ไทยคู่ฟ้า

ไทยคู่ฟ้า ช่องทางสื่อสารรัฐบาลไทย สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมถึงแนวความคิดของรัฐบาล ความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุข และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน

เปิดเหมือนปกติ

บูรณาการ 12 กระทรวง ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง.นายกฯ ร่วมเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)“โครงการบ...
03/03/2021

บูรณาการ 12 กระทรวง ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
.
นายกฯ ร่วมเป็นประธานสักขีพยาน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
“โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน”
ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน
ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเร่งด่วนของรัฐบาล
.
โดยสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฯ นี้
คือ ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบาง
อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็ก ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เพื่อวิเคราะห์และประเมินข้อมูลรายครัวเรือน
รวมถึงวางแผนการให้ความช่วยเหลือ
ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
และการบริการของภาครัฐได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม
.
โดยเชื่อมโยงการทำงานระดับพื้นที่ด้วยกลไกสหวิชาชีพ
ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
1 คน ที่จะรับผิดชอบ 10 ครอบครัว
ติดตามครอบครัวกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง
โดยบันทึกข้อตกลงฯ มีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี
ตั้งแต่ปี 2564 – 2568
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/39575

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

เพิ่ม 6 พันล้านบาท…จัดหาวัคซีนโควิด-19 อีก 35 ล้านโดส.การจัดหา - ซื้อวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม...
03/03/2021

เพิ่ม 6 พันล้านบาท…จัดหาวัคซีนโควิด-19 อีก 35 ล้านโดส
.
การจัดหา - ซื้อวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ครม. จึงอนุมัติงบประมาณกว่า 6 พันล้านบาท
สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนโควิด-19
กับบริษัท AstraZeneca ในการจัดหา
วัคซีนเพิ่มอีก 35 ล้านโดส
.
โดยเป็นการดำเนินงานตามคำแนะนำ
ของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
มีระยะเวลาการดำเนินงาน
ในช่วงเดือน มิ.ย.- ธ.ค. 2564 นี้
.
นอกจากจะครอบคลุมคนไทยแล้ว
ยังครอบคลุมไปถึงทุกคนที่อาศัยอยู่
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ขององค์การอนามัยโลกที่ว่า
“จะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนปลอดภัย”
.
สำหรับแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 แบ่งเป็น ดังนี้
- ระยะที่ 1 เดือน มี.ค. – พ.ค. 2564
จำนวน 2 ล้านโดส ใน 18 จังหวัด
- ระยะที่ 2 เดือน มิ.ย. – ธ.ค. 2564
จำนวน 61 ล้านโดสในทุกจังหวัด
รวมจำนวนวัคซีนที่ให้กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนทั้งสิ้น 63 ล้านโดส

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

“เราชนะ” ฮอตฮิต ยอดใช้สิทธิ 29.9 ล้านคน เงินสะพัด 6.9 หมื่นล้าน.อัปเดต ความคืบหน้าการใช้สิทธิวงเงินโครงการ “เราชนะ” ที่ป...
03/03/2021

“เราชนะ” ฮอตฮิต ยอดใช้สิทธิ 29.9 ล้านคน เงินสะพัด 6.9 หมื่นล้าน
.
อัปเดต ความคืบหน้าการใช้สิทธิวงเงิน
โครงการ “เราชนะ”
ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า 29,900,000 คน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
.
1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 13,700,000 คน
ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นมา
มียอดใช้จ่ายรวม 33,084 ล้านบาท
.
2. กลุ่มผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง (โครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง)
และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง
มีจำนวนมากกว่า 16,200,000 คน
มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นมา
มียอดใช้จ่ายรวม 35,939 ล้านบาท
.
เมื่อรวมทั้ง 2 กลุ่มแล้ว พบว่า มีการจับจ่ายใช้สอย
ผ่านผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ
มากกว่า 1,100,000 กิจการ
มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 69,023 ล้านบาท
.
โดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา ตามลำดับ
.
สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์โฟนที่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1,900,000 คน
และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 5 มี.ค. 64 นี้

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

#ไทยคู่ฟ้า ติดตามข้อมูลประกอบการแถลงของ ศบค. ประจำวันพุธที่ 3 มี.ค. 64 ได้ที่ https://media.thaigov.go.th/uploads/public...
03/03/2021

#ไทยคู่ฟ้า ติดตามข้อมูลประกอบการแถลงของ ศบค. ประจำวันพุธที่ 3 มี.ค. 64 ได้ที่https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/030364.pdf

🗓 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 35 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,108 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 25,483 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 84 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

03/03/2021

[LIVE] นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังพิธีลงนาม MOU โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

ประวัติศาสตร์ บรรจุ “มวยไทย” แข่งใน “ยูโรเปียนเกมส์ 2023” .สุดฮือฮา เมื่อ “มวยไทย” กีฬาประจำชาติไทย ถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่...
02/03/2021

ประวัติศาสตร์ บรรจุ “มวยไทย” แข่งใน “ยูโรเปียนเกมส์ 2023”
.
สุดฮือฮา เมื่อ “มวยไทย” กีฬาประจำชาติไทย
ถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาของมหกรรมกีฬา
“ยูโรเปียนเกมส์ 2023” ที่ประเทศโปแลนด์
นับเป็นครั้งแรกที่มวยไทยถูกบรรจุเข้าไปในมหกรรมนี้
.
เรื่องนี้ ได้รับการยืนยันจาก
สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA)
ในฐานผู้กำกับดูแลเรื่องกีฬามวยไทย
ที่อนุญาติให้นักกีฬาสามารถเข้าแข่งขันได้
.
เปิดเผยว่า คณะกรรมการโอลิมปิกยุโรป (อีโอซี)
ได้บรรจุชนิดกีฬาที่ไม่มีจัดแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์เพิ่มเติม
เพื่อเปิดเวที และสร้างโอกาส รวมทั้งประสบการณ์ให้นักกีฬา
ได้แสดงความสามารถในชนิดกีฬาต่าง ๆ ให้ทั่วโลกได้เห็น
.
โดย มวยไทย ถือเป็นกีฬาที่เติบโตเร็วในทวีปยุโรป
ทั้งกลุ่มของนักกีฬาและผู้ชมที่เพิ่มขึ้นทุกปี
ซี่งการแข่งขันครั้งนี้ จะมีชิงเหรียญทองประกอบด้วย
ประเภทชาย 7 รุ่น ประเภทหญิง 7 รุ่น และประเภททีมผสม
.
สำหรับการแข่งขัน “ยูโรเปียนเกมส์ 2023” นั้น
เป็นมหกรรมกีฬาระหว่างประเทศในทวีปยุโรป
ที่จัดต่อเนื่องทุก 4 ปี ซึ่งดำเนินการแข่งขันมาแล้ว 2 ครั้ง
โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 25 มิ.ย. 2023
ที่ เมืองคราคอฟ ประเทศโปแลนด์ โดยมี 50 ชาติในยุโรปเข้าร่วมแข่งขัน
.
ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะทำให้คนทั่วโลก
ได้รู้จักมวยไทยมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ชวน SMEs ขึ้นบัญชี เพิ่มโอกาสได้งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.โอกาสทองมาแล้ว สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจตลาดการจัดซื้อจัดจ...
02/03/2021

ชวน SMEs ขึ้นบัญชี เพิ่มโอกาสได้งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
.
โอกาสทองมาแล้ว สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
ที่สนใจตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท/ปี
.
ล่าสุด รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
ต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของ SMEs
ที่ขึ้นบัญชีไว้กับ สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 30% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
.
และหาก SMEs ร่วมจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding
จะได้แต้มต่อถึง 10% ในการแข่งราคา
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้
.
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ
ทั้งนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน
ขึ้นบัญชีผ่านเว็บไซต์ www.thaismegp.com
สร้างโอกาสในการคว้างานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @smeconnext
หรือโทร. 02-298-3188, 02-298-3021 ถึง 2

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

02/03/2021
ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

ตอนนี้ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แล้ว มีการกระจายวัคซีนไปใน 13 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก่อน เพื่อฉีดให้กับหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานแนวหน้า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามแผนฉีดวัคซีนของเราครับ

เดือนนี้ และเดือนต่อๆ ไปเราจะได้วัคซีนเข้ามาทุกเดือน จนถึงสิ้นปีรวม 63 ล้านโด้สกระจายไปได้ทั่วประเทศ และฉีดได้ครอบคลุมมากขึ้น

ผมได้รับรายงานว่า ทุกคนที่ฉีดไปแล้ว สบายดีครับ ยังไม่มีใครแพ้หรือมีผลข้างเคียง

นอกจาก 63 ล้านโด้สที่จองซื้อไปแล้วและกำลังทยอยมา เรากำลังหาวัคซีนมาเพิ่ม เพื่อฉีดให้ได้ทุกคน หรือครอบคลุมให้ได้มากที่สุด อาจจะเป็นวัคซีนตัวเดียวกันหรือวัคซีนใหม่ที่ผ่านการรับรองแล้ว เราดูทุกตัวโดยพิจารณาความเหมาะสมทุกๆ ด้าน

วัคซีนที่เราฉีดกันอยู่ตอนนี้คือ ซิโนแวค จากจีน ซึ่งหลายๆ ประเทศก็ได้ฉีดไปแล้วเช่นกัน วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่ยังไม่มีผลการทดลองที่มากพอในกลุ่มคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เราจึงได้รับคำแนะนำว่า อย่าเพิ่งฉีดให้คนที่มีอายุเกิน 60 ปี รอผลการทดลองอีกสักหน่อย ซึ่งไม่ใช่เรื่องปลอดภัยหรือไม่นะครับ วัคซีนทุกตัวที่ใช้ได้รับการรับรองความปลอดภัย และรับรองว่าได้ผลครับ

ท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกหลายท่าน ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว ส่วนผมนั้น คุณหมอแนะนำให้ฉีดวัควีนของแอสตร้า เซเนก้า ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ แต่แอสตร้า เซเนก้าที่เราได้มา 1.1 แสนโด้สยังอยู่ในขั้นตอนรอเอกสารจากผู้ผลิต ก็ต้องรอก่อน ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานก็จะเรียบร้อย ผมจะไปฉีดก่อนก็ไม่ได้นะครับ ทั้งคนสั่งให้ฉีด และคนฉีดให้ก็จะผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ที่เราทำควบคู่กันไป ผมได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ทำการศึกษาและประสานงานเรื่อง การรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อใช้ประกอบการเดินทางระหว่างประเทศอยู่

เรื่องนี้ ในระดับนานาชาติ ก็ยังไม่มีข้อยุติอย่างเป็นทางการนะครับ มีทั้งที่อยากให้มีและที่ท้วงติงว่าเร็วเกินไป ขอให้รอดูอีกสักระยะว่า วัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากน้อยแค่ไหน คนในประเทศเดียวกันเองก็ยังเห็นไม่ตรงกัน ผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวก็อยากให้มีการรับรองเร็วๆ แต่ยังมีอีกมากที่ยังไม่แน่ใจ

อย่างไรก็ดี ผมได้สั่งการไปแล้ว ให้ลงมือศึกษา เตรียมพร้อมไว้ แต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องไปพร้อมกับประเทศอื่นๆด้วย

สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว จะมีใบรับรองการฉีดวัคซีนให้ คงเหมือนกับใบรับรองการฉีดวัคซีนเวลาไปต่างประเทศ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้กัน ยกเว้นคนที่จะไปทำงาน หรือไปเรียนต่อ หรือไปประเทศที่เขากำหนดว่า ต้องมีใบรับรองว่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฉพาะบางโรค เรื่องนี้ทำกันมาแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่

สุดท้าย ผมขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า แม้เราจะดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว แต่เราก็ต้องไม่ละเลยที่จะป้องกันตัวเอง ที่ผ่านมาเราก็ประสบความสำเร็จด้วยดี หน้ากากอนามัยยังเป็นอุปกรณ์สำคัญ อย่าลืมเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นดูแลให้ตัวเองปลอดภัยอยู่เสมอเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ขอบคุณครับ

02/03/2021
[LIVE] คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

[LIVE] คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

#ไทยคู่ฟ้า ติดตามข้อมูลประกอบการแถลงของ ศบค. ประจำวันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 ได้ที่ https://media.thaigov.go.th/uploads/pub...
02/03/2021

#ไทยคู่ฟ้า ติดตามข้อมูลประกอบการแถลงของ ศบค. ประจำวันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 ได้ที่https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/020364.pdf

🗓 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 42 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,073 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 25,420 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 84 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

เปิดช่องช่วยลูกหนี้...บัตรเครดิต - สินเชื่อ.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของประชาชน เนื่อ...
02/03/2021

เปิดช่องช่วยลูกหนี้...บัตรเครดิต - สินเชื่อ
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของประชาชน
เนื่องจากทำให้รายได้ที่เคยได้รับลดลง
แต่ภาระหนี้ยังคงเท่าเดิม
.
โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้
“บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล”
จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของกรมบังคับคดี
ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ให้บริการบัตรเครดิต
และสินเชื่อ 22 แห่ง
.
มหกรรมดังกล่าวจะมีข้อเสนอผ่อนปรน สำหรับลูกหนี้ 3 กลุ่ม
1.กลุ่มลูกหนี้ NPL ที่มีคำพิพากษา
และเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว
2.ลูกหนี้ NPLที่ยังไม่ถูกฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องแล้ว
3.กลุ่มที่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว ค้างชำระเกิน 3 เดือน
.
ประชาชนที่มีปัญหาด้านการชำระหนี้
สามารถเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ฯ
โดยลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 14 เม.ย. 64
.
ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรม
กรมบังคับคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย
และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
หรือคลิกดูรายละเอียดได้ที่
https://www.1213.or.th/th/Pages/debtMediation.aspx
.
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1213

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

เปิดสถิติ คนไทยใช้บริการจัดหางานกับหน่วยงานรัฐพุ่ง 50% .การให้บริการจัดหางานถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมก...
02/03/2021

เปิดสถิติ คนไทยใช้บริการจัดหางานกับหน่วยงานรัฐพุ่ง 50%
.
การให้บริการจัดหางาน
ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาล
เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนที่ต้องการหางานทำ
หรือต้องการเปลี่ยนงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม
นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์รับคนเข้าทำงาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมการจัดหางาน
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
.
โดยมีช่องทางการให้บริการหลากหลาย ทั้งระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ www.ไทยมีงานทำ .com
รวมถึงการให้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10
.
ล่าสุด กระทรวงแรงงาน เปิดเผยสถิติการใช้บริการจัดหางาน
ในช่วง ต.ค. 63 – ม.ค. 64 พบว่า
มีผู้ใช้บริการจัดหางาน ณ สำนักงานฯ และผ่านเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
.
• มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 67,017 คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 56
• นายจ้าง/สถานประกอบการ ประกาศตำแหน่งงานว่าง 111,451 อัตรา
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 26
• มีผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 107,492 คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33
.
โดยในเดือนม.ค. 64 ที่ผ่านมา
มีผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 22,887 คน
.
ถือเป็นอีกเรื่องดี ๆ ที่นอกจากนายจ้าง
จะได้คนทำงานที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการแล้ว
ผู้สมัครงานยังมีโอกาสได้งานที่เร็วขึ้น
ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกด้วย

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

คนเดียวก็เที่ยวได้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสไตล์คนโสด.คนโสดไม่ควรพลาดกับกิจกรรม "เส้นทางคนโสด" กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ...
01/03/2021

คนเดียวก็เที่ยวได้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสไตล์คนโสด
.
คนโสดไม่ควรพลาดกับกิจกรรม "เส้นทางคนโสด"
กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
เน้นพบปะมิตรภาพใหม่ ๆ และพบประสบการณ์ดี ๆ
จากการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก
.
เส้นทางต่อไป โสดสายชิลล์ Secret Rooftop
กลางทะเลพัทยา ล่องเรือดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตก
กลางทะเลพัทยา ณ แหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 𝟲 มี.ค. 64 นี้
.
ทริปนี้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมทริป
โดยจัดกิจกรรมแบบ Social Distancing
ร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ แบบจัดเต็ม
พร้อมเพลิดเพลินไปกับศิลปิน ที่จะมาเซอร์ไพร์สในงาน
งานนี้ไม่มีคำว่าเหงากลับไปแน่นอน
.
ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
เว็บไซต์ https://www.sneaksdeal.com/voucherdetail/1195

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
01/03/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🩺 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำ ประชาชนทุกคนที่ต้องการจะฉีดวัคซีนโควิด-19
จะได้รับวัคซีน โดยไม่คิดมูลค่า เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หากพบการแอบอ้าง แจ้งตำรวจหรือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ฉีดวัคซีนวันแรก...ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง.ผ่านมาแล้ว 1 วันกับการฉีดวัคซีนซิโนแวคที่สถาบันบําราศนราดูร ซึ่งมีจำนวนผู้ได้รั...
01/03/2021

ฉีดวัคซีนวันแรก...ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง
.
ผ่านมาแล้ว 1 วันกับการฉีดวัคซีนซิโนแวค
ที่สถาบันบําราศนราดูร ซึ่งมีจำนวน
ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 95 คน และ
ที่ รพ.สมุทรสาคร 159 คน
ซึ่งทั้งหมดนั้น ยังไม่มีรายงาน
ผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังจากได้รับวัคซีน
.
สำหรับการกระจายวัคซีน ขณะนี้
ได้ส่งไปยังโรงพยาบาลใน 11 จังหวัดแล้ว
จำนวน 110,000 โดส
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 64)
.
แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ
จะมีแนวโน้มดีขึ้น และเริ่มดำเนินการ
ฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม แต่ประชาชน
ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่าง
.
โดยการฉีดวัคซีนเป็นการให้บริการ
ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล หากมีบุคคลใดเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
กับประชาชน ขอให้แจ้งได้ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดครับ

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

#ไทยคู่ฟ้า ติดตามข้อมูลประกอบการแถลงของ ศบค. ประจำวันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64 ได้ที่ https://media.thaigov.go.th/uploads/pub...
01/03/2021

#ไทยคู่ฟ้า ติดตามข้อมูลประกอบการแถลงของ ศบค. ประจำวันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64 ได้ที่https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/010364.pdf

🗓 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 80 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,031 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 25,324 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 83 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

01/03/2021
ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

[Live] การแถลงข่าว
จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค.
ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

รับฟังเสียงการแถลง
ได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
F.M. 92.5 MHz. และ A.M. 891 KHz.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

01/03/2021
[LIVE] แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564

[LIVE] แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

01/03/2021
นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์

[LIVE] นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

เตือน! "พายุฤดูร้อน" 1 – 4 มี.ค. 64.แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับวันที่ 1 – 4 มี.ค. นี้ โปรดระวัง!พายุฤดูร้อน ในลักษณะพายุ...
01/03/2021

เตือน! "พายุฤดูร้อน" 1 – 4 มี.ค. 64
.
แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับ
วันที่ 1 – 4 มี.ค. นี้ โปรดระวัง!
พายุฤดูร้อน ในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตก รวมถึงฟ้าผ่า
.
โดยภาคอีสานและภาคตะวันออก
จะมีผลกระทบในวันที่ 1 – 3 มี.ค.
ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
จะได้รับผลกระทบในวันที่ 2 – 4 มี.ค.
.
ขอให้ประชาชนระวังอันตราย
จากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
.
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th
หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ โทร.1182

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ไฟเขียว! ร่างกฎหมายตรวจสอบการใช้เงิน - ภาษี เอ็นจีโอ.ปัจจุบันในประเทศไทยมีการจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ...
01/03/2021

ไฟเขียว! ร่างกฎหมายตรวจสอบการใช้เงิน - ภาษี เอ็นจีโอ
.
ปัจจุบันในประเทศไทยมีการจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้
หรือกำไรมาแบ่งปันกัน (NGO) เป็นจำนวนมาก
ซึ่งมีการจดทะเบียนถูกต้องเพียง 87 องค์กร
ทำให้การกำกับดูแลของรัฐไม่ทั่วถึง
และมีหลายองค์กรที่อ้างว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้
แต่ไม่ได้ทำตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
เพื่อสาธารณะประโยชน์ และมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น
.
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศอย่างแท้จริง
ครม. ได้เห็นชอบให้มีกฎหมายกลางเพื่อกำกับดูแล
และกำหนดให้องค์กร NGO ต้องดำเนินการ ดังนี้
.
1. จดแจ้งการเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ฯ กับกรมการปกครอง
2. เปิดเผยแหล่งที่มาและจำนวนของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ดำเนินกิจกรรมในแต่ละปี และต้องยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกปี
3. เสนอรายงานการสอบบัญชี ต่อผู้รับจดแจ้งภายใน 60 วัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ผู้รับจดแจ้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ
4. กำหนดให้องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ฯ จะรับเงิน
หรือทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในไทย
มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมในไทยได้เฉพาะกิจกรรม
ที่กฎหมายกำหนด
.
ร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและกำกับดูแล
องค์กรไม่แสวงหารายได้ฯ ให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนาประเทศ
และสาธารณะประโยชน์ แต่ไม่ใช่การจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ขององค์กรแต่อย่างใด

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
👍TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ที่อยู่

ทำเนียบรัฐบาล
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ไทยคู่ฟ้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด