Clicky

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 123

เปิดเหมือนปกติ

วันอังคารที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ย...
04/01/2023

วันอังคารที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนฯ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อาชีวกรุงเทพ ซึ่งเป็นกิจกรรมอาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตามถนนสายหลักและสายรอง ณ ปตท. บริษัท ที.เค.ที. คอมเมอร์เชียล กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยแผนกวิชาต่างๆ ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร...
03/01/2023

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยแผนกวิชาต่างๆ ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพที่เป็นการเน้นให้ผู้เรียนที่จบการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือสมัครงานตาม สาขาวิชานั้นๆ รวมทั้งแนวทางในการ ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ในการเรียนอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖🌻❤️🥳🌕🌈
31/12/2022

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖
🌻❤️🥳🌕🌈

Merry Christmas 2022
25/12/2022

Merry Christmas 2022

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีลงนาม...
23/12/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยมีนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) นายกฤษฏา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการมอบหมายให้งานกิจกรรมลูกเ...
23/12/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการมอบหมายให้งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือวิสามัญจิตอาสา เพื่อช่วยบริการ รับช่อดอกไม้ ดูแลบริหารทั่วไปให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยแผนกวิชาต่างๆ ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร...
22/12/2022

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยแผนกวิชาต่างๆ ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ ที่เป็นการเน้นให้ผู้เรียนที่จบการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือสมัครงานตามสาขาวิชานั้นๆ รวมทั้งแนวทางในการ ศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ในการเรียนอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดำเนินการประชุม การตรวจประเมินสถานศึกษา จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ...
22/12/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดำเนินการประชุม การตรวจประเมินสถานศึกษา จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานศึกษาเชิงประจักษ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๖ ซึ่งมาตรวจประเมินสาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลง...
21/12/2022

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู และนักเรียน นัก...
21/12/2022

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ห้องจิตภาวนา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเ...
21/12/2022

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยกำหนดทำพิธีถวายความเคารพและกล่าวคำ ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร โดยมีนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส DMTC Christmas Day 2022 เพื่อเป็นการเร...
21/12/2022

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส DMTC Christmas Day 2022 เพื่อเป็นการเรียนรู้ศึกษาทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และค่านิยม ของชาวตะวันตกได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมการประกวด/ประเมิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีว...
21/12/2022

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมการประกวด/ประเมิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีครูที่ปรึกษา นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาต่างๆ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์แต่ละประเภท ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนำนักเรียน นักศึกษา รับทุนการศึกษา...
20/12/2022

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนำนักเรียน นักศึกษา รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่เรียนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมบัวฉัตร อาคารบริสุทธิ์บุณฑริก โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

20/12/2022
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมกับจิตอาสา ๙๐๔ ...
20/12/2022

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมกับจิตอาสา ๙๐๔ ประชาชนจิตอาสา กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์ ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กทม.

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับรองผู้อำนวยการ และค...
19/12/2022

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับรองผู้อำนวยการ และคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการจากประเทศกัมพูชา ดำเนินโครงการเสวนาวิชาการ เปิดโลกการศึกษา เพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมแคนา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ดำเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครองแ]t...
19/12/2022

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ดำเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครองแ]tนักเรียน นักศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและระเบียบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสาร แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจา...
16/12/2022

ขอกราบถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดำเนินกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่...
15/12/2022

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดำเนินกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับผู้บริหารจากธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครู และนักเรียน นักศึกษา ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในสถานที่ตั้ง ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดย นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ ประธานในการประชุม ร่วมกับ ...
09/12/2022

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดย นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ ประธานในการประชุม ร่วมกับ รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินตนเอง เพื่อรับการ คัดเลือกยกระดับเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

08/12/2022
จิตอาสาพระราชทาทาน"วันพ่อแห่งชาติ"

สามารถรับชม กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันพ่อแห่งชาติ
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904 ด้วยการกด like กด share และ กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานด้วยนะคะ
🙏🙏

ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ให้บริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อม-บำ...
08/12/2022

ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ให้บริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อม-บำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ให้บริการตัดผม ชาย-หญิง กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ใหม่ ปีการศึกษา 2566ตั้งแต่วันนที่ 1-3...
08/12/2022
แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ใหม่ ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันนที่ 1-30 ธันวาคม 2565
สมัครเรียนได้ 2 ช่องทาง
1. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อาคาร 1 งานทะเบียน
(ในเวลาราชการ 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครออนไลน์ สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ www.admission.vec.go.th

https://www.youtube.com/watch?v=nsoBKsMgJR4

welcome to our family Industrial Technology.ให้เทคอุตฯดูแลคุณ

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ใหม่ ปีการศึกษา 2566ตั้งแต่วันนที่ 1-30 ธันวา...
08/12/2022
แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ใหม่ ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันนที่ 1-30 ธันวาคม 2565
สมัครเรียนได้ 2 ช่องทาง
1. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อาคาร 1 งานทะเบียน
(ในเวลาราชการ 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครออนไลน์ สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ www.admission.vec.go.th

https://www.youtube.com/watch?v=9GprB9xNoHk

ช่างซ่อมบำรุงยินดีต้อนรับbecome a part of us Maintenance Technician.

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิ...
07/12/2022

๗ ธันวาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ร่วมลงนามถวายพระพร
https://wellwishes.royaloffice.th

๕ ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น"วันชาติ และวันพ่...
05/12/2022

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น"วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ใหม่ ปี 2566ตั้งแต่วันนที่ 1-30 ธันวาคม 2...
02/12/2022
รับสมัคร นร.นศ.ใหม่ ปี ๒๕๖๖ ไฟฟ้า และเมคคาทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ใหม่ ปี 2566
ตั้งแต่วันนที่ 1-30 ธันวาคม 2565
สมัครเรียนได้ 2 ช่องทาง
1. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อาคาร 1 งานทะเบียน (ในเวลาราชการ 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครออนไลน์ สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ www.admission.vec.go.th หรือ ศธ.02 ออนไลน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูธวัชชัย โทร. 098-339-9979

https://www.youtube.com/watch?v=H08aG2eW9H0&feature=youtu.be

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม...
02/12/2022

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สัมมนาติดตามผลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงานในสถานป...
30/11/2022

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สัมมนาติดตามผลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีนายสุริยา เผด็จศึก รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน ในการสัมมนาฯ และมีนายธนัสถ์ เทพพิทักษ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมประเมินความพร้อมการเปิดสาขาธุรกิจการบิน โดยมีคณะกรรมการ...
29/11/2022

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมประเมินความพร้อมการเปิดสาขาธุรกิจการบิน โดยมีคณะกรรมการฯ จากสถานศึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในหัวข้อต่างๆ ณ ห้องเรียนแผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

🥳🔥ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ"...
29/11/2022

🥳🔥ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ"
โดยจะมีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ดังนี้
🌻ชมนิทรรศการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
โดยกองทัพอากาศ
🌻บริการตรวจโรคทั่วไป, ตรวจวัดสายตา, ทันตกรรม, แจกชุดตรวจ atk, แจกแว่นตา, แจกเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย
โดยหน่วยแพทย์พระราชทาน กองทัพอากาศ
🌻แจกข้าวกล่อง ฟรี (3,000 กล่อง ต่อวัน)
โดยโรงครัวพระราชทาน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
🌻ชมการแสดงดนตรีสด
โดยกองดุริยางค์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
🌻บริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ฟรี
(1 คน/1 คัน จำนวน 200 คัน/1 วัน) โดยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
🌻บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรี
(1 คน/1 เครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.) โดยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
🌻บริการตัดผม ฟรี (บุรุษ-สตรี)
โดยวิทยาลัยสารพัดช่างส่พระยา
🌻บริการฝึกสอนเสรอมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐาน ฟรี
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมพิธีถวาย บังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก...
28/11/2022

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมพิธีถวาย บังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕ หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖

🥳🔥วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖(**ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖...
23/11/2022

🥳🔥วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
(**ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ **)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

_________________________________________________
📙📌เอกสารสำหรับใช้ในการสมัคร

๑. ใบสมัคร ๑ ฉบับ ตามแบบฟอร์มของอาชีวศึกษามหานคร ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
๒. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป (ให้ติดในใบสมัคร ๑ รูป และติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ๒ รูป รูปถ่ายสติกเกอร์ และรูปสแกน ไม่สามารถนำมาใช้ในการสมัครได้
๓. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายสำเนาขนาด A๔
จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ถ่ายสำเนา ขนาด A๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาใบ ปพ.๑ หรือใบรบ.๑ หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร) ถ่ายสำเนาขนาด A๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ในกรณีที่ชื่อ สกุล หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล มาแสดงพร้อมถ่ายสำเนาขนาด A๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๗. ระดับปริญญาตรีให้ดำเนินการผ่านระบบการรับสมัครของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๘. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
- ใบรับรองความสามารถด้านกีฬา
- ใบรับรองความสามารถด้านดนตรี
- ใบรับรองความสามารถด้านวิชาการ
- ใบรับรองความสามารถด้านกิจกรรมต่างๆ
- ใบรับรองความสามารถพิเศษอื่นๆ

🟦📣** ในวันที่มาสมัคร นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของสถานศึกษาเดิมมาก่อนได้ หรือชุดสุภาพ ยกเว้นกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ**

ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022)
12/11/2022

ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022)

สอศ. ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565(APEC 2022) และให้การต้อนรับผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจที่จะเดินทางเข้าร่วมในการประชุมผู้นำเอเปคในระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

🇹🇭 "ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี"🇹🇭
APEC 2022 THAILAND

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปชีฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรือเอเปก 2022 (APEC 2022)

#(Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)
#เอเปก2022
#ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีAPEC2022THAILAND
.

11/11/2022
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเ...
11/11/2022

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาและครูผู้ควบคุม ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในประเภทต่างๆ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๕ ทุน จากม...
11/11/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๕ ทุน จากมูลนิธิชัยสารสุนทร ซึ่งพระเดชพระคุณพระครูชัยสารสุนทร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ อดีตเจ้าอาวาสวัดวฬุวนาราม จัดตั้งไว้ และได้ร่วมพิธีทำบุญวันมูลนิธิชัยสารสุนทร ทำบุญอุทิศถวาย ณ วัดเวฬุวนาราม (ไผ่เขียว) กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

425 ถนน สรงประภา
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานแรกของปี 66 🚀 🔥 🖤 ⚡️

21 Jan 2023 𝗔𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗢𝗡 𝗗𝗔𝗬
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

เจอกัญครับพี่น้องแผนกช่างยนต์และศิษย์เก่า 🚗 🚕 ⚙️
#ยนตกรรมคืนถิ่น
เลือดในกายสีโลหิต🩸เลือดในจิตสีเทา -ทอง 425 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อยากทราบว่าวิทยาลัยจะเปิดรับภาคสมทบช่วงเดือนไหนครับผม
การตื่นเช้าและกำไรของชีวิต… วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้นำกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงในกองลูกเสิอ" ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2566 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
... ค่าธรรมเนียม ท่านละ 3,500 บาท สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือแอดไลน์เข้ากลุ่มตามเพจนี้ รับสมัคร 80 ท่าน ... ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์...การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชา "การบันเทิงในกองลูกเสิอ" ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ อ. เมือง จ. กระบี่
... ค่าธรรมเนียม ท่านละ 3,500 บาท สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือแอดไลน์เข้ากลุ่มตามเพจนี้ รับสมัคร 80 ท่าน ... ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
ขอเบอร์ติดต่อวิทยาลัยทีครับ. เบอร์ใน. Google ไม่มีคนรับ. เบอร์ใน facebook แจ้งว่าไม่ใช่เบอร์วิทยาลัย
จิตอาสาพัฒนา: วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ป้อ ธราธพ ชาตรี - Tharathop Chatree จิตอาสา ชมรมคนรักในหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดย กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรมจิตอาสา ๔ กิจกรรม คือ

