยากาารจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์
---
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมผ่านช่องทาง Microsoft Teams ได้ สามารถเลือกช่องทางอบรมผ่าน YouTube Live และ Facebook Live ได้ที่

YouTube Live
รอบเช้า
https://youtu.be/fpBk_pHbIn8
รอบบ่าย
https://youtu.be/_pPfRGmCZRc
---
Facebook Live
รอบเช้า
https://www.facebook.com/events/795639264479243/
รอบบ่าย
https://www.facebook.com/events/896115040975169/
---
ผู้เข้าอบรมที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ สามารถเข้าอบรมผ่านช่องทาง Live ในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทดแทนได้
----

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Microsoft Office 365 รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th  หรือ app(Teams) สำหรับนักศึกษา (รหัส 64..........
29/07/2021
04-การเข้าเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Microsoft Office 365 รหัสนักศึกษา@o365.bsru.ac.th หรือ app(Teams) สำหรับนักศึกษา (รหัส 64..........) ประจำปีการศึกษา 2564
#การใช้งาน Microsoft Teams ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone/Tablet)
♦️ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Teams บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ https://link.bsru.ac.th/4s1
♦️การเข้าห้องเรียน ห้องอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
https://link.bsru.ac.th/4s2
.
#การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
♦️การเข้าใช้งาน Microsoft Office365 บนคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
https://link.bsru.ac.th/4s3
♦️การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
https://youtu.be/F-mhDM0MdLI
การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์
https://youtu.be/sD65K9hrvkk

📢📢สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาร 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ⭕️เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้เท...
28/07/2021

📢📢สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาร 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
⭕️เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
.
📅ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
.
⭕️รอบการอบรม
🕘รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะครุศาตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาลัยการดนตรี
.

🕑 รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยากาารจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์

---
⭕️การเข้าร่วมอบรม
การอบรมผ่าน Microsoft Teams น้อง ๆ สามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้งานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
.
#การใช้งาน Microsoft Teams ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone/Tablet)
♦️ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Teams บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ https://link.bsru.ac.th/4s1
♦️การเข้าห้องเรียน ห้องอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
https://link.bsru.ac.th/4s2
.
#การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
♦️การเข้าใช้งาน Microsoft Office365 บนคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
https://link.bsru.ac.th/4s3
♦️การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
https://youtu.be/F-mhDM0MdLI
การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์
https://youtu.be/sD65K9hrvkk
.
สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมใน Microsoft Teams ได้ สามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทาง YouTube Live ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ที่
https://link.bsru.ac.th/4s6

📞สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line ID : @ccbsru
.

📢📢สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาร 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
⭕️เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
.
📅ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
.
⭕️รอบการอบรม
🕘รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะครุศาตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วิทยาลัยการดนตรี
.

🕑 รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยากาารจัดการ / คณะวิศวกรรมศาสตร์

---
⭕️การเข้าร่วมอบรม
การอบรมผ่าน Microsoft Teams น้อง ๆ สามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้งานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
.
#การใช้งาน Microsoft Teams ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone/Tablet)
♦️ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Teams บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ https://link.bsru.ac.th/4s1
♦️การเข้าห้องเรียน ห้องอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
https://link.bsru.ac.th/4s2
.
#การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
♦️การเข้าใช้งาน Microsoft Office365 บนคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
https://link.bsru.ac.th/4s3
♦️การใช้งาน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์
https://youtu.be/F-mhDM0MdLI
การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์
https://youtu.be/sD65K9hrvkk
.
สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมใน Microsoft Teams ได้ สามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทาง YouTube Live ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ที่
https://link.bsru.ac.th/4s6

📞สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line ID : @ccbsru
.

การใช้งาน BSRU Mail สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาhttps://www.youtube.com/watc...
24/07/2021
การใช้งาน BSRU Mail สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย

การใช้งาน BSRU Mail สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
https://www.youtube.com/watch?v=xqclg1Gfxd8

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.google.comพบปัญหาในการใช้งานติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์Line ID : @ccbsruโทร 02 473 7000 ต่อ 1722-1723 ในวันและเวลาร....

📢ประกาศถึงนักศึกษาใหม่ (รหัส 64............) ประจำปีการศึกษา 2564 🔸ในช่วงนี้สำนักคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการจัดส่ง Account...
24/07/2021

📢ประกาศถึงนักศึกษาใหม่ (รหัส 64............) ประจำปีการศึกษา 2564
🔸ในช่วงนี้สำนักคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการจัดส่ง Account Office 365 สำหรับนักศึกษาใหม่ ไปยังอีเมล์ BSRU mail ของนักศึกษา
🔸นักศึกษาสามารถตรวจสอบอีเมล์ BSRU mail แจ้งการใช้งาน Account Office 365 ได้ตั้งแต่วันที่
24 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
🔸การใช้งาน Office 365 สามารถใช้งานได้หลายหลายอุปกรณ์
อาทิ คอมพิวเตอร์ Smart Phone และ Tablet (เข้าใช้งานระบบครั้งแรกให้นักศึกษากำหนดรหัสผ่านเอง ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ พิมเล็ก และตัวเลข)
---
🚩การเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564
1)ให้นักศึกษาดาวน์โหลด Application Teams ซึ่งเป็น Application หนึ่งของ Office 365 ติดตั้งลงในอุปกรณ์ที่นักศึกษาสะดวกใช้ในการรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเรียน
2) ดำเนินการเข้าระบบด้วย Account ของ Office 365 ของนักศึกษา
---
หากพบข้อสอบถามในการใช้งานสามารถสอบถามมายังสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่าน Facebook ของสัำนักคอมพิวเตอร์ หรือ ไลน์ : @ccbsru

