สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - TPDI

สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - TPDI สถาบันคุรุพัฒนา เป็นราชวิทยาลัยครู
(2)

25/08/2023

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566

📆 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

👩‍🏫🧑‍🏫 รับจำนวนจำกัด 3,000 คน (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

📌 เฟสแรก (Pre Webinar) 📌
การเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2419 - 2569) เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

❤️ EP. 9 เรื่อง “Film Maker: นวัตกรสร้างเสริมคุณธรรม”
กรณีศึกษา: “นวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม”

📆 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ⌚ เวลา 18.00 - 20.30 น.

👉 ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
👩💻‍ นางสุธีรัตน์ ผาผาย (เจ้าขององค์ความรู้) ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่ากรวด จังหวัดลพบุรี

👉 ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
👩💻‍ ผศ.ดร.นฤมล แสงพรหม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
🧑‍🏫 นายเชิดชัย แสนสุด นักวิชาการศึกษา ศูนย์ SEAMEO STEM-ED

👉 ผู้เชื่อมโยงประเด็น
🧑‍🏫 ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

📲ลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th
หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android
👩💻‍ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแชทถามตอบของ เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th หรือแอปพลิเคชัน OnePlatform.
----------------------------------------------------------
สำหรับผู้ที่พลาดการเข้าร่วมอบรม Ep 1 - Ep 6 สามารถรับชม บันทึกการประชุมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตร (รับชมตามเกณฑ์ ที่คุรุสภากำหนด และทำแบบสอบถามหลังการรับชม)
👉รับชมบันทึกการประชุมย้อนหลังได้ที่ : https://ksp-onebinar.one.th/course/
----------------------------------------------------------
การประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) ภายใต้แนวคิด “The Professional Education Hub: Smart Educators” จัดเต็ม 2 เฟส ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2566”

24/08/2023
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Next Generation Teacher Award 2023 จำนวน 8 คน แบ่งเป็น ระดับดีเด่น จำนวน 5 คน และ ระดับ...
17/08/2023

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Next Generation Teacher Award 2023 จำนวน 8 คน แบ่งเป็น ระดับดีเด่น จำนวน 5 คน และ ระดับดี จำนวน 3 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/08/45311/

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนาเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม และ/หรือ เทียบประสบการณ์ หรือ สมรรถนะ หล...
10/08/2023

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนาเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม และ/หรือ เทียบประสบการณ์ หรือ สมรรถนะ หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว รอบพิเศษสำหรับครูสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เปิดรับแจ้งความประสงค์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 - วันที่ 10 กันยายน 2566

ผ่านเว็บไซต์ https://ksp.thaijobjob.com/7module

ทั้งนี้ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าอบรมในหน่วยการเรียน (Module) 2 สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 - 15 กันยายน 2566

สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์อบรม และ/หรือ เทียบประสบการณ์ หรือ สมรรถนะ ในหน่วยการเรียนรู้ (Module) อื่นๆ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา จะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๖ >> https://drive.google.com/open?id=1bi830clfgF5wNtrLerqVvgvc7tguqGPv&usp=drive_fs

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม [email protected]

04/08/2023
ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566📌 ...
03/08/2023

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566

📌 เฟสแรก (Pre Webinar) 📌
การเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2419 - 2569) เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

❤️ EP. 4 เรื่อง "สอนวรรณคดีอย่างไร ให้เด็กคิด"
กรณีศึกษา: “การสอนวรรณคดีเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”

📆 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ⌚ เวลา 18.00 - 20.30 น.

👉 ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
🧑‍🏫 นายสมเกียรติ รองประโคน (เจ้าขององค์ความรู้) ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์

👉 ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
👩‍🏫 ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
👩‍🏫 นางมนัญญา ลาหาญ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) จังหวัดอำนาจเจริญ

👉 ผู้เชื่อมโยงประเด็น
👩‍🏫 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
👩‍🏫🧑‍🏫 รับจำนวนจำกัด 3,000 คน (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

📲ลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th
หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android
👩💻‍ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแชทถามตอบของ เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th หรือแอปพลิเคชัน OnePlatform.
----------------------------------------------------------
สำหรับผู้ที่พลาดการเข้าร่วมอบรม Ep 1 - Ep 3 สามารถรับชมบันทึกการประชุมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตร (รับชมตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด และทำแบบสอบถามหลังการรับชม)

👉รับชมบันทึกการประชุมย้อนหลังได้ที่ : https://ksp-onebinar.one.th/course/
------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) ภายใต้แนวคิด “The Professional Education Hub: Smart Educators” จัดเต็ม 2 เฟส ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2566”

ขอน้อมเกล้า ศิรกราน พระผ่านภพ ขอน้อมนพ บูชิต อดิศรขอนอบน้อม กายใจ ถวายพระพร      บุญบวร แด่ราชัน ขวัญแผ่นดิ...
28/07/2023

ขอน้อมเกล้า ศิรกราน พระผ่านภพ
ขอน้อมนพ บูชิต อดิศร
ขอนอบน้อม กายใจ ถวายพระพร
บุญบวร แด่ราชัน ขวัญแผ่นดิน
-----------------------------------------------
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
https://wellwishes.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

27/07/2023
26/07/2023

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566

📌 เฟสแรก (Pre Webinar) 📌
การเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2419 - 2569) เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

❤️ EP. 2 เรื่อง "สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ SDGs
กรณีศึกษา: “การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยสะเต็มศึกษาเพื่อ พัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นฐานใน หน่วยการเรียนรู้”

📆 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ⌚ เวลา 18.00 - 20.30 น.

👉 ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
🧑‍🏫 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว (เจ้าขององค์ความรู้) ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

👉 ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
👩‍🏫 ผศ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลและ แหล่งพัฒนาการเรียนรู้ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED
👩‍🏫 ผศ.ดร.อุษณี ลลิตผสาน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

👉 ผู้เชื่อมโยงประเด็น
👩‍🏫 นางสุนันทา สุวรรณะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

📲 เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ⌚เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
👩‍🏫🧑‍🏫 รับจำนวนจำกัด 3,000 คน (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

📲ลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th
หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android

👩💻‍ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแชทถามตอบของ เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th หรือแอปพลิเคชัน OnePlatform.
----------------------------------------------------------
การประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) ภายใต้แนวคิด “The Professional Education Hub: Smart Educators” จัดเต็ม 2 เฟส ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 23 กันยายน 2566”

26/07/2023

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนาเปิดลงทะเบียนอบรม หลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ สำหรับผู้ผ่อนผันใบอนุญาตฯ ที่เคยแจ้งความประสงค์อบรมฯ ไว้ เมื่อเดือนมีนาคม 2566 เท่านั้น

📌 โดยเปิดอบรมรุ่นนำร่อง หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการปรึกษา ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จำนวน 1,000 คน เเบ่งเป็น 2 รุ่น

✅ รุ่นที่ 1 (จำนวน 500 คน)
✅ รุ่นที่ 2 (จำนวน 500 คน)

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566
⏰ เวลา 17.30 น หรือจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 คน

🔶 อบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ผ่านแอพพลิเคชั่น One Platform ทั้ง IOS และ Android
🔶 ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควบคุมเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2566
>> https://drive.google.com/open?id=1bi830clfgF5wNtrLerqVvgvc7tguqGPv&usp=drive_fs

🔶 คู่มือ >> https://drive.google.com/open?id=1bpehC1BAd3C1ZJi0_juUGNnqYKWZ3h3V&usp=drive_fs...........................................................................................................

👉 สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์อบรม / เทียบประสบการณ์ฯ ในหน่วยการเรียนรู้ (Module) อื่นๆ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา จะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

15/07/2023
เตรียมความพร้อม!! ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th หร...
13/07/2023

เตรียมความพร้อม!! ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform
ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) ภายใต้แนวคิด “The Professional Education Hub: Smart Educators”
จัดเต็ม 2 เฟส ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566 ”

📌 เฟสแรก (Pre Webinar) 📌
การเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2419 - 2569) เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

❤️ EP. 1 เรื่อง “นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ
กรณีศึกษา “แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision Apps: OSA)”

📆 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 - 20.30 น.

👉 ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
🧑‍🏫 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เจ้าขององค์ความรู้) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
👉 ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
👩‍🏫 ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
👩‍🏫 ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
👩‍🏫 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ (ผู้เชื่อมโยงประเด็น) อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

📲 เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ⌚เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
👩‍🏫🧑‍🏫 รับจำนวนจำกัด 3,000 คน (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

📲ลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th
หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android

13/07/2023
27/06/2023

📆 วันที่ 27 มิถุนายน 2566

⌚ เวลา 19.00 น.

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ร่วมกับ ห้องเรียนอารมณ์ดี ขอเชิญชวนรับชมการเสวนา เรื่อง "พลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครูเพื่อการศึกษาอนาคต"

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
👩‍🏫 รศ.ดร.มนตรี เเย้มกสิกร ที่ปรึกษาของสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
👨‍🏫 ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ
👩‍🏫 ดำเนินรายการ โดย ครูมิกกี้ จิตปภา สุพันธะ

📱 รับชมถ่ายทอดสดได้ที่
👉👉 เพจเฟซบุ๊ก คุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

👉👉 เพจเฟซบุ๊ก WIRIYAH EDUZONES
https://www.facebook.com/ajWiriya

23/06/2023

คุรุสภา "ขอไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ" จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร กรณีเกิดเหตุถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียน ขณะซ้อมดับเพลิง

20/06/2023

📆 วันนี้ (20 มิ.ย. 2566)

⌚ เวลา 19.00 น.

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ร่วมกับ ห้องเรียนอารมณ์ดี ขอเชิญชวนรับชมการเสวนา เรื่อง "คุรุสภาช่วยพัฒนาวิชาชีพครูอย่างไร"

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
👩‍🏫 รศ.ดร.มนตรี เเย้มกสิกร ที่ปรึกษาของสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
👨‍🏫 ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ
👩‍🏫 ดำเนินรายการ โดย ครูมิกกี้ จิตปภา สุพันธะ

📱 รับชมถ่ายทอดสดได้ที่
👉👉 เพจเฟซบุ๊ก คุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

👉👉 เพจเฟซบุ๊ก WIRIYAH EDUZONES
https://www.facebook.com/ajWiriya

คุรุสภาขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ถวาย ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหว...
19/05/2023

คุรุสภาขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ถวาย ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

🙏🙏 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” เลขที่ 059-0-10406-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารกรุงไทย หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้ทุกธนาคาร

📲 เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE “กฐินพระราชทาน ปี 2566” เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2282 3158 ในวันและเวลาทำการ

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/05/44299/

📆วันนี้ (17 พ.ค. 2566) ⌚เวลา 19.00 น. สถาบันคุรุพัฒนา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ ห้องเรียนอารมณ์ดี ขอเชิญชวนรับ...
17/05/2023

📆วันนี้ (17 พ.ค. 2566)

⌚เวลา 19.00 น.

สถาบันคุรุพัฒนา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ ห้องเรียนอารมณ์ดี ขอเชิญชวนรับชมการเสวนา เรื่อง "ทำไมต้องมีใบประกอบวิชาชีพ"

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

👨‍🏫 ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา

👨‍🏫 ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ

👩‍🏫 ครูวัฒนา อ่อนประทุม ครูโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

👩‍🏫 ดำเนินรายการ โดย ครูมิกกี้ จิตปภา สุพันธะ

📱 รับชมถ่ายทอดสดได้ที่
👉👉 เพจเฟซบุ๊ก คุรุสภา https://fb.watch/kAvg01X9aB/?mibextid=cr9u03

👉👉 เพจเฟซบุ๊ก WIRIYAH EDUZONES https://fb.watch/kAv3tZx3UK/?mibextid=v7YzmG

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย...
28/04/2023

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดำเนินงานโครงการ Strengthening Teachers Education Program - STEP ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือกับสถานศึกษาปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการวิธีการสอนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม) และหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้องค์ความรู้แนวปฏิบัติการสอน (Core Teaching Practices) กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษามีสมรรถนะที่พร้อมต่อการเป็นครูมืออาชีพ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEP Workshop #3 หัวข้อ Eliciting and Responding to Student Thinking เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมี รศ.ดร. มนตรี แย้มกสิกร ที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านพัฒนาวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถาบันคุรุพัฒนา และ ดร.ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ร่วมเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof Dr Pam Grossman Graduate School of Education, University of Pennsylvania, USA และคณะ เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ด้านหลักสูตรและการสอนจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศานตร์จาก 12 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย กว่า 96 คน เข้าร่วมการอบรม

⚠ แจ้งเตือน !! ระวังการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร โดยผิดวัตถุประสงค์ และไม่...
10/03/2023

⚠ แจ้งเตือน !! ระวังการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร โดยผิดวัตถุประสงค์ และไม่ชอบด้วยกฎหมายจากเพจโซเชียลมีเดียต่างๆ

👉👉 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า มีเพจโซเชียลมีเดียทำการเชิญชวนในลักษณะเรียกรับประโยชน์เป็นเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติบัตรผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือการอบรมต่างๆ ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

จึงขอเเจ้งเตือนให้สาธารณชนทราบว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเพจโซเชียลมีเดียใดๆ ที่กระทำการในลักษณะดังกล่าว และหากพบว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับ เพจโซเชียลมีเดียดังกล่าว โดยเป็นผู้ดำเนินการหรือร่วมมือดำเนินการปลอมแปลง เอกสารเกียรติบัตร หรือเอกสารใดๆ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือเป็นผู้ใช้เอกสารปลอมแปลงดังกล่าว สำนักงานฯ จะดำเนินการทางวินัย และ/หรือทางจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และกฎหมายอาญาอย่างถึงที่สุด กับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

📢 หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้ง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือทาง www.ksp.or.th ไปที่ แบนเนอร์ (Banner) “คุรุสภารับเรื่องร้องเรียน”

👉👉 https://www.ksp.or.th/ksp2018/complaint/

👉👉 ดูรายละเอียดที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=585761690246246&id=100064372614031&mibextid=qC1gEa

สถาบันคุรุพัฒนาสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตป...
01/03/2023

สถาบันคุรุพัฒนาสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม เป็นการชั่วคราว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

👉👉 แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

📲 ผ่านเว็บไซต์ kspregis.thaijobjob.com

28/02/2023

📽 ขอเชิญรับชม "การอบรมหลักสูตรความรู้มาตรฐานวิชาชีพครูฯ 7โมดูล (Module) "

👩‍💼 โดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา
ผ่าน รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

📆 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

⏰ เวลา 08.00 - 09.00 น.

ทาง OBEC Channel

👉👉 ช่องทางการรับชม
(-) www.obectv.tv
(-) www.youtube.com/obectvonline
(-) https://www.facebook.com/obectvonline

📢 คุรุสภาชี้แจง "การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล (Module)"จากการสื่อสารของสื่อต่าง ๆ ที่เข้าใจคลาดเคลื่...
23/02/2023

📢 คุรุสภาชี้แจง "การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล (Module)"

จากการสื่อสารของสื่อต่าง ๆ ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินการหลักสูตร 7 โมดูล (Module)
👉👉 คุรุสภา ขอชี้แจงว่าหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ เป็นหลักสูตรออนไลน์ ที่มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเงื่อนไขในการเปิดอบรมให้กับครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวที่มีการผ่อนผันฯ ในฐานข้อมูลของคุรุสภาเท่านั้น
ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูยังคงมีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คุรุสภารับรอง โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.ksp.or.th

14/02/2023

🎉 ขอเชิญเข้าร่วม Education Journey Forum #6
ครูในฐานะนักขับเคลื่อนการเรียนรู้บนความแตกต่างหลากหลาย

🗓 ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
⏰ เวลา 09.00 - 15.30 น.
📍 ผ่านช่องทาง Facebook กสกว. และ ThaiPBS
Youtube กสกว. และ ThaiPBS

กิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566“พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is ...
18/01/2023

กิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

“พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://xn--42c5b5an4cvc.com/

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2566 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)https://online.anyflip.com/euvav/h...
18/01/2023

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2566 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

https://online.anyflip.com/euvav/hlpx/mobile/

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566“พลังครูคือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”Teacher’s Power is the H...
18/01/2023

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566
“พลังครูคือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”
Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality
>>https://anyflip.com/demgm/zgdz/

17/01/2023
05/01/2023

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

👨‍🏫👱‍♀️ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 👩‍🏫👱‍♂️

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/01/41993/

05/01/2023
คุรุสภาขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงาน...
04/01/2023

คุรุสภาขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้ารับ การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566

📅 ส่งผลงานระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

💻 ส่งผลงานในระบบ KSP School ผ่านทาง https://school.ksp.or.th ที่เมนู หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

👉👉 ดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/12/41678/

คำอวยพรปีใหม่ 2566 ของ ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา
31/12/2022

คำอวยพรปีใหม่ 2566 ของ ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา

คำอวยพรปีใหม่ 2566ของ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภาเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ในนามของส....

ที่อยู่

นครราชสีมา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622811845

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - TPDIผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - TPDI:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://www.facebook.com/thepassionist/ ขออนุญาตฝากเพจภาษาอังกฤษเล็กๆไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
เข้าตรวจสอบประวัติการอบรมไม่ได้ค่ะ
เข้าไปตรวจสอบการรับรองหลักสูตร แล้วขึ้นแบบนี้
#}