กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทห

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทห กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร (กองเตรียมพล เดิม)

เปิดเหมือนปกติ

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ#รักประเทศไทย#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี
11/10/2021

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรประสบอุทกภัย จ.พิจิตร.วันที่ 8 ตุลาคม 2564พระบาทส...
11/10/2021

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรประสบอุทกภัย จ.พิจิตร
.
วันที่ 8 ตุลาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่าม ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ อาทิ การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานการแจ้งเตือน การซักซ้อมทำความเข้าใจแผน การฟื้นฟูหลังประสบภัย การถอดบทเรียนนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำอีก เป็นต้น
.
ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,650 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
.
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านเกาะสาริกา ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน7 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้

ที่มา : https://www.matichon.co.th
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 17:33 น.

กษัตริย์ นักปฏิบัตินิยม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างสม่...
09/10/2021

กษัตริย์ นักปฏิบัตินิยม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างสม่ำเสมอ อย่างเงียบ ๆ ตามแบบฉบับของพระองค์ ทรงลงมือทำเพื่อประชาชน แม้ในยามที่ไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครเห็น
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในวิกฤตการณ์ โควิด-19 ทรงต่อยอดโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนสำเร็จลุ่ล่วงไปแล้วมากมาย อีกทั้งทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริของพระองค์ กว่า 100 โครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย รวมถึงพระราโชบายในการฟื้นฟูชีวิตเมือง (Urban Re-Vitalization) อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

ขอบคุณที่มา เพจ ฤๅ - Lue History

กษัตริย์ นักปฏิบัตินิยม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างสม่ำเสมอ อย่างเงียบ ๆ ตามแบบฉบับของพระองค์ ทรงลงมือทำเพื่อประชาชน แม้ในยามที่ไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครเห็น
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในวิกฤตการณ์ โควิด-19 ทรงต่อยอดโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนสำเร็จลุ่ล่วงไปแล้วมากมาย อีกทั้งทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริของพระองค์ กว่า 100 โครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย รวมถึงพระราโชบายในการฟื้นฟูชีวิตเมือง (Urban Re-Vitalization) อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

ขอบคุณที่มา เพจ ฤๅ - Lue History

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษ...
09/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ...
09/10/2021

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยาย เรื่อง “การเกิดเนื้องอก” (Oncogenesis) พระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ภาพจาก : มติชนออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานแ...
09/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

"เรือผลักดันน้ำ"จากพระราชดำริ ร.9 สู่การช่วยเหลืออุทกภัยให้กับประชาชนอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา...
07/10/2021

"เรือผลักดันน้ำ"
จากพระราชดำริ ร.9 สู่การช่วยเหลืออุทกภัยให้กับประชาชน
อีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง ร.9) ที่มีพระราชดำริให้กองทัพเรือใช้รถลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) และเรือลาดตระเวนลำน้ำ (PBR) ที่มีระบบขับเคลื่อนแบบวอเตอร์เจ็ต จะช่วยเร่งระบายน้ำให้ดีขึ้น เมื่อครั้งกรุงเทพฯ ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม 2538 ต่อมาทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่กองทัพเรือเพื่อสร้างเรือผลักดันน้ำชุดแรก จำนวน 9 ลำ เมื่อปี 2541 ต่อมากองทัพเรือและกรมชลประทานได้พัฒนาและจัดสร้างเรือผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เรือผลักดันน้ำเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล และได้ช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยมาแล้วหลายครั้ง อาทิ มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ปี พ.ศ. 2554 และน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้น

https://www.facebook.com/944648738895977/posts/5033723279988482/

#เรือผลักดันน้ำ
#ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

"เรือผลักดันน้ำ"
จากพระราชดำริ ร.9 สู่การช่วยเหลืออุทกภัยให้กับประชาชน
อีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง ร.9) ที่มีพระราชดำริให้กองทัพเรือใช้รถลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) และเรือลาดตระเวนลำน้ำ (PBR) ที่มีระบบขับเคลื่อนแบบวอเตอร์เจ็ต จะช่วยเร่งระบายน้ำให้ดีขึ้น เมื่อครั้งกรุงเทพฯ ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม 2538 ต่อมาทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่กองทัพเรือเพื่อสร้างเรือผลักดันน้ำชุดแรก จำนวน 9 ลำ เมื่อปี 2541 ต่อมากองทัพเรือและกรมชลประทานได้พัฒนาและจัดสร้างเรือผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เรือผลักดันน้ำเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล และได้ช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยมาแล้วหลายครั้ง อาทิ มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ปี พ.ศ. 2554 และน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้น

