สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป http://nbt.prd.go.th/

https://www.facebook.com/radiothailand/

https://www.youtube.com/c/RADIOTHAILANDPRD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand)
ชื่อย่อ สวท.

มีสถานะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
สังกัดกรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
(151)

เปิดเหมือนปกติ

“ลูกจ้างร้านอาหาร ผู้ประกอบการ เฮ‼️รมว.สุชาติ กำชับประกันสังคมเร่งเยียวยากรณี รัฐฯห้ามนั่งทานที่ร้านชั่วคราวจากเหตุสุดวิ...
10/05/2021

“ลูกจ้างร้านอาหาร ผู้ประกอบการ เฮ‼️
รมว.สุชาติ กำชับประกันสังคมเร่งเยียวยา
กรณี รัฐฯห้ามนั่งทานที่ร้านชั่วคราว
จากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 ให้ได้รับเงินชดเชยว่างงาน 50 % ไม่เกิน 90 วัน”

[ นายสุชาติ ชมกลิ่น ]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

🔸🔸วานนี้ ( 9 พ.ค. 64 ) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างโดยเฉพาะพนักงานหน้าร้านกรณีรัฐสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ว่า จากกรณีที่ภาครัฐมีประกาศห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านค้าและอนุญาตให้นำกลับไปรับประทานที่บ้านนั้น ซึ่งส่งผลให้พนักงานที่บริการหน้าร้านต้องหยุดงานชั่วคราว รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

✅✅จึงได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เร่งช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างพนักงานร้านค้า ร้านอาหาร และสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีรัฐสั่งปิด โดยกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ซึ่งระบุว่า

“ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน”
.
🔸🔸นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ผู้ประกันตนต้องดำเนินการ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ แล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างและหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นให้นำส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e- Service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th
.
☎️☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงแรงงาน
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

“ลูกจ้างร้านอาหาร ผู้ประกอบการ เฮ‼️
รมว.สุชาติ กำชับประกันสังคมเร่งเยียวยา
กรณี รัฐฯห้ามนั่งทานที่ร้านชั่วคราว
จากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 ให้ได้รับเงินชดเชยว่างงาน 50 % ไม่เกิน 90 วัน”

[ นายสุชาติ ชมกลิ่น ]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

🔸🔸วานนี้ ( 9 พ.ค. 64 ) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างโดยเฉพาะพนักงานหน้าร้านกรณีรัฐสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ว่า จากกรณีที่ภาครัฐมีประกาศห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านค้าและอนุญาตให้นำกลับไปรับประทานที่บ้านนั้น ซึ่งส่งผลให้พนักงานที่บริการหน้าร้านต้องหยุดงานชั่วคราว รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

✅✅จึงได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เร่งช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างพนักงานร้านค้า ร้านอาหาร และสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีรัฐสั่งปิด โดยกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ซึ่งระบุว่า

“ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน”
.
🔸🔸นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ผู้ประกันตนต้องดำเนินการ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ แล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างและหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นให้นำส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e- Service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th
.
☎️☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงแรงงาน
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

10/05/2021
ข่าวภาค 20.00 น. ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ข่าวภาค 20.00 น. ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

- ข่าวในพระราชสำนัก

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนกลุ่มผู้พิการและครอบครัว ลงทะเบียนออนไลน์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มวันพรุ่งนี้

- “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ ยังคงนำอันดับ 1 คะแนนสะสมนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี ศึกกอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์

ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

10/05/2021
ข่าวภาค 19.00 น. ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ข่าวภาค 19.00 น. ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

-ศบค.ย้ำให้ประชาชนที่มีประวัติเสี่ยง เข้ารับการรักษาโควิด19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-กระทรวงการต่างประเทศ ระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทาง เข้าประเทศไทย จากประเทศปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ป้องกันโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดีย

- เวียดนาม เผชิญการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ระลอกใหม่ ขณะที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์อินเดียหลายพื้นที่ของประเทศ

ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

📣📣 กระทรวงการต่างประเทศ งดออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทยให้กับชาวต่างชาติ 3 ประเทศ (เนปาล-ปากีสถาน-บังกลาเทศ) หลังเจอ...
10/05/2021

📣📣 กระทรวงการต่างประเทศ งดออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทยให้กับชาวต่างชาติ 3 ประเทศ (เนปาล-ปากีสถาน-บังกลาเทศ) หลังเจอโควิดสายพันธุ์อินเดียในสถานกักกัน
.
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า ตามที่มีการสอบถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการระงับคนต่างชาติจาก 3 ประเทศเดินทางเข้าไทยนั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้หารือเกี่ยวกับการพบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียในผู้เดินทางจากปากีสถาน โดยที่ประชุมขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาระงับการออก COE (Certificate of Entry) หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ให้แก่ชาวต่างชาติจากประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า จะระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจากเนปาล ปากีสถาน และบังกลาเทศตั้งแต่วันนี้ (10 พ.ค.64)
.
มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราว ในช่วงที่ต้องระวังเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียเข้าประเทศ เป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติจาก 3 ประเทศดังกล่าว แต่ไม่ได้ห้ามคนไทยแต่อย่างใด คนไทยสามารถเดินทางกลับได้

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #กระทรวงการต่างประเทศ

📣📣 กระทรวงการต่างประเทศ งดออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทยให้กับชาวต่างชาติ 3 ประเทศ (เนปาล-ปากีสถาน-บังกลาเทศ) หลังเจอโควิดสายพันธุ์อินเดียในสถานกักกัน
.
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า ตามที่มีการสอบถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการระงับคนต่างชาติจาก 3 ประเทศเดินทางเข้าไทยนั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้หารือเกี่ยวกับการพบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียในผู้เดินทางจากปากีสถาน โดยที่ประชุมขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาระงับการออก COE (Certificate of Entry) หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ให้แก่ชาวต่างชาติจากประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า จะระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจากเนปาล ปากีสถาน และบังกลาเทศตั้งแต่วันนี้ (10 พ.ค.64)
.
มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราว ในช่วงที่ต้องระวังเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียเข้าประเทศ เป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติจาก 3 ประเทศดังกล่าว แต่ไม่ได้ห้ามคนไทยแต่อย่างใด คนไทยสามารถเดินทางกลับได้

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #กระทรวงการต่างประเทศ

10/05/2021
รายการ รู้ทันข่าว 92.5 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

รายการ รู้ทันข่าว 92.5 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.10-19.00 น.
FM 92.5 MHz / AM 891 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
โดย สำราญ รอดเพชร และ ศลิลนา ภู่เอี่ยม

10/05/2021
รายการ หมุนตามวัน วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

รายการ หมุนตามวัน วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.15-17.00 น.
FM 92.5 MHz / AM 891 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
โดย นันทคม ประสาทพร และ ชญาน์นันท์ แก้วกล่ำ

10/05/2021

กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำความสำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการแพร่ระบาด และลดอัตราการเสียชีวิต

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เน้นย้ำถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ไม่ทำให้ป่วยหนัก ลดอัตราการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดได้ โดยในประเทศไทยมีวัคซีนหลัก 2 ตัว คือแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 61 ล้านโดส และซิโนแวค ซึ่งมีเป้าหมายเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อควบคุมสถานการณ์แบบเร่งด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า จากผลการวิจัยพบว่าวัคซีนทุกยี่ห้อ ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพป้องกันการเจ็บป่วยหนักได้ดี แต่จะมีผลข้างเคียงบ้าง ซึ่งมีความแตกต่างกัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดแต่ละพื้นที่ ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของวัคซีนจะดีกว่า โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว

สำหรับวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ของไทย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแล้ว เตรียมพร้อมส่งมอบล็อตแรกเร็ว ๆ นี้ ส่วนวัคซีนซิโนแวค จะเป็นวัคซีนที่ใช้เป็นหลักในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่ระบาด เพื่อควบคุมสถานการณ์แบบเร่งด่วน และจากข้อมูลของประเทศจีนและผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า สามารถใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ในภาวะฉุกเฉิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยป้องกันโควิดระบาดในนิคมอุตสาหกรรม พร้อมเสนอใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางฉีดวัคซีนให้ประชาชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.ให้เร่งวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเพิ่มการเฝ้าระวังและกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ โดยนิคมอุตสาหกรรมถือว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นแหล่งสร้างรายได้อันดับต้นๆ ของประเทศ หากเกิดการแพร่ระบาด ในวงกว้างจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับเศรษฐกิจของไทย และกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สินค้าต่างๆ ไปทั่วโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

ด้านนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า หลังจากมีโอกาสหารือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท.แล้ว และเห็นตรงกันว่าจะร่วมกันอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยได้เสนอให้ใช้พื้นที่ของ กนอ. ที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโดยศักยภาพของ กนอ.แล้วมีความพร้อมทั้งด้านพื้นที่และบุคลากร สามารถจัดสถานที่ฉีดวัคซีนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ทันที

10/05/2021
รายการ สมรภูมิข่าว 92.5 วันที่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

รายการ สมรภูมิข่าว 92.5 วันที่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ออกอากาศ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.
FM 92.5 MHz / AM 891 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
โดย ปรเมษฐ์ ภู่โต

10/05/2021
กระทรวงการคลัง ยืนยัน มีงบประมาณเพียงพอ

กระทรวงการคลัง ยืนยัน มีงบประมาณเพียงพอ สำหรับแก้ไข เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม จากผลกระทบโควิด-19 โดยกู้เงินภายใต้กฎหมายอย่างรอบคอบและต้นทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

10/05/2021
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ และการชะลอกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การเบิกจ่ายและแผนการใช้งบประมาณ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างล่าช้า

10/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นเป็นงานเฉพาะเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่การผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศไทย มุ่งหมายบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูกาลเพาะปลูกทุกปี นับตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกันคือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

แม้ว่าในปีพุทธศักราช 2564 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ได้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องจากประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งมีมาตรการและข้อปฏิบัติทางสาธารณสุขหลายประการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้จากเดิมที่สำนักพระราชวังได้กำหนดให้ประกอบพระราชพิธีในวันอาทิตย์ที่ 9 และวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี 2563 และพันธุ์พืชต่าง ๆ มาเข้าประกอบพิธี พร้อมทั้งพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยเมื่อวานนี้ (9 พ.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานฝ่ายพราหมณ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง // และในวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
ส่วนในวันนี้ (10 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำหรับวันพืชมงคล ปี 2564 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก ทั้งหมด 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พันธุ์ข้าว กข 79 พันธุ์ข้าว กข 43 และพันธุ์ข้าว กข 6 จำนวน 1,396 กิโลกรัม เข้าพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชต่าง ๆ 40 ชนิด อาทิ มะเขือเทศ บวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาว มะระจีน ข้าโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวาน เป็นต้น ให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงาม สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปี 2565 และพระราชทานให้แก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล.จากกระแสข่าวมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาใน รพ. เอกชน แล้วต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องพัก ค่ายา ฯ...
10/05/2021

ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล
.
จากกระแสข่าวมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาใน รพ. เอกชน แล้วต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องพัก ค่ายา ฯลฯ ขอยืนยันนะครับว่า “ไม่เป็นความจริง” เพราะผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในทุก รพ. ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน จะได้รับการรักษาฟรี ยกเว้นผู้ป่วยหรือญาติขอใช้สิทธิเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
.
ซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 ที่ประกาศออกมาตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา
.
นอกจากนี้ หากสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดปฏิเสธการรักษา หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยหรือญาติ จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
จึงขอให้ประชาชนวางใจได้ว่า หากเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ก็สามารถเข้ารับการรักษาจาก รพ. เอกชน ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากพบการเรียกเก็บค่ารักษาโรคโควิด-19 สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1426 หรือ สนง.สาธารณสุขจังหวัด

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล
.
จากกระแสข่าวมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาใน รพ. เอกชน แล้วต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องพัก ค่ายา ฯลฯ ขอยืนยันนะครับว่า “ไม่เป็นความจริง” เพราะผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในทุก รพ. ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน จะได้รับการรักษาฟรี ยกเว้นผู้ป่วยหรือญาติขอใช้สิทธิเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
.
ซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 ที่ประกาศออกมาตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา
.
นอกจากนี้ หากสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดปฏิเสธการรักษา หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยหรือญาติ จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
จึงขอให้ประชาชนวางใจได้ว่า หากเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ก็สามารถเข้ารับการรักษาจาก รพ. เอกชน ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากพบการเรียกเก็บค่ารักษาโรคโควิด-19 สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1426 หรือ สนง.สาธารณสุขจังหวัด

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ที่อยู่

236 ถนน วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

องค์กรหลักที่เป็นเลิศด้านการกระจายเสียงแบบมืออาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนำสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:00 - 20:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

66-2277-1966

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป:

วิดีโอทั้งหมด

.

Download : Radio Thailand Application App Store ( iOS ) & Google Play (android) by scan QR Code.

**ดาวน์โหลดฟรี** Radio Thailand Application

แอพพลิเคชั่นฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รองรับการรับฟังรายการวิทยุ สวท. ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ iOS และ android โดยการสแกนคิวอาร์โค๊ด

Android

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ปัญญาอันเกิดจากการฟัง "ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา" (จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส) บรรเทาความสงสัย สิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจ ย่อมเข้าใจชัด ทําความเห็นให้ถูกต้อง
Covid -19 wave 2 🏥โรงพยาบาลขาดเลือดเข้าขั้นวิกฤติทั่วประเทศ กาชาดเลือด🩸ไม่พอจ่าย วอนคนไทยสุขภาพดี💪ช่วยเหลือผู้ป่วย 📌ครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ที่วิกฤติมาก 🏥โรงพยาบาลทั่วประเทศ ไม่มีเลือด รักษาพยาบาล 🩸จำนวนผู้บริจาคลดลง 50% 🚑หน่วยเคลื่อนที่ ยกเลิก การจัดบริจาคโลหิต 🩸กาชาด ไม่มีเลือดพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ . 📌ชวนคนไทยช่วยกันรวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ฝ่าวิกฤติ COVID-19 รอบ 2 ไปด้วยกัน https://www.facebook.com/161333841009314/posts/1072139953262027/?d=n
น้ำมันแพง เพราะค่าแรงมันถูก อยากดึงดูดเปิดไฟใช้นั้นหนา โปรเห็นใจคนงานลำบากหนา เพิ่มเงินตราขึ้นค่าแรงไม่ต้องแข่งกับเวลา GDP นั้นหนารับลองขึ้นพ้นวิกิจ ลองปรับรถยอนภาษีให้เจ้า เข้าจะได้ไม่ต้องขาดดุล .. (รัฐบาลตั้งกฏเพิ่มค่าแรงให้พนักนักงาน เเละปรับรถยอนภาษีจากเจ้าของกิจการให้น้อยลง ส่วนพนักงานไม่ต้องแข็งกับเวลา มีเงินตราไปใช้สอยจับจ่าย กระตุ้นเศฐกิจได้ดี แถมเงิยคลังก็มีเหลือสำรอง หมุนเวียนให้ถูกวิธี เศรฐกิจดี GDP ดีด ไม่ขาดดุล)
คุณนราพงษ์ เป็นสลิ้มมั้ย ฟังแล้วคล้ายๆ
ทำอย่างไรอยากฟังย้อนหลังคุณหมอวิวัฒน์วิริยกิจจา30พ.ย63ได้?
ขอรับลิปบามค่ะของดร.ต๋อมชือพิสม้ยจึงสวัสดิ์173ม.7ต.แพงพวยอ.ดำอนินสะดวกราชบัรื
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จาก www.royin.go.th เปลี่ยนเป็น www.orst.go.th และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) จาก [email protected] เปลี่ยนเป็น [email protected] เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ฟังข่าวและสาระรายการต่างๆประจำค่ะ