Clicky

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ เป็นช่องทางในการสื่อสารด้านการพัฒ?

เปิดเหมือนปกติ

การประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลและให้ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ.ร.ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.57...
11/03/2022

การประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลและให้ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ.ร.ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.57 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่7 มีนาคม 2565 ...
11/03/2022

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น...
03/03/2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มเติม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภา...
11/02/2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มเติม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่ม จำนวน 10 กลุ่ม ในการจัดทำข้อมูลโครงสร้างแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มเติมเพื่อส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. จากนั้นเวลา 10.30 น. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าไปตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังความคิดเห็นและให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลดังกล่าว

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการนำร่องการถ่ายโอนงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ภาคเอกชนร่วม...
04/02/2022

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการนำร่องการถ่ายโอนงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ภาคเอกชนร่วมดำเนินงานหรือดำเนินงานแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ขอเชิญชวนทุกท่านรับฟังเทปบันทึกย้อนหลังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบ...
28/12/2021

ขอเชิญชวนทุกท่านรับฟังเทปบันทึกย้อนหลัง
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคาร​ที่ 28 ธันวาคม​ 2564

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565
ในวันอังคาร​ที่ 28 ธันวาคม​ 2564 ผ่านทาง Facebook Live คณะ​กรรม​กา​รอำนวยการ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและกระบวนงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนวัตกรรม ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting  เมื่อวันที่...
23/12/2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและกระบวนงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนวัตกรรม ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

08/12/2021

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการพัฒนางานบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Service)ซึ่งประกอบไปด้วย 2 งานบริการ คือ 1) การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และ 2) การขอมีสมุดประจำตัว บันทึกเพิ่มเติม และกรณีสูญหาย ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ โดยได้ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Protal) เพื่อลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนระบบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...
07/12/2021

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนระบบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการสัมมาดังกล่าว ซึ่งมีคุณธนัท เกิดเจริญ กรรมการ บริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำระบบมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดแนวคิดในการต่อยอด ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป

25/11/2021
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการภาครัฐของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศ...
11/11/2021

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการภาครัฐของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจาณาปัญหา/อุปสรรคที่พบของการเกิดความล่าช้าคงค้างในระบบรายงานคู่มือสำหรับประชาชนและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเรื่องล่าช้าที่คงค้างในระบบรายงานคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้การดำเนินการในการให้บริการประชาชนและการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติรา...
09/11/2021

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่างปฏิทินการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินผลต่อไป

การประชุมคณะกรรมการกำกับและประเมินผลการควบคุมภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 25...
05/11/2021

การประชุมคณะกรรมการกำกับและประเมินผลการควบคุมภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างรายงานรการประเมินผลการควบคุมภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับรายละเอียดของร่างรายงานให้มีความถูกต้องเหมาะสมก่อนส่งให้กระทรวงแรงงานต่อไป

การประชุมการจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที...
29/10/2021

การประชุมการจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลที่หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั้ง 39 แห่ง จัดทำส่งมา ก่อนจะนำส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoo...
18/10/2021

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงให้หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จำนวน 39 แห่ง จัดทำข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งให้การปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมการจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2...
14/10/2021

การประชุมการจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมได้มีหารือถึงข้อมูลที่จะต้องจัดทำตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติให้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จำนวน 39 แห่งในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร.ต่อไป

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการพัฒนางานบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Service)ซึ่งประกอบไปด้วย 2 งานบริการ คือ 1) การขอหนั...
23/09/2021

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการพัฒนางานบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Service)ซึ่งประกอบไปด้วย 2 งานบริการ คือ 1) การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และ 2) การขอมีสมุดประจำตัว บันทึกเพิ่มเติม และกรณีสูญหาย ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ โดยได้ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Protal) เพื่อลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ

การประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของ...
21/09/2021

การประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การประชุมซักซ้อมการนำเสนอการขอปรับปรุงโครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ...
16/09/2021

การประชุมซักซ้อมการนำเสนอการขอปรับปรุงโครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะใช้ในการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในวันที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อให้การชี้แจงเป็นไปอย่างประสิทธิภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ  สุโกศล  ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเม...
15/09/2021

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การประชุมหารือเพื่อนำเสนอผลการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการประชาชนในระบบ Citizen Portal บนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ผ่านแอปพล...
15/09/2021

การประชุมหารือเพื่อนำเสนอผลการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการประชาชนในระบบ Citizen Portal บนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องปฏิบัติงาน ซึ่งมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน เวลา 13.00 น. โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนางานบริการของกรม ประกอบด้วย การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และการขอมีสมุดประจำตัว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดใช้ให้บริการบนแปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงงานบริการดังกล่าวได้อย่างสะดวก

การประชุมปรับปรุงข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประช...
24/06/2021

การประชุมปรับปรุงข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงเกณฑ์คำขอการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ายังต้องมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วน จึงมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนข้อมูลแล้วจึงนำส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

การประชุมปรับปรุงข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป...
23/06/2021

การประชุมปรับปรุงข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงเกณฑ์คำขอการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลตามที่คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงานแจ้งไว้เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมปรับปรุงข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-55 ในครั้งต่อไป

การประชุมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ...
15/06/2021

การประชุมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้ซักซ้อมข้อมูลความเข้าใจใน powerpoint ที่จะนำเสนอโดยมีความเห็นว่าควรปรับปรุงข้อมูลในบางหน้าให้มีความสอดคล้องกันก่อนนำไปใช้ประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ต่อไป

การประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564...
04/06/2021

การประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงข้อมูลที่นำเสนอและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความสอดคล้องกันก่อนนำเสนอให้อธิบดีพิจารณาเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ต่อไป

การประชุมปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ...
27/05/2021

การประชุมปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ข้อเสนอแนะก่อนการประชุมเพื่อให้การปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 ซึ่งนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวได้รับแนวทางต่าง ๆ ที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ช้อเสนอแนะหารือต่อในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มี ผู้แทนหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นโดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 – 55 เพิ่มเติม และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป

การประชุมปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห...
07/04/2021

การประชุมปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มี ผู้แทนหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบริหารการคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นโดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 – 55 เพิ่มเติม และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงานต่อไป

ที่อยู่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622470303

เว็บไซต์

http://www.dsd.go.th/msdu

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อ.ไมตรี ทองประวัติ วิทยากรบรรยายด้านการบริหาร เคยบรรยายให้ ศพจ.ทั่วประเทศ ท่านใดสนใจติดต่อได้ 081)829-3884