แพทยสภา

แพทยสภา เพจทางการของ "แพทยสภา" ประชาสัมพันธ์ มติ กิจกรรม เพื่อคุ้มครองแพทย์และประชาชน

The Medical Council of Thailand
(157)

เปิดเหมือนปกติ

5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"(World Environment Day) 🌍🍀🌳🍃------------------------------------------------     วันที่ 5 ...
05/06/2021

5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
(World Environment Day) 🌍🍀🌳🍃
------------------------------------------------

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)” เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้น ของความร่วมมือในระดับนานาชาติ ในการแก้ปัญหาทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนที่พบอยู่ทั่วโลก
.
ซึ่งในประเทศไทยพบว่ามีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางดิน น้ำ อากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น 1) ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 2) ปัญหาหมอกควัน 3) ปัญหาขยะซึ่งพบว่า มีปัญหาจากขยะหลายประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยตามชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไป ขยะพลาสติก ขยะอันตรายที่มาจากสารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรม และจากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในไทย พ.ศ. 2563 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีพื้นที่วิกฤตทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ ในทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่ามีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน ของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 658,651 ตัน และมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 47,962 ตัน
.
ดังนั้น จึงควรเพิ่มความระมัดระวัง ด้วยการช่วยกันสร้างจิตสำนึกในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษเข้าสู่ร่างกาย ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของประชาชน

“ปลุกพลัง ปรับพฤติกรรม สร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม”
------------------------------------------------------------
#5มิถุนายน #วันสิ่งแวดล้อมโลก #WorldEnvironmentDay

5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
(World Environment Day) 🌍🍀🌳🍃
------------------------------------------------

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)” เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้น ของความร่วมมือในระดับนานาชาติ ในการแก้ปัญหาทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนที่พบอยู่ทั่วโลก
.
ซึ่งในประเทศไทยพบว่ามีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางดิน น้ำ อากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น 1) ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 2) ปัญหาหมอกควัน 3) ปัญหาขยะซึ่งพบว่า มีปัญหาจากขยะหลายประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยตามชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไป ขยะพลาสติก ขยะอันตรายที่มาจากสารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรม และจากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในไทย พ.ศ. 2563 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีพื้นที่วิกฤตทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ ในทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่ามีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน ของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 658,651 ตัน และมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 47,962 ตัน
.
ดังนั้น จึงควรเพิ่มความระมัดระวัง ด้วยการช่วยกันสร้างจิตสำนึกในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษเข้าสู่ร่างกาย ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของประชาชน

“ปลุกพลัง ปรับพฤติกรรม สร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม”
------------------------------------------------------------
#5มิถุนายน #วันสิ่งแวดล้อมโลก #WorldEnvironmentDay

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 91 "แนวทางการเลือกเครื่องฟอกอากาศสำหรับฝุ่นจิ๋ว PM2.5"-------------------------------------แนวทางการเล...
03/06/2021

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 91 "แนวทางการเลือกเครื่องฟอกอากาศสำหรับฝุ่นจิ๋ว PM2.5"
-------------------------------------
แนวทางการเลือกเครื่องฟอกอากาศสำหรับฝุ่นจิ๋ว PM2.5
มีหลักการคร่าวๆ ดังนี้

1. แผ่นกรองอากาศ HEPA (High-Efficiency Particulate Air) หรือ HEPA Filter
• เลือกเครื่องฟอกอากาศที่มี HEPA filter ซึ่งสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ได้อย่างน้อย 99.97% ดังนั้นจึงสามารถกรองฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 เกสร เชื้อรา แบคทีเรีย ฝุ่นทั่วไป และมลพิษต่างๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศได้

2. คำนวณขนาดห้อง เพื่อเลือกขนาดเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม
• วิธีการคำนวณที่ง่าย คือ คำนวณพื้นที่ห้องเป็นตารางเมตร (ตร.ม.) เช่น ห้องกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ได้พื้นที่ห้อง = 4 * 5 = 20 ตร.ม.
• ควรเลือกเครื่องฟอกอากาศที่รองรับได้มากกว่าพื้นที่ห้องที่คำนวณได้ เช่น พื้นที่ห้อง 20 ตร.ม.ควรเลือกเครื่องฟอกอากาศที่รองรับพื้นที่อย่างน้อย 25-30 ตร.ม. เพื่อให้การฟอกอากาศได้ประสิทธิภาพที่ดี
• หากเป็นห้องที่ต้องเปิด-ปิดบ่อย เช่น ร้านค้า หรือ สถานบริการ ควรเพิ่มขนาดเครื่องฟอกอากาศ เพื่อให้สามารถฟอกได้ทันกับฝุ่นที่เข้ามาจากการเปิดปิดประตูบ่อย ๆ

