วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปี พ.ศ. 2483 กระทรวงศึกษาธิการได้เช่าที่ดินบริเวณวังของเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร บนเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน โดยจัดสร้างเป็นโรงเรียนอาชีพแห่งแรกคือ “โรงเรียนช่างเย็บหนัง” และ “โรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณ” ต่อมาโรงเรียนช่างเย็บหนัง ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นจึงเหลือเพียงโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณเพียงแห่งเดียวต่อมาเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา จึงย้ายโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณไปอยู่ที่อำเภอสัมพันธ์วงศ์ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างโลหะเอี่ยมละออ”. ปีพ.ศ.2489 สงครามมหาเอเชียบูรพาสงบลงโรงเรียนช่างโลหะเอี่ยมละออได้ย้ายกลับมายังวังเพชรบูรณ์อินทราชัย ที่เดิมและเปิดสอนในระดับปวช. พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนการช่างอินทราชัย ตามสร้อยพระนามของเจ้าของวังซึ่งประทานให้ ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา. โรงเรียนได้เปิดทำการสอนวิชาชีพแนวต่าง ๆ ดังนี้ แผนกเตรียมการช่าง แผนกช่างทำร่ม แผนกช่างเย็บหนัง แผนกช่างไม้ แผนกเครื่องเขียน แผนกช่างปลูกสร้าง กรมอาชีวศึกษาได้ขยายโรงเรียนอาชีวศึกษาออกไปอีกหลายโรงเรียนเพราะไม่ต้องการให้ แผนกช่างอยู่ด้วยกันหลาย ๆ สาขา ซึ่งจะสร้างปัญหา และความยุ่งยากในการบริหารการศึกษา กรมอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศยุบแผนกช่างต่าง ๆ ของโรงเรียนการช่างอินทราชัย ให้เหลือเพียงช่างสาขาเดียว คือให้โรงเรียนรับเฉพาะประโยคอาชีวศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษาชั้นสูง) แผนกช่างก่อสร้างเพียงแผนกเดียวเท่านั้น. ปีพ.ศ.2519 กรมอาชีวศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกสถาปัตยกรรมขึ้น รับนักศึกษาแผนกนี้เพียง 60 คน (รุ่นแรก). ปีพ.ศ.2521 กรมอาชีวศึกษาได้รวมโรงเรียนในสังกัดเข้าวิทยาลัยเขตต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนเหมือนกันและต่างกัน พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อวิทยาเขต กันใหม่หมด โรงเรียนการช่างอินทราชัย ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ต้องเป็นไปตามนโยบาย คือมีชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ วิทยาลัยเขต 3 อินทราชัย” ต่อมาในปีเดียวกัน กรมอาชีวศึกษาก็ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “วิทยาลัยอินทราชัย”. กรมอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ที่จะขยายโรงเรียนวิทยาลัยออกไปอยู่ตามชานเมือง ทั้งนี้เพื่อลดความแออัด จึงได้มีโครงการขยายโรงเรียนหรือวิทยาลัย ให้ครบตามจุดสี่มุมเมือง และได้ย้ายแผนกช่างก่อสร้างของวิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย ไปอยู่ที่แขวงทุ่งสีกัน ดอนเมือง เขตบางเขน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 โดยให้ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง”. ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จึงได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2521 ให้จัดตั้งขึ้นที่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 425 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02)565-5277-79 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 54 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา.
(26)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
12/11/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำ       ...
12/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดำเนินการจัดทำวิดีโอ Presentation ในรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ...
12/11/2020

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดำเนินการจัดทำวิดีโอ Presentation ในรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

04/11/2020
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รับมอบรถยนต์เพื่อการศึกษา (ใช้สำหรับการเรียนการสอนภายในวิทยาลั...
04/11/2020

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รับมอบ
รถยนต์เพื่อการศึกษา (ใช้สำหรับการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยเท่านั้น)
จากสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ TRI PETCH ISUZU TRAINING ACADEMY BODY&PAINT TRAINING SECTION ส่วนงานฝึกอบรม ตัวถังและสีรถยนต์

ประกาศ การซ่อมตกกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา ปนะจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
03/11/2020

ประกาศ การซ่อมตกกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา ปนะจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและกา...
29/10/2020

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
28/10/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ทำกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึกในพระม...
28/10/2020

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ทำกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี ให้กับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและกา...
28/10/2020

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
27/10/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าเยี่ยมคำนับ      ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อแสดงความยิน...
27/10/2020

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อแสดงความยินดี และรับมอบนโยบายกาดำเนินงานลูกเสืออากาศ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลังกลับจากการฝึกงานในสถานประกอบกา...
27/10/2020

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลังกลับจากการฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษากับครูนิเทศไปใช้ประเมิน
และสรุปปัญหาการฝึกงานตลอดภาคเรียน
ณ ห้องประชุมแคนา (อาคาร ๕๒ ปี) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยแผนกวิชาการโรงแรม นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน     ...
27/10/2020

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยแผนกวิชาการโรงแรม นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ในส่วนต่างๆ ของโรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ จัดพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมเตรียมรับล...
24/10/2020

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ จัดพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแคนา (อาคาร ๕๒ ปี) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
(นักเรียน นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้จากลิงค์ในช่องแสดงความคิดเห็นค่ะ)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม” ประจำปี ๒...
22/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ แหล่งสมาคมนายทหารปืนใหญ่ พื้นที่สีกัน นปอ. เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

22/10/2020
Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
22/10/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม Grand Openi...
20/10/2020

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม Grand Opening เปิดตัวธุรกิจใหม่ จำนวน ๔ ธุรกิจ ดังนี้ DMTC AUTO SERVICE สาขาวิชาช่างยนต์ /ขนมปังปิ้งเตาถ่านไส้ทะลัก สาขาวิชาการบัญชี/ขนมวาฟเฟิล สาขาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน /DMTC HOTEL SNACKS BOX สาขาวิชาการโรงแรม ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
20/10/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีว...
20/10/2020

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจับมือแอร์ไดกิ้น พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ พร้อมมอบอุปกรณ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

19/10/2020
วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรม    นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในว...
19/10/2020

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรม นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
15/10/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันที่ 12 ต.ค.63 เวลา 18.00 น. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมไหว้พระ สวดมนต์อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ...
13/10/2020

วันที่ 12 ต.ค.63 เวลา 18.00 น. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมไหว้พระ สวดมนต์อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ห้องจิตภาวนา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองจัดพิธีเบิกเนตร      และทำบุญสมโภชองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิ...
09/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองจัดพิธีเบิกเนตร และทำบุญสมโภชองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิ ประดิษฐานห้องจิตภาวนา และพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกวันครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post
08/10/2020

Photos from วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง's post

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมนายช่างอากาศยาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ แล...
08/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมนายช่างอากาศยาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดี และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม
ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ (ชั้น ๒ อาคาร ๒) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเข้าร่วมงาน “อาชีวะยกกำลัง ๒” ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้างอาชีวศึกษ...
08/10/2020

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเข้าร่วมงาน “อาชีวะยกกำลัง ๒” ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ...
07/10/2020

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

07/10/2020
06/10/2020
วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดพิธีเบิกเนตร และทำบุญสมโภชองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิ ประดิษฐานห้...
06/10/2020

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดพิธีเบิกเนตร และทำบุญสมโภชองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิ ประดิษฐานห้องจิตภาวนา ณ ห้องจิตภาวนา (ชั้น ๔ อาคาร ๑) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

06/10/2020
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิ
01/10/2020

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิ

ที่อยู่

ถนน สรงประภา
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625655277

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

@@ไไ@@ไ@ห%หห
#ช่วยกันแชร์หน่อยนะคะ โกงคะ❌❌❌❌❌❌ บอกว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบ เอาเอกสารคนอื่นมาแอบอ้าง เพื่อให้เขาโอนเงินจำนวนหนึ่ง เปนค่ามัดจำ แล้วบล็อกเฟสหนี ทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก ตอนนี้ผู้เสียหายกำลังรวบรวมเอกสาร เพื่อดำคดี
เผื่อน้องๆที่เรียนจบตรงสาขาสนใจสมัครงาน https://www.facebook.com/116453438375807/posts/3411021668918951/
ก่อนจะถึงวันที่28กค2563นี้บาสขอให้ร.10ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาลขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบาสขอรับfacebookกิตติพงษ์ ดีบุกคำ
บาสเขยเจ้ามีลูกกับเจ้าทำกิ๊ฟDONไฟราตรีรุ่น17ปี(รอบบ่าย)
บาสเขยเจ้ามีลูกกับเจ้า DONไฟราตรีรุ่น17ปี(รอบบ่าย)
บาสเขยเจ้ามีลูกกับเจ้าทำกิฟท์ DONไฟราตรีรุ่น17ปี(รอบบ่าย)
ไม่ใช่การถ่ายทอดสดใช่ใหมครับ เป็นการ up clip ที่ถ่ายไว้ นั้นผมค่อยมาดูย้อนหลังดีกว่าครับ
สอบถาม.. จากภาคเรียนปกติย้ายมาภาคสบมทบใด้ไหมครับ