วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
(30)

ปี พ.ศ. 2483 กระทรวงศึกษาธิการได้เช่าที่ดินบริเวณวังของเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร บนเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน โดยจัดสร้างเป็นโรงเรียนอาชีพแห่งแรกคือ “โรงเรียนช่างเย็บหนัง” และ “โรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณ” ต่อมาโรงเรียนช่างเย็บหนัง ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นจึงเหลือเพียงโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณเพียงแห่งเดียวต่อมาเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา จึงย้ายโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณไปอยู่ที่อำเภอสัมพันธ์วงศ์ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างโลหะเอี่ยมละออ”. ปีพ.ศ.2489 สงครามมหาเอเชียบูรพาสงบลงโรงเรียนช่างโลหะเอี่ยมละออได้ย้ายกลับมายังวังเพชรบูรณ์อินทราชัย ที่เดิมและเปิดสอนในระดับปวช. พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนการช่างอินทราชัย ตามสร้อยพระนามของเจ้าของวังซึ่งประทานให้ ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา. โรงเรียนได้เปิดทำการสอนวิชาชีพแนวต่าง ๆ ดังนี้ แผนกเตรียมการช่าง แผนกช่างทำร่ม แผนกช่างเย็บหนัง แผนกช่างไม้ แผนกเครื่องเขียน แผนกช่างปลูกสร้าง กรมอาชีวศึกษาได้ขยายโรงเรียนอาชีวศึกษาออกไปอีกหลายโรงเรียนเพราะไม่ต้องการให้ แผนกช่างอยู่ด้วยกันหลาย ๆ สาขา ซึ่งจะสร้างปัญหา และความยุ่งยากในการบริหารการศึกษา กรมอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศยุบแผนกช่างต่าง ๆ ของโรงเรียนการช่างอินทราชัย ให้เหลือเพียงช่างสาขาเดียว คือให้โรงเรียนรับเฉพาะประโยคอาชีวศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษาชั้นสูง) แผนกช่างก่อสร้างเพียงแผนกเดียวเท่านั้น. ปีพ.ศ.2519 กรมอาชีวศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกสถาปัตยกรรมขึ้น รับนักศึกษาแผนกนี้เพียง 60 คน (รุ่นแรก). ปีพ.ศ.2521 กรมอาชีวศึกษาได้รวมโรงเรียนในสังกัดเข้าวิทยาลัยเขตต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนเหมือนกันและต่างกัน พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อวิทยาเขต กันใหม่หมด โรงเรียนการช่างอินทราชัย ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ต้องเป็นไปตามนโยบาย คือมีชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ วิทยาลัยเขต 3 อินทราชัย” ต่อมาในปีเดียวกัน กรมอาชีวศึกษาก็ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “วิทยาลัยอินทราชัย”. กรมอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ที่จะขยายโรงเรียนวิทยาลัยออกไปอยู่ตามชานเมือง ทั้งนี้เพื่อลดความแออัด จึงได้มีโครงการขยายโรงเรียนหรือวิทยาลัย ให้ครบตามจุดสี่มุมเมือง และได้ย้ายแผนกช่างก่อสร้างของวิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย ไปอยู่ที่แขวงทุ่งสีกัน ดอนเมือง เขตบางเขน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 โดยให้ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง”. ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จึงได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2521 ให้จัดตั้งขึ้นที่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 425 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02)565-5277-79 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 54 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
22/08/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
21/08/2020

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
21/08/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ (นายเจนวิทย์ ครองตน) ...
11/08/2020

ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ (นายเจนวิทย์ ครองตน) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยมีนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ (นายเจนวิทย์ ครองตน) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยมีนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
11/08/2020

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีกำหนดตำแหน่ง (ปักหมุด) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีกำหนดตำแหน่ง (ปักหมุด) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
10/08/2020

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ (นายเจนวิทย์ ครองตน) ...
10/08/2020

ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ (นายเจนวิทย์ ครองตน) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยมีนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ (นายเจนวิทย์ ครองตน) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยมีนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "อาชีวะ จิตอาสา"      ...
10/08/2020

ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "อาชีวะ จิตอาสา" ทำความสะอาด เปลี่ยนหลอดไฟ ปลั๊กไฟ พัดลม ซ่อมสนามฟุตบอล ซ่อมกระเบื้องยางทางเดิน ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "อาชีวะ จิตอาสา" ทำความสะอาด เปลี่ยนหลอดไฟ ปลั๊กไฟ พัดลม ซ่อมสนามฟุตบอล ซ่อมกระเบื้องยางทางเดิน ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
06/08/2020

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา “อาชีวะ จิตอาสา” : ...
06/08/2020

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา “อาชีวะ จิตอาสา” : ร่วมปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักคนชรา
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา “อาชีวะ จิตอาสา” : ร่วมปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักคนชรา
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...
05/08/2020

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินและคณะทำงานการจัดทำคู่มือ เพื่อขอรับรองให้เป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน Approved Maintenance Training Organization (AMTO) ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินและคณะทำงานการจัดทำคู่มือ เพื่อขอรับรองให้เป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน Approved Maintenance Training Organization (AMTO) ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center...
05/08/2020

