กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ เป็นช่องทางในการสื่อสารด้านการพัฒนาระบบราชการ 4.0

เปิดเหมือนปกติ

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoo...
18/10/2021

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงให้หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จำนวน 39 แห่ง จัดทำข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งให้การปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมการจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2...
14/10/2021

การประชุมการจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมได้มีหารือถึงข้อมูลที่จะต้องจัดทำตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติให้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จำนวน 39 แห่งในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร.ต่อไป

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการพัฒนางานบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Service)ซึ่งประกอบไปด้วย 2 งานบริการ คือ 1) การขอหนั...
23/09/2021

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการพัฒนางานบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Service)ซึ่งประกอบไปด้วย 2 งานบริการ คือ 1) การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และ 2) การขอมีสมุดประจำตัว บันทึกเพิ่มเติม และกรณีสูญหาย ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ โดยได้ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Protal) เพื่อลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ

การประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของ...
21/09/2021

การประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การประชุมซักซ้อมการนำเสนอการขอปรับปรุงโครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ...
16/09/2021

การประชุมซักซ้อมการนำเสนอการขอปรับปรุงโครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะใช้ในการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในวันที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อให้การชี้แจงเป็นไปอย่างประสิทธิภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ  สุโกศล  ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเม...
15/09/2021

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การประชุมหารือเพื่อนำเสนอผลการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการประชาชนในระบบ Citizen Portal บนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ผ่านแอปพล...
15/09/2021

การประชุมหารือเพื่อนำเสนอผลการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการประชาชนในระบบ Citizen Portal บนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องปฏิบัติงาน ซึ่งมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน เวลา 13.00 น. โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนางานบริการของกรม ประกอบด้วย การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และการขอมีสมุดประจำตัว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดใช้ให้บริการบนแปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงงานบริการดังกล่าวได้อย่างสะดวก

การประชุมปรับปรุงข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประช...
24/06/2021

การประชุมปรับปรุงข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงเกณฑ์คำขอการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ายังต้องมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วน จึงมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนข้อมูลแล้วจึงนำส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

การประชุมปรับปรุงข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป...
23/06/2021

การประชุมปรับปรุงข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงเกณฑ์คำขอการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลตามที่คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงานแจ้งไว้เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมปรับปรุงข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 ในครั้งต่อไป

การประชุมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ...
15/06/2021

การประชุมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้ซักซ้อมข้อมูลความเข้าใจใน powerpoint ที่จะนำเสนอโดยมีความเห็นว่าควรปรับปรุงข้อมูลในบางหน้าให้มีความสอดคล้องกันก่อนนำไปใช้ประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ต่อไป

การประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564...
04/06/2021

การประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงข้อมูลที่นำเสนอและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความสอดคล้องกันก่อนนำเสนอให้อธิบดีพิจารณาเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ต่อไป

การประชุมปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ...
27/05/2021

การประชุมปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ข้อเสนอแนะก่อนการประชุมเพื่อให้การปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 ซึ่งนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวได้รับแนวทางต่าง ๆ ที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ช้อเสนอแนะหารือต่อในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มี ผู้แทนหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นโดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 – 55 เพิ่มเติม และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป

การประชุมปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห...
07/04/2021

การประชุมปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มี ผู้แทนหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบริหารการคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นโดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 – 55 เพิ่มเติม และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงานต่อไป

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลชี้แจงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื...
24/03/2021

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลชี้แจงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีพิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 และเอกสารประกอบคำบรรยายเพื่อนำเสนอการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 – 55 เป็นราชการส่วนกลางในภูมิภาค (Power Point) เพื่อให้การจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมติดตามโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระ...
18/12/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมติดตามโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ครั้งที่ 2 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีผู้แทนจากสำนักพัฒนามาตรฐานฯ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานการประชุมดังกล่าว

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.ร. สาขาการพัฒนาคุณภา...
18/12/2020

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.ร. สาขาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ห้อง Bologna ชั้น 7 อาคารพาลาสโซ คอนเฟอเรนซา กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด 15 หน่วยงาน และสถาบันฯ กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งในปีนี้ กรมเราจะส่งหมวด 2 ยุทธศาสตร์และการวางแผนสู่การปฏิบัติ และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ เข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าว

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราช...
22/10/2020

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

การประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
14/10/2020

การประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนนำผลการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในพิจารณาต่อไป

การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา...
30/09/2020

การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนชื่อคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)และเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ค...
28/09/2020

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการปรับปรุงคู่มือประชาชน การรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน...
28/09/2020

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การประเมินตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 0...
21/09/2020

การประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตาม Roadmap การยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งได้มีการพิจารณาการติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการเพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน (No copy) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ว่าต้องปรับปรุงและพัฒนาอะไรบ้างเพื่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการและรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมี นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรางวัลเลิศรั...
16/09/2020

เชิญรับชมถ่ายทอดสด
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ เรื่อง ชุดฝึกภาคปฏิบัติ การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งรับมอบจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี
https://youtu.be/_r3p3JdUU3s

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 และ 16 กันยายน 2563 ณ ...
16/09/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 และ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครโดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดทำ Model กระบวนการหมวด 1 - 6 ไว้ประกวดรางวัลรายหมวดตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีคุณทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล เป็นวิทยากรในการบรรยาย และคำแนะนำ

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
14/09/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

📣📣ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#กรมบัญชีกลาง

การประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบป...
11/09/2020

การประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรเน้นให้ดำเนินการจัดทำชี้วัดในเชิงคุณภาพเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือสามารถดำเนินการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

ที่อยู่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622470303

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อ.ไมตรี ทองประวัติ วิทยากรบรรยายด้านการบริหาร เคยบรรยายให้ ศพจ.ทั่วประเทศ ท่านใดสนใจติดต่อได้ 081)829-3884