Clicky

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา เพื่อช่วยเหลือเด็กประถมศึกษาที่มี?

เปิดเหมือนปกติ

06/10/2022

เป็นวันที่ทุกคนทั้งโลกเศร้าโศกเสียใจ กับเหตุการณ์ในวันนี้
#กราดยิงหนองบัวลำภู

24/04/2022

เสมาโพล กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ผลงานกระทรวงศึกษาธิการ” ในมุมมอง “ประชาชน”

ตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

ขอขอบคุณทุกท่านที่สะท้อนการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ
http://semapoll.moe.go.th/app/main/

#เสมาโพล
#กระทรวงศึกษาธิการ

รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของสำนักงานกองทุนเพื
06/04/2022
รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของสำนักงานกองทุนเพื

รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของสำนักงานกองทุนเพื

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชกา […]

18/12/2021

1) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนกิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน https://youtu.be/v-OWMy8xaG0
2) การขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 https://youtu.be/PL0GVrH6Z20
3) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษกิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน https://youtu.be/_zx7V2xt7tk
4) สรุปผลการดำเนินงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านระบบ SLS และการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ https://youtu.be/GuQJRdauYks

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post
03/11/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึง...
18/10/2021
แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนป

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 ด้วยค่ะ
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4-6
shorturl.at/mnszD

ความพึงพอใจของครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่เก...

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึง...
18/10/2021

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 ด้วยค่ะ
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4-6
ผ่าน QR code หรือ shorturl.at/mnszD

#ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ
#กองทุนฯจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน – กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโ
26/04/2021
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน – กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโ

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน – กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโ

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน schoollunch ่26 เมษายน 2564 กิจกรรมของโรงเรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์, ห....

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post
12/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตำแหน่งเ
08/02/2021
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตำแหน่งเ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตำแหน่งเ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน....

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
02/02/2021
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศ.....

30/01/2021

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ….

โดยจัดตั้ง “กองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน” สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

https://moe360.blog/2021/01/26/lunch-fund/

30/01/2021

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร

https://moe360.blog/2021/01/29/moe-1-28-2564/

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
15/01/2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตำแหน่.....

ผลการประเมินเอกสารผลงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรีย
29/10/2020
ผลการประเมินเอกสารผลงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรีย

ผลการประเมินเอกสารผลงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรีย

ผลการประเมินเอกสารผลงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลาง.....

ขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา...
27/10/2020
แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนป

ขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ผู้ตอบ ครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
https://bit.ly/31MV6NE

ความพึงพอใจของครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่เก...

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
14/08/2020

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

สพฐ. รับมอบทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน และทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร
------
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) รับมอบทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน และทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 620,000 บาท จากนายกิตติพงษ์ เดชะอำไพ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร พร้อมคณะ ณ ห้องเกียรติยศ สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร
.
นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า สมาคมราชกรีฑาสโมสร มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารกลางวันและมีภาวะทุพโภชนาการ ในพื้นที่ต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะปกติที่สามารถทําการศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีฐานะ ยากจน ไม่สามารถจัดอาหารให้บริโภคได้อย่างถูกต้องและพอเพียง รวมถึงสนับสนุนนโยบายของรัฐที่ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 คณะอนุกรรมการด้านการกุศล จึงมีมติอนุมัติทุนอาหารกลางวันขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2539 เพื่อนำไปสนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดาร
.
และต่อมาในปี พ.ศ. 2531 สมาคมฯ มีนโยบายเพิ่มเติมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานของภาครัฐ ตามนโยบายที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่จะต้องมีการพัฒนาควบคู่กัน ทั้งด้านความรู้และความเป็นอยู่ ให้มีระดับมาตรฐานที่พอเพียง โดยเฉพาะในเขตชนบทและท้องถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน จึงได้มีการดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้แก่เยาวชนในชนบทขึ้น โดยมอบผ่านโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตชนบทและท้องถิ่นทุรกันดาร เสมอมาจนถึงปัจจุบัน
.
สำหรับปี พ.ศ. 2563 นี้ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อรับมอบทุนจากสมาคมฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จำนวน 40 โรงเรียน มูลค่าอุปกรณ์โรงเรียนละ 8,000 บาท รวมจำนวน 620,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร สังกัด สพฐ. ตามวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 โครงการต่อไป

03/12/2019
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารฯ (ว116 ลว 12 มี.ค. 62)

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nvw_fRKGDy4

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหม.....

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
06/11/2019

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ประจำปี 2562
.
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ประจำปี 2562
.
มร.ฮิซาชิ อิรากิ กรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน จึงได้มอบเงินทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รวมโรงเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 630 โรงเรียน เป็นเงิน 6,300,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนนำเงินไปซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ รวมทั้งปุ๋ย บำรุงพืช เพี่อสร้างผลผลิต และนำมาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียน
.
นายอำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และคณะผู้แทนจากมูลนิธิฯ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีเด็กยากจน และขาดแคลนอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ

04/11/2019
กว่าเด็กไทยจะได้กินข้าว : สามัญชนคนไทย (21 ธ.ค. 61)

กว่าเด็กไทยจะได้กินข้าว : สามัญชนคนไทย (21 ธ.ค. 61)

อาหารกลางวันสำหรับเด็กที่กำลังอยู่ในวัยเรียน ควรเป็นมื้อที่มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน ครบ 5 หมู่ เพื่อให...

โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562
04/11/2019

โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
02/11/2019

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

PHOTOS: เสมา 1 ซุ่มตรวจโรงเรียนรับเปิดเทอมวันแรก

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เดินทางไปพบปะกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน พร้อมรับฟังสภาพปัญหา และพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มประชาสัมพันธ์​ สร.: รายงาน
1/11/2562

28/10/2019
Thai rescipe

Thai rescipe

การใช้โปรแกรม Thai School Recipes โปรแกรมสร้างตำรับอาหาร

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
23/09/2019
สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่กา.....

ประกาศผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 – กองทุ
23/09/2019
ประกาศผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 – กองทุ

ประกาศผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 – กองทุ

ประกาศผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 schoollunch ่23 กันยายน 2562 ข่าวประช....

สพฐ.เพิ่มตัวชี้วัดใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทำอาหาร
20/09/2019
สพฐ.เพิ่มตัวชี้วัดใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทำอาหาร

สพฐ.เพิ่มตัวชี้วัดใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทำอาหาร

“ทรงวุฒิ” ชี้”บวร” ช่วยแก้ไขปัญหาอาหารนักเรียนได้จริง เผยเกณฑ์ใหม่การประเมินสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารก...

สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก
19/09/2019
สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก

สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก

“ทรงวุฒิ” นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็ก เล็งขยายเกษตรอินทรีย์อาหารปลอ....

สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก
19/09/2019
สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก

สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก

“ทรงวุฒิ” นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็ก เล็งขยายเกษตรอินทรีย์อาหารปลอ....

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา
19/08/2019

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ผลรางวัลหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รร.วัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร คว้าชนะเลิศ

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “เมนู Thai school lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน” จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในข่วงสายของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนเจ้าของผลงานหนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมคุณครูร่วมลุ้นผลรางวัลอย่างคึกคัก ส่วนการมอบรางวัลในครั้งนี้มีนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคุณบัณฑิต ทองดี คุณพัฒนะ จิรวงศ์ และคุณบุญชัย กัลยาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล

โดยผลรางวัลการประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1 เรื่อง Sunday night ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ถั่วเขียวสีชมพู ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 2 เรื่อง ฉันให้นาย ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง เด็กดอยคอยดู
และโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง กล้วยไข่ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนอกจากโรงเรียนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโรงเรียนละ 2,000 บาท

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา
19/08/2019

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ผลรางวัลหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รร.วัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร คว้าชนะเลิศ

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “เมนู Thai school lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน” จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในข่วงสายของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนเจ้าของผลงานหนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมคุณครูร่วมลุ้นผลรางวัลอย่างคึกคัก ส่วนการมอบรางวัลในครั้งนี้มีนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคุณบัณฑิต ทองดี คุณพัฒนะ จิรวงศ์ และคุณบุญชัย กัลยาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล

โดยผลรางวัลการประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1 เรื่อง Sunday night ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ถั่วเขียวสีชมพู ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 2 เรื่อง ฉันให้นาย ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง เด็กดอยคอยดู
และโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง กล้วยไข่ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนอกจากโรงเรียนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโรงเรียนละ 2,000 บาท

14/08/2019
อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ประชุมวิเคราะห์ขอเพิ่มค่าอาหารกลางวันใหม่ 23-36 บ.ต่อวันต่อคน เตรียมเสนอให้ รมว.ศธ.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ( สังกัด สพฐ.)ตามขนาดจำนวนนักเรียน

ว่าตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีความห่วงใย เรื่อง การบริหารจัดการอาหารกลางวันของเด็กต้องมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งในการบริหารจัดการอาหารกลางวันที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันมีปัญหาหลายส่วน
ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายรายหัวอาหารกลางวันที่ได้รับในอัตราหัวละ 20 บาทต่อวัน ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีเด็กเรียนน้อยทำให้ไม่สามารถจัดการบริหาร เงินค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันได้ไม่เพียงพอ ซึ่งต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ไม่พบปัญหา

ที่ประชุมจึงได้มีการวิเคราะห์งบอาหารกลางวันที่ได้รับตามอัตรารายหัวว่า แต่ละวันเด็กควรจะได้รับการอุดหนุนในอัตราหัวละจำนวนเท่าไร

โดยได้มีการวิเคราะห์จากค่าแรงแม่ครัว ค่าวัสดุดิบในการประกอบอาหาร ค่าแก๊ส ค่าบริหารจัดการ ค่าอัตราเงินเฟ้อทางเศรษฐกิจ จากนั้นนำมาหารด้วยจำนวนนักเรียนจึงได้ประมวลออกมาเป็นอัตราเงินอุดหนุนรายหัวค่าอาหารกลางวันเด็ก

ซึ่งสามารถคำนวนณได้ดังนี้

จำนวนนักเรียน 1- 20 คน ค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 21- 23 คน ค่าอาหารกลางวัน 34 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 24- 25 คน ค่าอาหารกลางวัน 33 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 26- 27 คน ค่าอาหารกลางวัน 32 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 28- 30 คน ค่าอาหารกลางวัน 31 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 31- 33 คน ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 34- 37 คน ค่าอาหารกลางวัน 29 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 38- 42 คน ค่าอาหารกลางวัน 28 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 43- 50 คน ค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 51- 60 คน ค่าอาหารกลางวัน 26 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 61- 75 คน ค่าอาหารกลางวัน 25 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 76- 100 คน ค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 101- 120 คน ค่าอาหารกลางวัน 23 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 121 -200 คนขึ้นไป ค่าอาหารกลางวัน 23 บาท/คน/วัน

ทั้งนี้ตัวเลขที่ปรับขึ้นยังไม่ถือเป็นข้อสรุปแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์จากสพฐ.เท่านั้น เพราะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้อีกครั้ง ต่อจากนั้นจะเสนอให้ รมว.ศธ. นำข้อมูลดังกล่าวเสนอรัฐบาลเพื่อนำประกอบการพิจารณาค่าอาหารกลางวันของนักเรียนต่อไป คาดว่าจะนำเสนอผ่านในสัปดาห์หน้า

ที่อยู่

319 ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622802727

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แบ่งปันมาเพื่อโบ้สักหน่อยนะครับ อิอิ
ก่อนเที่ยงของวันที่ 28 มิ.ย.2560 ท่าน ผอ.นัฐชกมล ฤทธิรณ (ผอ.ทอง) ผอ.ร.ร.วัดพรุพ้อ สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยคุณครู ให้เกียรติเดินออกมาต้อนรับพวกเราที่รถบริเวณโรงจอดรถหน้าโรงเรียนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ดิฉันพร้อมด้วย อ.ธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.พัทลุง เขต 2 มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดพรุพ้อมีนักเรียน 180 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน ช่วงพักเที่ยงลูกๆ ชั้นอนุบาลจะพักรับประทานอาหารก่อนและติดตามด้วยระดับประถมศึกษา ที่นี่มีการฝึกนักเรียนได้ดีมากก่อนที่จะรับประทานอาหาร นักเรียนทุกคนต้องล้างมือก่อนด้วยสบู่ ดิฉันถามลูกๆ นักเรียนว่าทำแบบนี้ทุกวันไหม พวกเขาตอบว่าต้องล้างมือก่อนทุกวัน สำหรับเมนูอาหารวันนี้มีข้าวผัด แกงไก่ใส่หยวก เป็นอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ ปลาทอดและผลไม้กล้วยไข่ ซึ่งดูเมนูแต่ละวันนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน ส่งผลต่อการพัฒนาสมอง โดย ผอ.นัฐชกมล กล่าวว่าจุดเด่นที่นี่ คือเรื่องน้ำดื่ม ซึ่งโรงเรียนวัดพรุพ้อเข้าร่วม"โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2533" สนับสนุนโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนและชุมชนได้ดื่มน้ำที่สะอาด ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งชุมชนผู้ปกครองใช้บริการน้ำดื่มที่โรงเรียนในราคาอัตราถังละ 5 บาท เท่านั้น ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป โดยโรงเรียนจะเปิดบริการจำหน่ายน้ำดื่มให้ชุมชน 2 ช่วง คือ เช้าและเย็น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และจากการสังเกตเรื่องความสะอาดบริเวณโรงอาหารและในห้องครัว มีความสะอาดสะอ้านมากถูกสุขลักษณะ พี่ๆชั้น ป.5-6 ประมาณ 10 คน จะเป็นจิตอาสาล้างชามจานที่น้องๆรับประทานแล้ว เนื่องจากน้องๆยังเล็กล้างจานชามยังไม่สะอาด เมื่อรับประทานเสร็จแล้วพี่ๆ นักเรียนจิตอาสาอีกชุดจะล้างชุดถูทำความสะอาดโต๊ะที่รับประทานอาหาร เป็นการฝึกทักษะนักเรียนให้ทำงานร่วมกัน เสียสละ มีความเป็นระเบียบวินัย...ใบหน้าที่เปื้อนด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะของเด็กๆ เสียงหยอกล้อ...ท่ามกลางบรรยากาศ ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น น่าอยู่ น่าทำงาน เป็นเครื่องการันตีว่าพวกเขามีความสุขเพียงใด...พจนาถ ช่วยเนื่อง นักประชาสัมพันธ์ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สพฐ. ภาพ/ข่าว
นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดสังฆวราราม ซึ่งโรงเรียนปลูกผักบุ้ง ผักคะน้า ปลอดสารพิษข้างโรงเรียนและให้แม่ครัวนำมาปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทาน...ซึ่งวันนี้เมนูอาหาร ได้แก่ ข้าวผัดรวมิตรและขนมปังทาแยม โดยนักเรียนนั่งรับประทานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเก็บล้างทำความสะอาดด้วยตนเองทุกคน เป็นการฝึกสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง
"การเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัว สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด" นี่คือคำพูดของนายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนนกหว้า สพป.พัทลุง เขต 2 ...ทันทีที่ข้าพเจ้าสืบเท้าก้าวย่างเข้าไปในโรงเรียนที่เขียวชอุ่มแห่งนี้ รู้สึกได้ทันทีว่าโรงเรียนได้สร้างภูมิคุ้มกันไว้ให้เด็กๆและชุมชน โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่นี่ ภาพรอยยิ้มของนักเรียนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในชั่วโมงของกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ที่ช่วยกันปรับพื้นที่สวนหย่อมในโรงเรียนเพาะปลูกผักชนิดต่าง ๆ เช่น คะน้า มะเขือ มะกรูด มะนาว พริก โหระพา ผักน้ำ เพื่อให้พวกเขารู้จักนำไปใช้บริโภคแทนการซื้อผักในท้องตลาดที่มีราคาแพงและมีสารเคมีปนเปื้อน นอกจากนี้ โรงเรียนยังใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มพื้นที่ ปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ แค มะขาม มะนาว ชะอม กล้วยน้ำว้าและพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนให้มากพอที่จะนำมาเป็นอาหารกลางวันและบริการชุมชน ใช้ในงานบุญต่างๆ และเพาะชำขยายผลสู่ชุมชน ด้านหลังโรงเรียนยังปรับเป็นคอกเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมืองหลายตัว คอกไก่ที่ออกไข่วันละหลายๆฟอง สวนสมุนไพรตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป เช่น รางจืด ทุเรียนน้ำ ขิง ข่า ขมิ้นชัน..ด้วยความมุ่งมันของคณะครูและนักเรียน ขยัน เอาใจใส่ ใจรัก...ที่นี่จึงเป็น "สถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" และความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาดูงานของหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนใน "โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" และที่นี่ สถานี..."ควนนกหว้าพอเพียง"...พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว 27 มิ.ย.2560
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนั ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา Ministry of Education Thailand กองกำกับการอารักขา๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก สถาบันวิทยาลัยชุมชน RTP Cyber Village บช.น. สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลข หอสมุดคุรุสภา สำนักงาน ป.ย.ป. กองพลที่ 1 รักษาพระองค์