📢ประกาศถึงนักศึกษาใหม่ (รหัส 64............) ประจำปีการศึกษา 2564
🔸ในช่วงนี้สำนักคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการจัดส่ง Account Office 365 สำหรับนักศึกษาใหม่ ไปยังอีเมล์ BSRU mail ของนักศึกษา
🔸นักศึกษาสามารถตรวจสอบอีเมล์ BSRU mail แจ้งการใช้งาน Account Office 365 ได้ตั้งแต่วันที่
24 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
🔸การใช้งาน Office 365 สามารถใช้งานได้หลายหลายอุปกรณ์
อาทิ คอมพิวเตอร์ Smart Phone และ Tablet (เข้าใช้งานระบบครั้งแรกให้นักศึกษากำหนดรหัสผ่านเอง ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ พิมเล็ก และตัวเลข)
---
🚩การเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564
1)ให้นักศึกษาดาวน์โหลด Application Teams ซึ่งเป็น Application หนึ่งของ Office 365 ติดตั้งลงในอุปกรณ์ที่นักศึกษาสะดวกใช้ในการรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเรียน
2) ดำเนินการเข้าระบบด้วย Account ของ Office 365 ของนักศึกษา
---
หากพบข้อสอบถามในการใช้งานสามารถสอบถามมายังสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่าน Facebook ของสัำนักคอมพิวเตอร์ หรือ ไลน์ : @ccbsru

📣 📣 สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร✅หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Te...
21/07/2021

📣 📣 สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

✅หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป
📅วันที่ 6 สิงหาคม 2564
🕘รอบที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะวิทยาการจัดการ

🕑รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
/คณะครุศาสตร์ /วิทยาลัยการดนตรี

**ศึกษาทั่วไปกลุ่มบังคับทุกรายวิชา
**ศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก เฉพาะรายวิชาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสร้างห้องเรียนใน MSTeams**
----

✅หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนออนไลน์
📅วันที่ 9 สิงหาคม 2564
🕘เวลา 9.00-12.00 น.
เรียนรู้ การใช้งาน Microsoft Teams ตั้งแต่เริ่มสร้างห้องเรียนจนถึงการสอนออนไลน์
---
✅หลักสูตรที่ 3 การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Form
📅วันที่ 9 สิงหาคม 2564
🕘เวลา 9.00-12.00 น.
เรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Form และ Google Form
---
✅หลักสูตรที่ 4 เทคนิคการสอนออนไลน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
📅วันที่ 13 สิงหาคม 2564
🕘เวลา 9.00-12.00 น.
เรียนรู้ เทคนิค กระบวนการ กิจกรรม สำหรับการสอนออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
---
📝สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://training.bsru.ac.th
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - ก่อนวันอบรม
---
ห้องอบรมแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมอบรมที่สมัครผ่านเว็บไซต์ training (เมล์อาจจะตกใน Junkmail)
---

📣 📣 สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

✅หลักสูตรที่ 1 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนออนไลน์สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป
📅วันที่ 6 สิงหาคม 2564
🕘รอบที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะวิทยาการจัดการ

🕑รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
/คณะครุศาสตร์ /วิทยาลัยการดนตรี

**ศึกษาทั่วไปกลุ่มบังคับทุกรายวิชา
**ศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก เฉพาะรายวิชาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสร้างห้องเรียนใน MSTeams**
----

✅หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนออนไลน์
📅วันที่ 9 สิงหาคม 2564
🕘เวลา 9.00-12.00 น.
เรียนรู้ การใช้งาน Microsoft Teams ตั้งแต่เริ่มสร้างห้องเรียนจนถึงการสอนออนไลน์
---
✅หลักสูตรที่ 3 การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Form
📅วันที่ 9 สิงหาคม 2564
🕘เวลา 9.00-12.00 น.
เรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Form และ Google Form
---
✅หลักสูตรที่ 4 เทคนิคการสอนออนไลน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
📅วันที่ 13 สิงหาคม 2564
🕘เวลา 9.00-12.00 น.
เรียนรู้ เทคนิค กระบวนการ กิจกรรม สำหรับการสอนออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
---
📝สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://training.bsru.ac.th
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - ก่อนวันอบรม
---
ห้องอบรมแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมอบรมที่สมัครผ่านเว็บไซต์ training (เมล์อาจจะตกใน Junkmail)
---

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 473 7000 #1722

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเ:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

พันธกิจ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนเชิญคณาจารย์ มบส. มาอบรมการสร้างสื่อการสอนนอนไลน์กันครับผม
คณาจารย์ และบบุคลากรที่ลงทะเบียนไว้ พรุ่งนี้เริ่มอบรมแล้วนะค้าบ
ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา มบส. ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามหัวข้อดังรายละเอียดแนบ..
อาจารย์นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://goo.gl/tvz9fh