ธพ.พลังงานมั่นคง ดำรงคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ฉับไวบริการ

ธพ.พลังงานมั่นคง ดำรงคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ฉับไวบริการ Department of Energy Business กรมธุรกิจพลังงานเป็นส่วนราชการที่เกิดขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงพลังงานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 99ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 และเล่มที่ 119 ตอนที่ 102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยมีภารกิจหลักในการควบคุม กำกับ ดูแลการจัดหาจัดเก็บ ขนส่ง บรรจุ จำหน่าย ใช้และการประกอบธุรกิจด้านการพลังงานทุกประเภทให้มีปริมาณคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

28/11/2017
ไขข้อข้องใจ ราคาแก๊สLPG (หุงต้ม)

DOEB. News Update. ✌🏼

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ให้สัมภาษณ์ในรายการตลาดช่อง5 ออกอากาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 60

22/11/2017
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน มอบนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

Doeb. News update. ✌🏼

โครงการมอบนโยบายของผู้บริหารและแนวทางการปฏิบัติราชการกรมธุรกิจพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

Doeb. News update. ✌🏼
21/11/2017

Doeb. News update. ✌🏼

โครงการ มอบนโยบายของผู้บริหารและแนวทางการปฏิบัติราชการ กรมธุรกิจพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Doeb. News update. ✌🏼
21/11/2017

Doeb. News update. ✌🏼

ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2561 (น้ำมัน & LPG & NGV) ยื่นตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 - 3 มกราคม 2561

Doeb. News update. ✌🏼
21/11/2017

Doeb. News update. ✌🏼

โครงการสัมมนาแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ(MR) และแนวปฏิบัติสำหรับนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ(MR) และแนวปฏิบัติสำหรับนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โดย นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กล่าวรายงาน
ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 เจ้าของโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อม(ER) จากกรมธุรกิจพลังงานก่อนจึงจะเริ่มโครงการก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อได้ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องจัดทำโดยนิติบุคคลผู้ได้รับใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานจากกรมธุรกิจพลังงาน
วัตถุประสงค์ เพี่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญ และแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ (MR) และแนวปฏิบัติสำหรับนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีความรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดอันจะเกิดขึ้นได้
อนึ่ง ทางกรมธุรกิจพลังงานได้จัดโครงการ ER คลินิกขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับให้คำปรึกษา ถาม-ตอบ ปัญหาในการจัดทำรายงาน
โครงการสัมมนาดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 70 คน
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
#โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น

Doeb. News update. ✌🏼
21/11/2017

Doeb. News update. ✌🏼

กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2560
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๓ ก ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/103/33.PDF

[DOEB] News update. ✌🏼
21/11/2017

[DOEB] News update. ✌🏼

Doeb. News update. ✌🏼
13/10/2017
"ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา"กรมธุรกิจพลังงานเตือนผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน,LPG,NGV

Doeb. News update. ✌🏼

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานลั่นสำนวน “ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา “ หลัง ผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ปั๊มเอ็นจีวี ส่วนใหญ่ยังไม่ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามกฏหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่งและการให้บริการกับผู้บริโภค ระบุโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้ง...

Doeb. News update. ✌🏼
12/10/2017

Doeb. News update. ✌🏼

แถลงข่าวกรมธุรกิจพลังงาน ตุลาคม 2560
++ สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม –กันยายน)
++ กรมธุรกิจพลังงาน แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2561 นี้