3. พิจารณาค่า CADR (Clean Air Delivery Rate)
• ค่า CADR คือ ค่าที่แสดงถึงปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่เครื่องฟอกอากาศผลิตได้ ค่ายิ่งสูง ยิ่งดี
• ใช้ค่า CADR ของควัน (smoke) ในการคำนวณ เนื่องจากใช้เวลานานที่สุดในการกรอง
• วิธีการคำนวณที่ง่าย คือ ใช้ตัวเลข 12 คูณ พื้นที่ห้อง (ตร.ม.) เช่น พื้นที่ห้อง 20 ตร.ม.
o ค่า CADR = 20 * 12 = 240 (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง; m³/ hour)
o ดังนั้น ควรเลือกเครื่องฟอกอากาศที่มีค่า CADR อย่างน้อย 240 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

4. ค่าความเร็วลม (Air Flow)
• คือ ค่าที่แสดงความสามารถของเครื่องฟอกอากาศในการกรองและปล่อยอากาศบริสุทธิ์ได้เร็วมากน้อยแค่ไหน

5. ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องฟอกอากาศระบบผลิตโอโซน (Ozone generator)
• เนื่องจากโอโซนปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายต่อผิวหนัง ตา และปอด โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงวัย และผู้ป่วยโรคหอบหืด

6. อย่าลืมเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ หรือ ฟิวเตอร์เครื่องฟอกอากาศ
• ถ้าฟิวเตอร์หมดอายุการใช้งาน จะไม่สามารถดักจับฝุ่นหรือฟอกอากาศได้ การเปิดเครื่องฟอกอากาศจะเหมือนแค่เปิดพัดลม
----------------------------------------------------
บทความโดย
รศ.พญ. กนกพร อุดมอิทธิพงศ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงาน PM2.5 ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
----------------------------------------------------

แพทยสภา และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ใน...
02/06/2021

แพทยสภา และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ในการสู้ภัยโควิด-19

-------------------------------------------------------------

วันนี้ (2 มิ.ย. 2564 ) เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และศ.นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มอบภาพดอกรวงผึ้ง ดอกไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเสื้อล้านกำลังใจ แทนคำขอบคุณ จำนวน 3,000 ตัว ให้แก่นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบให้แก่ อสม. 20 จังหวัด ,อสส.กทม. , รพ.สนาม ในเขตสุขภาพที่ 1,5,6,10,11 และรพช. รพท. รพศ. ใน14 จังหวัดภาคใต้ แทนคำขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ในการสู้ภัยโควิด-19

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/758

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 90 "PM2.5 กับผลกระทบต่อสุขภาพ"------------------------------------PM2.5 กับผลกระทบต่อสุขภาพ     ในช่วง...
27/05/2021

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 90 "PM2.5 กับผลกระทบต่อสุขภาพ"
------------------------------------

PM2.5 กับผลกระทบต่อสุขภาพ

ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี จะมีปรากฏการณ์มลพิษทางอากาศ เนื่องจากสภาพอากาศที่ปิด ผลกระทบคือ ผู้ป่วยโรคทางระบบหายใจและโรคอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ประชาชนจึงควรทำความเข้าใจในเรื่องผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและแนวทางการป้องกัน เพื่อลดความตื่นตระหนกและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นอย่างรู้เท่าทัน
------------------------------------

บทความโดย
ผศ.พญ.หฤทัย กมลาภรณ์
รศ.ดร.พญ.วิภารัตน์ มนุญากร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงาน PM2.5 ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
------------------------------------

"วันวิสาขบูชา" 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในปีนี้ "...
26/05/2021

"วันวิสาขบูชา"

15 ค่ำเดือน 6

เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ในปีนี้ "วิสาขบูชา" ไม่เหมือนเดิม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อยู่บ้านฝึกทำสมาธิจะช่วยให้เกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัว
หรือมีสติในการใช้ชีวิต

ยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ของพระองค์ท่าน คือ

ทำดี. ละเว้นความชั่วทั้งปวง. ทำจิตใจให้แจ่มใส

#วันวิสาขบูชา

.

