สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีหน้าที่กำหนด “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)" สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ มีหน้าที่กำหนด “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด และให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบจาก สมอ. แล้วว่า มีคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งเครื่องหมายมาตรฐาน หรือ เครื่องหมาย มอก. ที่ สมอ. อนุญาตให้แสดงมี 2 เครื่องหมาย คือ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป และ เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (17 กันยายน 2564) เวลา 08.45 – 17.00 น. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ติดตามความคืบหน้าการนำเสนอแผนงา...
17/09/2021

วันนี้ (17 กันยายน 2564) เวลา 08.45 – 17.00 น. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ติดตามความคืบหน้าการนำเสนอแผนงานโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อความพอเพียงและยั่งยื่น (Sustainability & Sufficiency Initiative) ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999-2556 เล่ม 1 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999) ประจำปี 2564 ช่วงเวลาที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 17 ราย

สมอ. จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) ประจำปี 2564 ช่ว...
17/09/2021

สมอ. จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) ประจำปี 2564 ช่วงเวลาที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.15 – 12.30 น. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้จัดการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.๙๙๙๙ เล่ม 1-2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำเสนอผลการจัดทำ Gap assessment รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ให้แก่ บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 9 คน

สมอ. คว้าเกรด A ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาก ปปช.หลังกวาด 93.37 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง...
16/09/2021

สมอ. คว้าเกรด A ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาก ปปช.

หลังกวาด 93.37 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 ระดับ A สะท้อนธรรมาภิบาลของหน่วยงานระดับยอดเยี่ยม
เลขาธิการ สมอ. (นายวันชัย พนมชัย) เผยตั้งเป้ายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนอย่างสูงสุด

ประกาศ!!! สมอ. ขยายเวลา WFH 100%ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2564  ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่ง
15/09/2021

ประกาศ!!! สมอ. ขยายเวลา WFH 100%
ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่ง

14/09/2021
สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเท้าพ่อ เรื่อง โคกหนองนา โมเดล จ.อ่างทอง

📌สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเท้าพ่อ เรื่อง โคกหนองนา โมเดล
จ.อ่างทอง
.
"สารคดีเชิงละคร “ตามรอยเท้าพ่อ ก้าวอย่างพอเพียง” เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความยั่งยืน ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”"
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#โคกหนองนาโมเดล
https://fb.watch/7-Iq46Qstl/

📌จิตอาสา ๙๐๔ ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบเวชภัณฑ์พร้อมอาหารปรุงสุกให้กับประชาชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
.
" จิตอาสา ๙๐๔ ลงพื้นที่ ร่วมตรวจเชิงรุก , อำนวยความสะดวก , รับส่งผู้ป่วย , มอบหน้ากากอนามัย , มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร "
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#Covid19
https://fb.watch/7-Is4K7FkT/

เรื่อง ข้อมูลสูญหายเนื่องด้วย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ระบบฐานข้อมูล เนื่...
13/09/2021

เรื่อง ข้อมูลสูญหาย

เนื่องด้วย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ระบบฐานข้อมูล เนื่องจาก ระบบ NSW เกิดปัญหา และ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ แต่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินการ ทำให้ ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 23.00 น. สูญหายไป ขอให้ ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

1 หาก ผู้ประกอบการ ได้พิมพ์เอกสารแจ้งการนำเข้าฯ (permit) ไปแล้ว สามารถนำไปแจ้งในระบบใบขน ของกรมศุลกากรได้เลย

2 กรณีที่ ได้รับการตรวจปล่อยจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ ไม่สามารถพิมพ์ใบ เอกสารแจ้งการนำเข้าได้ (permit) ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดึงข้อมูลจากระบบส่งข้อมูล EBXML กลับมาให้ หากผู้ประกอบการมีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ บันทึกข้อมูลเข้าระบบใหม่ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยอีกครั้ง

3 กรณีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ อนุญาต ขอให้ ผู้ประกอบการ เร่งบันทึกข้อมูลเข้ามาใหม่

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สมอ.

ขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้ และ เราจะพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการต่อไป. พบปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตาม QRCODE

เรื่อง ข้อมูลสูญหาย

เนื่องด้วย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ระบบฐานข้อมูล เนื่องจาก ระบบ NSW เกิดปัญหา และ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ แต่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินการ ทำให้ ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 23.00 น. สูญหายไป ขอให้ ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

1 หาก ผู้ประกอบการ ได้พิมพ์เอกสารแจ้งการนำเข้าฯ (permit) ไปแล้ว สามารถนำไปแจ้งในระบบใบขน ของกรมศุลกากรได้เลย

2 กรณีที่ ได้รับการตรวจปล่อยจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ ไม่สามารถพิมพ์ใบ เอกสารแจ้งการนำเข้าได้ (permit) ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดึงข้อมูลจากระบบส่งข้อมูล EBXML กลับมาให้ หากผู้ประกอบการมีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ บันทึกข้อมูลเข้าระบบใหม่ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยอีกครั้ง

3 กรณีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ อนุญาต ขอให้ ผู้ประกอบการ เร่งบันทึกข้อมูลเข้ามาใหม่

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สมอ.

ขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้ และ เราจะพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการต่อไป. พบปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตาม QRCODE

สมอ. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมอ. ภายใต้การนำของเลขาธิการ นายวันชัย พนมชัย  ได้ Tranform องค์กร มุ่งสู่ สมอ....
11/09/2021

สมอ. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

สมอ. ภายใต้การนำของเลขาธิการ นายวันชัย พนมชัย ได้ Tranform องค์กร มุ่งสู่ สมอ. 4.0 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทุกภารกิจหลักของหน่วยงานครบ 100% เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการกับผู้ประกอบการและประชาชน จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์นำมาซึ่งการได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดี” การันตีความสำเร็จว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีกำหนดการรับรางวัลในวันที่ 16 กันยายน 2564 นี้ โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในการมอบรางวัล

สมอ. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

สมอ. ภายใต้การนำของเลขาธิการ นายวันชัย พนมชัย ได้ Tranform องค์กร มุ่งสู่ สมอ. 4.0 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทุกภารกิจหลักของหน่วยงานครบ 100% เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการกับผู้ประกอบการและประชาชน จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์นำมาซึ่งการได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดี” การันตีความสำเร็จว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีกำหนดการรับรางวัลในวันที่ 16 กันยายน 2564 นี้ โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในการมอบรางวัล

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)เนื่องด้วยระบบฐานข้อมูลหลักของ สมอ. เกิดข้อขัดข้อง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 ...
11/09/2021

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เนื่องด้วยระบบฐานข้อมูลหลักของ สมอ. เกิดข้อขัดข้อง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้บริการ Website และระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานระบบได้โดยเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 15.00 น.

สมอ. ต้องขออภัยเป็นอย่างอย่างยิ่ง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เนื่องด้วยระบบฐานข้อมูลหลักของ สมอ. เกิดข้อขัดข้อง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้บริการ Website และระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานระบบได้โดยเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 15.00 น.

สมอ. ต้องขออภัยเป็นอย่างอย่างยิ่ง

สมอ. จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) ประจำปี 2564 ช่ว...
11/09/2021

สมอ. จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) ประจำปี 2564 ช่วงเวลาที่ 2

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 12.45 -17.00 น. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้จัดการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.๙๙๙๙ เล่ม 1-2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำเสนอผลการจัดทำ Gap assessment รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ให้แก่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 14 คน

สมอ. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ **** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ****“การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการรับรองบริภัณฑ์...
10/09/2021

สมอ. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์
**** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ****

“การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการรับรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามระบบ IECEE”

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING

ลงทะเบียนผ่าน QR CODE เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา
** กรุณา บันทึก ลิงค์(Link) และ PASSCODE สำหรับการเข้าร่วมการสัมมนา **

เหมาะสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
HOUS = เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, และคอมเพรสเซอร์
EMC = เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย, เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
LITE = ดวงโคมไฟ, และหลอดไฟ LED

สมอ. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์
**** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ****

“การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการรับรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามระบบ IECEE”

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING

ลงทะเบียนผ่าน QR CODE เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา
** กรุณา บันทึก ลิงค์(Link) และ PASSCODE สำหรับการเข้าร่วมการสัมมนา **

เหมาะสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
HOUS = เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, และคอมเพรสเซอร์
EMC = เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย, เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
LITE = ดวงโคมไฟ, และหลอดไฟ LED

สมอ. ตีปี๊บ ชวนผู้ประกอบการกลุ่มอุตฯ เครื่องมือแพทย์ เร่งใช้ประโยชน์มาตรฐานเกี่ยวกับโควิด-19 ของ IEC โดยไม่ต้องเสียค่าใช...
10/09/2021

สมอ. ตีปี๊บ ชวนผู้ประกอบการกลุ่มอุตฯ เครื่องมือแพทย์ เร่งใช้ประโยชน์มาตรฐาน
เกี่ยวกับโควิด-19 ของ IEC โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

​ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ หรือบอร์ด กมฟท. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาว่า บอร์ด กมฟท. ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานคณะกรรมการ และมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนการบริหารและการพัฒนางานมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ International Electrotechnical Commission – IEC ที่ สมอ. เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อร่วมดำเนินงานด้านการมาตรฐานในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการเสนอข้อคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐาน การออกเสียงลงคะแนน และการส่งผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ได้มีมติเห็นชอบให้ สมอ. โหวตออกเสียงเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของ IEC ตลอดจนรับรองงบประมาณและรับรองธรรมนูญและระเบียบวิธีปฏิบัติของ IEC ฉบับใหม่ ทั้งนี้ การโหวตออกเสียงดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นี้ ในการประชุมสามัญประจำปีของ IEC ระหว่างวันที่ 1 - 8 ตุลาคม 2564 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศในอาเซียน และหนึ่งใน 26 ประเทศทั่วโลกที่สามารถโหวตออกเสียงได้

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่ประเทศไทยโดย สมอ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก IEC นอกจากจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศแล้ว ยังได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานมาตรฐานของประเทศไทยให้ก้าวทันสถานการณ์โลกอีกด้วย โดยที่ผ่านมา ได้มีการนำมาตรฐานของ IEC มาประกาศใช้แล้วกว่า 800 มาตรฐาน ถือเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมากว่า 1.8 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ล่าสุด IEC ได้อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงเอกสารมาตรฐานเกี่ยวกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ (Medical electrical equipment) จำนวน 5 เรื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
​(1) IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 CSV, Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
​(2) IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance -Collateral standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests
​(3) IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV, Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability
-2-
​(4) IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012 CSV, Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
​(5) IEC 60601-1-11:2015, Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment
​ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อ IEC ทางอีเมล [email protected] เพื่อขอรับมาตรฐานดังกล่าวได้ด้วยตนเอง” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

​​​​​​​​ 9 กันยายน 2564

สมอ. จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) ประจำปี 2564 ช่ว...
09/09/2021

สมอ. จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) ประจำปี 2564 ช่วงเวลาที่ 2

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 12.45 -17.00 น. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้จัดการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.๙๙๙๙ เล่ม 1-2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำเสนอผลการจัดทำ Gap assessment รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ให้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด จังหวัดอุทัยธานี

กองควบคุมมาตรฐาน เปิดให้บริการติดต่อสอบถามทางไลน์ และเบอร์โทรศัพท์ท่านสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับ- ขั้นตอนกา...
09/09/2021

กองควบคุมมาตรฐาน เปิดให้บริการติดต่อสอบถามทางไลน์ และเบอร์โทรศัพท์

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับ
- ขั้นตอนการขออนุญาต
- ขอรับใบอนุญาต
- ขอใบรับแจ้งตามมาตรา 20/21 ตรี
- การเก็บตัวอย่าง

กองควบคุมมาตรฐาน เปิดให้บริการติดต่อสอบถามทางไลน์ และเบอร์โทรศัพท์

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับ
- ขั้นตอนการขออนุญาต
- ขอรับใบอนุญาต
- ขอใบรับแจ้งตามมาตรา 20/21 ตรี
- การเก็บตัวอย่าง

สมอ. จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564 วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 9.30 น. นายกอบชัย สังสิทธ...
07/09/2021

สมอ. จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 9.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ ZOOM เพื่อพิจารณาการปรับแผนการดำเนินงานการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 และติดตามความคืบหน้าการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมดีเด่น และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2564

โดยมี นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ.
และนางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์ รองเลขาธิการ สมอ.
พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนคณะกรรมการ คณะทำงาน จำนวน 64 คน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม อก.1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สมอ. จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) ประจำปี 2564 ช่ว...
06/09/2021

สมอ. จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) ประจำปี 2564 ช่วงเวลาที่ 2

วันนี้ (6 กันยายน 2564) เวลา 12.45 -17.00 น. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้จัดการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.๙๙๙๙ เล่ม 1-2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำเสนอผลการจัดทำ Gap assessment รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ให้แก่ บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน

TISI-NSW เปิดให้บริการผ่านระบบ Line official มีเมนูอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เช่น-ตรวจสอบการลงทะเบียน-รีเซ็ตรหัสผ่าน-แจ...
06/09/2021

TISI-NSW เปิดให้บริการผ่านระบบ Line official

มีเมนูอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เช่น
-ตรวจสอบการลงทะเบียน
-รีเซ็ตรหัสผ่าน
-แจ้งแก้ไขอีเมล์
-หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
-การขอรับใบอนุญาต
-ค้นหา และตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร
และให้บริการตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ NSW

ท่านสามารถแอดไลน์ได้เพียงแค่สแกน QR Code ด้านล่าง

📌"การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร...
03/09/2021

📌"การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี"

พระบรมราโชวาทพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525

#จิตอาสา
#รัชกาลที่๙
#พระบรมราโชวาท
https://www.facebook.com/106130694462981/posts/404291764646871/?d=n

"การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี"

พระบรมราโชวาทพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525

#จิตอาสา
#รัชกาลที่๙
#พระบรมราโชวาท

สมอ. จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) ประจำปี 2564 ช่ว...
02/09/2021

สมอ. จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) ประจำปี 2564 ช่วงเวลาที่ 2

วันนี้ (2 กันยายน 2564) เวลา 08.30-17.00 น. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้จัดการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.๙๙๙๙ เล่ม 1-2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำเสนอผลการประเมินสถานะเริ่มต้น รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการนำไปปฏิบัติ โดยมี ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากรบรรยายและคำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 17 คน

ที่อยู่

75/42 Rama VI Rd.
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2202-3300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้ำดื่มสิงห์ ปล่อยMV วานนี้ แต่ปล่อยจริงสู่สาธารณะวันนี้วันแรกเพลงLive&\Learn จุดพลังใจคนไทยร่มก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 นอกจากสิงห์บริจาคทั้งเงินและ อาหารช่วงโควิดบ่อยครั้งแล้ว สิงห์จัดอาหารส่งฟรีให้บุคลากรทางการแพทย์ตามรพ.ต่างๆและที่ประทับใจมากคือ สิงห์ทำMVเพลงนี้ ดูแล้วซึ้งใจมากได้เห็น ชีวิตในสังคมไทยเปลี่ยนไปมากตามถนนดูเงียบเหงาหงอย เปล่าเปลี่ยวในMV บางคนมีอาชีพ :- -แอร์ ต้องผันชีวิต มาขายผักออร์เกนิคออนไลน์ ขายอาหาร - นักบิน ต้องผันชีวิตมาส่งอาหารออนไลน์ - สจ็วตผันชีวิตมาเย็บหน้ากากผ้าขาย -สถาปนิกผันชีวิตทำอาหารขายส่งตามบ้าน - วิศวกรเครื่องปั่น ผันชีวิตมาเป็นช่างล้างแอร์ตามบ้าน -โบรกเกอร์ผันชีวิต ทำฟาร์มไก่ - ช่างภาพ ผันชีวิตมาขายหมูทอดแช่แข็ง ฯลฯ
รบกวนสอบถามเรื่องการใส่ QR code ที่กล่องและตัวผลิตภัณฑ์ ขอทราบข้อกำหนดขนาดและตำแหน่งที่จะให้ติด สำหรับสินค้าพัดลมคะ รบกวนของ link ที่จะให้ download ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ
ยื่นตรวจปล่อย 2 ตัว ตั้งแต่พฤหัสที่แล้ว (29 ตค.) จนวันนี้เช้า (3พย) ในระบบยังไม่ออกpermit โทรfollow up บอกว่าชื่อผลิตภัณฑ์มีอักขระพิเศษ ตรวจไม่ผ่าน ให้ยื่นใหม่ เราก็รีบยื่นแต่เช้า ยกเลิกตัวเก่า ตกบ่ายได้รับอีเมล์ว่า ไม่ผ่าน/ซ้ำค่ะ แต่อีกตัวsubmitไปแล้ว ทั้งๆที่2ตัวนี้คือเลขinvoice ตัวเดียวกับตัวไม่ผ่าน คือถ้าบอกว่าซ้ำ 2 อันเลยก็จะเข้าใจได้ว่า invoice มันซ้ำ แต่พอโทรตามกับกองตรวจ ถามว่าทำไมซ้ำ บอกจนทน่าจะเข้าใจผิด แต่ทำอะไรไม่ได้แล้ว เพราะตรวจว่าซ้ำไปแล้ว ต้องยื่นใหม่ นี่คือความผิดพลาดของใครคะ ตอนโทรสอบถามเรื่องซ้ำ จนทก็คุยเล่นกันไม่เกรงใจปลายสายว่าจะได้ยินรึเปล่า พอเรายื่นแบบรอบ3 โทรบอกจนทว่ารบกวนดูให้ที เพราะเรารอของออกฝากเอกชน ค่าฝากเค้าคิดเราทุกวัน จนท.พูดจาด้วยน้ำเสียงกระแทกว่า รับทราบค่ะ โอเคนะคะ รับทราบนะคะ แค่นี้นะคะ คือยังไม่ทันรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นครบเลย รบกวนช่วยกันตักเตือนนะคะ
T98-83ยี่ห้อCHIGOเครื่งอบผ้าจากจีน ซื้อมาแล้วไม่คุณภาพ เปิดใช้เตรื่องปั่นถังอบกระเด็นได้เลยเพราะเบามาก เช็คแล้วไม่มีผ่านการเช็คมาตรฐานเลย ตัวเครื่องเป็นพลาสติค เปิดแล้วเสียงดังลั่นเลย ใช้ครั่งเดียวไม่กล้าใช้อีก เพราะเวลาเครื่องทำงานต้องใช้มือกเเครี่องไว้ ไม่งั้นกระเด๋นได้ ซื้อผ่าน ลาซานด้า ราคา 2727 บาท ใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับ
อยากทราบว่า switch ไฟที่เป็นแบบ touch screen ที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือผลิตในประเทศไทยเอง ต้องได้ มอก. ตาม มอก.824 ไหมครับ
ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มาทำงานกันหรือยังคะ ติดต่อไปหลายเดือนแล้ว แจ้งแต่ว่า Work from home กันอยู่ ขอคำปรึกษาเรื่องเอกสารอะไรก็บอกให้ไปอ่านในเว็ป ทั้งที่ข้อมูลบางส่วน ในเว็ปก็ไม่มีบอกไว้ ถามไปให้คำตอบอะไรไม่ได้เลย เอาแต่โยนกันไป โยนกันมา และผลัดผ่อนเหมือนไม่ได้ทำงานเลย
ไม่น่าจะมี มอก. ขายได้อย่างไร
ขอโทษนะคะ สอบถามค่ะ ไม่ทราบว่าแผนกที่ดูแลเรื่องการรับใบอนุญาต ยกหูโทรศัพท์ออกหรือเปล่าอะคะ คือโทรไป 50 กว่าสาย ไม่มีคนรับเลยค่ะ ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงคะ ขอบคุณค่ะ
“อนุทิน” หนุนร่าง พ.ร.บ.เอสเอ็มอี จุดศูนย์กลางผู้ประกอบการภาคประชาชน -
ขอสอบถามหน่อยค่ะ สรุปใบอนุญาตของ 2721-2562 สมอ จะเอายังไงคะ จะให้ยื่นขอใบอนุญาตกับ ECO TIRE และ E-LICANSE ทั้งสองที่ใช่ไหม ทางผู้ประกอบการ งงไปหมดแล้วค่ะ ถาม ECO TIRE บอกให้ยื่นที่เดียว แต่ สมอ บอกให้ยื่น 2 ที่ จะบังคับใช้อยู่แล้วพวกคุณยังสรุปกันไม่ได้เลย พวกคุณเล่นอะไรกันคะ โทรติดก็ยากมาก โทรติดก็ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง พูดวกไปวนมา พวกคุณช่วยทำงานให้มีประสิทธิภาพหน่อยค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปตอบแบบสำรวจได้ที่
ทำงานช้า ทำงานซำซ้อน ซ้ำซาก โทรศัพท์ไปหน่วยไหน กองไหนไม่เคยจะรับสาย มีเรื่องจะปรึกษาก็ไม่รู้จะถามไง ออกกฏ มากมายแต่ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มารองรับ เมื่อไหร่จะพัฒนาสักที