กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก เป็นองค์กรแพทย์ทหารชั้นนำในอาเซียน

เปิดเหมือนปกติ

31/08/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ขั้นสุดท้าย) รายละเอียดตามแนบ

ปลื้มปีติน้ำพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ ๙๙.๙ ล้านบาท...
30/08/2021

ปลื้มปีติน้ำพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ ๙๙.๙ ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินการของวัด สถานศึกษา และหน่วยงานของกองทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการดำเนินการของวัด สถานศึกษา และหน่วยงานของกองทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวทั่วประเทศ จำนวนเงิน ๙๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ และเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชการกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๔ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.๖๔

ในการนี้ กองทัพอากาศได้รับจัดสรรเงินพระราชทานฯ จำนวนเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยในเบื้องต้นได้นำไปใช้ในการจัดหา ชุดป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน ๓,๓๓๓ ชุด และปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน ๑,๐๐๐ อัน มอบให้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามในความรับผิดชอบ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก ชวลิต ดังโกสินทร์ รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีรับมอบฯ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ จะพิจารณาดำเนินการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามพระราชประสงค์ สามารถรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ และรักษาผู้ป่วยทั้งกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนรัฐบาลและลดภาระของระบบสาธารณสุข ยังความปลื้มปีติ แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนผู้มารับบริการ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ขอพระบรมราชานุญาต กราบพระบาท ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานจุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์ ) ต...
30/08/2021

กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานจุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์ )

ตามที่กองทัพอากาศ ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์ ) เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานั้น แต่เนื่องด้วยช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของ สปคม. ได้สิ้นสุดลงแล้ว กองทัพอากาศจึงได้มอบหมายให้ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับช่วงต่อในการปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์ในวันนี้เป็นวันแรก (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ) โดยได้ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๒๕ คน ปฏิบัติงานร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน ๒ คน ในการให้บริการจุดต่าง ๆ ได้แก่ จุดให้บริการตรวจหาเชื้อ (SWAB) จุดSWAB RT-PCR สำหรับผู้ที่มีผลเป็น Positive จุดทดสอบผลและวิเคราะห์ผล จุด X-Ray และจุดพบแพทย์-รับยา

ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะเปิดให้บริการตรวจ-รักษาโควิด-๑๙ (COVID-19) สำหรับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ ๑,๐๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม จนถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) โดยการให้บริการในครั้งนี้ จะเป็นการให้บริการในรูปแบบครบวงจร (one stop service) จะต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code : RTAF COVID BOOKING เท่านั้น โดยจะเริ่มเปิดให้จองคิวออนไลน์ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา (ให้จองคิวล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไป)

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
28/08/2021

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

จก.พอ.นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม บีดีเอ็มเอส สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงปร...
27/08/2021

จก.พอ.นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม บีดีเอ็มเอส สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม บีดีเอ็มเอส สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติมาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของกรมแพทย์ทหารอากาศ ที่จะมารับช่วงต่อในเดือนตุลาคม 2564 โดยมี นาวาอากาศโท นายแพทย์ดุล ดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ และนาวาอากาศเอก (พิเศษ) ไพศาล จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลกรุงเทพ สายกิจกรรมพิเศษ ในนามผู้แทนโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสนาม บีดีเอ็มเอส สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

"พิธีเปิดร้านสวัสดิการสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชั้น ๒ อาคารคุ้มเกศ " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรร...
26/08/2021

"พิธีเปิดร้านสวัสดิการสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชั้น ๒ อาคารคุ้มเกศ "

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดร้านสวัสดิการสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชั้น ๒ อาคารคุ้มเกศ โดยมี คณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

"สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินสนับสนุนทางด้านการแพทย์ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอา...
26/08/2021

"สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินสนับสนุนทางด้านการแพทย์ "

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมายังกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเข้ามอบเงินสนับสนุนทางด้านการแพทย์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน และอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCovid-19 โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีรับมอบ ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ

26/08/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ.) รายละเอียดตามแนบ

26/08/2021
medical.rtaf.mi.th

ึ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.จันทรุเบกษา) รายละเอียด

พิธีมอบโล่รางวัล “ครูดี ศรี วพอ.” พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล “ครู...
25/08/2021

พิธีมอบโล่รางวัล “ครูดี ศรี วพอ.”

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล “ครูดี ศรี วพอ.” ครูผู้อุทิศตนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดีเด่น ให้แก่ นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิภา บุญชูช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง บังอร ฤทธิ์อุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ สิหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และกำหนดจัดพิธีมอบโล่รางวัล “ครูดี ศรี วพอ. “ ให้แก่อาจารย์ผู้อุทิศตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ทั้งด้านการประพฤติตน และเป็นแบบอย่างของผู้เสียสละตน ในการพัฒนาการเรียนการสอน ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นผู้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ นี้ด้วย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบหมายให้ผู้แทนบริษัทฯ เข้ามอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพ...
24/08/2021

บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบหมายให้ผู้แทนบริษัทฯ เข้ามอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ขอขอบพระคุณในน้ำใจที่ท่านมอบให้กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอขอบพระคุณ คุณอุกฤษฏ์ ปั้นนพศรี พร้อมด้วย คุณจิตรา ปั้นนพศรี ,คุณณัฏฐ์...
23/08/2021

ขอขอบพระคุณในน้ำใจที่ท่านมอบให้

กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอขอบพระคุณ คุณอุกฤษฏ์ ปั้นนพศรี พร้อมด้วย คุณจิตรา ปั้นนพศรี ,คุณณัฏฐ์ณิริน ปัฏฐวิมล พร้อมด้วย ครอบครัว ที่ได้มอบขนมเค้กอบสดใหม่จากเตา จำนวน150 กล่อง เพื่อเติมกำลังกายกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

23/08/2021

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ✨รับวันละ 300 คิว✨
🔹 วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564
🔹เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.)
🔹ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร
▪️กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น
🙋‍♀️ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ

“เทนนิส” นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เหรียญทองโอลิมปิก 2020 ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-๑๙…………………...
20/08/2021

“เทนนิส” นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เหรียญทองโอลิมปิก 2020 ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-๑๙
………………………………….

วันนี้(วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือ น้องเทนนิส นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เหรียญทองโอลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต ณ กองบริการโลหิต ชั้น ๓ อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ในโอกาสนี้ น้องเทนนิสได้เชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทาง ส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ มีโลหิตไม่เพียงพอ กระทบต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

พร้อมกันนี้ น้องเทนนิส ได้มอบเสื้อยืด รูปถ่ายพร้อมลายเซ็น และมอบอาหารกล่องจำนวน ๕๐ กล่อง ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่กองบริการโลหิตในวันนี้อีกด้วย

.........................

ข่าว : กร.ทอ.
ภาพ: กร.ทอ. /พอ.

19/08/2021
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓๙ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช.พอ.) รายละเอียดตามแนบ

17/08/2021

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

🔹ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1🔹 เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-10.30 น. ทุกวันราชการ จนกว่าวัคซีนจะหมด

▪️ หญิงตั้งครรภ์สามารถใช้เอกสารการฝากครรภ์จาก รพ.หรือคลินิกอื่น เพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนได้
▪️ ผู้ป่วยเด็กต้องมีประวัติการรักษาที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

**อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม**
▪️ เป็นการลงทะเบียนจองล่วงหน้า แล้วนัดวันมาฉีด
▪️ ต้องเดินทางมาลงด้วยตนเอง ไม่สามารถฝากญาติมาลงแทนได้
▪️ เฉพาะกลุ่มเด็กที่มีน้ำหนักเกิน ไม่จำเป็นต้องมีประวัติที่ รพ. จะมี จนท.ประเมินน้ำหนักส่วนสูงให้
________________________________
📱สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
Line : @bhumibolhospital

จก.พอ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์ )วันนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม ...
17/08/2021

จก.พอ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์ )

วันนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 1300)
พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์ ) ตามที่กองทัพอากาศ ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกนั้น โดยคณะได้เข้าดูระบบการให้บริการ รวมทั้ง ข้อจำกัดของจุดบริการตรวจ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นกำลังพล ทอ. ครอบครัว และประชาชน ที่มารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นายแพทย์ วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ นาวาอากาศเอก ธิติพงษ์ กลั่นกลิ่น เลขาคณะทำงานสำนักงานประสานงานเฉพาะกิจ ทอ.- สปคม.ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ส่งแพทย์ จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 2 คน เข้าร่วมการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการพบแพทย์ เพื่อให้คำแนะนำและจ่ายยา (ยาฟ้าทะลายโจร/ยาฟาวิพิราเวียร์)ให้แก่ ผู้มารับบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่มีผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อโควิด-19) ให้เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)โดยทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรงดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี และเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเอง คนในครอบครัวและชุมชนได้

หลังจากนั้น คณะได้เดินทางไปยังศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID-19 ทอ.(CRC) ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID-19 ทอ. ในการให้บริการดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ร่วมกับโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

17/08/2021
medical.rtaf.mi.th

แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแนบ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย พลอากาศเอก ตร...
16/08/2021

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย และคุณชัช ชลวร ร่วมมอบเตียงกระดาษจากมูลนิธิ SCG จำนวน 100 เตียง พร้อมกันนี้ คุณสัญชัย จงวิศาล พร้อมด้วย คุณจำรัส ปิติกุลสถิตย์ และคุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ มอบพัดลม จำนวน 60 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ(ดอนเมือง) เพื่อนำไปใช้ในภารกิจรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมื พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ปลื้มปีติน้ำพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Negative Pressure Room) ...
16/08/2021

ปลื้มปีติน้ำพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Negative Pressure Room) แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Negative pressure room) จำนวน ๒ ห้อง ให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดง ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ทุกระดับความรุนแรง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Negative pressure room) ให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒ ห้อง ณ บริเวณหอผู้ป่วยควบคุมแรงดันลบ ชั้น ๖ และ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น ๒

ทั้งนี้ ห้องความดันลบจะช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่น รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากมีหลักการทำงาน ที่มีการปรับแรงดันภายในห้องให้ต่ำกว่าภายนอก เพื่อไม่ให้อากาศภายในห้องที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่แพร่กระจายออกไป ซึ่งห้องความดันลบจะบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก และสามารถกักกันเชื้อโรคให้อยู่ในบริเวณที่ควบคุมได้ ทำให้พื้นที่ในโรงพยาบาลมีความปลอดเชื้อ นอกจากนี้ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและโอกาสติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มกำลังความสามารถต่อไป ยังความปลื้มปีติแก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนผู้รับบริการ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
ขอพระบรมราชานุญาต กราบพระบาท ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

16/08/2021
13/08/2021

กองทัพอากาศ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย
นาวาอากาศเอกหญิง ดร.พญ.สรัญยา ฬาพานิช
แพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ที่เสียชีวิตจากการต่อสู้กับโรคโควิด-19
🖤🖤🖤

เจ๊กแบน กบินทร์บุรี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับ COVID-19 และส่งมอบกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหา...
13/08/2021

เจ๊กแบน กบินทร์บุรี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับ COVID-19 และส่งมอบกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารอากาศ มอบอาหารกล่อง จำนวน 120 กล่อง และขนมถั่วเขียวต้มแป๊ะก๊วย จำนวน ๑๒๐ ถ้วย โดยมี พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ที่อยู่

171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
Bangkok
10220

page กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยไม่หวังผลประโยชน์กำไรใดๆ ทั้งสิ้น ท่านผู้สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.medical.rtaf.mi.th ผู้จัดทำ page : สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมแพทย์ทหารอากาศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025345422

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ
ตรวจโรคประปีเดือน พ.ค.ต้องไปตรวจหรือเปล่าครับ
6671 #ใช้หนี้ 100ปี? ! เบื้องลึก จริงไหมที่ไทยต้องใช้หนี้กู้100 ปี แล้วแก้อย่างไร
ไม่ทราบว่า มีบุคลกรที่คล้ายคลึง​ในรูปมั้ยครับ รูปอาจจะไม่ชัดเจนเพราะเจ้าตัว(บุคคลในรูป)​เป็นคนเบลอสังกัดและชื่อหมด แต่จากตราหน้าชื่อโรงพยาบาล คาดว่าสังกัดใน กองพยาธิกรรม รพ.ภูมิพลฯ ครับ ส่วนเรื่องคือ บุคคลในภาพโกงค่ามัดจำ หน้ากากอนามัยเพื่อนผมไปเป็นเงินทั้งสิ้นราวๆ 16,000บาทครับ ตอนนี้เพื่อนผมได้ดพเนินการแจ้งความแล้ว จึงอยากขอความกรุณาทางผู้ใหญ่ติดตามเรื่องให้ด้วยครับ
เรื่องที่จอดรถ คนมาบริจาคเลือดครับ เป็นประจำคนมาบริจาคเลือดไม่มีที่จอด แต่มีที่จอดรถเขียนว่าสำรองให้คนบริจาคเลือด
ขออนุญาติ สอบถามนะครับ งบประมานใหม่จะถึงนี้ สหกรณ์กรมแพทย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคนค้ำสหกรมั้ยครับ ตามนโยบายปัจจุบัน หาคนคนค้ำยากมาก ตอนนี้พวกผมลำบากมากครับ ขอให้กลับมาเป็นนะโยบาย คนค้ำแบบเดิมได้มั้ยครับ
ไม่ทราบว่า รู้จัก บุคคลนี้ไหมครับ ยังไงรบกวนตามหาด้วยนะครับ อ่านให้ถึง ปล. ครับ
ติดต่อขอใบเกรดผลการเรียนของ กองร้อยพลพยาบาล ได้ที่..ใดคับ
ใช้สิทธิ์บัตรจ่ายตรง เด็กอายุ17ปี มีบริการจัดฟัน ดัดฟันหรือไม่คะ
เห็นมีแต่คำถาม แต่ไม่เห็นมีคำตอบให้เลย
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/