กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ เป็นช่องทางในการสื่อสารด้านการพัฒนาระบบราชการ 4.0

เปิดเหมือนปกติ

การประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564...
04/06/2021

การประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงข้อมูลที่นำเสนอและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความสอดคล้องกันก่อนนำเสนอให้อธิบดีพิจารณาเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ต่อไป

การประชุมปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ...
27/05/2021

การประชุมปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ข้อเสนอแนะก่อนการประชุมเพื่อให้การปรับปรุงเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 -55 ซึ่งนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวได้รับแนวทางต่าง ๆ ที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ช้อเสนอแนะหารือต่อในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มี ผู้แทนหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นโดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 – 55 เพิ่มเติม และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมติดตามโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระ...
18/12/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมติดตามโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ครั้งที่ 2 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีผู้แทนจากสำนักพัฒนามาตรฐานฯ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานการประชุมดังกล่าว

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.ร. สาขาการพัฒนาคุณภา...
18/12/2020

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.ร. สาขาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ห้อง Bologna ชั้น 7 อาคารพาลาสโซ คอนเฟอเรนซา กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด 15 หน่วยงาน และสถาบันฯ กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งในปีนี้ กรมเราจะส่งหมวด 2 ยุทธศาสตร์และการวางแผนสู่การปฏิบัติ และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ เข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าว

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราช...
22/10/2020

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

การประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
14/10/2020

การประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนนำผลการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในพิจารณาต่อไป

การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา...
30/09/2020

การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนชื่อคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)และเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ค...
28/09/2020

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการปรับปรุงคู่มือประชาชน การรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน...
28/09/2020

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การประเมินตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 0...
21/09/2020

การประชุมคณะทำงานยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตาม Roadmap การยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งได้มีการพิจารณาการติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการเพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน (No copy) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ว่าต้องปรับปรุงและพัฒนาอะไรบ้างเพื่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการและรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมี นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรางวัลเลิศรั...
16/09/2020

เชิญรับชมถ่ายทอดสด
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ เรื่อง ชุดฝึกภาคปฏิบัติ การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งรับมอบจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี
https://youtu.be/_r3p3JdUU3s

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 และ 16 กันยายน 2563 ณ ...
16/09/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 และ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครโดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดทำ Model กระบวนการหมวด 1 - 6 ไว้ประกวดรางวัลรายหมวดตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีคุณทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล เป็นวิทยากรในการบรรยาย และคำแนะนำ

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
14/09/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

📣📣ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#กรมบัญชีกลาง

การประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบป...
11/09/2020

การประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรเน้นให้ดำเนินการจัดทำชี้วัดในเชิงคุณภาพเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือสามารถดำเนินการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

การประชุมเตรียมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั...
09/09/2020

การประชุมเตรียมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโดยเป็นการดำเนินการตามตัวชี้วัด 5.1 : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ภายใต้แผนดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

การประชุมการติดตามการเชื่อมโยงเอกสาร เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยใช้วิธีการประชุมผ่านระบบ...
03/09/2020

การประชุมการติดตามการเชื่อมโยงเอกสาร เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยใช้วิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในกรม ประกอบด้วย สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคประกอบด้วย สพร.๓ ชลบุรี สพร.๑7 ระยอง สนพ.ตราด สนพ.กาญจนบุรี สนพ.สมุทรสงคราม สนพ.ตรัง ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้ระบบสารสนเทศแทนการใช้เอกสาร ในสิ่งที่กรมสามารถทำได้และอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยเมื่อหน่วยงานส่วนกลางรับทราบปัญหาแล้วจะมีการนำข้อมูลไปแก้ไข ส่วนในหน่วยงานภูมิภาคก็แจ้งว่าจะนำความรู้ในระบบสารสนเทศไปปรับใช้เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมการติดตามการเชื่อมโยงเอกสาร เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยใช้วิธีการประชุมผ่านระบบ...
27/08/2020

การประชุมการติดตามการเชื่อมโยงเอกสาร เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยใช้วิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในกรม ประกอบด้วย สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคประกอบด้วย สพร.6 ขอนแก่น สพร.7 อุบลราชธานี สพร.18 อุดรธานี สพร.24 ยะลา สนพ.กาฬสินธุ์ สนพ.ร้อยเอ็ด ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้ระบบสารสนเทศแทนการใช้เอกสาร ในสิ่งที่กรมสามารถทำได้และอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยเมื่อหน่วยงานส่วนกลางรับทราบปัญหาแล้วจะมีการนำข้อมูลไปแก้ไข ส่วนในหน่วยงานภูมิภาคก็แจ้งว่าจะนำความรู้ในระบบสารสนเทศไปปรับใช้เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบป...
26/08/2020

การประชุมเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดทำตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  ...
21/08/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เวโรน่า บูทีค โฮเทล จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีคุณทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมทั้งได้มีการหารือข้อเสนอแนะในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดในการใช้วัดเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ในยุคที่องค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นสถานการณ์โควิด -19 การมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างว่องไวจึ...
16/08/2020

ในยุคที่องค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นสถานการณ์โควิด -19 การมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างว่องไวจึงสำคัญมาก ๆ กับองค์กรในยุคนี้

"การทำงานแบบ Agile กับองค์กรในยุค Digital Transformation"
.
#Agile (อ่านว่า #อไจล์) ถ้าแปลตามพจนานุกรม ก็หมายถึง คล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง ซึ่งได้กลายเป็นแนวคิดหนึ่งในการทำงานของบริษัทยุคใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการที่มีผู้รู้หลากหลายคนหลายคณะได้นำเสนอระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Methodology) แบบใหม่ของตนเอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันคือ ไม่เคร่งในระเบียบวิธีมากเกินไป เมื่อเทียบกับรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานานหลายสิบปี โดยให้ความสำคัญกับ
.
1. คนและการมีปฏิสัมพันธ์กัน มากกว่าการทำตามขั้นตอนและเครื่องมือ
2. โพรดักต์ที่นำไปใช้งานได้จริง มากกว่าเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ร่วมมือทำงานกับลูกค้า มากกว่าการต่อรองให้เป็นไปตามสัญญา
4. การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการทำตามแผนที่วางไว้
.
Agile เริ่มมีชื่อเสียงเมื่อ Tech Startup อย่าง #กูเกิล หรือ #เฟซบุ๊ก ที่ประสบความสำเร็จ บอกว่าพวกเขาทำงานโดยใช้ Agile
.
ข้อดีของการทำงานในแนวคิด Agile คือการไม่มีกำแพงระหว่างฝ่าย เพราะมีความเป็นทีมเดียวกัน เน้นที่การสื่อสารระหว่างกัน ทำให้ลดความไม่เข้าใจลงไป และสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องส่งเรื่องข้ามฝ่าย รวมถึงการที่ค่อย ๆ ส่งมอบงานทีละนิดทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
.
สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจที่ใช้ Agile ประสบความสำเร็จนั้นมาจากการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ช่วงต้นและต่อเนื่องตลอดการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สนองตอบต่อตลาดได้รวดเร็วแล้ว ยังสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วย ที่สำคัญทีมพัฒนาเองก็ได้ฟีดแบ็กเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงโพรดักต์ในเวลาที่รวดเร็วอีกด้วย
.
อย่างไรก็ตาม การใช้ Agile ในองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรภาครัฐนั้นค่อนข้างทำได้ยาก ทั้งยังไม่เหมาะกับผู้บริหารที่ยังยึดติดกับโครงสร้างแบบพีระมิด การนำมาใช้อาจต้องการเวลาในการทำให้ทุกคนยอมรับ และองค์กรที่ไม่ใช่สาย Tech Startup อาจต้องใช้เวลาในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานในสายของตัวเอง
.
ที่มา
- "Manifesto for Agile Software Development" http://agilemanifesto.org/iso/en/manifesto.html
- "Agile คืออะไร เริ่มใช้งานอย่างไร" https://medium.com/fastwork-engineering/agile-คืออะไร-เริ่มใช้งานอย่างไร-ab749306d96e
- "มาทำความรู้จักกับ “Agile and Scrum” แนวคิดการทำงานของบริษัทยุคใหม่" https://brandinside.asia/agile-and-scrum-for-new-business/
- "มารู้จักกับ Agile ให้ถ่องแท้" https://www.g-able.com/digital-review/มารู้จักกับ-agile-ให้ถ่องแท้/
.
#เอ็ตด้า #อัปเดตเทรนด์ดิจิทัล #ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า #InternetForBetterLife #IFBL #ETDATHAILAND

การประชุมการติดตามการเชื่อมโยงเอกสาร เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยใช้วิธีการประชุมผ่านระบบ...
06/08/2020

การประชุมการติดตามการเชื่อมโยงเอกสาร เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยใช้วิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในกรม ประกอบด้วย สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคประกอบด้วย สพร.10 ลำปาง สพร.12 สงขลา สพร.19 เชียงใหม่ สพร.20 เชียงราย สนพ.ตาก สนพ.น่าน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้ระบบสารสนเทศแทนการใช้เอกสาร ในสิ่งที่กรมสามารถทำได้และอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยเมื่อหน่วยงานส่วนกลางรับทราบปัญหาแล้วจะมีการนำข้อมูลไปแก้ไข ส่วนในหน่วยงานภูมิภาคก็แจ้งว่าจะนำความรู้ในระบบสารสนเทศไปปรับใช้เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลการพัฒนานวัตกรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Zoom (e-Meeting) เมื่อวันจันท...
04/08/2020

การประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลการพัฒนานวัตกรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Zoom (e-Meeting) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้ให้หน่วยงานที่โครงการนวัตกรรมผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ผลงาน นำเสนอหน่วยงานละ 5 นาที ผ่านระบบ Zoom (e-Meeting) และคณะทำงานซักถาม เพื่อพิจารณาการตัดสินรางวัลให้คะแนนโครงการประกวดการพัฒนานวัตกรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนจะให้คะแนนตัดสินเพื่อสรุปและประกาศผลเพื่อเตรียมมอบโล่รางวัลต่อไป

ที่อยู่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622470303

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อ.ไมตรี ทองประวัติ วิทยากรบรรยายด้านการบริหาร เคยบรรยายให้ ศพจ.ทั่วประเทศ ท่านใดสนใจติดต่อได้ 081)829-3884