กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก เป็นองค์กรแพทย์ทหารชั้นนำในอาเซียน
(46)

เปิดเหมือนปกติ

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ได้รับรางวัล Future Leader Award จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหาร จากประเทศ สาธารณรัฐเกาหลีนักเรียนพย...
23/02/2021

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ได้รับรางวัล Future Leader Award จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหาร จากประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ นักเรียนทุนประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาจาก Korean Armed Forces Nursing Academy ได้รับรางวัล Future Leader Award จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหาร จากประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี โดย ประธานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหารอูซึงรัน ได้มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ และมีความวิริยะ อุตสาหะเป็นอย่างสูง อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนายร้อยทุกนาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

--------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

" โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๔"ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอาก...
19/02/2021

" โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๔"

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๔ เพื่อทดสอบความพร้อมปฏิบัติโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ โดยมีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน ๓๑ คน โดยได้ทำการสถาปนา โรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศและห้องผ่าตัด พร้อมทำการติดตั้งโซน และครุภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าประกอบชุด ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๓ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และอาคารจอดรถ ฝ่ายขนส่ง กองบริการกรมแพทย์ทหารอากาศ
ในการนี้ พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เยี่ยมชมความพร้อมปฏิบัติของโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สนับสนุนเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพ...
19/02/2021

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สนับสนุนเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เดินทางมายังกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อมอบเงินของมูลนิธิแม่บ้านทหารอากาศ บริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะแม่บ้านกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนรับมอบ ฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ ชั้น 3 อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของภารกิจกรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) ในการดูแลรักษาพยาบาลกำลังพลของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไป ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผู้ป่วยที่มารับบริการต่อไป

------------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

"พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ"พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เ...
11/02/2021

"พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ"

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ของกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

08/02/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวภ.พอ.) รายละเอียดตามแนบ

กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนภารกิจการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ตรวจCOVID-19 จว.สมุทรสาครเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคัดกรองค้...
29/01/2021

กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนภารกิจการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ตรวจCOVID-19 จว.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ตรวจ COVID-19 ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับฟังแผนงานและชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงาน ณ รพ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร โดยได้รับมอบหมายให้เดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ตรวจCOVD-19
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ หมู่๕,๖,๗,๘, ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร จำนวน ๒๐๐ คน ได้ดำเนินงาน Swap ประชาชนไปทั้งหมด ๑๘๘ คน
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร ตามแผนงานประจำวัน จำนวน ๑,๐๐๐ คน ประชาชนเดินทางมา Swab ทั้งหมด ๖๑๐ คน
การปฏิบัติงานทั้ง ๒วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

---------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมบริจาคเงินซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้) สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก เนื่องใ...
29/01/2021

กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมบริจาคเงินซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้) สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะแม่บ้านกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณสุชีลา ศิริธรรมกุล อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสเข้ามาจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี๊) เนื่องในวันทหารผ่านศึก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ให้แก่ข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เพื่อหารายได้เป็นสาธารณกุศลสมทบทุนสงเคราะห์ ครอบครัว ทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ได้อุทิศตนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมบริจาคเงินสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหาอากาศ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนภารกิจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ตรวจโควิด-19 จ.สมุทรสาครเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคัดกรองค้นหาผ...
27/01/2021

กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนภารกิจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ตรวจโควิด-19 จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ตรวจโควิด-19 จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รายงานตัวเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ เป็นนายอำเภอบ้านแพ้ว และหัวหน้าส่วนชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์ในพื้นที่ เป็น รพ.บ้านแพ้วและ สสอ.บ้านแพ้ว ทีมปฏิบัติการเข้ารับฟังและชี้แจ้งขั้นตอนปฏิบัติงาน พร้อมเข้าพื้นที่ปฏิบัติการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ตรวจโควิด-19 ในเขตพื้นที่วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยผลการดำเนินงานในวันนี้เก็บตัวอย่างได้ ๔๒๓ คน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ นาวาอากาศเอก ชวลิต ดังโกสินทร์ รองเสนาธิการกรม...
21/01/2021

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒

นาวาอากาศเอก ชวลิต ดังโกสินทร์ รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ พร้อมร่วมชมการทดสอบการฝึกในฐานต่างๆ อาทิ ฐานการใช้ระเบิดขว้าง ฐานการใช้ดาบปลายปืน ฐานการใช้ ปลยอ.๕.๕๖-๓ ฐานบุคคลท่าอาวุธ และฐานบุคคลท่ามือเปล่า เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

---------------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายความสามารถแพทย์เวชศาสตร์การบิน ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๓ ในพิธีปิดหลักสูตรแพทย์...
21/01/2021

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายความสามารถแพทย์เวชศาสตร์การบิน ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๓ ในพิธีปิดหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๓๖

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายความสามารถแพทย์เวชศาสตร์การบิน ชั้นที่๑ และ ชั้นที่๓ ในพิธีปิดหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบินรุ่นที่ ๓๖ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี และผู้รับมอบประกาศนียบัตร และเครื่องหมายความสามารถแพทย์เวชศาสตร์การบิน ชั้นที่๑ ดังนี้
๑.ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
๒.พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง
เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ
๓.พลอากาศตรี ไพรวัลย์ พัชรธรรม
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ส่วนผู้รับมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายความสามารถแพทย์เวชศาสตร์การบิน ชั้นที่๓ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๓๖
โดยมี พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และรองผู้อำนวยการ(๑) รองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องบรรยาย๕๐๔ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

-------------------------------
ภาพ/ข่าว: สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

21/01/2021
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

#ให้เลือดผ่าวิกฤติCOVID19
#คนไทยต้องช่วยกัน

😭ไม่มีใคร...อยากให้เหตุการณ์แบบนี้
❤️เกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก....
🩸เพียงช่วยกันบริจาคเลือด ทุก 3 เดือน
🩸เลือดของคุณ...อาจต่อลมหายใจใครบางคน
😀ได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง...
🅰️🅱️🅾️🆎ให้เลือดฝ่าวิกฤติ COVID-19...คนไทยต้องช่วยกัน

ติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่ :
📌กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00น. ปิดรับบัตรเวลา 15.30น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
📌หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ ติดต่อ 0 2534 7838

**ขอความร่วมมือ**
🔴 ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง หากไม่แน่ใจควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 4 สัปดาห์
🔴 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต

❗️อย่าลืม❗️
😷 สวมหน้ากากอนามัย
🙏 ล้างมือบ่อยๆ
🙋‍♀️-🙋‍♀️ รักษาระยะห่าง

มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4 คลิก https://bit.ly/2UJ4RJE
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2KRQ0a1
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ของปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3f7tE2h
คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2

#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19
#คนไทยต้องช่วยกัน
#บริจาคโลหิตการให้ชีวิตที่คุณก็ทำได้ 💝🅰️🅱️🆎🅾️💖

"ทอ.รอบรู้ สู้โควิดไปด้วยกัน"เพื่อให้กำลังพล ทอ.และครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด-19 แผนกควบคุม...
20/01/2021

"ทอ.รอบรู้ สู้โควิดไปด้วยกัน"

เพื่อให้กำลังพล ทอ.และครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด-19
แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดทำ Infographics ขึ้นมาเพื่อให้กำลังพล ทอ.และครอบครัว เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว โดยท่านสามารถดาวน์โหลด ได้ที่

QR Code หรือ Link : https://drive.google.com/folderview?id=1LadaCtrE1K8SUkblFDNBl2CnDRit4c_Y นี้

😊ด้วยความปรารถนาดีจาก
กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๔,๒-๒๖๐๔

"ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔"พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ท...
19/01/2021

"ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔"

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีกำลังพลที่เข้ารับการทดสอบ ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ รวมทั้งสิ้น ๕๐๑ คน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศและสวนสุขภาพกองทัพอากาศ (ท่าดินแดง)
การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ นี้ ได้จัดการทดสอบจำนวน ๒ วันและได้แบ่งช่วงเวลาการทดสอบ รวมถึงมาตรการป้องกันการติดเชื้อCOVID-19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID -19) ฉบับที่ ๒ ตามอนุมัติ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
นอกจากนี้ กรมจเรทหารอากาศ ได้เข้าร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ของกรมแพทย์ทหารอากาศในครั้งนี้ด้วย

----------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดทำอินโฟกราฟิก  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ COVID-19 ให้แก่ กำลังพล ทอ. ครอบครัว และประชาชน เ...
17/01/2021

กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดทำอินโฟกราฟิก เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ COVID-19 ให้แก่ กำลังพล ทอ. ครอบครัว และประชาชน เพื่อเป็นความรู้และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

🔹แนวทางปฏิบัติกรณี "สงสัย"ว่าติดเชื้อ COVID-19
🔹แนวทางปฏิบัติกรณี "ยืนยัน"ว่าติดเชื้อ COVID-19
🔹การเข้ารับการตรวจรักษากรณีมีอาการเจ็บป่วย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจหรือสงสัยติดเชื้อCOVID-19
🔹แนวทางปฏิบัติ กรณีบุคลากรหรือผู้ใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงานกองทัพอากาศ ยืนยันติดเชื้อCOVID-19

กองทัพอากาศปลอดภัย
ห่างไกลCOVID-19
ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและมีวินัย
🔸สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย
🔸ล้างมือ
🔸รักษาระยะห่าง
🔸หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
🔸สแกนไทยชนะ
🔸โหลดแอปหมอชนะ

😊ด้วยความปรารถนาดีจาก
กรมแพทย์ทหารอากาศ

------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
15/01/2021

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

🦠COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้โลหิตสำรองคงคลังลดลง กระทบต่อผู้ป่วย 🩸ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมใจบริจาคโลหิต กับธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ🩸

🎉 ร่วมกิจกรรมกับเราง่ายๆ ดังนี้
1.เพียงแค่ กด Like กด Share และตั้งโพสต์นี้เป็นสาธารณะ 🍃🌱
2.ผู้ที่บริจาคโลหิตตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ถึง 31 ม.ค.64
3.ถ่ายรูปแสดงหลักฐานการบริจาคโลหิตของคุณมาวางใต้โพสต์กิจกรรมนี้ (วันที่ในบัตรบริจาคโลหิต)

ผู้โชคดีจะได้รับปฏิทินกองทัพอากาศ 🗓

. . . ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้
...ถึงวันที่ 31/01/64 เวลา 24.00 น.
📏 หลังจากเวลา 24.00 น. ขอย้ำว่า หมดช่วงเวลาเล่นกิจกรรมทันทีค่ะ เราจะทำการคัดเลือกคนที่ทำถูกกติกาทุกข้อ และจะใช้วิธีการคนดวงดีตามใจแอด จำนวน 30 รางวัล และจะ inbox ผู้โชคดีไปนะคะ
มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ🥰

#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19
#คนไทยต้องช่วยกัน
#บริจาคโลหิตการให้ชีวิตที่คุณก็ทำได้ 💝🅰️🅱️🆎🅾️💖

14/01/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช.พอ.) รายละเอียดตามแนบ

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
13/01/2021

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำกำลังพลกองทัพอากาศร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลง โลหิตสำรองที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลอยู่ในภาวะขาดแคลน สภากาชาดไทยไม่มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยโดยตรง

วันนี้ (วันพุธที่ 13 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้นำกำลังพลของกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญชวนกำลังพลของกองทัพอากาศ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพดี ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย

ทั้งนี้ “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศ ได้เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 โดยได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาบริจาคโลหิตในห้วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การติดตั้งหลอดยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในห้องบริจาคโลหิต การทำความสะอาดพื้นที่ใช้บริการเป็นระยะ รวมถึงจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน โดยขอความร่วมมือผู้บริจาคโลหิตปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง

นอกจากนี้ “กองทัพไทย” ยังได้เตรียมการจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดเริ่มโครงการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยกองทัพอากาศได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพดี สามารถบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

-----------------------------------
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
13 มกราคม 2564

"ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด”  พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบ ผลิตภัณฑ์ เส้นหมี่เอราวัณ ตราช้าง...
13/01/2021

"ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด”

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบ ผลิตภัณฑ์ เส้นหมี่เอราวัณ ตราช้างสามเศียร กระเช้าของขวัญ และแจกันดอกไม้ จากผู้แทน ดร. วราทัศน์ วงศ์สุรไกร ประธานกรรมการบริหาร และ คุณนันทวรรณ โชติวิจิตร (วงศ์สุรไกร) ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ผู้สนับสนุนทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ ร่วมกับ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ชนวุฒิ เบญจานุวัตร ผู้จัดการทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ พร้อมด้วย เรืออากาศโท พยุง อินทร์แก้ว หัวหน้านักกีฬา และตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ ได้แก่ จ่าอากาศโท ธนกฤต จันทะเคียน จ่าอากาศตรี ธนกฤต บุญอาจ และ จ่าอากาศตรี ธันวา ยองทอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลาการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

---------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ที่อยู่

171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
Bangkok
10220

page กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยไม่หวังผลประโยชน์กำไรใดๆ ทั้งสิ้น ท่านผู้สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.medical.rtaf.mi.th ผู้จัดทำ page : สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมแพทย์ทหารอากาศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025345422

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ
ตรวจโรคประปีเดือน พ.ค.ต้องไปตรวจหรือเปล่าครับ
6671 #ใช้หนี้ 100ปี? ! เบื้องลึก จริงไหมที่ไทยต้องใช้หนี้กู้100 ปี แล้วแก้อย่างไร
ไม่ทราบว่า มีบุคลกรที่คล้ายคลึง​ในรูปมั้ยครับ รูปอาจจะไม่ชัดเจนเพราะเจ้าตัว(บุคคลในรูป)​เป็นคนเบลอสังกัดและชื่อหมด แต่จากตราหน้าชื่อโรงพยาบาล คาดว่าสังกัดใน กองพยาธิกรรม รพ.ภูมิพลฯ ครับ ส่วนเรื่องคือ บุคคลในภาพโกงค่ามัดจำ หน้ากากอนามัยเพื่อนผมไปเป็นเงินทั้งสิ้นราวๆ 16,000บาทครับ ตอนนี้เพื่อนผมได้ดพเนินการแจ้งความแล้ว จึงอยากขอความกรุณาทางผู้ใหญ่ติดตามเรื่องให้ด้วยครับ
เรื่องที่จอดรถ คนมาบริจาคเลือดครับ เป็นประจำคนมาบริจาคเลือดไม่มีที่จอด แต่มีที่จอดรถเขียนว่าสำรองให้คนบริจาคเลือด
ขออนุญาติ สอบถามนะครับ งบประมานใหม่จะถึงนี้ สหกรณ์กรมแพทย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคนค้ำสหกรมั้ยครับ ตามนโยบายปัจจุบัน หาคนคนค้ำยากมาก ตอนนี้พวกผมลำบากมากครับ ขอให้กลับมาเป็นนะโยบาย คนค้ำแบบเดิมได้มั้ยครับ
ไม่ทราบว่า รู้จัก บุคคลนี้ไหมครับ ยังไงรบกวนตามหาด้วยนะครับ อ่านให้ถึง ปล. ครับ
ติดต่อขอใบเกรดผลการเรียนของ กองร้อยพลพยาบาล ได้ที่..ใดคับ
ใช้สิทธิ์บัตรจ่ายตรง เด็กอายุ17ปี มีบริการจัดฟัน ดัดฟันหรือไม่คะ
เห็นมีแต่คำถาม แต่ไม่เห็นมีคำตอบให้เลย
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/