https://www.facebook.com/944648738895977/posts/5033723279988482/

#เรือผลักดันน้ำ
#ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานแก่ราษฎรประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา
07/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานแก่ราษฎรประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานแก่ราษฎรประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา
07/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานแก่ราษฎรประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแ...
07/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.กำแพงเพชร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์จาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโ...
07/10/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์จาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” แก่โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด #โควิด19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของญาติทหารพรานเสียชีวิต จ.นครศรีธรรมราช
07/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของญาติทหารพรานเสียชีวิต จ.นครศรีธรรมราช

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาควา...
07/10/2021

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของราษฎร พื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกฯ เฝ้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษามูลนิธิ ม.ท.ศ
07/10/2021

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกฯ เฝ้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษามูลนิธิ ม.ท.ศ

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเปิดบริการปกติ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 น.เนื่องด้วยส...
06/10/2021

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เปิดบริการปกติ จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 น.

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (​COVID-19) ระลอกใหม่ สามารถยื่นเรื่องแต่งตั้งยศฯ ผ่านช่องทางดังนี้ค่ะ

📌 ส่งเอกสารทาง ปณ. มาที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) เลขที่ 2 ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กทม. 10200
* โปรดระบุชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
* ผู้ชายระบุเหล่าด้วยนะคะ
📌 ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ กองทะเบียนพลฯ นรด. หรือ มทบ. ต้นสังกัด
📌 เอกสารประกอบการยื่นแต่งตั้งยศฯ มีดังนี้ค่ะ

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-2233254

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เปิดบริการปกติ จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 น.

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (​COVID-19) ระลอกใหม่ สามารถยื่นเรื่องแต่งตั้งยศฯ ผ่านช่องทางดังนี้ค่ะ

📌 ส่งเอกสารทาง ปณ. มาที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) เลขที่ 2 ถ.เจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กทม. 10200
* โปรดระบุชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
* ผู้ชายระบุเหล่าด้วยนะคะ
📌 ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ กองทะเบียนพลฯ นรด. หรือ มทบ. ต้นสังกัด
📌 เอกสารประกอบการยื่นแต่งตั้งยศฯ มีดังนี้ค่ะ

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-2233254

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ท...
03/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
03/10/2021

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินีนี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานในพระองค์ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินีนี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานในพระองค์ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุก และเจลแอลกอฮอล์แก่บุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดร...
03/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุก และเจลแอลกอฮอล์แก่บุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเ...
03/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิด และทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่คณะกรรมการ “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายว่า “...ช้างเป็นสัตว์ที่คู่กับประเทศไทย และการที่มีช้างป่าในประเทศเราและยังอยู่ได้ ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคล แต่ถ้าจะให้เป็นมงคลจริง ก็เป็นอย่างที่ โครงการทำได้ คือ ดูแล รักษา และปฏิบัติให้ช้างป่าอยู่กับชุมชนและอยู่กับคนได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยทั้งคนและช้าง...”

#สืบสานรักษาต่อยอด
#พัชรสุธาคชานุรักษ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานลายผ้า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กรมการพ...
03/10/2021

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานลายผ้า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับพระดำริจัดโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๓,๐๐๐ ราย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มทอผ้า โดยเฉพาะผ้าลายขอมากถึง ๓๐๐ ล้านบาท และกระตุ้นยอดขายแก่ผ้าลวดลายต่าง ๆ เป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยตามพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง

#สืบสานรักษาต่อยอด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานลายผ้า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับพระดำริจัดโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๓,๐๐๐ ราย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มทอผ้า โดยเฉพาะผ้าลายขอมากถึง ๓๐๐ ล้านบาท และกระตุ้นยอดขายแก่ผ้าลวดลายต่าง ๆ เป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยตามพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง

#สืบสานรักษาต่อยอด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่พุทธศั...
03/10/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่พุทธศักราช 2523 และได้ทรงงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนของชาติที่ยังขาดโอกาส อาจเนื่องด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี พึ่งตนเองและช่วยเหลือพัฒนาชุมชน ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#สืบสานรักษาต่อยอด
#ขาดเติมเสริมให้

เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิร...
03/10/2021

เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการขุดเจาะน้ำมันหลุม F14 ด้วยเครื่องเจาะเคลื่อนที่ Falling 2501 บ้านป่าแอะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีพลตรีณรงค์ สาลีรัฐวิภาค เจ้ากรมการพลังงานทหารและผู้อำนวยการองค์การเชื้อเพลิง ถวายรายงานการเจาะน้ำมัน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอฝาง นายอำเภอฝางกราบบังคมทูลพระกรุณานำข้าราชการและราษฎรเฝ้าฯ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#เชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (แล...
03/10/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน รุ่น TM-2657P จำนวน 2 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา

#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด #โควิด19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัย...
03/10/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PAPR จำนวน 5 ชุด ชุด PPE จำนวน 500 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 600 ชิ้น แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ระหว่าง พลเอก ปราการ ปทะวานิช (ท่านเก...
01/10/2021

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ระหว่าง พลเอก ปราการ ปทะวานิช (ท่านเก่า) กับ พลโท วสุ เจียมสุข (ท่านใหม่)

ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง...
29/09/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ถวายแด่ พระครูอุปการโกศล จ.อุทัยธานี
29/09/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ถวายแด่ พระครูอุปการโกศล จ.อุทัยธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ จ.สุโขทัยแ...
29/09/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ จ.สุโขทัยและตาก

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ราษฏรถวายฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 94 โครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโป...
27/09/2021

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ราษฏรถวายฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 94 โครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฏรที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทรงรับฏีกาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ราษฏรขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 94 โครงการ
• ภาคเหนือ 40 โครงการ
• ภาคกลาง 6 โครงการ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 โครงการ
• ภาคใต้ 28 โครงการ

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง

#ทรงพระเจริญ
#ผู้ปิดทองหลังพระ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#เรามีในหลวง

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ราษฏรถวายฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 94 โครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฏรที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทรงรับฏีกาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ราษฏรขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 94 โครงการ
• ภาคเหนือ 40 โครงการ
• ภาคกลาง 6 โครงการ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 โครงการ
• ภาคใต้ 28 โครงการ

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง

#ทรงพระเจริญ
#ผู้ปิดทองหลังพระ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#เรามีในหลวง

ที่อยู่

Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022233254

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทห:

วิดีโอทั้งหมด

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

📍 ภารกิจกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร มี 3 งานหลักได้แก่

1. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและการขอใช้สิทธิของ นศท., ผกท. รวมถึงการเปิด – ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร

2. วางแผนอำนวยการประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการดำเนินกรรมวิธีให้ได้มาของ นศท.

3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ระบบงานทะเบียนพล นศท. มีการปรับปรุงแล้วดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมากค่ะ ไม่ต้องนั่งกรอกเองเกือบทุกอย่าง ไลน์แอดที่ให้ซักถามข้อมูลก็ตอบเร็วมาก ขอชมเชย แต่ช่วงวันแรกๆ ระบบก็ยังล่มอยู่ 😁😅 โรงเรียนใหญ่คนสมัคร 3-4 ร้อยก็จะลุ้นหน่อย ต้องมานั่งกรอกตอนกลางคืนเอา ขอบคุณที่ปรับปรุงระบบมาตลอดค่ะ
ขอสอบถามครับถ้านักศึกษาที่ติดยศว่าที่รต. หากทำให้องค์กรต้องขายหน้าอับอายเสียชื่อเสียงจะโดนเรียกคืนยศที่แต่งตั้งไว้มั้ย
ขอโทษนะครับขอสอบถามหน่อยครับผมไปทำเรื่องขอยศว่าที่ร้อยตรีไว้เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2562ผมต้องดูคำสั่งปีไหนครับผมหาชือไม่เจอ
คลิปร่วมข้อมูลโรงเรียนทหารต่างๆ ในกองทัพไทย เลือกดูเลือกชมกันได้เลย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
รด หรือ นศท มาจากอะไร และทำไมเราต้องเรียน..❓ https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009/videos/853431028400998/
กท0462/1047 ต้องการทราบคำสั่งนี้ครับ
ทดสอบ
มีรายชื่อ ของ ส เรียก พลฝึก เป็น. น ไหมคับ. เพราะผมสมัครไป ก่อน. จนท ที่ มทบ24. ก่อนเดื่อน พ.ค. คับ แต่ เบื้องต้น. จนท บอกว่า. ประมาณ. มิ.ย ถึง ก.ค 62. จะมีจดหมายเรียกพล มา. แต่ ปัจจุบัน. ไม่เห็นมีหมานเรียกเลยคับ. อยากฝึกเลื่อนยศเลื่อนฐานนะคับ
ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ((ที่ส่งเอกสารครบ) เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)