"วันวิสาขบูชา"

15 ค่ำเดือน 6

เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ในปีนี้ "วิสาขบูชา" ไม่เหมือนเดิม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อยู่บ้านฝึกทำสมาธิจะช่วยให้เกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัว
หรือมีสติในการใช้ชีวิต

ยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ของพระองค์ท่าน คือ

ทำดี. ละเว้นความชั่วทั้งปวง. ทำจิตใจให้แจ่มใส

#วันวิสาขบูชา

.

แพทยสภา ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา  “กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์”เพื่อให้แพทย์ไทย...
21/05/2021

แพทยสภา ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ
สมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา

“กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์”

เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่ หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนานาชาติ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบทุนวิจัยคลิกhttps://tmc.or.th/Media/media-20210514150151.pdf

ประกาศแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา
คลิกhttps://tmc.or.th/Media/media-20210514150133.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แพทยสภา ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ
สมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา

“กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์”

เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่ หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนานาชาติ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบทุนวิจัยคลิกhttps://tmc.or.th/Media/media-20210514150151.pdf

ประกาศแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา
คลิกhttps://tmc.or.th/Media/media-20210514150133.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 89 "วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19"------------------------------------วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19   ในขณะที่โรคโ...
20/05/2021

#หมอชวนรู้ ตอนที่ 89 "วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19"
------------------------------------

วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19

ในขณะที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดหนักทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและมีสายพันธุ์ใหม่ระบาด ประชาชนควรรีบฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 “เพื่อชาติ”อย่างเร่งด่วน ท่านจะฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้ตามข้อกำหนดของวัคซีน ท่านที่มีประวัติแพ้ยาหรืออาหารอย่างรุนแรง แนะนำให้แจ้งแพทย์/พยาบาลก่อนจะฉีดวัคซีน เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 12 ปีและหญิงตั้งครรภ์ใน 3 เดือนแรกควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน หลังฉีดวัคซีนแล้วให้นั่งพักเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา 30 นาทีอาการแพ้ที่เกิดขึ้นใน 7 ถึง 14 วันหลังฉีดวัคซีน ก็ต้องแจ้งแพทย์/พยาบาลเช่นกัน ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและอาการแขนขาชาหรืออ่อนแรงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดน้อยมากและสามารถแก้ไขได้ ในอนาคตอันใกล้ จะมีการบริหารวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ผ่านทางการสูดดมหรือสูดพ่นผ่านรูจมูกซึ่งจะสะดวกและได้ผลดีมากขึ้นอีก แม้จะฉีดวัคซีนครบแล้วยังต้องใช้วิถีชีวิตใหม่อย่างเข้มข้น(new normal plus)ต่อไปก่อนอีกอย่างน้อย 6 เดือน การสวมหน้ากากอนามัย การลดเวลาเข้าไปในชุมชนสาธารณะ(ไม่เกิน 15 นาทียิ่งดี) การล้างมือ การหลีกเลี่ยงการเข้าไปห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท จะทำให้เราไม่ติดเชื้อหรือไม่เจ็บป่วยรุนแรง หวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และได้รับวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 โดยเร็วทุกท่านครับ
------------------------------------

บทความโดย
ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
กรรมการแพทยสภา (วาระ พ.ศ.2564-2565)
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (วาระ พ.ศ.2563-2564)
------------------------------------

Timeline Photos
18/05/2021

Timeline Photos

"ชีวิต งาน และ ปรัชญา"
.
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ราชบัณฑิต
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
.
ปาฐกถาเกียรติยศวีกิจ วีรานุวัติ*
.
ผมขอเริ่มด้วยเพลง “จังหวะชีวิต” เป็นเพลงซึ่งใช้ประกวดนักร้องประเทศไทยของกรมโฆษณาการในปี 2492 ซึ่งปัจจุบันคือกรมประชาสัมพันธ์* เนื้อเพลงขึ้นต้นด้วย “ชีพคือชีวิต ชีวิตคืองาน” จบลงด้วยชีวิตต้องดำเนินไปด้วยจังหวะที่ถูกต้อง เป็นเพลงที่ให้ข้อคิดดี แท้จริงแล้ว ชีวิตเกิดมาเพื่อเผชิญกับความจริง ศึกษาความจริงเหล่านั้นให้ถ่องแท้และแก้ปัญหา การเผชิญความจริง ศึกษา แก้ปัญหา ต้องทำไปตลอดชีวิตเป็นวงจร ชีวิตและงานคือปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอดีตอย่างรวดเร็ว เกียรติยศเป็นอดีตที่ไม่ควรยึดมั่น ชีวิตอยู่เพื่ออนาคต
โดยอาศัยอดีตเป็น footprint จากประสบการณ์ที่จะทำให้งานก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ชีวิตจริงคือปัจจุบันซึ่งสั้น และอนาคตซึ่งยาว
.
งานที่ทำอาจต่อเนื่องมาจากอดีตหรืออาจเป็นงานใหม่ ควรเป็นงานที่ชอบหรือมีประสบการณ์ ต้องมีเป้าหมายชัดเจน มีความมุ่งมั่น ประเมินผล กำหนดอนาคตและแก้ปัญหา การดำเนินชีวิตเป็นเรื่องของคำถาม what when where why how เป็นการเรียนรู้ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่เด็ก เด็กเรียนรู้ด้วยการจับ คลำ แกะ เคาะ หยิบใส่ปากและขว้างทิ้ง เป็นพฤติกรรมของเด็กที่ต้องการเรียนรู้ ไม่มีอะไรพิเศษ what when where why how นั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่ how แต่ how กลายเป็น what ไปอีก เป็นการหมุนเวียนกับ what when where why how…. what when where why how ในรูปของวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและหลาย ๆ สิ่งในโลก ตั้งแต่อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในรูปธรรมจักรถึงสุริยจักรวาลและวัตถุ เช่น นาฬิกา ล้อรถหมุน กังหันซึ่งหมุนเป็นวงกลม การหมุนเป็นการพัฒนาซึ่งอาศัยพลังงาน วงปี (annual ring) ของต้นไม้เป็นวงกลมแสดงถึงการเจริญเติบโตซึ่งอาศัยพลังงาน รถยนต์ก็ต้องมีน้ำมันเป็นพลังงานให้หมุน ขาดน้ำมันรถยนต์ก็หยุด ชีวิตก็ต้องพัฒนาเพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปโดยมีเป้าหมาย มีความมุ่งมั่น ถ้าขาดเป้าหมายและไม่พัฒนา ชีวิตก็หยุดเช่นเดียวกับรถยนต์ที่ขาดน้ำมัน
.
งานที่ทำทุกชนิดทั้งงานใหม่และงานที่ทำอยู่แล้ว ต้องพิจารณาสถานภาพของสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบงานที่ทำ คำนึงถึงภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างละเอียดด้วยปัญญาซึ่งต้องแสวงหาในพุทธศาสนา ปัญญาประกอบด้วย
.
สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา
.
สุตมยปัญญาเกิดจากการได้ฟังมาก อ่านมาก
จินตมยปัญญาจากฟังแล้วคิดและจำให้เข้าใจ และ
ภาวนามยปัญญาจากการปฏิบัติ
.
ปัญญาเกิดจากการได้ฟัง ตั้งจิต พิจารณาและปฏิบัติ ในสมัยหนึ่งครูสอนเด็กให้รู้จัก สุ จิ ปุ ลิ ซึ่งหมายถึง ฟัง คิด ถาม เขียน เป็นการฝึกให้เกิดปัญญาตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นการสอนที่ดีมากและหายไปในปัจจุบัน
.
คำสอนของขงจื๊อ I hear I forget, I see I remember, I do I understand ฟังเฉย ๆ มักลืม เห็นแล้วจำได้แต่ถ้าได้ทำ ก็เข้าใจ ทั้งการสอนของครูและของขงจื๊อสื่อความหมายอย่างเดียวกันในพุทธศาสนา “การคบกับบัณฑิตเป็นมงคล” เป็นมงคลข้อสองในมงคลสูตร
.
การคบกับบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาทำให้เจริญปัญญา สมควรแก่การปฏิบัติและเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการสร้างปัญญา
.
การเริ่มต้นของงานทุกชนิด ต้องมีการทบทวน วิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งแสดงคุณภาพของงานและกำหนดงานที่ควรจะทำต่อไปในอนาคต งานที่ดีต้องมีนวภาพ เป็นงานใหม่ ไม่ซ้ำซ้อน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างกว้างขวาง นวภาพจึงมีความหมายกว้างแสดงถึงการพัฒนาและสามารถมองเห็นได้ด้วยปัญญา
.
สำหรับปรัชญานั้นหมายถึงปัญญาระดับสูงคือ ปัญญากับจินตนาการซึ่งมองไม่เห็นแต่คิดให้ลึกซึ้งลงไปอีก
.
จากปัจจุบันย้อนสู่อดีตและอนาคต จินตนาการคือการสร้างภาพให้เกิดความสร้างสรรค์จากการได้เรียนรู้ศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก่อน การมองสิ่งที่มองเห็นรอบรอบตัวเราคือ vision การศึกษาสิ่งที่เห็นทำให้เกิดปัญญา เมื่อรวมกับจินตนาการซึ่งเรามองไม่เห็น ทำให้ได้ปรัชญาซึ่งเป็นปัญญาในหลายมิติ จินตนาการย้อนยุคสู่อดีตทำให้ เข้าใจยุคต่าง ๆ ของโลกและสิ่งที่มีชีวิต เช่น ไดโนเสาร์ในยุค Mesozoic ทำให้เข้าใจวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลาน จินตนาการสู่อนาคตของโลกร้อนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง โลกร้อนมาพร้อมกับ carbon dioxide ที่เพิ่มขึ้น
ในน้ำทะเลเอื้อต่อการเจริญเติบโตของ plankton ทั้งมีพิษและไม่มีพิษซึ่งเป็นอาหารของกุ้งและปลาที่มนุษย์บริโภค มีอันตรายต่อหลายระบบของร่างกาย เป็นปรัชญาจากจินตนาการซึ่งเป็นไปได้ตามหลักวิทยาศาสตร์
.
ในสภาวะโลกร้อน สึนามิ แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งขึ้นและเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ ต้องมีการตระเตรียมความพร้อม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแมลงซึ่งกินอาหารมากขึ้นจากโลกร้อนอาจมีผลเกี่ยวกับการเกษตรและสุขภาพของมนุษย์ หิมะละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น นำมาซึ่งสัตว์ทะเลมีพิษ เช่น แมงกระพรุนกล่อง ในน่านน้ำไทยและอ่าวไทย น้ำท่วมนอกจากนำมาซึ่งโรคระบาดแล้วยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกมีผลต่อการเดินทางของปลาและนกซึ่งอาจส่งผลเกี่ยวกับการประมงและการนำโรคมาสู่คน
.
สำหรับงานเขียน จินตนาการสำคัญมาก มีผู้เล่าให้ผมฟังว่า หลวงวิจิตรวาทการ นักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีผู้ชื่นชมในการเขียนหนังสือของท่าน ท่านเขียนนวนิยายหลายเรื่อง เช่น ห้วงรัก-เหวลึก ดอกฟ้าจำปาศักดิ์และอื่น ๆ เป็นที่นิยมของนักอ่านนวนิยาย มีผู้ถามท่านถึงวิธีที่ทำให้แต่งหนังสือเก่ง ท่านบอกว่า “ท่านอ่านหนังสือมาก จำได้ดีและสามารถนำบางส่วนไปเขียนในหนังสือได้อย่างเหมาะสมและ
ที่สำคัญต้องใส่จินตนาการ อารมณ์และรสชาติ จึงจะทำให้หนังสือสนุกและน่าอ่าน”
.
เพราะฉะนั้น การเขียนหนังสือที่ดี ต้องใส่จินตนาการในรูปอรรถรสที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ การเขียนบทความวิชาการก็เช่นเดียวกัน แม้มีการทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าขาดจินตนาการ จินตนาการเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีความสำคัญมากสำหรับงานทุกอย่าง
.
ในด้านดนตรี Symphonie fantastique ของ Hector Berlioz คีตกวีชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่ชื่นชมของนักฟังดนตรีคลาสสิก เป็นตัวอย่างที่ดี Principle theme ซึ่งสื่อถึงความรักที่สุดซึ้ง เกิดจากจินตนาการของ Berlioz คำนึงถึงหญิงคนรัก เป็น theme ที่เด่น ไพเราะและอ้อยอิ่งอยู่ตลอดจน symphony จบ ไม่เพียงแต่คีตกวีเท่านั้น นักดนตรีก็สามารถแสดงจินตนาการได้โดยการเล่น cadenza สำหรับนักร้องต้องใส่อารมณ์ในเพลง ในปัจจุบันมีการใช้คำวิสัยทัศน์อย่างแพร่หลายเป็นการสื่อถึงปัญญา ต้องการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาก ซึ่งยากที่จะติดตาม ถ้าเปรียบกับปิรามิด อยู่ที่ฐานปิรามิดก็เห็นภูมิประเทศด้านเดียว ถ้าไต่ขึ้นไป จะเห็นภูมิประเทศ มากขึ้น ที่ยอดปิรามิดจะเห็นภูมิประเทศกว้างขวางรอบด้าน ในด้านความรู้ การประสานความรู้กับศาสตร์ที่ใกล้เคียง เปรียบเสมือนการไต่ตามสันของปิรามิด ทำให้ปีนสู่ยอดปิรามิดง่ายขึ้นและทำให้รู้ศาสตร์อื่น ๆ ด้วย ที่ยอดปิดรามิด ศาสตร์ทุกศาสตร์บรรจบกัน ถ้าไต่ถึงยอดปิรามิดก็เข้าใจศาสตร์ทุกชนิด
.
สมัยนี้เราเรียนศาสตร์ต่าง ๆ น้อย ถ้ากล่าวถึงละครจักร ๆ วงศ์ ๆ การศึกษากับพระเจ้าตาหรือการศึกษากับพระอาจารย์ที่ตักศิลา อาจารย์สอนจนเจนจบทุกวิชา รวมทั้งการรบและพิชัยสงคราม จบจากพระอาจารย์แล้วเก่งทุกอย่าง เป็นการศึกษาซึ่งกว้าง สำหรับในปัจจุบัน การศึกษาแคบลง มุ่งสู่สาขาวิชาเฉพาะทาง ขาดการปูพื้นฐาน ต้องอาศัยกลยุทธ์การไต่ปิรามิด ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีการศึกษา liberal arts ซึ่งเรียนศาสตร์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางรวมทั้งการหาประสบการณ์นอกหลักสูตร เป็นการปูพื้นฐานนำไปสู่วิชาเฉพาะ เป็นการย่นระยะทางสู่ยอดปิรามิด Nobel laureate หลายคนมีประวัติเป็น backpacker เดินเที่ยวถนนข้าวสารและสวนจตุจักรในประเทศไทยเพื่อสะสมความรู้และประสบการณ์ การประสานงานของศาสตร์เป็นการเดินทางสู่ยอดปิรามิด จึงไม่น่าแปลกใจที่ Albert Einstein ก็สนใจและเข้าใจพุทธศาสนา ถ้าขึ้นไป สูง ๆ จะพบกับศาสตร์อื่นมากขึ้น ศาสตร์ทุกแขนงบรรจบกันที่ยอดปิรามิด
.
ในฐานะที่เป็นครูในโรงเรียนแพทย์ ผมแนะนำศิษย์ในยุทธการไต่ยอดปิรามิดและดีใจที่มีศิษย์หลายคนกำลังไต่ยอดปิรามิดอยู่
.
การดำเนินงานในชีวิตย่อมประสบปัญหา ต้องแก้ปัญหาด้วยสมาธิและปัญญา สมเด็จพระญาณสังวร อดีตสมเด็จพระสังฆราช ทุกครั้งที่ท่านแสดงธรรม ท่านจะเริ่มต้นด้วยการกล่าว “ขอให้ตั้งใจฟัง ทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาในธรรม” ในพุทธศาสนา ไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา สมาธิทำให้เกิดปัญญา อย่างไรก็ดีจิตซึ่งตั้งสมาธิ มุ่งมั่นเกินไปก็อาจแก้ปัญหาไม่ได้ ต้องผ่อนคลายบ้าง “สมาธิคือผ่อนคลาย ผ่อนคลายคือสมาธิ” เป็นปรัชญาจีน ถ้ามุ่งมั่นมากไป บางทีไม่เกิดผล ต้องผ่อนคลายบ้าง
.
ในเรื่องสามก๊ก ขงเบ้งนั่งตกปลาผ่อนคลายอารมณ์เพื่อหากลยุทธ์การสงคราม จิตที่ตั้งอยู่ในสมาธินาน ๆ ต้องผ่อนคลายบ้าง เมื่อผ่อนคลายก็สามารถแก้ปัญหาได้
.
ผมเคยเขียนงานวิจัยเรื่องหนึ่งส่งไปวารสารต่างประเทศ Archives of Internal Medicine ได้รับจดหมายตอบจากบรรณาธิการ เป็นความเห็นของกรรมการ 2 คน คนหนึ่งบอกว่าดีแต่ยาวไป อีกคนบอกว่าดีแต่สั้นไป บรรณาธิการให้ผมปฏิบัติตามความเห็นของกรรมการทั้งสองเพื่อลงในวารสาร เป็นโจทย์ที่ยาก พยายามตั้งจิตเป็นสมาธิ ใคร่ครวญ
ก็ยังแก้โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ รู้สึกเครียด ผมรับประทานอาหารที่บ้าน รับประทานเสร็จ ก็นั่งผ่อนคลายอารมณ์ ดูโต๊ะอาหารซึ่งเต็มไปด้วยจานหลายแบบแต่ก็ดูมีระเบียบดี ทำให้คิดถึงบทความนั้น โต๊ะคือ table, table คือ ตาราง น่าจะสร้างตารางขึ้นและใส่ข้อมูลที่สมบูรณ์ในตารางให้เป็นระเบียบ น่าจะตอบปัญหายาวไป สั้นไปได้ จึงได้ปฏิบัติตามที่คิดและส่งบทความกลับไป บรรณาธิการได้ตอบรับด้วยดี
.
จิตอยู่ในสมาธิมากไป คิดไม่ออก จิตผ่อนคลายแล้วคิดออกการผ่อนคลายอารมณ์ของจิตที่เป็นสมาธิมาก่อนสามารถแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่จิตผ่อนคลายอย่างเดียว เป็นข้อคิดของขงจื๊อซึ่งนำมาใช้ในกรณีของผม “ผ่อนคลายคือสมาธิ สมาธิคือผ่อนคลาย” “เล็กคือใหญ่ ใหญ่คือเล็ก” นึกถึงตุ๊กตา Russia ที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ทุกตัวเหมือนกัน ถ้าเข้าใจตัวเล็กก็เข้าใจตัวใหญ่ เข้าใจตัวใหญ่ก็เข้าใจ ตัวเล็ก เพราะล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน .
.
เรื่องนี้นำสู่ดนตรีคลาสสิก Tchaikovsky overture 1812 ประพันธ์เพลงโดย Peter Ilyich Tchaikovsky คีตกวีที่มีชื่อเสียงของรัสเซีย Overture นี้แสดงถึง Napoleon พ่ายแพ้ที่ Moscow Napoleon นำทหารชั้นนำ 450,000 คน เดินทัพสู่ Moscow เผชิญกับ rickettsial disease ที่ Poland มาถึง Moscow อย่างเหนื่อยอ่อน พระเจ้า Tsar Alexander I เปิดประตูเมือง อพยพพลเมืองและขนย้ายเสบียงอาหารออกไปหมด กองทัพ Napoleon เข้า Moscow โดยง่ายแต่เป็นเมืองร้าง ไม่มีเสบียงอาหาร พระเจ้า Tsar สั่งจุดไฟเผา Moscow กองทัพ Napoleon เหนื่อยล้าและขาดอาหาร เผชิญกับไฟ สูญเสียทหารกับการรบในกองเพลิงจำนวนมาก จากทหาร 450,000 คนเหลือ 27,000 คน กลับสู่ฝรั่งเศส เป็นความพ่ายแพ้ของ Napoleon ครั้งแรกที่ Moscow เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของ Tsar Alexander I และเป็นที่มาของ Tchaikovsky Overture 1812 ซึ่ง Tchaikovsky ประพันธ์ขึ้นเพื่อสดุดีชัยชนะของรัสเซีย Overture จบลงด้วยเสียงระฆังและทำนอง God save the Tsar
.
เปรียบเทียบได้กับ cell ซึ่งเป็นสิ่งที่เล็ก ต่อสู้กับจุลินทรีย์ด้วยกลไกของ cell ซึ่งเปิดช่องให้แร่ธาตุและสารอาหารออกจาก cell หมด จุลินทรีย์ที่เข้ามาใน cell ขาดสารอาหารและถูกฆ่าตายใน cell ด้วยกลไกจุดความร้อน (pyroptosis) ของการอักเสบของ cell การพ่ายแพ้ของ Napoleon กับการที่จุลินทรีย์ตายจาก pyroptosis เป็นกลไกแบบเดียวกัน Tsar Alexander I ใช้กลยุทธ์การสงครามแบบเดียวกับ cell ใช้กับจุลินทรีย์ คือใช้ความร้อนของไฟ “ใหญ่คือเล็ก เล็กคือใหญ่”
.
การบริหารองค์กรก็ไม่แตกต่างกับการบริหารของ cell ของร่างกาย cell มีฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ การติดต่อ การบริหาร การตรวจสอบ กลไก feedback และ feedforward เหมือนองค์กร ถ้าเข้าใจกลไกของ cell
ที่เป็นสิ่งเล็ก ก็เข้าใจกลไกของการบริหารที่เป็นสิ่งใหญ่และในทางกลับกัน ถ้าต้องการทราบกลไกใน cell ก็นึกถึงกลไกของการบริหาร
.
การสัมฤทธิผลในงานอาศัยอิทธิบาท 4 อิทธิบาท 4 ในพุทธศาสนาเป็น 4 ปัจจัยของการพัฒนาชีวิตในวงจรที่ทำให้งานสำเร็จ ผมนิยมใช้ภาษาอังกฤษเพราะเป็นคำสั้น ๆ แต่สื่อความหมายได้ดี ไม่ต้องอธิบายมากหรือ
ต้องใช้คุณศัพท์ประกอบเพื่ออธิบาย ศัพท์ในภาษาอังกฤษซึ่งสั้นสามารถนำไปใช้อธิบายพุทธศาสนาให้ชาวต่างประเทศและสื่อความหมายได้ถูกต้อง
.
ฉันทะคือความชอบอย่างสุดซึ้งคือ passion ในภาษาอังกฤษ สื่อความหมายได้ดี
วิริยะเป็นความเพียรขั้นสูงหรือ perseverance เป็นความเพียรเช่นพระมหาชนกว่ายน้ำในมหาสมุทรในพระราชนิพนธ์
จิตตะหมายถึงจิตจดจ่ออยู่เสมอคือ thoughtfulness
วิมังสาคือ การใคร่ครวญหรือ reasoning
.
ศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้ แสวงหาได้จากหนังสือของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
.
งานทุกงานสำเร็จได้จาก 4 ปัจจัยนี้ การพัฒนาชีวิตในวงจร อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค…ทุกข์… ร่วมกับการเจริญอิทธิบาท 4 ทำให้ชีวิตดำเนินไปเรื่อย ๆ ในลักษณะวงกลม ทำให้มีชีวิตที่ยืนยาว
.
งานต่าง ๆ ที่ทำต้องมีการสื่อสาร การสื่อสารสำคัญมากสำหรับงานทุกชนิด ต้องมีการสื่อสารให้ทราบว่า กำลังทำอะไร ต้องประชาสัมพันธ์ให้ได้ยิน ได้เห็น สามารถชักชวนให้เกิดความสนใจและเผยแพร่ งานทุกอย่างต้อง “visible, audible, communicable, inspiring” ในด้านวิทยาศาสตร์คือ “Work, finish, publish” โดย Michael Faraday การตีพิมพ์ผลงานเป็นวิธีหนึ่งของการสื่อสาร การสื่อสารเป็นภารกิจที่สำคัญมากสำหรับทุกหน่วยงานจนถึงระดับประเทศและระดับโลก
.
ผมได้สนทนากับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (พระเทพวิทยาคม) ท่านได้รับเชิญให้เปิดโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ที่บุรีรัมย์ ผู้อำนวยการให้ผมไปนั่งคุยเป็นเพื่อนท่าน ท่านถามว่าผมเกิดปีไหน ปรากฏว่าผมเกิดปีเดียวกับท่าน ท่านถามว่ารู้ไหมการทำบุญอะไรได้ผลบุญมากที่สุด ผมไม่ทราบ
ท่านบอกว่า การสร้างสะพานได้กุศลมากที่สุด ท่านไม่ได้ให้เหตุผล เป็นกระทู้ธรรมที่ทำให้ผมต้องนำไปคิด การสร้างสะพานข้ามคลองทำให้คนสองฟากคลองติดต่อกัน การติดต่อกันทำให้รู้จักกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น เป็นการผูกมิตร ทำให้เกิดความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและมีการแบ่งปันซึ่งกันและกัน
.
สิ่งที่ได้จากหลวงพ่อคูณ คือ ชีวิตต้องมีการติดต่อสื่อสารเพื่อความเข้าใจ ทำให้เกิดความร่วมมือและแบ่งปันกันและกันซึ่งเป็นรากฐานของความสุข
ในสังคม ประเทศและโลก สอดคล้องกับการมีชีวิตในชีววิทยา สิ่งที่มีชีวิตมีชีวิตอยู่ได้ 3 วิธีคือ
.
Parasitism เป็นการเอาเปรียบ
Commensalism คือ ต่างคนต่างอยู่ และ
Symbiosis คือช่วยเหลือกันและกัน
.
Symbiosis ดีที่สุด การเฉลี่ยความสุขเป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุด “Living is sharing and understanding” นำมาซึ่งความสุขของหน่วยงาน สังคม ประเทศและโลก
.
#โดยสรุป ชีวิตต้องพัฒนาสู่อนาคตด้วยเป้าหมายที่แน่นอน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยสติปัญญา จินตนาการ ความมุ่งมั่นและระเบียบวินัย การพัฒนาต้องดำเนินไปตลอดชีวิตบนรากฐานของสุขภาพที่ดีและด้วย
จังหวะที่ถูกต้อง
.
-----------------------------------
*30 ตุลาคม 2563 การประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่

ถนน สาธารณสุข 3
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

66025901886

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แพทยสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แพทยสภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด