Clicky

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พื

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พื ศึกษา วิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีเมล็ด?

เปิดเหมือนปกติ

การจัดการความรู้ โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชถั่วเหลืองhttps://www.doa.go.th/seed/?page_id=4231
14/09/2022

การจัดการความรู้ โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชถั่วเหลือง
https://www.doa.go.th/seed/?page_id=4231

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ช่วงเช้า)เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืช...
13/09/2022

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ช่วงเช้า)เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืชตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ(ช่วงบ่าย) เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานผลิตพันธุ์และรับจองปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีและมะพร้าวพันธุ์ดี โดยมี น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาแผนการผลิตและงบประมาณดำเนินการผลิตพันธุ์พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน การผลิตพันธุ์พืชสวน และการพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพิ่มขีดคามสามารถในการแข่งขัน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีหน่วยงาน สวพ. 1-8 ศวร. ศวส. ศวม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพันธุ์พืช เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฏร์ธานี ผ่านระบบ Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 8 กันยายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวห...
08/09/2022

วันที่ 8 กันยายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ) รอบ 15 เดือน เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน รอบ 15 เดือน ปัญหาอุปสรรค พิจารณาการจัดทำร่างคู่มือผลิตพันธุ์พืช และเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการเงินรายได้ฯ โดยมีที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ดร.วันชัย ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษา กวก.ด้านพืชไร่) นางพุฒนา รุ่งระวี (ที่ปรึกษา กวก.ด้านสถิติและประเมินผลงานวิจัย) และมีหน่วยงาน จำนวน 36 หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังและรายงานความก้าวหน้า ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2565 น.ส.นิภาภรณ์ พรรณรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นป...
07/09/2022

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2565 น.ส.นิภาภรณ์ พรรณรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยปี 2565 รอบ 12 เดือน เพื่อพิจารณาแผนงาน1.โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 2.โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศในระบบโรงเรือน และ4.โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักและพืชไร่ในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 18 โครงการย่อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นายอัคคพล เสนาณรงค์ (ผชช.ด้านวิศวกรรมเกษตร) นางสุภัทรา เลิศวัฒนเกียรติ (ผชช.ด้านผลไม้) นายอำนวย อรรถลังรอง (สถาบันวิจัยพืชสวน) นางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ทปษ.ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) รศ.ดร.บุญมี ศิริ (ทปษ.ด้านระบบปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืช) ศ.ดรอรรถชัย จินตะเวช (ทปษ.ด้านบริหารจัดการระบบเกษตรยุคใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิจัยและผู้เสนองานวิจัยเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการผลิ...
26/08/2022

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชสวน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาหลักการจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชสวนประจำปีงบประมาณ 2566 และงบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ และหน่วยงานจำนวน 80 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และผ่านระบบ Zoom Conference ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนายการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการผ...
24/08/2022

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนายการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาหลักการจัดทำแผนการผลิตและงบประมาณการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงาน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1-8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 5 ศูนย์ รวทั้งสิ้น 79 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และผ่านระบบ Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (DOA Big Cleaning Day) “ เฉลิมพระเ...
11/08/2022

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (DOA Big Cleaning Day) “ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณโดยรอบ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเ...
10/08/2022

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...
10/08/2022

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตร ร่วมด้วย ณ โถงชั้น 1 สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ประกาศกรมวิชาการเกษตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร.กวมยื่นใบสมัครด้วยตนเอ...
29/06/2022

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร.กวม

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2565

ณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร
https://www.doa.go.th/seed/wp-content/uploads/2022/06/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%A1.-29-6-65.pdf

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร เป็นประธานการประชุมพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยรอบ 9 เดือน ...
20/06/2022

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร เป็นประธานการประชุมพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยรอบ 9 เดือน ปี 2565 ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อพิจารณา 4 แผนงานวิจัย รวม 18 โครงการวิจัย 1.แผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 10 โครงการวิจัย 2.แผนงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 4 โครงการวิจัย 3.แผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศในระบบโรงเรียน จำนวน 2 โครงการวิจัย 4.แผนงานวิจัยและพัฒนาเมคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักและพืชไร่ในระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 2โครงการวิจัย โดยมีนักวิชาการเกษตรหน่วยงาน กวม. ศวม. 5 แห่ง และหน่วยงานในสังกัด สวศ. สวส. เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมนาวีภิรมย์ อำเภอหัวหิน จัวหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้นเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์กรมวิชาการเกษตร | | กระ...
16/06/2022
ลงทะเบียนขอรับต้นกล้าพันธ์ุ & กัญชา

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น
เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์
กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง >>>

คู่มือสำหรับเกษตรกร-การผลิตพืชสกุลกัญชา-เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

วันที่ 9 และวันที่ 13 มิถุนายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพ...
13/06/2022

วันที่ 9 และวันที่ 13 มิถุนายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการปี 2567 และแผนปฏิบัติงานโครงการปี 2566 เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยง กลั่นกรองงานวิจัยให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ และจัดทำแผนงาน/โครงการ ตลอดจนถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร นางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ทปษ.ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) นางนิลุบล ทวีกุล (ทปษ.ด้านสรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์) ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (ทปษ.ด้านบริหารจัดการระบบเกษตรยุคใหม่) รศ.ดร.บุญมี ศิริ (ทปษ.ด้านระบบการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืช) และคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมพิจารณา โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้า...
10/06/2022

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้กรมฯ) ครั้งที่ 4 (รอบ12เดือน) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน รายงานงบประมาณจัดสรรให้หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ (ปีที่ 2 งวดที่1) การนำส่งใบสำคัญทางการเงิน และบันทึกบัญชีนำส่งเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร โดยมีที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ดร.วันชัย ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษา กวก.ด้านพืชไร่) นางพุฒนา รุ่งระวี (ที่ปรึกษา กวก.ด้านสถิติและประเมินผลงานวิจัย) และนางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษา กวก.ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) โดยมีหน่วยงาน สวร. สวส. สวพ.1-8 และ ศวม. เข้าร่วมรับฟังและรายงานติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริห...
06/06/2022

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้างบลงทุน ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน และพิจารณาการจัดเตรียมข้อมูลเมล็ดคัดทิ้ง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติสำหรับลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว และพิจาณาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยมีศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วันที่ ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี     ทรงพระเจริญ
30/05/2022

วันที่ ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระเจริญ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็...
25/05/2022

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางดำเนินงาน เรื่อง คาร์บอนเครดิต เพื่อเตรียมการรับมือความมั่นคงทางอาหารในสินค้าพืชอ่อนไหวที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร นางกัลยา เนตรกัลยามิตร (ทปษ.ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์) นางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ทปษ.ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และศวม.เครือข่าย ทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ศวม.เชียงใหม่ มีเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ 84-2 จำหน่าย ราคา 80 บาท/กก. สำหรับประชาชนหรือเกษตรกรที่สน...
25/05/2022

ประชาสัมพันธ์
ศวม.เชียงใหม่ มีเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ 84-2 จำหน่าย
ราคา 80 บาท/กก.
สำหรับประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้
Tel. 053-498-578 หรือ 097-946-5266

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาขอ...
18/05/2022

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาขอโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในของพืชตระกูลถั่ว(ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) เนื่องด้วยยังขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชตระกูลถั่ว ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2565 ตามแผนการผลิตรายฤดู โดยมีผู้แทนจากกองแผนงาน และหน่วยงานที่ผลืตพืชตระกูลถั่ว จำนวน 30 หน่วยงาน ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือ...
11/05/2022

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 เรื่อง คือ 1.การขอรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ,2.การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อพอสพิไวรอยด์แบบแม่นยำสูงด้วยเทคนิคไพโรซีเควนซิ่ง และ 3.การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องปลิดฝักถั่วลิสงระบบป้อนอัตโนมัติเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร น.ส.นิลุบล ทวีกุล (ทปษ.ด้านสรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์) ศ.ดร.อรรถชัย จิตะเวช (ทปษ.ด้านบริหารจัดการระบบเกษตรยุคใหม่) นางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ทปษ.ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมพิจารณา โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) กวม.รับสมัครแ...
10/05/2022

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) กวม.
รับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2565
https://www.doa.go.th/seed/?p=3958

06/05/2022

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น.

ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย

เกษตรกร/บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพิธี
วันพืชมงคล ได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับ

https://rice.moac.go.th/

หนังสือ e-book แผนการพัฒนางานกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ระยะปี 2568-2570สามารถเข้ารับชมได้ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ
05/05/2022
แผนการพัฒนางานกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชระยะปี2565-2570

หนังสือ e-book
แผนการพัฒนางานกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ระยะปี 2568-2570
สามารถเข้ารับชมได้ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ

ฉบับปริ้นท์

วันที่ 28 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวห...
28/04/2022

วันที่ 28 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ก.พัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ประจำปี2565 เพื่อพิจารณาความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และพิจารณาจัดตั้งคำของบประมาณงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมี นางทัศนีย์ ศรีโสภา (ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช สคว.) นางสาววันเพ็ญ ศรีชาติ (นวก.ชำนาญการพิเศษ สอพ.)และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมโดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post
25/04/2022

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post

วันที่ 22 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามการนำส่งเ...
22/04/2022

วันที่ 22 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามการนำส่งเอกสารทางการเงินโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อติดตามการรายงานผลการตรวจสอบเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร การขออนุมัติใช้ประโยชน์พืชพันธุ์ดีซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการ และการนำส่งเอกสารทางการเงินโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ โดยมีหน่วยงาน สวพ. ศวพ. ศพก. สวร. ศวร. สวส. ศวส. ศวม. จำนวน 69 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zomm ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 19 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหา...
19/04/2022

วันที่ 19 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พิจารณาสรุปการประชุมการมีส่วนร่วมพืชสวนโลก 2565 พิจารณาแผนการพัฒนา กวม. ระยะปี 2568-2570 และพิจารณาผลงานวิจัยประกวดผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ปี 2564 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมโดยเป็นการประชุมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพัน...
01/04/2022

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

อบรมการผลิตเมล่อน
22/03/2022

อบรมการผลิตเมล่อน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมต...
15/03/2022

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีที่ปรึกษาจากรมวิชาการเกษตร ดร.วันชัย ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษา กวก.ด้านพืชไร่) นางพุฒนา รุ่งระวี (ที่ปรึกษา กวก.ด้านสถิติและประเมินผลงานวิจัย) และนางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษา กวก.ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) โดยมีหน่วยงาน สวร. สวส. สวพ.1-8 และ ศวม. เข้าร่วมรับฟังและรายงานติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาอ...
14/03/2022

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร (Smart Box)" ปี 2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร (ศวม.เชียงใหม่) และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว (ศวม.ขอนแก่น) ซึ่งมีคณะทำงานด้านวิชาการของ กวม. เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post
11/03/2022

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post
11/03/2022

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post
11/03/2022

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post
10/03/2022

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของกรมวิช...
09/03/2022

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเมล็ดพันธุ์ แปลงและโรงเรือนผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ ศวม.ขอนแก่น และเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานผลิตพันธุ์พืชของ ศวร.ขอนแก่น โดยมี น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร (ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช) นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ (ผอ.ศวม.ขอนแก่น) น.ส.จิราลักษณ์ ภูมิไธสง (ผอ.ศวร.ขอนแก่น) และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/แผนการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต และในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก บริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด (แปลงวิจัยปรับปรุงพันธุ์) บริษัท โกลบอล กรีนซีดส์ จำกัด (แปลงวิจัยและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์) และบริษัท ยูฟาร์ม จำกัด (การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานมอบนโยบายกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนการ...
25/02/2022

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานมอบนโยบายกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองเมล็ดพันธุ์ของ ศวม.เชียงใหม่ และรับฟังภารกิจของ ศวร.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร (ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช) นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา (ผอ.ศวม.เชียงใหม่) นายปรีชา กาเพ็ชร (ผอ.ศวร.เชียงใหม่) และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/แผนการดำเนินงานในอนาคต และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เยี่ยมชมภารกิจด้านผลิตพันธุ์พืชของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) โดยมี นายอนันต์ ปัญญา (ผอ ศกล.เชียงใหม่ (ขุนวาง)) พร้อมด้วยข้าราชการของหน่วยงานให้การต้อนรับและนำเสนอภารกิจของหน่วยงานและพาชมแปลงผลิตพันธุ์พืช

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณาผล...
22/02/2022

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลงานสิ้นสุดปี 2564 ของแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่การเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการระบบเกษตรยุคใหม่) รศ.ดร.บุญมี ศิริ (ที่ปรึกษาด้านระบบปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์) นางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) และผู้เข้าร่วม ผอ.แผนงาน (น.ส.นิภาภรณ์ พรรณรา) ผอ.แผนงานย่อย (น.ส.ศิรากานต์ ขยันการ ,นายเวียง อากรชี) หัวหน้าและนักวิจัยร่วมโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post
12/02/2022