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม – กันยายน) เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยกลุ่มน้ำมันเบนซิน เพิ่มขึ้น 3.9% และกลุ่มดีเซล เพิ่มขึ้น 3.0% ในขณะที่ LPG เพิ่มขึ้น 2.4% และ NGV ลดลง 12.4%
การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเฉลี่ย อยู่ที่ 30.01 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 3.9% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันกลุ่มเบนซินเกือบทุกชนิดยกเว้นน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 91 โดยน้ำมันเบนซินมีการใช้ลดลงเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1.25 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลง 6.7% และแก๊สโซฮอล์ 91 มีการใช้ลดลงเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 10.73 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลง 4.3% สำหรับภาพรวมการใช้น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉลี่ยอยู่ที่ 28.76 ล้านลิตร/วัน คิดเป็น 4.4% โดยแก๊สโซฮอล์อี 85 มีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุด อยู่ที่ 1.04 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 20.9% เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์ผลิตใหม่ที่รองรับแก๊สโซฮอล์อี 85 เข้าสู่ท้องตลาดมากขึ้น รองลงมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 95 มีปริมาณการใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยอยู่ที่ 11.83 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 10.5% เนื่องมาจากราคาขายปลีกที่ปรับตัวใกล้เคียงกันกับแก๊สโซฮอล์ 91 ทำให้ประชาชนเลือกใช้น้ำมันชนิดที่มีค่าออกเทนสูงกว่า ในขณะเดียวกันแก๊สโซฮอล์อี 20 มีการใช้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 5.16 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 8.4%
การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี7) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 62.14 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 2.5% ถึงแม้ว่าราคาขายปลีกจะปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2559 แต่ปริมาณการใช้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงมีปริมาณเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (อ้างอิงข้อมูลกรมการขนส่งทางบก สิ้นเดือน ก.ค. 2560)
การใช้ LPG เฉลี่ยต่อวันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 16.66 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 2.4% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของการใช้ทุกภาคยกเว้นภาคขนส่ง ที่มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 ล้าน กก./วัน คิดเป็นอัตราลดลง 9.6% สำหรับการใช้ในภาคอื่นๆ มีอัตราการใช้เพิ่มขึ้น โดยภาคปิโตรเคมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นสูงที่สุดอยู่ที่ 5.38 ล้าน กก./วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 11.6% รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.76 ล้าน กก./วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 6.0% และภาคครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.85 ล้าน กก./วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 2.1%
การใช้ NGV ช่วง9 เดือนแรกของปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 6.84 ล้าน กก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 12.4% โดยการใช้ NGV ลดลงเนื่องจากเป็นผลต่อเนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี 2559 ทำให้ประชาชนและรถบรรทุกสินค้าหันไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมา และส่งผลให้มีสถานีบริการ NGV ทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
สำหรับการนำเข้าส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 มีปริมาณนำเข้ารวมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการนำเข้านำมันดิบเฉลี่ย 9 เดือน อยู่ที่ 919 พันบาร์เรล/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 8.8% โดยมีมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบคิดเป็น 51,522 ล้านบาท/เดือน สำหรับน้ำมันสำเร็จรูปมีปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 69 พันบาร์เรล/วัน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 6.2% และมีมูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ 4,297 ล้านบาท/เดือน มีการนำเข้าน้ำมันอากาศยาน และLPG เพิ่มขึ้น โดยการนำเข้า LPG มีปริมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 52 ล้าน กก./เดือน เนื่องจากช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 2560 มีโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซที่หยุดซ่อมบำรุงจึงกระทบต่อ LPG
สำหรับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป เฉลี่ยอยู่ที่ 182 พันบาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 11.0% คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 10,999 ล้านบาท/เดือน โดยพบว่ามีการส่งออกเบนซิน 91 น้ำมันดีเซลพื้นฐานน้ำมันอากาศยาน น้ำมันเตา และ LPG ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ในช่วง9 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) มีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในประเทศ รวมจำนวนวันทั้งหมด 233 วัน และโรงแยกก๊าซ 60 วันคิดเป็นการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นระยะเวลาน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีจำนวนวันปิดซ่อมบำรุงรวม 321 วัน ซึ่งการปิดซ่อมบำรุงส่วนใหญ่ไม่กระทบต่อปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศ เนื่องจากผู้ค้าน้ำมันได้วางแผนการบริหารจัดการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้ว

++ กรมธุรกิจพลังงาน แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย

กรมธุรกิจพลังงาน แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามกฎหมายกำหนด มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 และภายใน 2 ปี นับแต่ประกาศกรมธุรกิจพลังงานกำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรม ของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ต้องดำเนินการให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท
กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปีนับจากวันประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีผลบังคับใช้ หากพ้นกำหนด ผู้ประกอบการมีโทษตามกฎหมาย มาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อถึงวาระการต่ออายุใบอนุญาต หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต ต้องขออนุญาตใหม่
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวต่อว่า กฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง มีการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่งและการให้บริการกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยต่อนักธุรกิจ และนักลงทุนจากต่างประเทศ ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านพลังงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ
ปัจจุบัน กรมธุรกิจพลังงาน กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์สอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 3 และ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน จ.ชลบุรี

สอบถามรายละเอียด บัตรผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย ได้ที่สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 0 2794 4601

วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

ที่อยู่

Energy Complex Building B Floor. 19-20
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

02 794 4000 - 10

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ธพ.พลังงานมั่นคง ดำรงคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ฉับไวบริการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด