กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา เพื่อช่วยเหลือเด็กประถมศึกษาที่มีภาวะทุพโภชนาการ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post
03/11/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึง...
18/10/2021
แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนป

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 ด้วยค่ะ
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4-6
shorturl.at/mnszD

ความพึงพอใจของครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่เก...

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึง...
18/10/2021

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 ด้วยค่ะ
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4-6
ผ่าน QR code หรือ shorturl.at/mnszD

#ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ
#กองทุนฯจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 ด้วยค่ะ
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4-6
ผ่าน QR code หรือ shorturl.at/mnszD

#ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ
#กองทุนฯจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน – กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโ
26/04/2021
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน – กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโ

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน – กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโ

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน schoollunch ่26 เมษายน 2564 กิจกรรมของโรงเรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์, ห....

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post
12/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตำแหน่งเ
08/02/2021
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตำแหน่งเ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตำแหน่งเ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน....

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
02/02/2021
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศ.....

30/01/2021

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ….

โดยจัดตั้ง “กองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน” สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

https://moe360.blog/2021/01/26/lunch-fund/

30/01/2021

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร

https://moe360.blog/2021/01/29/moe-1-28-2564/

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
15/01/2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตำแหน่.....

ผลการประเมินเอกสารผลงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรีย
29/10/2020
ผลการประเมินเอกสารผลงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรีย

ผลการประเมินเอกสารผลงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรีย

ผลการประเมินเอกสารผลงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลาง.....

ขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา...
27/10/2020
แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนป

ขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ผู้ตอบ ครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
https://bit.ly/31MV6NE

ความพึงพอใจของครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่เก...

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
14/08/2020

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

สพฐ. รับมอบทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน และทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร
------
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) รับมอบทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน และทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 620,000 บาท จากนายกิตติพงษ์ เดชะอำไพ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร พร้อมคณะ ณ ห้องเกียรติยศ สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร
.
นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า สมาคมราชกรีฑาสโมสร มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารกลางวันและมีภาวะทุพโภชนาการ ในพื้นที่ต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะปกติที่สามารถทําการศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีฐานะ ยากจน ไม่สามารถจัดอาหารให้บริโภคได้อย่างถูกต้องและพอเพียง รวมถึงสนับสนุนนโยบายของรัฐที่ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 คณะอนุกรรมการด้านการกุศล จึงมีมติอนุมัติทุนอาหารกลางวันขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2539 เพื่อนำไปสนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดาร
.
และต่อมาในปี พ.ศ. 2531 สมาคมฯ มีนโยบายเพิ่มเติมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานของภาครัฐ ตามนโยบายที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่จะต้องมีการพัฒนาควบคู่กัน ทั้งด้านความรู้และความเป็นอยู่ ให้มีระดับมาตรฐานที่พอเพียง โดยเฉพาะในเขตชนบทและท้องถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน จึงได้มีการดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้แก่เยาวชนในชนบทขึ้น โดยมอบผ่านโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตชนบทและท้องถิ่นทุรกันดาร เสมอมาจนถึงปัจจุบัน
.
สำหรับปี พ.ศ. 2563 นี้ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อรับมอบทุนจากสมาคมฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จำนวน 40 โรงเรียน มูลค่าอุปกรณ์โรงเรียนละ 8,000 บาท รวมจำนวน 620,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร สังกัด สพฐ. ตามวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 โครงการต่อไป

03/12/2019
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารฯ (ว116 ลว 12 มี.ค. 62)

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nvw_fRKGDy4

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหม.....

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
06/11/2019

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ประจำปี 2562
.
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ประจำปี 2562
.
มร.ฮิซาชิ อิรากิ กรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน จึงได้มอบเงินทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รวมโรงเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 630 โรงเรียน เป็นเงิน 6,300,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนนำเงินไปซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ รวมทั้งปุ๋ย บำรุงพืช เพี่อสร้างผลผลิต และนำมาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียน
.
นายอำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และคณะผู้แทนจากมูลนิธิฯ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีเด็กยากจน และขาดแคลนอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ

04/11/2019
กว่าเด็กไทยจะได้กินข้าว : สามัญชนคนไทย (21 ธ.ค. 61)

กว่าเด็กไทยจะได้กินข้าว : สามัญชนคนไทย (21 ธ.ค. 61)

อาหารกลางวันสำหรับเด็กที่กำลังอยู่ในวัยเรียน ควรเป็นมื้อที่มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน ครบ 5 หมู่ เพื่อให...

โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562
04/11/2019

โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
02/11/2019

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

PHOTOS: เสมา 1 ซุ่มตรวจโรงเรียนรับเปิดเทอมวันแรก

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เดินทางไปพบปะกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน พร้อมรับฟังสภาพปัญหา และพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มประชาสัมพันธ์​ สร.: รายงาน
1/11/2562

28/10/2019
Thai rescipe

Thai rescipe

การใช้โปรแกรม Thai School Recipes โปรแกรมสร้างตำรับอาหาร

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
23/09/2019
สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่กา.....

ประกาศผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 – กองทุ
23/09/2019
ประกาศผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 – กองทุ

ประกาศผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 – กองทุ

ประกาศผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 schoollunch ่23 กันยายน 2562 ข่าวประช....

สพฐ.เพิ่มตัวชี้วัดใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทำอาหาร
20/09/2019
สพฐ.เพิ่มตัวชี้วัดใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทำอาหาร

สพฐ.เพิ่มตัวชี้วัดใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทำอาหาร

“ทรงวุฒิ” ชี้”บวร” ช่วยแก้ไขปัญหาอาหารนักเรียนได้จริง เผยเกณฑ์ใหม่การประเมินสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารก...

สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก
19/09/2019
สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก

สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก

“ทรงวุฒิ” นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็ก เล็งขยายเกษตรอินทรีย์อาหารปลอ....

สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก
19/09/2019
สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก

สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก

“ทรงวุฒิ” นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็ก เล็งขยายเกษตรอินทรีย์อาหารปลอ....

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา
19/08/2019

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ผลรางวัลหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รร.วัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร คว้าชนะเลิศ

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “เมนู Thai school lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน” จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในข่วงสายของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนเจ้าของผลงานหนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมคุณครูร่วมลุ้นผลรางวัลอย่างคึกคัก ส่วนการมอบรางวัลในครั้งนี้มีนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคุณบัณฑิต ทองดี คุณพัฒนะ จิรวงศ์ และคุณบุญชัย กัลยาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล

โดยผลรางวัลการประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1 เรื่อง Sunday night ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ถั่วเขียวสีชมพู ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 2 เรื่อง ฉันให้นาย ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง เด็กดอยคอยดู
และโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง กล้วยไข่ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนอกจากโรงเรียนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโรงเรียนละ 2,000 บาท

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา
19/08/2019

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ผลรางวัลหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รร.วัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร คว้าชนะเลิศ

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “เมนู Thai school lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน” จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในข่วงสายของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนเจ้าของผลงานหนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมคุณครูร่วมลุ้นผลรางวัลอย่างคึกคัก ส่วนการมอบรางวัลในครั้งนี้มีนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคุณบัณฑิต ทองดี คุณพัฒนะ จิรวงศ์ และคุณบุญชัย กัลยาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล

โดยผลรางวัลการประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1 เรื่อง Sunday night ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ถั่วเขียวสีชมพู ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 2 เรื่อง ฉันให้นาย ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง เด็กดอยคอยดู
และโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง กล้วยไข่ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนอกจากโรงเรียนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโรงเรียนละ 2,000 บาท

14/08/2019
อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ประชุมวิเคราะห์ขอเพิ่มค่าอาหารกลางวันใหม่ 23-36 บ.ต่อวันต่อคน เตรียมเสนอให้ รมว.ศธ.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ( สังกัด สพฐ.)ตามขนาดจำนวนนักเรียน

ว่าตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีความห่วงใย เรื่อง การบริหารจัดการอาหารกลางวันของเด็กต้องมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งในการบริหารจัดการอาหารกลางวันที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันมีปัญหาหลายส่วน
ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายรายหัวอาหารกลางวันที่ได้รับในอัตราหัวละ 20 บาทต่อวัน ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีเด็กเรียนน้อยทำให้ไม่สามารถจัดการบริหาร เงินค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันได้ไม่เพียงพอ ซึ่งต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ไม่พบปัญหา

ที่ประชุมจึงได้มีการวิเคราะห์งบอาหารกลางวันที่ได้รับตามอัตรารายหัวว่า แต่ละวันเด็กควรจะได้รับการอุดหนุนในอัตราหัวละจำนวนเท่าไร

โดยได้มีการวิเคราะห์จากค่าแรงแม่ครัว ค่าวัสดุดิบในการประกอบอาหาร ค่าแก๊ส ค่าบริหารจัดการ ค่าอัตราเงินเฟ้อทางเศรษฐกิจ จากนั้นนำมาหารด้วยจำนวนนักเรียนจึงได้ประมวลออกมาเป็นอัตราเงินอุดหนุนรายหัวค่าอาหารกลางวันเด็ก

ซึ่งสามารถคำนวนณได้ดังนี้

จำนวนนักเรียน 1- 20 คน ค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 21- 23 คน ค่าอาหารกลางวัน 34 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 24- 25 คน ค่าอาหารกลางวัน 33 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 26- 27 คน ค่าอาหารกลางวัน 32 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 28- 30 คน ค่าอาหารกลางวัน 31 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 31- 33 คน ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 34- 37 คน ค่าอาหารกลางวัน 29 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 38- 42 คน ค่าอาหารกลางวัน 28 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 43- 50 คน ค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 51- 60 คน ค่าอาหารกลางวัน 26 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 61- 75 คน ค่าอาหารกลางวัน 25 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 76- 100 คน ค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 101- 120 คน ค่าอาหารกลางวัน 23 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 121 -200 คนขึ้นไป ค่าอาหารกลางวัน 23 บาท/คน/วัน

ทั้งนี้ตัวเลขที่ปรับขึ้นยังไม่ถือเป็นข้อสรุปแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์จากสพฐ.เท่านั้น เพราะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้อีกครั้ง ต่อจากนั้นจะเสนอให้ รมว.ศธ. นำข้อมูลดังกล่าวเสนอรัฐบาลเพื่อนำประกอบการพิจารณาค่าอาหารกลางวันของนักเรียนต่อไป คาดว่าจะนำเสนอผ่านในสัปดาห์หน้า

14/08/2019
อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ประชุมวิเคราะห์ขอเพิ่มค่าอาหารกลางวันใหม่ 23-36 บ.ต่อวันต่อคน เตรียมเสนอให้ รมว.ศธ.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ( สังกัด สพฐ.)ตามขนาดจำนวนนักเรียน

ว่าตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีความห่วงใย เรื่อง การบริหารจัดการอาหารกลางวันของเด็กต้องมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งในการบริหารจัดการอาหารกลางวันที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันมีปัญหาหลายส่วน
ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายรายหัวอาหารกลางวันที่ได้รับในอัตราหัวละ 20 บาทต่อวัน ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีเด็กเรียนน้อยทำให้ไม่สามารถจัดการบริหาร เงินค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันได้ไม่เพียงพอ ซึ่งต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ไม่พบปัญหา

ที่ประชุมจึงได้มีการวิเคราะห์งบอาหารกลางวันที่ได้รับตามอัตรารายหัวว่า แต่ละวันเด็กควรจะได้รับการอุดหนุนในอัตราหัวละจำนวนเท่าไร

โดยได้มีการวิเคราะห์จากค่าแรงแม่ครัว ค่าวัสดุดิบในการประกอบอาหาร ค่าแก๊ส ค่าบริหารจัดการ ค่าอัตราเงินเฟ้อทางเศรษฐกิจ จากนั้นนำมาหารด้วยจำนวนนักเรียนจึงได้ประมวลออกมาเป็นอัตราเงินอุดหนุนรายหัวค่าอาหารกลางวันเด็ก

ซึ่งสามารถคำนวนณได้ดังนี้

จำนวนนักเรียน 1- 20 คน ค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 21- 23 คน ค่าอาหารกลางวัน 34 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 24- 25 คน ค่าอาหารกลางวัน 33 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 26- 27 คน ค่าอาหารกลางวัน 32 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 28- 30 คน ค่าอาหารกลางวัน 31 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 31- 33 คน ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 34- 37 คน ค่าอาหารกลางวัน 29 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 38- 42 คน ค่าอาหารกลางวัน 28 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 43- 50 คน ค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 51- 60 คน ค่าอาหารกลางวัน 26 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 61- 75 คน ค่าอาหารกลางวัน 25 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 76- 100 คน ค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 101- 120 คน ค่าอาหารกลางวัน 23 บาท/คน/วัน
จำนวนนักเรียน 121 -200 คนขึ้นไป ค่าอาหารกลางวัน 23 บาท/คน/วัน

ทั้งนี้ตัวเลขที่ปรับขึ้นยังไม่ถือเป็นข้อสรุปแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์จากสพฐ.เท่านั้น เพราะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้อีกครั้ง ต่อจากนั้นจะเสนอให้ รมว.ศธ. นำข้อมูลดังกล่าวเสนอรัฐบาลเพื่อนำประกอบการพิจารณาค่าอาหารกลางวันของนักเรียนต่อไป คาดว่าจะนำเสนอผ่านในสัปดาห์หน้า

ที่อยู่

319 ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622802727

เว็บไซต์

http://www.obecschoollunch.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา:

วิดีโอทั้งหมด

ความเป็นมาของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาล ที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษา จำนวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหารกลางวันแต่ปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ทำให้ภาวะการจริญเติบโต ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

โครงการอาหารกลางวันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2495 กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนในสังกัด ซึ่งพบว่า โรงเรียนขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถ จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนขาดแคลนได้อย่างทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2530 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ

โครงการอาหารกลางวัน จึงกำหนดนโยบาย ให้โรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ภายใต้คำขวัญ 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย ต่อมา ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2534 รัฐบาลเร่งรัดช่วยเหลือเด็ก ในระดับประถมศึกษาที่มีภาวะทุพโภชนาการ และขาดแคลนอาหารกลางวัน กำหนดให้มีกฎหมาย พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แบ่งปันมาเพื่อโบ้สักหน่อยนะครับ อิอิ
ก่อนเที่ยงของวันที่ 28 มิ.ย.2560 ท่าน ผอ.นัฐชกมล ฤทธิรณ (ผอ.ทอง) ผอ.ร.ร.วัดพรุพ้อ สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยคุณครู ให้เกียรติเดินออกมาต้อนรับพวกเราที่รถบริเวณโรงจอดรถหน้าโรงเรียนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ดิฉันพร้อมด้วย อ.ธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.พัทลุง เขต 2 มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดพรุพ้อมีนักเรียน 180 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน ช่วงพักเที่ยงลูกๆ ชั้นอนุบาลจะพักรับประทานอาหารก่อนและติดตามด้วยระดับประถมศึกษา ที่นี่มีการฝึกนักเรียนได้ดีมากก่อนที่จะรับประทานอาหาร นักเรียนทุกคนต้องล้างมือก่อนด้วยสบู่ ดิฉันถามลูกๆ นักเรียนว่าทำแบบนี้ทุกวันไหม พวกเขาตอบว่าต้องล้างมือก่อนทุกวัน สำหรับเมนูอาหารวันนี้มีข้าวผัด แกงไก่ใส่หยวก เป็นอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ ปลาทอดและผลไม้กล้วยไข่ ซึ่งดูเมนูแต่ละวันนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน ส่งผลต่อการพัฒนาสมอง โดย ผอ.นัฐชกมล กล่าวว่าจุดเด่นที่นี่ คือเรื่องน้ำดื่ม ซึ่งโรงเรียนวัดพรุพ้อเข้าร่วม"โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2533" สนับสนุนโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนและชุมชนได้ดื่มน้ำที่สะอาด ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งชุมชนผู้ปกครองใช้บริการน้ำดื่มที่โรงเรียนในราคาอัตราถังละ 5 บาท เท่านั้น ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป โดยโรงเรียนจะเปิดบริการจำหน่ายน้ำดื่มให้ชุมชน 2 ช่วง คือ เช้าและเย็น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และจากการสังเกตเรื่องความสะอาดบริเวณโรงอาหารและในห้องครัว มีความสะอาดสะอ้านมากถูกสุขลักษณะ พี่ๆชั้น ป.5-6 ประมาณ 10 คน จะเป็นจิตอาสาล้างชามจานที่น้องๆรับประทานแล้ว เนื่องจากน้องๆยังเล็กล้างจานชามยังไม่สะอาด เมื่อรับประทานเสร็จแล้วพี่ๆ นักเรียนจิตอาสาอีกชุดจะล้างชุดถูทำความสะอาดโต๊ะที่รับประทานอาหาร เป็นการฝึกทักษะนักเรียนให้ทำงานร่วมกัน เสียสละ มีความเป็นระเบียบวินัย...ใบหน้าที่เปื้อนด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะของเด็กๆ เสียงหยอกล้อ...ท่ามกลางบรรยากาศ ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น น่าอยู่ น่าทำงาน เป็นเครื่องการันตีว่าพวกเขามีความสุขเพียงใด...พจนาถ ช่วยเนื่อง นักประชาสัมพันธ์ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สพฐ. ภาพ/ข่าว
นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดสังฆวราราม ซึ่งโรงเรียนปลูกผักบุ้ง ผักคะน้า ปลอดสารพิษข้างโรงเรียนและให้แม่ครัวนำมาปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทาน...ซึ่งวันนี้เมนูอาหาร ได้แก่ ข้าวผัดรวมิตรและขนมปังทาแยม โดยนักเรียนนั่งรับประทานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเก็บล้างทำความสะอาดด้วยตนเองทุกคน เป็นการฝึกสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง
"การเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัว สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด" นี่คือคำพูดของนายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนนกหว้า สพป.พัทลุง เขต 2 ...ทันทีที่ข้าพเจ้าสืบเท้าก้าวย่างเข้าไปในโรงเรียนที่เขียวชอุ่มแห่งนี้ รู้สึกได้ทันทีว่าโรงเรียนได้สร้างภูมิคุ้มกันไว้ให้เด็กๆและชุมชน โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่นี่ ภาพรอยยิ้มของนักเรียนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในชั่วโมงของกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ที่ช่วยกันปรับพื้นที่สวนหย่อมในโรงเรียนเพาะปลูกผักชนิดต่าง ๆ เช่น คะน้า มะเขือ มะกรูด มะนาว พริก โหระพา ผักน้ำ เพื่อให้พวกเขารู้จักนำไปใช้บริโภคแทนการซื้อผักในท้องตลาดที่มีราคาแพงและมีสารเคมีปนเปื้อน นอกจากนี้ โรงเรียนยังใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มพื้นที่ ปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ แค มะขาม มะนาว ชะอม กล้วยน้ำว้าและพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนให้มากพอที่จะนำมาเป็นอาหารกลางวันและบริการชุมชน ใช้ในงานบุญต่างๆ และเพาะชำขยายผลสู่ชุมชน ด้านหลังโรงเรียนยังปรับเป็นคอกเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมืองหลายตัว คอกไก่ที่ออกไข่วันละหลายๆฟอง สวนสมุนไพรตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป เช่น รางจืด ทุเรียนน้ำ ขิง ข่า ขมิ้นชัน..ด้วยความมุ่งมันของคณะครูและนักเรียน ขยัน เอาใจใส่ ใจรัก...ที่นี่จึงเป็น "สถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" และความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาดูงานของหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนใน "โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" และที่นี่ สถานี..."ควนนกหว้าพอเพียง"...พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว 27 มิ.ย.2560