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรของคณะกรรมการประเมินในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมทองอุไร (ชั้น ๑ อาคาร ๓) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรของคณะกรรมการประเมินในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมทองอุไร (ชั้น ๑ อาคาร ๓) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
03/08/2020

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
31/07/2020

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ชุดครูฝึก (ช...
31/07/2020

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ชุดครูฝึก
(ชุดฝึกอบรมเคลื่อนที่-Mobile Unit)
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ชุดครูฝึก
(ชุดฝึกอบรมเคลื่อนที่-Mobile Unit)
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพฯ

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
29/07/2020

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อเทิดพระเกียรติ...
29/07/2020

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

28 ก.ค.63 DMTC เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓...
28/07/2020

28 ก.ค.63 DMTC เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" ณ กระทรวงศึกษาธิการ

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
26/07/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
24/07/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
24/07/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
24/07/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
24/07/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห...
24/07/2020

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแคนา (อาคารหอประชุม ๕๒ ปี) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
22/07/2020

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านระเบียบวินัย โดยมีวิทยากรจากกอง...
22/07/2020

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านระเบียบวินัย โดยมีวิทยากรจากกองทัพอากาศ ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาโดยพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมแคนา (อาคาร ๕๒ ปี) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านระเบียบวินัย โดยมีวิทยากรจากกองทัพอากาศ ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาโดยพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมแคนา (อาคาร ๕๒ ปี) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยรองผู้อำนวยการ กุลิสรา สุวรรณ แนะนำและให้ความรู้แก่นักเ...
22/07/2020

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยรองผู้อำนวยการ กุลิสรา สุวรรณ แนะนำและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ และชื่นชมนักเรียนนักศึกษา เรื่องการมีน้ำใจ ณ กิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยรองผู้อำนวยการ กุลิสรา สุวรรณ แนะนำและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ และชื่นชมนักเรียนนักศึกษา เรื่องการมีน้ำใจ ณ กิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
21/07/2020

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญอากาศ เข้าร่ว...
21/07/2020

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญอากาศ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสืออากาศ "วันลูกเสืออากาศ"
ณ หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญอากาศ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสืออากาศ "วันลูกเสืออากาศ"
ณ หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมคณะกรรมการโครงการ “การสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พ...
20/07/2020

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมคณะกรรมการโครงการ “การสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” อันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมคณะกรรมการโครงการ “การสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” อันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
20/07/2020

จุลสารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ต้อนรับ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึ...
20/07/2020

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ต้อนรับ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและคณะ เข้าประเมิน กำกับ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พร้อมกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา ตามมาตรการป้องกัน ณ ห้องประชุมทองอุไร (ชั้น ๑ อาคาร ๓ ) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ต้อนรับ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและคณะ เข้าประเมิน กำกับ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พร้อมกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา ตามมาตรการป้องกัน ณ ห้องประชุมทองอุไร (ชั้น ๑ อาคาร ๓ ) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยบริษัททีโอเอ เพ้นท์...
20/07/2020

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร ฯลฯ จัดทำโครงการอรมวิชาชีพ ช่างทาสี ระบบสีทาอาคาร (สีน้ำ สีน้ำมัน)-Decorative coating ให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน โดยใช้พื้นที่อาคารในการอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร ฯลฯ จัดทำโครงการอรมวิชาชีพ ช่างทาสี ระบบสีทาอาคาร (สีน้ำ สีน้ำมัน)-Decorative coating ให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน โดยใช้พื้นที่อาคารในการอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แสดงความยินดี และให้การต...
17/07/2020

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นางกุลิสรา สุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ณ ห้องประชุมแคนา (อาคารหอประชุม ๕๒ ปี) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ DMTC : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นางกุลิสรา สุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ณ ห้องประชุมแคนา (อาคารหอประชุม ๕๒ ปี) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ที่อยู่

ดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625655277

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สาขา รถไฟฟ้าราง ไม่ได้เปิดแล้วหรอครับ ที่ต้องไปฝึกงานที่จีน
เผื่อน้องๆที่เรียนจบตรงสาขาสนใจสมัครงาน https://www.facebook.com/116453438375807/posts/3411021668918951/
ก่อนจะถึงวันที่28กค2563นี้บาสขอให้ร.10ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาลขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบาสขอรับfacebookกิตติพงษ์ ดีบุกคำ
บาสเขยเจ้ามีลูกกับเจ้าทำกิ๊ฟDONไฟราตรีรุ่น17ปี(รอบบ่าย)
บาสเขยเจ้ามีลูกกับเจ้า DONไฟราตรีรุ่น17ปี(รอบบ่าย)
บาสเขยเจ้ามีลูกกับเจ้าทำกิฟท์ DONไฟราตรีรุ่น17ปี(รอบบ่าย)
ไม่ใช่การถ่ายทอดสดใช่ใหมครับ เป็นการ up clip ที่ถ่ายไว้ นั้นผมค่อยมาดูย้อนหลังดีกว่าครับ
สวัสดีค่ะ เป็นแม่ของนายณัฐพล ยืนยงค่ะ
มีเปิดสมทบไหม
สอบถาม.. จากภาคเรียนปกติย้ายมาภาคสบมทบใด้ไหมครับ