สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเ

สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 10 ชั้น 8

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำน...
30/12/2020

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 แด่อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมขอพรจากทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการอบรม  "การพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563" ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม  2564นักศึกษาท่านใดท...
18/12/2020

โครงการอบรม "การพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563" ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564นักศึกษาท่านใดที่สนใจสแกน QR CODE ลงทะเบียนได้เลยจ้า

#พรุ่งนี้แล้วนะคะ ..น้อง ๆ อย่าลืมตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบนะคะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dldc.bsru.ac.th/?p=865...
04/12/2020

#พรุ่งนี้แล้วนะคะ ..น้อง ๆ อย่าลืมตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบนะคะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dldc.bsru.ac.th/?p=865

#รอบที่ 1 เริ่มสอบเวลา 9.00 - 10.30 น.
ห้อง 1051 ภาษาจีน
ห้อง 1053 ภาษาจีน
ห้อง 1055 นาฏยศิลป์
ห้อง 1055 นิติศาสตร์
ห้อง 1055 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
ห้อง 1061ภาษาไทย
ห้อง 1063 ภาษาไทย
ห้อง 1064 ภาษาอังกฤษ
ห้อง 1066 ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
ห้อง 1092 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
........
#รอบที่ 2 เวลา 10.30-11.30 น.
ห้อง 1051 รัฐประศาสนศาสตร์
ห้อง 1053 รัฐประศาสนศาสตร์
ห้อง 1055 การสื่อสารมวลชน
ห้อง 1061 รัฐประศาสนศาสตร์
ห้อง 1063 การตลาด
ห้อง 1064 การตลาด
ห้อง 1066 เศรษฐศาสตร์
ห้อง 1092 การท่องเที่ยว
........
#รอบที่ 3 เวลา 12.30-13.30 น.
ห้อง 1051 การท่องเที่ยว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ห้อง 1053 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
ห้อง 1055 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
ห้อง 1061 การบัญชี
ห้อง 1063 การบัญชี
ห้อง 1064 การบัญชี
ห้อง 1066 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ห้อง 1092 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
........
#รอบที่ 4 เวลา 14.00-15.00 น.
ห้อง 1051 การประกอบการธุรกิจ
ห้อง 1053 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้อง 1055 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้อง 1061 วิทยาลัยการดนตรี(ทุกสาขา)
ห้อง 1063 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร์ / เคมี / เคมีอุตสาหกรรม
ห้อง 1064 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /เทคนิคการแพทย์
ห้อง 1066 การแพทย์แผนไทย
ห้อง 1092 จุลชีววิทยา/ แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
........
#รอบที่ 5 เวลา 15.30-16.30 น.
ห้อง 1051 คณิตศาสตร์
ห้อง 1051 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ห้อง 1053ชีววิทยา
ห้อง 1053 นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
ห้อง 1055 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ห้อง 1055 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ห้อง 1061 สาธารณสุขศาสตร์
ห้อง 1063 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ห้อง 1064 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
ห้อง 1066 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
ห้อง 1092 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
........
#รอบที่ 6 เวลา 17.00-18.00 น.
ห้อง 1055 ผู้ประกอบการอาหาร
ห้อง 1055 วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
ห้อง 1055 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ห้อง 1055 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)
....

📢ประกาศ ตารางกำหนการสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 [รอบที่ 1]

📅กำหนดการสอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

🏬สถานที่สอบ อาคาร 10

🚩ผู้เข้ารับการทดสอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) หลักสูตร 4 ปี
❌ยกเว้น นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และหลักสูตร ค.บ. 5 ปี (รอกำหนดการสอบจากทางคณะฯ ประมาณช่วงเดือน มกราคม )

📍ผู้เข้ารับการทดสอบ สามารถตรวจสอบ รอบสอบ/ ห้องสอบได้ที่ http://dldc.bsru.ac.th/?p=865
...
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02 473 7000 ต่อ 1722-1723
Line Id : @ccbsru

ประชุม ความร่วมมือ สำนักคอมพิวเตอร์ และ สำนักกิจการนักศึกษาโครงการ “ทักษะด้านดิจิทัลของจ้าราชการและบุคคลากรภาครัฐ” เพื่อ...
02/12/2020

ประชุม ความร่วมมือ สำนักคอมพิวเตอร์ และ สำนักกิจการนักศึกษาโครงการ “ทักษะด้านดิจิทัลของจ้าราชการและบุคคลากรภาครัฐ” เพื่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯเป็นไปในทิศทางตรงกันสร้างความเข้าใจในการทำงาน ต่อไป..
โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้

สำนักกิจการนักศึกษา
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์
• ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
• ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
• ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
• ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุม. อาคาร 1ขั้น 2 m สำนักกิจการนักศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563 หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft PowerPoint สำหรับ...
26/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563 หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft PowerPoint สำหรับการสร้างสื่อเสนอและอินโฟกราฟิก “
วันที่26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรบ 1051 อาคาร 10 ชั้น5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📢ประกาศ ตารางกำหนการสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 [รอบที่ 1] 📅กำหนดการสอบ วันที่...
26/11/2020

📢ประกาศ ตารางกำหนการสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 [รอบที่ 1]

📅กำหนดการสอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

🏬สถานที่สอบ อาคาร 10

🚩ผู้เข้ารับการทดสอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) หลักสูตร 4 ปี
❌ยกเว้น นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และหลักสูตร ค.บ. 5 ปี (รอกำหนดการสอบจากทางคณะฯ ประมาณช่วงเดือน มกราคม )

📍ผู้เข้ารับการทดสอบ สามารถตรวจสอบ รอบสอบ/ ห้องสอบได้ที่ http://dldc.bsru.ac.th/?p=865
...
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02 473 7000 ต่อ 1722-1723
Line Id : @ccbsru

📢ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อการประ...
25/11/2020

📢ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก”

❌จากเดิม วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563
🗓️เป็นวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563

📅วันที่ 1 ธันวาคม 2563
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยการดนตรี

📅วันที่ 2 ธันวาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

🏬สถานที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092
อาคาร 10 ชั้น 9

📝กำหนดการอบรม
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
โดย อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
๐๙.๑๕ - ๑๒. ๐๐ น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน “WordPress สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป”
: การปรับแต่งเมนูหลักของเว็บไซต์
: การใส่เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตรและข้อมูลที่สำคัญ
: การติดตั้ง Plug-in เสริม

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา (ต่อ)
: การสร้างข่าวประชาสัมพันธ์หรือข่าวกิจกรรมของหลักสูตร
: การเผยแพร่ข่าวสารของสาขาวิชาไปยังช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
: การใช้งาน Application สำหรับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสมาร์ทโฟน

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาประจำปี2563 หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Office 365 และการทำง...
25/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาประจำปี2563 หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Office 365 และการทำงานร่วมกัน” วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องอบรม 1051 อาคาร 10 ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะ สำหรับนักศึกษา ประจำปี2563เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ หลักสูตร “การใช้งาน Micros...
24/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะ สำหรับนักศึกษา ประจำปี2563
เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Word สำหรับการจัดเอกสารทางวิชาการ” ณ ห้องปฏิบัติการ 1051 อาคาร10ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00น – 12.00 น.

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา “การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับการจัดการคำนวณและการแ...
24/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา “การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับการจัดการคำนวณและการแปลผลทางสถิติ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องอบรม 1051 อาคาร10ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมอบร...
18/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการใช้งาน Microsoft PowerPoint เบื้องต้น วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม 1053 อาคาร 10 ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการใช้งาน Micro...
18/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม 1051 อาคาร10ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเป็นผู้ประบอบการ ประจำปี 2563 หลักสูตร “การใ...
18/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเป็นผู้ประบอบการ ประจำปี 2563 หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น “
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา ณ ห้องอบรบ 1053 อาคาร 10 ชั้น5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์  ประจำปี 2563 หลักสูตร “กา...
17/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563 หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Word , Microsoft Excel เบื้องต้น “
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา ณ ห้องอบรบ 1051และห้องอบรม 1053 อาคาร 10 ชั้น5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์  ประจำปี 2563 หลักสูตร “กา...
17/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563 หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Word , Microsoft Excel " เบื้องต้น
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา ณ ห้องอบรบ 1051และห้องอบรม 1053 อาคาร 10 ชั้น5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563 หลักสูตร  “การใช้งาน Microsoft PowerPoint สำหรั...
16/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563 หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft PowerPoint สำหรับการสร้างสื่อเสนอและอินโฟกราฟิก “
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรบ 1051 อาคาร 10 ชั้น5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาสมรรณะบัณฑิตด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...
14/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาสมรรณะบัณฑิตด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)” การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 – 16.00 น.
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30-16.00น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัล ณ สำนักคอมพิวเตอร์
• สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
• นิติศาสตร์
• ภาษาไทย (ศศ.บ.)
• บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
• ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
• ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

วันที่ 15 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30-16.00น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการดิจิทัล ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
• รัฐประศาสนศาสตร์
• ภาษาจีน
• นาฏศิลป์

วิทยากร ดังนี้
• อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
• อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
• ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ
• ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี

ผู้ช่วยวิทยากร
• นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ
• นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร
• นายจักรพงศ์ จิตรแก้ว
• นางสาวบุรพร ศรีสุวรรณ
• นายณัฏฐพล จิรพัฒนกุล
• นายวีรวุฒิ ฉัตธนโชติกุล
• นายเดชอาคม คดเกี้ยว
• นางสุพิศ รุกขชาติ
• นายรณกร เรี่ยวแรง
• นายภักดี โตแดง
• นายวิชชา สุขรัตน์
• นายสาธิต ถนอมศักดิ์
• นายวุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น
• นายนพฤทธิ์ จันกลิ่น

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10ชั้น 5,6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดก...
13/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ณ ห้องอบรม 1051 อาคาร10ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 อบรม - เช้าและบ่าย

12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563 หลักสูตร  " การใช้งาน Microsoft Office 365  และ...
12/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563 หลักสูตร " การใช้งาน Microsoft Office 365 และการทำงานร่วมกับ Teams วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น.- 12.00 น. ณ ห้องอบรม 1051 อาคาร 10 ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ "Microsoft PowerPoint " เบื้องต้...
11/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ "Microsoft PowerPoint " เบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง1051

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563" หัวข้อ "การใช้...
11/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563" หัวข้อ "การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น" ช่วงเช้าเวลา 13.00 - 16.00 น. (สาขาบรรณารักษศาสตร์ฯ) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง1064

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 473 7000 #1722

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเ:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

พันธกิจ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนเชิญคณาจารย์ มบส. มาอบรมการสร้างสื่อการสอนนอนไลน์กันครับผม
คณาจารย์ และบบุคลากรที่ลงทะเบียนไว้ พรุ่งนี้เริ่มอบรมแล้วนะค้าบ
ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา มบส. ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามหัวข้อดังรายละเอียดแนบ..
อาจารย์นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://goo.gl/tvz9fh