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยเพื่อ...
11/02/2022

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยเพื่อหารือใน 5 ประเด็นหลัก 1.การส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเมล็ดพันธุ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน 2.การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์ (E-Phyto) 3.การเปิดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดหวานในประเทศจีน 4.การขยายเมล็ดพันธุ์ทางออนไลน์ 5. การขอ-ต่ออายุ ใบอนุญาตขาย ใบอนุญาตรวบรวม เมล็ดพันธุ์ควบคุม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช (น.ส.ชลธิชา รักใคร่) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช (นางทัศนีย์ ศรีโสภา) ผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตร (นายฐิติพงษ์ เพ็งแพง) หัวหน้าด่านตรวจพืชลาดกระบัง(นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน) และ น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 24 มกราคม 2565 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายสมบัติ ตงเต๊า) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบ...
25/01/2022

วันที่ 24 มกราคม 2565 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายสมบัติ ตงเต๊า) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบกรมวิชาการเกษตรและประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เพื่อให้ครอบคลุมทุกชนิดพืช ส่วนขยายพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นภารกิจของ กวม. โดยมี น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นเลขานุการ ซึ่งมีผู้แทนจาก กผง. สวส. สวร. สวพ.1-8 สทช. สอพ. กปผ. สวป. ที่เกี่ยวข้องจำนวน 47 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจ...
18/01/2022

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาจัดทำร่างสัญญาข้อตกลงการจ้างเกษตรกรผลิตพันธุ์พืช (ผ.2) เพื่อมิให้ราชการเสียหายหรือทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผิดด้านการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ถูกข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสด้านการปฏิบัติงาน โดยมีที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (นางสุวิมล ถนอมทรัพย์) ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านการผลิตพันธุ์ (นางกัลยา เนตรกัลยานิมิตร) ผู้แทนจาก ศวร. สวส. ศวส. ศวพ. และ ศวม. ที่เกี่ยวกับการผลิตพันธุ์พืช จำนวน 34 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2565 เป็นการประชุมแบบ O...
06/01/2022

ประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2565 เป็นการประชุมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้อง 107 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

วันที่ 5 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช นำโดย นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยก...
06/01/2022

วันที่ 5 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช นำโดย นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์พืช ขอรับพรปีใหม่ ปี 2565 จากท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นางสาวอิงอร ปัญญากิจ) (นายสมบัติ ตงเต๊า) (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) ณ กรมวิชาการเกษตร

กวก.ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉล...
27/12/2021

กวก.ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศพก. อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย รธก.(นายสมบัติ ตงเต๊า) ผอ.สวพ.7(นายก้องกษิต สุวรรณวิหค) ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ รมว.กษ. ในโอกาสนี้ นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และนายอุดมพร เสือมาก ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ได้นำซองบรรจุเมล็ดพันธุ์ดีของ กวก. จำนวน 250 ซอง แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมงานและร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สับปะรด

เมื่อวันที่ 18 -19 ธันวาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กษ. ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยท่าน อธก. (นาย...
20/12/2021

เมื่อวันที่ 18 -19 ธันวาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กษ. ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยท่าน อธก. (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) รธก. (นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง) ผู้บริหาร สวพ. ๔ ได้ลงพื้นที่กับคณะฯ ทั้งนี้ นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กวม. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด สวพ. 4 ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ ในโอกาสนี้ กวม. ร่วมกับ ศวม.ขอนแก่น ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.โนนสูง ศวพ.นครราชสีมา ศวร.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวพ. บุรีรัมย์ และ ศวพ.สุรินทร์ ได้จัดเตรียมพืชพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตมอบให้รมช. มนัญญา และผู้บริหาร ได้แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยแจกจ่ายถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน 600 ชุด

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post
18/12/2021

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเม...
14/12/2021

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบปัจจุบัน และพิจารณาเสนอขอปรับแผนการดำเนินการของโครงการ โดยมีที่ปรึกษาโครงการ หน่วยผลิตพันธุ์พืช ศวร. ศวส. ศวพ. ศกล. และศวม. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล...
03/12/2021

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประะชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรายงานผลการทำงานของคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการ พิจารณาแผนการเกลี่ยอัตรากำลังของกองและหน่วยงานภายในกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองสู่ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุม Online ผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

ที่อยู่

เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พื:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา PSDG OAE Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี Fisherman Shop at Bang Khen กรมประมง สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบ ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืช กลุ่มงานวิจัยพันธุศาสตร์ป่ กรมหม่อนไหม กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส iTech RD บก.ปทส. Greencop - Thailand ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่ง กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุ