Clicky

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร? สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ มีหน้าที่กำหนด “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด และให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบจาก สมอ. แล้วว่า มีคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งเครื่องหมายมาตรฐาน หรือ เครื่องหมาย มอก. ที่ สมอ. อนุญาตให้แสดงมี 2 เครื่องหมาย คือ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป และ เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เปิดเหมือนปกติ

ก.อุตฯ เร่งออกมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า หนุนนโยบาย EV“สุริยะ” เร่ง สมอ. ออกมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า เดินหน้านโยบาย EV เต็มสูบ ล่าสุ...
16/03/2022

ก.อุตฯ เร่งออกมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า หนุนนโยบาย EV

“สุริยะ” เร่ง สมอ. ออกมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า เดินหน้านโยบาย EV เต็มสูบ ล่าสุดบอร์ด สมอ. ไฟเขียวเพิ่มอีก 19 มาตรฐาน คาดประกาศใช้ภายในปีนี้ รองรับเทคโนโลยีวีทูจี (Vehicle to Grid - V2G) ให้รถยนต์อีวีเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรอง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV) ที่มีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยการจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่อง และมีการประกาศใช้แล้วจำนวน 116 มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่มีความพร้อม เช่น ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้าน EV ให้เกิดการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตและการใช้ยานยนต์ไร้มลพิษ หรือ Zero Emission Vehicle : ZEV ลดการใช้น้ำมัน ลดการปล่อยไอเสีย รวมทั้งลดฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ด้วย

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุม กมอ. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มอีก 19 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานจักรยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานระบบแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานระบบการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้า มาตรฐานระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานระบบเบรกของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานวิธีทดสอบที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 สมอ. มีแผนจัดทำมาตรฐานอีกจำนวน 19 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานเรือไฟฟ้า ชิ้นส่วนสำหรับดัดแปลงรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระบบจอดอัตโนมัติของรถยนต์ และระบบแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยจะเร่งดำเนินการออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านอีวีให้เป็นรูปธรรม สำหรับมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าที่จัดทำแล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจาก กมอ. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จำนวน 19 มาตรฐานนั้น อ้างอิงมาจากมาตรฐานระหว่างประเทศของ ISO ซึ่งมีข้อกำหนดครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัย ด้านมลพิษ ด้านเสียง และด้านการใช้พลังงาน รวมทั้งยังเป็นมาตรฐานที่รองรับเทคโนโลยีวีทูจี (Vehicle to Grid - V2G) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองไว้ในแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า มีศักยภาพในการควบคุมกระแสไฟฟ้าให้ไหลเข้าออกจากแบตเตอรี่ได้อย่างอิสระ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากขึ้น “นอกจากบอร์ด กมอ. ได้เห็นชอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอื่น ๆ อีก 37 มาตรฐาน รวมเป็น 56 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานระบบตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรมในอาคาร มาตรฐานตัวเป่าผม เครื่องขยายสัญญาณ ไมโครโฟน หูฟังคาดศีรษะและหูฟังใส่หู ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่ม กระดาษพิมพ์และเขียน และผงสีอัลทรามารีน เป็นต้น รวมทั้ง ได้เห็นชอบให้ เตาอบไมโครเวฟ และเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล เป็นสินค้าควบคุมอีกด้วย” เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้าย

📣 ประกาศ สมอ. ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรง...
16/03/2022

📣 ประกาศ สมอ. ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน มาตรฐานเลขที่ มอก. 50-25xx

👇 รายละเอียดแบบร่างกำหนดมาตรฐาน
https://drive.google.com/drive/folders/1tNTcKNviJclfwggMfonhmsya-jTa1XQM
👇 แสดงความคิดเห็น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIUFTb0k4y0NoFHrpc3HSg-N3W2FHO1fiiUhboVtcpRJ7QEA/viewform

สมอ. จัดการเสวนา KM เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ปัญหา ผ่านระบบ Zoom Meeting                 ...
16/03/2022

สมอ. จัดการเสวนา KM เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ปัญหา ผ่านระบบ Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. มอบหมายให้ นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา KM เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ปัญหา” เพื่อให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และ e-bidding รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการแก้ปัญหาในกรณีต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ โครงการก่อสร้าง เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร สมอ. เข้าร่วมเสวนา รวมทั้งสิ้น 49 ราย ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประกาศ สมอ. ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
15/03/2022

ประกาศ สมอ. ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ สมอ. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift ...
15/03/2022

ประกาศ สมอ. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ แทนการเดินทางไปตรวจประเมินที่โรงงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
12/03/2022

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ แทนการเดินทางไปตรวจประเมินที่โรงงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

รมอ. เอกนิติ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง สมอ. และ ASTM International                        ...
11/03/2022

รมอ. เอกนิติ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง สมอ. และ ASTM International

วันนี้ (11 มีนาคม 2565) เวลา 07.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. มอบหมายให้ นายเอกนิติ รมยานนท์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่าง สมอ. และ ASTM International ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สมอ. และ ASTM และความร่วมมือของทั้งสององค์กรในอนาคต รวมถึงการนำเสนอการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการสาขากัญชา (Technical committee D37 on Cannabis) ของ ASTM โดยมีผู้แทนจาก สมอ. และ ASTM รวมทั้งสิ้น 10 ราย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams

สมอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร Assessor Course for ISO/IEC 17025-2017 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนว...
11/03/2022

สมอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร Assessor Course for ISO/IEC 17025-2017

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “Assessor Course for ISO/IEC 17025-2017” ผ่านระบบ Zoom meeting การฝึกอบรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 10-25 มีนาคม 2565 แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา รวมระยะเวลา 6 วัน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก และเจ้าหน้าที่ สมอ. ให้สามารถแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินวิชาการ หรือเป็นผู้ตรวจประเมิน ในสาขาการทดสอบและสอบเทียบด้านการรับรองห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตรวจประเมินในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้แก่ สมอ. โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของสากล มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 30 คน

ลมอ. ให้สัมภาษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. ให้สั...
11/03/2022

ลมอ. ให้สัมภาษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบดำเนินโครงการการศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับเอทานอล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอทานอลในประเทศไทย เพื่อศึกษาข้อจำกัดและเสนอแนะแนวทางลดข้อจำกัดด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย ซึ่ง ลมอ. ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็น บทบาทและหน้าที่ของ สมอ. ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเอทานอล รวมทั้งบทบาทของ สมอ. ในการสนับสนุนการปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบทางราชการด้านอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting

📣 การขออนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง "ขอได้เฉพาะบางผลิตภัณฑ์ตามที่หลักเกณฑ์เฉพาะกำหนดไว้เท่านั้น"👇 ประกาศจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ...
10/03/2022

📣 การขออนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง "ขอได้เฉพาะบางผลิตภัณฑ์ตามที่หลักเกณฑ์เฉพาะกำหนดไว้เท่านั้น"

👇 ประกาศจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1zuS8VhsOWnwmydbOnVWA07VNWzyp6fXG
👇 หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
https://shorturl.asia/6El4O

สมอ. เตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาต มอก.15-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ มอก.133-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว วันนี้ (9...
09/03/2022

สมอ. เตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาต มอก.15-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ มอก.133-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว

วันนี้ (9 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. นางสมพร โรจน์ดำรงการ ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15-2562 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว มอก. 133-2562 ผ่านระบบ Zoom Meetings เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาต เพื่อให้การดำเนินการขอรับใบอนุญาตเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรฐานทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 15 มีนาคม 2565 นี้ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทำ นำเข้า และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 60 ราย

เลขาธิการ สมอ. ให้ผู้บริหาร Lazada เข้าพบวันนี้ (9 มีนาคม 2565) เวลา 9.30 น. นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. ให้ Mr. Gor...
09/03/2022

เลขาธิการ สมอ. ให้ผู้บริหาร Lazada เข้าพบ

วันนี้ (9 มีนาคม 2565) เวลา 9.30 น. นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. ให้ Mr. Gordon Song รองประธานบริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางธรุกิจ Lazada Group พร้อมด้วยผู้บริหารจาก Lazada Thailand เข้าพบ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจควบคุมร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Lazada โดยนำเสนอระบบการจัดการเพื่อควบคุมร้านค้าออนไลน์ ที่จำหน่ายสินค้าที่ สมอ. ควบคุมจำนวน 127 รายการ ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งประสานความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ บนแพลตฟอร์มของ Lazada ให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน มอก. โดยมีนายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมด้วย

สมอ. จัดสัมมนา เรื่อง การตรวจติดตามผลและแนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตทำและนำเข้ากระเบื้องเซรามิก มอก.2508-2555วันนี้ (9...
09/03/2022

สมอ. จัดสัมมนา เรื่อง การตรวจติดตามผลและแนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตทำและนำเข้ากระเบื้องเซรามิก มอก.2508-2555

วันนี้ (9 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. มอบหมายให้ นายนนทิชัย ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การตรวจติดตามผล และแนวทางการปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตทำและนำเข้า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก มอก.2508-2555 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่เกิดการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทำและนำเข้ากระเบื้องเซรามิก เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 96 ราย ผ่านระบบ Zoom Meeting

สมอ. นำคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ศึกษาดูงานโรงงานเหล็ก และ บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายบรรจง สุกรีฑา ...
08/03/2022

สมอ. นำคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ศึกษาดูงานโรงงานเหล็ก และ บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. ให้การต้อนรับ ดร.สมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการผลิตเหล็กของ บริษัท หลิ่ง หนัน สตีล จำกัด จ.นครปฐม ผู้ผลิตเหล็กแท่งเล็ก (billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับนำมาทำเป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต โดยมีนายนนทิชัย ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 ได้บรรยายขั้นตอนกระบวนการผลิตเหล็กแท่งเล็ก มอก. 2912-2561 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม มอก. 20-2559 และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2559

จากนั้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ได้เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด (Creative Industy Village : CIV) บ้านศาลาดิน “วิถีชุมชน คนคลองมหาสวัสดิ์” อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งในการไปครั้งนี้ สมอ. ได้เข้าประเมินศักยภาพพื้นฐานเพื่อการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว (มอก.เอส 199-2565) โดยมี นายชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐานเข้าร่วม

สมอ. ขอส่งข้อมูลการแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) เกี่ยวกับเวียดนามออกร่างกฎระเบียบทางเทคนิคว่าด้วยความเข้ากันได้ทางแ...
08/03/2022

สมอ. ขอส่งข้อมูลการแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) เกี่ยวกับเวียดนามออกร่างกฎระเบียบทางเทคนิคว่าด้วยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเครื่องเสียงไร้สาย ความถี่ 25 - 2000 MHz

รมอ.เอกนิติ พร้อมผู้บริหาร สมอ. ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)เมื่อวันที่ 7 มี...
08/03/2022

รมอ.เอกนิติ พร้อมผู้บริหาร สมอ. ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายเอกนิติ รมยานนท์ รองเลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ ผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐาน และ นายชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภายใต้โครงการการจัดทำแผนแม่บทของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เกี่ยวกับการทำ Digital transformation โดยเสนอให้นำแนวทางจากต่างประเทศมาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาต่อยอด และการบริหารจัดการเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชิงคุณภาพ แนวทางการกำหนดบทบาทหน้าที่และการบริหารจัดการของแต่ละองค์กรในภารกิจ NQI
(National Quality Infrastructure: NQI) รวมทั้ง การทำ Legal arrangement ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการเสริมสร้างระบบ NQI ของประเทศไทยต่อไป

📣 ประกาศ สมอ. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม ...
07/03/2022

📣 ประกาศ สมอ. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม 55% มาตรฐานเลขที่ มอก. 2228-2565

📍 ก่อนมีการออกกฎกระทรวง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงต่อไป

👇 สามารถแสดงความคิดเห็นตามลิ้งนี้ได้เลยค่ะ
https://forms.gle/wJcwRcbppxpCPVAJA

สมอ. จัดประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 12-1/2565วันนี้ (4 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัส...
04/03/2022

สมอ. จัดประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 12-1/2565

วันนี้ (4 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 12-1/2565 โดยมี นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. นายเอกนิติ รมยานนท์ รองเลขาธิการ สมอ. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting รวมทั้งสิ้น 45 คน ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน ความคืบหน้าการดำเนินการรับรองระบบงานในประเทศภายใต้เครือข่ายเดียว แนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เรื่อง การกำหนดขอบข่ายและการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรอง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 2) หน่วยรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร 3) หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์

วันนี้ (3 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ สมอ. รับมอบหน้ากากอนามัย จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ...
03/03/2022

วันนี้ (3 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ สมอ. รับมอบหน้ากากอนามัย จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชแมชชีนเทค จังหวัดลำพูน จำนวน 8,000 ชิ้น ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 เพื่อให้ สมอ. นำไปส่งมอบให้แก่ชุมชนบ้านญวน สะพานขาว เขตดุสิต ตามโครงการ “ถุงห่วงใย สู้ภัยโควิด” ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ. ร่วมรับมอบด้วย

📣 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง การเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก...
03/03/2022

📣 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง การเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15-2562 และ มอก. 133-2562

📆 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
⏰ เวลา 09.00 - 12.00 น.
👇 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามลิ้งนี้เลยค่ะ
https://forms.gle/Hxvip1hvuPxBvo6GA

ที่อยู่

75/42 Rama VI Rd.
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6627939300

เว็บไซต์

http://www.tisi.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้ำดื่มสิงห์ ปล่อยMV วานนี้ แต่ปล่อยจริงสู่สาธารณะวันนี้วันแรกเพลงLive&\Learn จุดพลังใจคนไทยร่มก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 นอกจากสิงห์บริจาคทั้งเงินและ อาหารช่วงโควิดบ่อยครั้งแล้ว สิงห์จัดอาหารส่งฟรีให้บุคลากรทางการแพทย์ตามรพ.ต่างๆและที่ประทับใจมากคือ สิงห์ทำMVเพลงนี้ ดูแล้วซึ้งใจมากได้เห็น ชีวิตในสังคมไทยเปลี่ยนไปมากตามถนนดูเงียบเหงาหงอย เปล่าเปลี่ยวในMV บางคนมีอาชีพ :- -แอร์ ต้องผันชีวิต มาขายผักออร์เกนิคออนไลน์ ขายอาหาร - นักบิน ต้องผันชีวิตมาส่งอาหารออนไลน์ - สจ็วตผันชีวิตมาเย็บหน้ากากผ้าขาย -สถาปนิกผันชีวิตทำอาหารขายส่งตามบ้าน - วิศวกรเครื่องปั่น ผันชีวิตมาเป็นช่างล้างแอร์ตามบ้าน -โบรกเกอร์ผันชีวิต ทำฟาร์มไก่ - ช่างภาพ ผันชีวิตมาขายหมูทอดแช่แข็ง ฯลฯ
รบกวนสอบถามเรื่องการใส่ QR code ที่กล่องและตัวผลิตภัณฑ์ ขอทราบข้อกำหนดขนาดและตำแหน่งที่จะให้ติด สำหรับสินค้าพัดลมคะ รบกวนของ link ที่จะให้ download ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ
ยื่นตรวจปล่อย 2 ตัว ตั้งแต่พฤหัสที่แล้ว (29 ตค.) จนวันนี้เช้า (3พย) ในระบบยังไม่ออกpermit โทรfollow up บอกว่าชื่อผลิตภัณฑ์มีอักขระพิเศษ ตรวจไม่ผ่าน ให้ยื่นใหม่ เราก็รีบยื่นแต่เช้า ยกเลิกตัวเก่า ตกบ่ายได้รับอีเมล์ว่า ไม่ผ่าน/ซ้ำค่ะ แต่อีกตัวsubmitไปแล้ว ทั้งๆที่2ตัวนี้คือเลขinvoice ตัวเดียวกับตัวไม่ผ่าน คือถ้าบอกว่าซ้ำ 2 อันเลยก็จะเข้าใจได้ว่า invoice มันซ้ำ แต่พอโทรตามกับกองตรวจ ถามว่าทำไมซ้ำ บอกจนทน่าจะเข้าใจผิด แต่ทำอะไรไม่ได้แล้ว เพราะตรวจว่าซ้ำไปแล้ว ต้องยื่นใหม่ นี่คือความผิดพลาดของใครคะ ตอนโทรสอบถามเรื่องซ้ำ จนทก็คุยเล่นกันไม่เกรงใจปลายสายว่าจะได้ยินรึเปล่า พอเรายื่นแบบรอบ3 โทรบอกจนทว่ารบกวนดูให้ที เพราะเรารอของออกฝากเอกชน ค่าฝากเค้าคิดเราทุกวัน จนท.พูดจาด้วยน้ำเสียงกระแทกว่า รับทราบค่ะ โอเคนะคะ รับทราบนะคะ แค่นี้นะคะ คือยังไม่ทันรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นครบเลย รบกวนช่วยกันตักเตือนนะคะ
T98-83ยี่ห้อCHIGOเครื่งอบผ้าจากจีน ซื้อมาแล้วไม่คุณภาพ เปิดใช้เตรื่องปั่นถังอบกระเด็นได้เลยเพราะเบามาก เช็คแล้วไม่มีผ่านการเช็คมาตรฐานเลย ตัวเครื่องเป็นพลาสติค เปิดแล้วเสียงดังลั่นเลย ใช้ครั่งเดียวไม่กล้าใช้อีก เพราะเวลาเครื่องทำงานต้องใช้มือกเเครี่องไว้ ไม่งั้นกระเด๋นได้ ซื้อผ่าน ลาซานด้า ราคา 2727 บาท ใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับ
อยากทราบว่า switch ไฟที่เป็นแบบ touch screen ที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือผลิตในประเทศไทยเอง ต้องได้ มอก. ตาม มอก.824 ไหมครับ
ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มาทำงานกันหรือยังคะ ติดต่อไปหลายเดือนแล้ว แจ้งแต่ว่า Work from home กันอยู่ ขอคำปรึกษาเรื่องเอกสารอะไรก็บอกให้ไปอ่านในเว็ป ทั้งที่ข้อมูลบางส่วน ในเว็ปก็ไม่มีบอกไว้ ถามไปให้คำตอบอะไรไม่ได้เลย เอาแต่โยนกันไป โยนกันมา และผลัดผ่อนเหมือนไม่ได้ทำงานเลย
ไม่น่าจะมี มอก. ขายได้อย่างไร
ขอโทษนะคะ สอบถามค่ะ ไม่ทราบว่าแผนกที่ดูแลเรื่องการรับใบอนุญาต ยกหูโทรศัพท์ออกหรือเปล่าอะคะ คือโทรไป 50 กว่าสาย ไม่มีคนรับเลยค่ะ ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงคะ ขอบคุณค่ะ
“อนุทิน” หนุนร่าง พ.ร.บ.เอสเอ็มอี จุดศูนย์กลางผู้ประกอบการภาคประชาชน -
ขอสอบถามหน่อยค่ะ สรุปใบอนุญาตของ 2721-2562 สมอ จะเอายังไงคะ จะให้ยื่นขอใบอนุญาตกับ ECO TIRE และ E-LICANSE ทั้งสองที่ใช่ไหม ทางผู้ประกอบการ งงไปหมดแล้วค่ะ ถาม ECO TIRE บอกให้ยื่นที่เดียว แต่ สมอ บอกให้ยื่น 2 ที่ จะบังคับใช้อยู่แล้วพวกคุณยังสรุปกันไม่ได้เลย พวกคุณเล่นอะไรกันคะ โทรติดก็ยากมาก โทรติดก็ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง พูดวกไปวนมา พวกคุณช่วยทำงานให้มีประสิทธิภาพหน่อยค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปตอบแบบสำรวจได้ที่
ทำงานช้า ทำงานซำซ้อน ซ้ำซาก โทรศัพท์ไปหน่วยไหน กองไหนไม่เคยจะรับสาย มีเรื่องจะปรึกษาก็ไม่รู้จะถามไง ออกกฏ มากมายแต่ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มารองรับ เมื่อไหร่จะพัฒนาสักที