๑.กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่รอบโบสถ์ และทาสีรอบฐานเสมา ณ พระอุโบสถวัดหลักสี่
๒.กิจกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติทางการแพทย์ บริเวณเต็นท์บริการทางการแพทย์ ณ วัดหลักสี่
๓.กิจกรรมฉีดสารจุลินทรีย์ลงคลองเปรมประชากร บริเวณพื้นที่ ณ วัดหลักสี่
๔.กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ภายในพื้นที่ชุมชนใกล้วัดหลักสี่

"ไม่มีอะไรที่จิตอาสา ๙๐๔ ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน และเราจะทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"

#เราทำความดีด้วยหัวใจ #เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ #ทรงพระเจริญ #ชมรมคนรักในหลวง #จิตอาสา #จิตอาสา904 #3ก354 /3ก #ป้อธราธพ
รบกวนสอบถามค่ะ ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษาไปแล้วหรือยังคะ
ฝากประชาสัมพันธ์ TCAS รอบ Port folio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะครับ
ติดต่อประสานงานได้ตามเบอร์ที่ให้ในเอกสารนะครับ
รับสมัครวันสุดท้าย 1 ธันวาคม 2564 นะครับ
หรือติดต่อผม อาจารย์ ดร.สมพงค์ บางยี่ขัน ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
087-6923836
📣📣 สนใจตำแหน่งไหนสอบถามรายละเอียดได้คะ #สมัครงาน #หางานทํา #หางาน #งาน #ตำแหน่งงาน #ประกาศ #รับสมัครงาน #ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ #ไฟฟ้า #ไฟฟ้ากำลัง #อิเล็กทรอนิกส์ #แมคคาทรอนิกส์ #ช่างกล #ช่างเชื่อม #ปวช #ปวส #สวัสดิการดี #เครื่องมือแพทย์ #ช่างกลโรงงาน #หางานหยุดเสาร์_อาทิตย์ #ใกล้MRT #สัมภาษณ์งานออนไลน์ 😉😁✌️✌️

*** วิธีการสมัคร ***

สามารถกรอกประวัติได้ตามลิงค์ที่แนบคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbEKTyTb_XUIeyqCjJd48cVaw75fus8IG9Y1jCeiBrqaeuDg/viewform
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ ที่จบใหม่ ค่ะ

บริษัท ดีแมท โปรดักส์ จำกัด
☺🙏⛑ประกาศรับสมัครช่างเทคนิค 2 อัตรา
คุณสมบัติพนักงาน

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. การศึกษาจบระดับ ปวส.ช่างไฟฟ้า และสาขาช่างเทคนิดอื่นๆ
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
4. สามารถขับรถมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ ได้ และมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถออกต่างจังหวัดได้ในบางกรณี
...น้องๆจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็สมัครได้ค่ะ
...***..สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email เท่านั้นก่อนนะค่ะ (เพราะอยู่ในช่วงโควิด)

[email protected]
ขอบคุณค่ะ
รบกวนติดต่อทางข้อความหน่อยได้ไหมคะ พอดีว่าไม่มีให้ทักเข้าไป ลองโทรแล้วก็ไม่ติดเหมือนกันค่ะ
ทำไมติดต่อลำบากจังเลยคะโทรศัพท์มีปัญหาหรือไม่คะ ติดต่ออะไรไม่ได้เลย
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Wash Club Car DetailingCenter สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญช สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 21 - Don Mueang District สโมสรทหารอากาศ ทุ่งสีกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก RTP Cyber Village สน.ดอนเมือง CCIB News Analysis Center ศูนย์วิเคราะห์ข่าว Immigration Bureau CIB Training Center - ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญช สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม O ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท BKK บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ด้วยน ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF Rangsit University