Clicky

Biodiversity CHM Thailand

Biodiversity CHM Thailand กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ

เปิดเหมือนปกติ

26 ธันวาคม  วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ National Wildlife Protection Day
26/12/2022

26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ National Wildlife Protection Day

26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ National Wildlife Protection Day

ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ผืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลยังไม่ถูกรกราน จึงชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ต่อมาเมื่อมีการค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติ สัตว์ป่าจึงเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยม ดังหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการส่งนอแรด งาช้าง และของป่าไปขายยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ชีวิตสัตว์ป่าเริ่มถูกรุกรานทำให้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จนถึงกับต้องออกกฎหมายมาควบคุม โดยกฎหมายฉบับแรกเกิดขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อบังคับใช้ในการล่าช้างป่า

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราษฎรยังมีการคล้องช้างป่า เพื่อนำช้างมาใช้งานเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่ตามมา จึงได้ทรงตราพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า รศ. 119 (พ.ศ. 2443) ขึ้น เพื่อให้ช้างป่าไม่ถูกทอดทิ้งให้อดอยากหรือได้รับการทรมาน

จนถึงยุคมืดของสัตว์ป่า เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาวุธยุทโธปกรณ์อันทันสมัยที่ใช้ในสงคราม ได้ถูกแปรเปลี่ยนมาเป็นอาวุธของผู้ชื่นชอบการล่าสัตว์ป่า ขณะที่การพัฒนาประเทศและการเพิ่มจำนวนประชากร ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้จำนวนของสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว จนถึงขั้นที่สัตว์ป่าบางชนิด เช่น สมัน ต้องสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยอย่างน่าเสียดาย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ พระยศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในขณะนั้น และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ลงนามในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการปกป้องทรัพยากรสัตว์ป่าของประเทศฉบับแรกของไทย ซึ่งภายหลังได้มีการปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 และอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อสมัยและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงถือเอาวันที่ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ" เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้คงอยู่ในป่า อันจะช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติของชาติกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตสืบไป

#วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

📍สผ. ร่วมปิดฉากการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา รับรองกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลาก...
21/12/2022

📍สผ. ร่วมปิดฉากการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา รับรองกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

Photos from นิเวศเกษตร Biodiversity and Agroecology's post
20/12/2022

Photos from นิเวศเกษตร Biodiversity and Agroecology's post

 กว่า 4 ปี ของการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework) เมื่...
20/12/2022
COP15: Nations Adopt Four Goals, 23 Targets for 2030 In Landmark UN Biodiversity Agreement

กว่า 4 ปี ของการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework)
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2565 เวลาประมาณ 3.30น. ตามเวลาประเทศแคนาดา ประเทศภาคีสมาชิกได้รับรอง "กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก คุนหมิง-มอนทรีออล" (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) ซึ่งประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ (Goals) 23 เป้าหมาย (targets) ที่ต้องดำเนินการภายในปี ค.ศ. 2030 อาทิ
📌 การคุ้มครองพื้นที่ทางบกและทางทะเลอย่างน้อยร้อยละ 30
📌ลดการอุดหนุนที่เป็นอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (harmful subsidies) ให้ได้ปีละ 500,000 ล้านดอลลาร์
📌ลดขยะจากอาหาร (food waste) ทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง

อ่านต่อใน link

Official CBD Press Release - 19 December 2022, Montreal [PDF version - 442 Kb] +++ Photos of the Adoption of the Kunming-Montreal GBF +++ Nearing the conclusion of a sometimes fractious two-week meeting, nations of the world today agreed on a historic package of measures deemed critical to addressin...

Photos from United Nations Biodiversity's post
20/12/2022

Photos from United Nations Biodiversity's post

🟢 เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงการประชุม CBD COP15 ช่วงที่ 2 ชูการมีส่วนร่...
19/12/2022

🟢 เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงการประชุม CBD COP15 ช่วงที่ 2 ชูการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

งูเห่าชนิดใหม่ จากการทบทวนอนุกรมวิธานของงูเห่า (genus 𝑁𝑎𝑗𝑎 Laurenti, 1768)งูเห่าชนิดใหม่นี้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า 𝑁𝑎𝑗𝑎 𝑓...
19/12/2022

งูเห่าชนิดใหม่ จากการทบทวนอนุกรมวิธานของงูเห่า (genus 𝑁𝑎𝑗𝑎 Laurenti, 1768)
งูเห่าชนิดใหม่นี้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า 𝑁𝑎𝑗𝑎 𝑓𝑢𝑥𝑖 ซึ่งมาจากคำว่า 伏羲 (ฝูซี หรือ fuxi) ในภาษาจีนมาจากเทพปกรณัมจีน ผู้มีส่วนท่อนล่างของร่างกายเป็นงู
ชื่อสามัญในภาษาไทย เรียกว่า “งูเห่าภูเขา”
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ คือ “Brown Banded Cobra”
พบการกระจายตัวในบริเวณที่สูง ในระดับความสูง 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ขึ้นไป หรือในพื้นที่ป่าดิบที่มีอากาศชื้น และเย็น

ค้นพบ!!! งูเห่าชนิดใหม่ของโลก
.
.
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานี้ มีงานวิจัยล่าสุดจากประเทศจีน ออกมาเผยแพร่ว่ามีการค้นพบงูเห่าชนิดใหม่ของโลก จากการทบทวนอนุกรมวิธานของงูเห่า (genus Naja Laurenti, 1768) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มงูที่มีพิษร้ายแรง
.
ซึ่งงูเห่าชนิดใหม่นี้มีชื่อวิทยาศาสตร์มาจากประเทศจีน ว่า Naja fuxi ซึ่งคำว่า 伏羲 (ฝูซี หรือ fuxi) ในภาษาจีน มาจากเทพปกรณัมจีน ผู้มีส่วนท่อนล่างของร่างกายเป็นงู ในขณะที่ชื่อสามัญในภาษาไทย จะเรียกว่า “งูเห่าภูเขา” และในส่วนของชื่อสามัญภาษาอังกฤษ คือ “Brown Banded Cobra” สามารถพบการกระจายตัวในบริเวณที่สูง ในระดับความสูง 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ขึ้นไป หรือในพื้นที่ป่าดิบที่มีอากาศชื้น และเย็น
.
สามารถอ่านงานวิจัยเพิ่มเติม ได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://www.mdpi.com/2076-2615/12/24/3481/htm
ที่มาและรูปภาพ : R I M

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา🟢 ไทย แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกอนุร...
18/12/2022
ไทย แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ...

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
🟢 ไทย แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์กลับสู่ชุมชน เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ บนเวทีการประชุม CBD COP 15

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

ไทย แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์กลับสู่ชุมชน เพื่อ....

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา🟢 สผ. กล่าวถ้อยแถลง การประชุม 'CBD COP 1...
18/12/2022
สผ. กล่าวถ้อยแถลง การประชุม 'CBD COP 15' ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
🟢 สผ. กล่าวถ้อยแถลง การประชุม 'CBD COP 15' ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

สผ. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ 2 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นร่วมกับประชาคมโลก ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ....

🟢 เลขาธิการ สผ. หารือทวิภาคีกับ State Secretary สหพันธรัฐเยอรมนี ในช่วงการประชุม CBD COP15 เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานด้า...
18/12/2022

🟢 เลขาธิการ สผ. หารือทวิภาคีกับ State Secretary สหพันธรัฐเยอรมนี ในช่วงการประชุม CBD COP15 เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

18/12/2022

🟢 เลขาธิการ สผ. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา มุ่งมั่นร่วมกับประชาคมโลก อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

📍 เลขาธิการ สผ. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ มุ่งมั่นร่วมกับประชาคมโลก อนุรักษ์ ฟื้...
18/12/2022

📍 เลขาธิการ สผ. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ มุ่งมั่นร่วมกับประชาคมโลก อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

🟢 เลขาธิการ สผ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับสูงของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ (CBD ...
17/12/2022

🟢 เลขาธิการ สผ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับสูงของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ (CBD COP 15) ช่วงที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

17/12/2022

🤝Mr. Onno van den Heuvel, BIOFIN global manager กล่าวถึงการประชุมหารือทวิภาคีระหว่าง สผ. กับ UNDP’s Global BIOFIN ในระหว่างการประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ว่า
“ความร่วมมือในช่วงต่อไปของ BIOFIN ในประเทศไทย จะเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งผลลัพธ์ การผสานการดำเนินงานจัดทำกลไกทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคการเงินการธนาคารในการกำหนดนโยบายทางการเงินที่ยั่งยืน”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

16/12/2022

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
🟢 เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมหารือทวิภาคีร่วมกับ UNDP’s Global BIOFIN ในระหว่างการประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ “เน้นย้ำการนำกรอบงานของโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ไปดำเนินการในระดับประเทศ เพื่อถ่ายทอดไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนและขับเคลื่อนทรัพยากรทางการเงินในการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับภาคเอกชน”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา🟢สผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการ...
16/12/2022
สผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเงินเพื่อปิดช่องว่างทางการเงินในการจัดการความหลากหล

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

🟢สผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเงิน เพื่อปิดช่องว่างทางการเงินในการจัดการความหลากหลายหลายทางชีวภาพ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดาสผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเ...
16/12/2022
สผ. จับมือ BIOFIN หนุนความหลากหลายทางชีวภาพของไทย - ข่าวสด

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

สผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเงิน เพื่อปิดช่องว่างทางการเงินในการจัดการความหลากหลายหลายทางชีวภาพ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

สผ. จับมือ BIOFIN ยกระดับ-กำหนดทิศทางด้านการเงิน หวังปิดช่องว่างทางการเงินในการจัดการความหลากหลายหลายทางชีวภ...

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดาสผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเ...
16/12/2022
สผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเงิน

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

สผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเงิน เพื่อปิดช่องว่างทางการเงินในการจัดการความหลากหลายหลายทางชีวภาพ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

สผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเงิน ปิดช่องว่างทางการเงินในการจัดการความหลากหลายหลายทางชีวภาพ

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดาสผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเ...
16/12/2022
สผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเงิน

🟢 การประชุมระดับสูงของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ ๒ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

สผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเงิน เพื่อปิดช่องว่างทางการเงินในการจัดการความหลากหลายหลายทางชีวภาพ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

สผ. จับมือ BIOFIN นำร่องนวัตกรรมด้านการเงิน เพื่อปิดช่องว่างทางการเงินในการจัดการความหลากหลายหลายทางชีวภาพใ....

นักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ ค้นพบจิ้งจกนิ้วยาวเอราวัณ (Cnemaspis auriventralis) จิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดกาญจนบุ...
16/12/2022
นักวิจัย ม.เกษตรฯ ค้นพบ "จิ้งจกนิ้วยาวเอราวัณ" ชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ ค้นพบจิ้งจกนิ้วยาวเอราวัณ (Cnemaspis auriventralis) จิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดกาญจนบุรี

นักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ ค้นพบจิ้งจกนิ้วยาวเอราวัณ (Cnemaspis auriventralis) จิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดกาญจนบุ.....

Photos from นิเวศเกษตร Biodiversity and Agroecology's post
16/12/2022

Photos from นิเวศเกษตร Biodiversity and Agroecology's post

Photos from Asesru, Kasetsart University, Thailand's post
16/12/2022

Photos from Asesru, Kasetsart University, Thailand's post

ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบหลากหลายรูปแบบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที...
16/12/2022

ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบหลากหลายรูปแบบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ยังส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ พืชและสัตว์นานาชนิดอย่างมหาศาล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะเดียวกันความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศช่วยในการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยรักษาอุณหภูมิโลกให้อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ควรดำเนินการไปพร้อมกัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

📍 ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบหลากหลายรูปแบบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ยังส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ พืชและสัตว์นานาชนิดอย่างมหาศาล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะเดียวกันความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศช่วยในการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยรักษาอุณหภูมิโลกให้อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ควรดำเนินการไปพร้อมกัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

สผ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อยในการประชุม COP 15 นำเสนอความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารที่คำนึงถึงคุณค่าของธรร...
15/12/2022

สผ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อยในการประชุม COP 15 นำเสนอความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารที่คำนึงถึงคุณค่าของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ในห้วงการประชุม COP15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สผ. เป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย (side event) หัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารที่คำนึงถึงคุณค่าของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ (Value of Nature’s Contribution to People Through food systems transformation) จัดโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environment Programme) และกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนาย Huang Runqiu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประธาน COP15 กล่าวเปิด โดย สผ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาการดำเนินโครงการ TEEBAgriFood Thailand ซึ่งใช้กรอบเศรษฐศาสตร์ด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (The Economic of Ecosystem and Biodiversity: TEEB) ในการศึกษามูลค่าที่แท้จริงของธรรมชาติในการเกษตรและการผลิตอาหาร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

Side event บทบาทการจัดการจสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ภายใต้กรอบการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพโลก...
15/12/2022

Side event บทบาทการจัดการจสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ภายใต้กรอบการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพโลก ภายหลังปี 2020

📣- side event hosted by Collaborative Partnership on Sustainable Wildlife Management:
The role of sustainable management of wild species by in meeting the Global
🗓15 December, 13:15-14:45 (GMT-5)
📍Room 512F
Palais de Congrès, Montréal🇨🇦

การประชุม CBD COP 15 ส่วน HighLevelSegment ในวันพรุ่งนี้ตามเวลาของประเทศแคนาดา
15/12/2022

การประชุม CBD COP 15 ส่วน HighLevelSegment ในวันพรุ่งนี้ตามเวลาของประเทศแคนาดา

The is starting tomorrow at 10:00AM🌿

This segment of will be at a ministerial level & will allow ministers to support the final stages of negotiations on the global

Live updates: https://cbd.int/conferences/2021-2022

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post
13/12/2022

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post

🟢  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในห้วงการประชุม COP15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 🟢  สผ. หารือ South Pole เตรียม...
13/12/2022

🟢 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในห้วงการประชุม COP15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

🟢 สผ. หารือ South Pole เตรียมการสำหรับการสร้างความรู้ความใจเกี่ยวกับนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวทาง Nature-based solutions (NbS)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

🟢  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 🟢  สผ. ร่วมแสดงเจตนารมณ์สมาชิกอาเซียนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายกรอบ...
13/12/2022

🟢 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

🟢 สผ. ร่วมแสดงเจตนารมณ์สมาชิกอาเซียนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

Some highlights from , December 11 2022 🌿📸 1: David Suzuki, David Suzuki Foundation 📸 2: Invest in Nature event 📸 3: The...
13/12/2022

Some highlights from , December 11 2022 🌿
📸 1: David Suzuki, David Suzuki Foundation
📸 2: Invest in Nature event
📸 3: The Global Treasure event
📸 4: Aligning Financial Flows event
More pictures 📸 ➡️ https://www.flickr.com/.../albums/with/72177720304260161

13/12/2022

UNDP เผยแพร่คลิปนกแก้วโม่งและทุเรียนนนท์ ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP 15)
ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
🌳🌳 🇨🇦 🇹🇭 🤝

อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้ร่วมวิจัยชาวพม่า Dakaw Phong San รายงานพืช new record ในพม่า ...
09/12/2022

อาจารย์สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้ร่วมวิจัยชาวพม่า Dakaw Phong San รายงานพืช new record ในพม่า I 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎 Hook.f. & Thomson ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ภูฐานถึงอินเดีย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/.../article/view/255042...

Impatiens latiflora, a new record of Impatiens sect. Uniflorae for Sagaing Region, Myanmar.
It differs from other Myanmar species by flat flowers on raceme inflorescences. A description of the species and colour photographs are provided.
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin/article/view/255042?fbclid=IwAR2g8ZG32xKtgKqnvJW2bsLHL-sgS4iRQ1qRMBbVMzIS5sE7fPLu8KwjWqs

NEWS📢 : การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15)
09/12/2022
ต้องลดความสูญเสีย สผ.มุ่งฟื้นฟู อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ ความหลากลายทางชีวภาพยั่งยืน

NEWS📢 : การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15)

สผ. ร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 CBD COP15 มุ่งเป้าลดการสูญเสียความหลากห....

NEWS📢 : การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15)
09/12/2022
'ไทย'ประชุม CBD COP15 มุ่งอนุรักษ์-ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ - ข่าวสด

NEWS📢 : การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15)

สผ. ร่วม CBD COP15 มุ่งเป้าลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภ.....

NEWS📢 : การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15)
09/12/2022
'สผ.' ร่วมประชุม 'CBD COP15' มุ่งใช้ 'BCG Model' รักษา 'ความหลากหลายทางชีวภาพ' - The Bangkok Insight

NEWS📢 : การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง อนุสัญญาว่าด้วยความหลา...

สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) ช่วงที่ 2 และการประชุ...
09/12/2022

สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) ช่วงที่ 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบพืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก “มหาอุดมนครพนม” หรือ “ขมิ้นนครพนม” ชื่อวิทยาศาสตร์ “𝐶...
09/12/2022

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบพืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก “มหาอุดมนครพนม” หรือ “ขมิ้นนครพนม” ชื่อวิทยาศาสตร์ “𝐶𝑢𝑟𝑐𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑎𝑘ℎ𝑜𝑛𝑝ℎ𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖s Boonma, Saensouk & P. Saensouk” ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อไทยเป็นเกียรติแก่จังหวัดนครพนมแหล่งค้นพบตัวอย่างของพืชชนิดใหม่นี้ จัดเป็นพืชถิ่นเดียวและเป็นพืชหายากชนิดใหม่ของโลก

08/12/2022

🐟 ความหลากหลายชีวภาพคืออะไร?
🐦 ทำไมเราถึงต้องการพืชและสัตว์ที่หลากหลาย?
🌿 เราทำอะไรได้บ้างเพื่อธรรมชาติ?

Highlights 🇨🇦 พิธีเปิดการประชุม COP15 Part 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://chm-thai....
08/12/2022

Highlights 🇨🇦 พิธีเปิดการประชุม COP15 Part 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

รู้จักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และการประชุม CBD COP เริ่มขึ้นแล้วส...
07/12/2022

รู้จักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และการประชุม CBD COP

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการประชุม CBD COP15 ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

สผ. ในฐานะ National Focal Point มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ มีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ "Living in Harmony with Nature" ภายในปี ค.ศ. 2050

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://chm-thai.onep.go.th/?cat=62

ที่อยู่

60/1 Soi Phibunwatta 7 Rama VI Road
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622656685

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Biodiversity CHM Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Biodiversity CHM Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามว่า Working Group on the Review of Implementation (WGRI) คือหน่วยงานอะไรหรือคะ?
ขอบคุณมากคะ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Thai Ministry of Education ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ B กรมทรัพยากรน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส กองกฎหมาย กรมสรรพากร กองกองทุนและส่งเสริมความเส เครือข่าย ทสม. Sapan Kwai Phaya Thai District กองมาตรฐานราคากลาง - Dpt.Scad ครูรัก(ษ์)ถิ่น กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งปร Chemistry at Mahidol University สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกร