สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th/yota

เปิดเหมือนปกติ

กทม.ต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะฯ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(26 ก.ย. 63) เมื่...
26/09/2020

กทม.ต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะฯ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

(26 ก.ย. 63) เมื่อวันศุกร์ที่​ 25​ กันยายน​ 2563​ เวลา​ 10.00​ น.​ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านบริหาร และหน่วยงานอิสระของรัฐ ในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ซึ่งเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา​ โดยนายไทวุฒิ​ ขันแก้ว​ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการโยธา และสำนักการระบายน้ำ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ​ ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพหมานคร มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต ซึ่งงบประมาณสนับสนุนของรัฐบาลนั้นเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในนามของกรุงเทพมหานคร รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะฯ ได้มาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาภาพรวมการจัดการงบประมาณ การเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรุงเทพมหานคร พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลงานและแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ การแก้ไขปัญหาการจราจร โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ บริเวณคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร เป็นต้น

โอกาสนี้ ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้บรรยายสรุปเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรุงเทพมหานครนำไปใช้ในการจัดบริการสาธารณะใน 4 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดังนี้ 1.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน อีกทั้งยังมีการผลิตแพทย์และพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน 2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การคมนาคม โดยพัฒนาถนน สะพาน ฯลฯ การจัดการปัญหาน้ำท่วม โดยการสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำ เป็นต้น 3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม โดยสนับสนุน สงเคราะห์ และให้บริการด้านการสาธารณสุข บรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย และ 4.การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และการบริหารจัดการน้ำในคลอง รวบรวมน้ำเสียเพื่อนำมาบำบัด

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้บรรยายสรุปผลงานและแผนงานโครงการสำหรับการแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริเวณแยกเกียกกาย 2.บริเวณถนนราชวงศ์ - ถนนท่าดินแดง 3.บริเวณถนนลาดหญ้า - ถนนมหาพฤฒาราม และ 4.บริเวณถนนจันทน์ - ถนนเจริญนคร​ เป็นต้น​ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากทางคณะกรรมาธิการฯ มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-------------(ภัทรปภา... สนย.รายงาน)

ผอ.สำนักการโยธา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมเร่งรัดโครงการก่อสร้างย่านฝั่งธนฯ(21 ก.ย. 63) ระหว่างเวลา 10.30 - 14.00 น...
22/09/2020

ผอ.สำนักการโยธา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมเร่งรัดโครงการก่อสร้างย่านฝั่งธนฯ

(21 ก.ย. 63) ระหว่างเวลา 10.30 - 14.00 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยนายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา โดยมี นายคมสัน วิสาวะโท
ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง นายกิตติพงศ์
ผู้วิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนออกแบบ 1 สำนักงานออกแบบ เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้รับจ้าง ร่วมลงพื้นที่และรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก ความคืบหน้าโดยภาพรวมทำได้ 67.30%
2. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ความคืบหน้าโดยภาพรวมทำได้ 64.30%

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานก่อสร้างทั้ง2โครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาที่กำหนดไว้

----------------------------
ภาพ:วิชาญ เฉยชอบ
ข่าว:ภัทรปภา...สนย.รายงาน

รองผู้ว่าฯ ศักดิ์ชัย พร้อมด้วยสำนักการโยธา กทม. ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสภาพปัญหาของสะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานสูงบา...
18/09/2020

รองผู้ว่าฯ ศักดิ์ชัย พร้อมด้วยสำนักการโยธา กทม. ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสภาพปัญหาของสะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานสูงบางซื่อ) ก่อนเริ่มดำเนินการซ่อมแซมถาวรภายในเดือนตุลาคม นี้

(17 ก.ย. 63) เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจสภาพสะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานสูงบางซื่อ) ถนนเตชะวณิช เขตบางซื่อ เพื่อประเมินสภาพปัญหาและชี้แนะแนวทางในการซ่อมบำรุงสะพานดังกล่าว โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโฉม ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมทาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา ร่วมลงพื้นที่

สำหรับสาเหตุความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานสูงบางซื่อ) ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานและผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี จึงเป็นสาเหตุทำให้สะพานเกิดความชำรุดเสียหายและทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงอยู่เรื่อย ๆ ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตลอดมา รวมไปถึงได้ดำเนินการเสนอขอจัดสรรงบประมาณไปแล้วเมื่อช่วงต้นปี 2562 เพื่อนำมาใช้ดำเนินการซ่อมแซมสะพาน แต่เกิดปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการดังกล่าว แต่ปัจจุบันสำนักการโยธา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ จนได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มดำเนินการลงนามสัญญาภายในเดือนกันยายน 2563 และคาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานดังกล่าวเป็นการถาวรได้ภายในเดือนตุลาคม นี้

-----------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

บวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในโอกาสวันสภากรุงเทพมหานคร           วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรันด...
11/09/2020

บวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในโอกาสวันสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในโอกาสวันสภากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี โดยมี นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department's cover photo
09/09/2020

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department's cover photo

สำนักการโยธา กทม. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เดินหน้าโครงการเพิ่มความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าบนสะพานคนเดินข...
08/09/2020

สำนักการโยธา กทม. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เดินหน้าโครงการเพิ่มความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าบนสะพานคนเดินข้ามถนน” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(8 ก.ย. 63) ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้มอบหมายให้นายชัยพร บัวสรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค พร้อมด้วยผู้แทนจากกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักงานวิศวกรรมทาง และสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการโครงการเพิ่มความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าบนสะพานคนเดินข้ามถนน ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง โดยมีนายสุดใจ ตรีเพ็ชร ที่ปรึกษาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าการไฟฟ้านครหลวง ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย

ซึ่งผลสรุปจากการประชุมดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานคนเดินข้ามของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของการไฟฟ้านครหลวงให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว (Residual Current Device; RCD) เพิ่มสายดิน ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า เพิ่มเติมหรือปรับปรุงความสว่างบนสะพาน โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ขณะเดียวกันสำนักการโยธาก็มีแผนเตรียมดำเนินการปรับปรุงสะพาน เช่น การทำความสะอาด ทาสี และงานอื่น ๆ ไปในคราวเดียวกัน โดยจะเริ่มดำเนินการนำร่องปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามบริเวณหน้าศาสนสถานหรือสถานศึกษาที่มีการสัญจรของประชาชนที่มีความหนาแน่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สะพานคนเดินข้ามถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน บริเวณหน้าโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย เขตสายไหม และสะพานคนเดินข้ามถนนราชวิถี บริเวณหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ เขตบางพลัด โดยจะเริ่มดำเนินการภายในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2563 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการในระยะที่ 2 คู่ขนานกันไป กับสะพานอีกจำนวน 2-3 แห่ง โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตามหากโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการสัญจรบนสะพานคนเดินข้ามให้กับประชาชนต่อไป ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา(กผภ. สวก. สกบ.) สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางพลัด และสำนักงาน กสทช. โดยจะร่วมกันสำรวจพื้นที่ดังกล่าวในวันที่ 17 กันยายน นี้

-------------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

#สำนักการโยธา_กทม. รุดเข้าพื้นที่ด่วน!!! เร่งตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวย่านจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด🚧🚧(2 ก.ย. 63) เวลา 12.30 น....
02/09/2020

#สำนักการโยธา_กทม. รุดเข้าพื้นที่ด่วน!!! เร่งตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวย่านจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด🚧🚧

(2 ก.ย. 63) เวลา 12.30 น. เกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นโพรงลึกใต้ผิวจราจร ขนาดประมาณ 7x10x1.5 เมตร บริเวณหน้าโรงแรมบียอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 87 พื้นที่เขตบางพลัด ในการนี้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้สั่งการให้สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ พร้อมด้วยกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค เร่งจัดทีมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเข้าพื้นที่โดยด่วน!!!!

🕵️‍♂️👷‍♂️จากการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้น พบว่าเกิดจากการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ส่งผลทำให้วัสดุรองพื้นทางสูญหายจนเป็นเหตุให้เกิดโพรงดังกล่าว และเมื่อเวลา 13.00 น. สำนักการโยธา โดยสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1/2 ศูนย์ฯ 2/2 และศูนย์ฯ 3/2 🚜🚧⛏️เร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ทรุดตัวเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดอยู่ในขณะนั้น โดยมี นายรพีพงษ์ โมรากุล ผู้อำนวยการส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 คอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขณะซ่อมแซมผิวจราจรในพื้นที่ดังกล่าวจนแล้วเสร็จ และสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติเมื่อเวลา 15.40 น. ที่ผ่านมา

และสำหรับการจัดซ่อมถาวร นายชัยพร บัวสรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ได้ประสานงานไปยังการไฟฟ้านครหลวงให้เร่งเข้าดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจรเป็นการถาวรโดยด่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง ได้แจ้งว่าจะเริ่มเข้าดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจรภายในช่วงค่ำวันนี้ (วันที่ 2 ก.ย. 63) และคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมแล้วเสร็จได้ทั้งหมดภายในวันที่ 4 กันยายน นี้

--------------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

สำนักการโยธา​ กทม.​ จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ร่วมประชุมสัญจร!! พร้อมเยี่ยมชมโครงสร้างชั้นใต้ดิน​รถไฟฟ้าสายสีส้ม🚇🚆(27 ...
27/08/2020

สำนักการโยธา​ กทม.​ จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ร่วมประชุมสัญจร!! พร้อมเยี่ยมชมโครงสร้างชั้นใต้ดิน​รถไฟฟ้าสายสีส้ม🚇🚆

(27 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น.นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธาได้มอบหมายให้นายชัยพร บัวสรวง
ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สัญจรนอกสถานที่) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 สำนักงานสนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ถนนพระราม 9 โดยได้รับการต้อนรับจากนายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย​ สำหรับการประชุมในวันนี้​ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ได้แก่ สำนักงานเขตห้วยขวาง บางกะปิ สะพานสูง มีนบุรี และสำนักงานเขตในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ได้แก่ สำนักงานเขตหลักสี่ บางเขน บึงกุ่ม คันนายาว มีนบุรี และหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บมจ.ทีโอที พร้อมด้วยผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าและรับฟังข้อเสนอแนะสภาพปัญหาและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด​

ในการนี้​ ผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้รายงานความคืบหน้า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งมีความคืบหน้าร้อยละ 66.06% และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี คืบหน้าร้อยละ 67.79% โดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้ รฟม.ดำเนินการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างก่อสร้างอย่างเข้มงวด เช่น การจัดซ่อมผิวจราจรชั่วคราว ให้มีสภาพดีตลอดเวลา การติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจร สัญญาณป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และการติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอตลอดแนวก่อสร้าง อีกทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้โดยสะดวกและเตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนี้ และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม​ ประธาน​ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงสร้างของอุโมงค์ชั้นใต้ดิน​บริเวณสถานีรถไฟฟ้า รฟม.​ ในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วย

-----------(ภัทรปภา... สนย.รายงาน)

กรุงเทพมหานครเปิดรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563  ครั้งที่ 3 (เฉพาะงานอาคาร)    ตั้งแต่ว...
26/08/2020

กรุงเทพมหานครเปิดรับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 (เฉพาะงานอาคาร)

ตั้งแต่วันที่ 1– 30 กันยายน 2563 ในเวลาราชการ ณ กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ชั้น 7 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ลิงก์เอกสารแนะนำ https://drive.google.com/file/d/1Asd0FivNRju3cGentf_7gK3QydtSXbnp/view

หมายเหตุ โปรดอ่านเอกสารแนะนำ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหรือขอรับคำปรึกษาได้ในเวลาราชการ

ณ ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร 2 กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ตึกสำนักการโยธา (อาคาร 1) กรุงเทพมหานคร ชั้น 7 อาคารสำนักการโยธา ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2431

“สะพานเดอะไนน์เชื่อมสัมพันธ์” สร้างความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน(25 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา ร...
25/08/2020

“สะพานเดอะไนน์เชื่อมสัมพันธ์” สร้างความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

(25 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “สะพานเดอะไนน์เชื่อมสัมพันธ์” และรับมอบ “สะพานเดอะไนน์เชื่อมสัมพันธ์” จากคณะผู้บริหารศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ปรับปรุงเส้นทางเดินลอดใต้สะพานถนนพระราม 9 ภายใต้ชื่อ “สะพานเดอะไนน์เชื่อมสัมพันธ์” เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้กับชาวชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยมี นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา โดยนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา มอบหมายให้นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา(เป็นผู้แทน) นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ผู้แทนชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าตลาดเสรีมาร์เก็ต ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เขตสวนหลวง

สืบเนื่องจากสำนักงานเขตสวนหลวงได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนเจริญพัฒนาถาวร ชุมชนธรรมานุรักษ์ ชุมชนถนนพระรามเก้าพัฒนา ชุมชนนาคภาษิต ชุมชนวิเศษสุข และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนพระราม 9 ในเรื่องการได้รับความเดือดร้อนจากการข้ามถนนพระราม 9 ซึ่งมีความยาวกว่า 3,175 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร มีสะพานลอยเดินข้าม เพียง 1 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการสัญจร และอยู่ไกลจากบริเวณที่ประชาชนร้องเรียน ทำให้บางส่วนต้องสัญจรโดยการเดินลอดใต้สะพานข้ามคลองลาว หรือบริเวณหน้าศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ที่จากเดิมมีสภาพเป็นทางเดินดินเก่า กว้างประมาณ 2.00-2.50 เมตร ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง และเวลากลางคืนค่อนข้างมืดเปลี่ยว ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับประชาชนผู้สัญจรได้ เหตุนี้หลังจากบริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ให้มีการปรับปรุงก่อสร้างทางเดินลอดสะพานข้ามคลองลาว ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น ทางสำนักงานเขตสวนหลวงจึงเห็นควรในการก่อสร้าง “สะพานเดอะไนน์เชื่อมสัมพันธ์” เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินข้ามได้ อย่างปลอดภัย ลดการเกิดอาชญากรรม และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนากรุงเทพมหานครไม่จำเป็นต้องรอให้ภาคราชการเพียงอย่างเดียวเนื่องจากมีข้อจำกัดทางระเบียบ ขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่เห็นความสำคัญในการช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง รวมถึงช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ ถือว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนต่างๆ สิ่งที่ดำเนินการถือเป็นสาธารณประโยชน์ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานเอกชน หรือภาคส่วนต่างๆ ในการเสียสละและช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับสังคมส่วนรวม สำหรับการปรับปรุงทางเดินลอดสะพานข้ามคลองลาว ถนนพระราม 9 พื้นที่เขตสวนหลวง จะช่วยทำให้ประชาชนสามารถเดินข้ามฝั่งได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายบนท้องถนนให้ประชาชนต่อไป

------------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)
ข้อมูล : สปส.กทม.

🏗️👷‍♂️สำนักการโยธา กทม. หารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง👨‍🏭 ออกแบบและติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า (Mono Pole Unit Substation) ให้สว...
20/08/2020

🏗️👷‍♂️สำนักการโยธา กทม. หารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง👨‍🏭 ออกแบบและติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า (Mono Pole Unit Substation) ให้สวยงามปลอดภัย และเหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ทางเท้าของกรุงเทพมหานคร

(20 ส.ค. 63) เวลา 16.00 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา เป็นประธานการประชุมร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อออกแบบและติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า (Mono Pole Unit Substation) ให้มีความเหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ทางเท้าของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายจิระเดช กรุณกฤตกุล นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายชัยพร บัวสรวง ผู้อำนวยกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค คณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโยธา 2 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

สำหรับการประชุมในวันนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาต พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยสาธารณูปโภคที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโครงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ที่จะหารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า (Mono Pole Unit Substation) ให้มีความเหมาะสมในการติดตั้งโดยเน้นการลดพื้นที่ที่จะติดตั้งตู้อุปกรณ์ฯ ให้น้อยลง เพื่อไม่ให้กีดขวางบริเวณทางเท้า และที่สำคัญเน้นการออกแบบให้มีความสวยงามและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรผ่านไป - มา เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบแก่ประชาชนให้มากที่สุด

__________________

ภาพ/ข่าว:ภัทรปภา... สนย.รายงาน

ที่อยู่

111 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2203 2400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ้งไฟถนนเสียทั้งแนว หน้าตลาดปีนัง ถัดจากห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืด มีคนและรถใช้เยอะทุกวัน อันตรายกับคนเดินถนนและรถ อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
ขอแจ้งค่ะ ตึกที่สร้างใหม่หน้าวัดอาวุธ เขตบางพลัด ตึกของ บ.เมืองไทย แคปปิตอลฯ สร้างความเดือนร้อนเรื่องแสงจ้าที่ตึกมากค่ะ แจ้งจากประชาชน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 91 แสงแบบนี้มาทุกวัน เคยแจ้งไปที่เขตบางพลัดแล้วเขตแจ้งไปที่ กรมโยธาฯให้ค่ะ มีส่งหนังสือให้ดูว่ามีแจ้งไปที่เจ้าของตึกแล้ว แต่ตึกนี้ก็ไม่ได้ปรับปรุง ยังมีแสงมาทุกวัน เวลาประมาณ 10.35-10.50 น. จากตึกที่ถ่ายเป็นทั้งบริษัทฯและทีาอาศัยค่ะ เดือดร้อนมากค่ะ (วีดีโอนี้ถ่ายวันที่ 22/6/63) มีรูปเพิ่มในคอมเม้น
ฝากตรวจสอบโครงการนี้ในซอยอ่อนนุช10ด้วยค่ะก่อสร้างขัดกับกฎหมายก่อสร้างอาคารชุดและไม่มีถนนกว้างไม่น่าถึงหกเมตรและไม่มีถนนในโครงการรอบตึกเพื่อรถดับเพลิงหากเกิดเพลิงไหม้และการใช้ถนนในซอยลำบากคับแคบกว่าเดิม
เมื่อไรจะมีกฎหมายที่ชัดเจนเสียทีว่าพื้นที่แบบไหน ควรใช้เข็มเจาะหรือเข็มตอก.. ห่างบ้านแค่ 5.5 เมตรก็จะตอกหรือ เนื้อที่ก่อสร้างแค่50วา ต้องรอให้บ้านข้างเคียงพังเสียหายก่อนแล้วมารับการซ่อมแซมหรือ อยากให้เกิดเหตุแบบนี้กับบ้านของผู้เกี่ยวข้องจัง
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department แจ้งไฟถนนเสียทั้งแนว หน้าตลาดปีนัง ถัดจากห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืด มีคนและรถใช้เยอะทุกวัน อันตรายกับคนเดินถนนและรถ อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department [ตามเรื่อง][เลขรับแจ้ง 19004/63] ไฟใต้ทางยกระดับเสีย (ไฟของ กทม. สำนักการโยธา) ที่ถนนพระราม 3 ช่วงใกล้รางรถไฟ ฝั่งตลาดฮ่องกง ถัดจากห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืด มีคนใช้เยอะทุกวัน อันตรายกับคนเดินถนนและรถ อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department [แจ้งครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 23 ธ.ค.62] ไฟเหนือแยกดับสนิท ที่แยกพระรามที่4 ใกล้ศูนย์สิริกิติ์ เขตคลองเตย ทำให้รอบๆ แยกมืด เสี่ยงอันตรายกับรถและคนข้ามถนน อยากให้แก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department [รายงานครั้งที่ 4 ขอส่งจนกว่ามีคนรับเรื่องครับ] ไฟใต้ทางยกระดับเสีย (ไฟของ กทม. สำนักการโยธา) ที่ถนนพระราม 3 ช่วงใกล้รางรถไฟ ฝั่งตลาดฮ่องกง ถัดจากห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืด อันตรายกับคนเดินถนนและรถ อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
ขออนุญาตนะครับ ก่อนจะสร้างมาตรการความปลอดภัยให้ตึก คุณช่วยมอบความสะดวกให้กับบุคลากรที่ทำงานในตึกก่อนได้มั้ยครับ? #อาคารธานีนพรัตน์
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department [ตามเรื่องครั้งที่4 รายงานตั้งแต่ ต.ค.2562][เลขรับแจ้ง 136770/62 สำนักโยธา] เสาไฟดับ (ดับมาหลายเดือน) ยังไม่ได้แก้ไข ที่ห้าแยก ณ ระนอง หน้าร้านเล่าซา เขตคลองเตย ทำให้แยกมืดมากในเวลากลางคืน บริเวณนี้มีรถใช้จำนวนมาก เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department [รายงานครั้งที่ 3] ไฟใต้ทางยกระดับเสีย (ไฟของ กทม. สำนักการโยธา) ที่ถนนพระราม 3 ช่วงใกล้รางรถไฟ ฝั่งตลาดฮ่องกง ถัดจากห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืด อันตรายกับคนเดินถนนและรถ อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร Public Works Department [รางานครั้งที่ 2] ไฟใต้ทางยกระดับเสีย (ไฟของ กทม. สำนักการโยธา) ที่ถนนพระราม 3 ช่วงใกล้รางรถไฟ ฝั่งตลาดฮ่องกง ถัดจากห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตย กลางคืนมืด อันตรายกับคนเดินถนนและรถ อยากให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับ #ร่วมกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่