Triamudomsuksa Suwinthawong School.

Triamudomsuksa Suwinthawong School. ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
www.tusw.ac.th โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภท สหศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมพัฒนา ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๓๐ บนที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จำนวน ๒๐ ไร่ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ โดย ฯพณฯ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีดำริให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นและมอบหมายให้เป็นสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท) สุวินทวงศ์ และได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๗ จำนวน ๔๓ คน โดยฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท ต่อมาในช่วงปีพ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ ได้เกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจขึ้นในประเทศ จึงทำให้การก่อสร้างโรงเรียนต้องหยุดชะงักลง จนปีการศึกษา ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขออนุมัติหลักการ การจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหารองรับปริมาณนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์” และเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยฝากเรียนไว้ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ จนถึงปัจจุบัน ในปีพ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๑ ผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ เป็นค่าก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆรวม ๑๙ รายการ ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๐,๔๓๓,๕๐๐ บาท ดังนั้น สพฐ.ได้กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ขึ้นในวันอังคาร ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.โดย ฯพณฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

12/09/2014

ประกาศ..!!!
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ ๑ อัตรา
วุฒิปริญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู
สนใจ โทร. ๐๒-๑๗๕-๑๓๑๕-๒๘

06/08/2014

พรุ่งนี้ขอให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น สำหรับนักเรียนที่ใส่ชุดพละ ให้แต่งกายชุดนักเรียนแทน

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

09/07/2014

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กำหนดสอบวัดผลปลายภาค ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีรายละเอียดดังนี้

ม.๑ สอบวันที่ ๒๑,๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ม.๒ สอบวันที่ ๒๒,๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ม.๓ สอบวันที่ ๒๑,๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ม.๔ สอบวันที่ ๒๓,๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ม.๕ สอบวันที่ ๒๒,๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ม.๖ สอบวันที่ ๒๓,๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

02/07/2014

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม
นักเรียนชั้นม.๑,ม.๔ แต่งกายด้วยชุดพละ
นักเรียนชั้นม.๒,ม.๓,ม.๕,ม.๖ แต่งกายด้วยชุดคณะสีโดยพร้อมเพรียงกัน

25/05/2014

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เปิดเรียนตามปรกติ

23/04/2014

ประกาศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สอบจัดห้องเรียน วันจันทร์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ปฐมนิเทศ ม.๑ วันพุธ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ปฐมนิเทศ ม.๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

23/04/2014

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2

http://www.tusw.ac.th/_files_school/10105309/news/10105309_1_20140423-172101.pdf

04/04/2014

ประกาศ..การรายงานตัวของนักเรียน ม.3 (เดิม)

ให้นักเรียน ม. 3 เดิม รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 8.00 - 12.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

27/02/2014

ปฏิทินงานวัดผลสำหรับนักเรียน เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๕๗

http://www.tusw.ac.th/_files_school/10105309/news/10105309_1_20140227-095253.pdf

07/02/2014
http://www.tusw.ac.th/_files_school/10105309/news/10105309_1_20140206-171550.rar

ประกาศการประมูลจำหน่ายอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสาร ตามไฟล์แนบด้านล่าง

18/01/2014

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราม พ.ศ.๒๕๕๗ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ขึ้น ขอให้นักเรียนนำบัตรนักเรียนมาเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการใช้สิทธิในการเลือกตั้งครับ

18/12/2013

ผลงานแข่งขัน

งาน “กัลปพฤกษ์สู่โลกกว้าง พิพิธทัศนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล” ครั้งที่ ๑

๑.การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
เด็กชายชนายุ แสงรัตน์ โรงเรียนคลองสอง
เด็กชายวทัญญู บุญถนอม โรงเรียนคลองสอง

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
เด็กหญิงสุภาพร นามศรี โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
เด็กชายอัยยะ บุตตะโยธี โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

รางวัลเหรียญทองแดงได้แก่
เด็กชายอติเทพ ป้องคำ โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง)
เด็กชายชลหิรัญ โภคาวัฒนกุล โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง)

๒.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
เด็กชายธนดล พิบูลย์พนัง โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
เด็กหญิงสรัลนุช กระแสร์สินธุ์ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
เด็กชายภานุมาศ บุญช่วย โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง)
เด็กชายบัญชา พรมมาก โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง)

รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
เด็กชายชยธร ใจสุดา โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง)
เด็กชายนนทนันท์ บุญเส็ง โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง)
เด็กหญิงฟ้างาม ดีนอก โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
เด็กหญิงไอลดา สมรรถจิตต์ โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
เด็กหญิงอินธุอร อ่อนขันท์ โรงเรียนวัดทิพพาวาส
เด็กหญิงณัฐพร อานพรม โรงเรียนวัดทิพพาวาส
เด็กหญิงศรินทิพย์ ฉิมเครือวัลย์ โรงเรียนวัดทิพพาวาส
เด็กชายคณิน เฟื่องฟู โรงเรียนวัดทิพพาวาส

๓.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
เด็กหญิงภัคจิรา ภาโสม โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
เด็กชายอิทธิพล บัวประพันธุ์ โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
เด็กหญิงสิริยากร สะมะแอ โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา

๔.การแข่งขัน Spelling Bee

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
เด็กชายพิพรรธ เพชรสุข โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
เด็กหญิงวิภาวี หงยี่สิบ โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง

รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
เด็กหญิงณัทญาภรณ์ ทองดอนคำ โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง)

๕.การแข่งขันทักษะภาษาไทย

๕.๑การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
เด็กหญิงปาริชาติ ศรีชะ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
เด็กหญิงจริญญา สลามทร โรงเรียนคลองสอง

รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
เด็กหญิงกัลยากร วันเจียม โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง)

๕.๒การเขียนเรียงความและคัดลายมือ

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
เด็กหญิงโซเรดา ทองเจือ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
เด็กชายชายชาญ รจิตวิไล โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)

รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
เด็กหญิงซอฟียะห์ มะโซะ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
เด็กหญิงวิมลศิริ พลชนะ โรงเรียนบ้านเจียรดับ

๖.การแข่งขันขับร้องเพลง

๖.๑ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
เด็กหญิงจุไรรัตน์ มงคลงาม โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
เด็กหญิงจุฑามาส ศรีเมือง โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง

รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
เด็กหญิงธัญชนก รอดช้าง โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา

๖.๒ ประเภทเพลงไทยสากล/สากล

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
เด็กหญิงณัฐณิชา สังประพน โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
เด็กหญิงศศิกานต์ สิงห์รอด โรงเรียนคลองสอง

รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
เด็กหญิงไพลิน ท้าวจันทร์ โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา

24/11/2013

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขาวิชาการบริหารการตลาด
-สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
-สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง

-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
-สาขาวิชาการบัญชี

-หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

คณะศิลปศาสตร์
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
-สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สำหรับนักเรียนที่สนใจรายละเอียดให้ติดต่อที่งานแนะแนว

24/11/2013

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการรับสมัครโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับนักเรียนที่สนใจรายละเอียด/กำหนดการและคุณสมบัติในการรับสมัคร ให้ติดต่อที่งานแนะแนว

24/11/2013

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำหรับนักเรียนที่สนใจรายละเอียด/กำหนดการและคุณสมบัติในการรับสมัคร ให้ติดต่อที่งานแนะแนว

24/11/2013

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามรอบโควต้า ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำหรับนักเรียนที่สนใจรายละเอียด/กำหนดการและคุณสมบัติในการรับสมัคร ให้ติดต่อที่งานแนะแนว

24/11/2013

ขอประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำหรับนักเรียนที่สนใจรายละเอียด/กำหนดการและคุณสมบัติในการรับสมัคร ให้ติดต่อที่งานแนะแนว

24/11/2013

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๖ ระบบรับตรง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

สมัครผ่านระบบ internet ที่ www.education.mju.ac.th ทุกคณะ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
ปฏิทินการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ศึกษารายละเอียด www.education.mju.ac.th

หรือสนใจติดต่อได้ที่งานแนะแนว

24/11/2013

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
โรงเรียนจัดกิจกรรม วันวชิราวุธ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แต่งชุดลูกเสือ - เนตรนารีทุกคน

19/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๒ วัน

18/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๔ วัน

17/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๕ วัน

16/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๖ วัน

13/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๘ วัน

12/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๑๐ วัน

07/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๑๔ วัน

07/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๑๕ วัน

07/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๑๖ วัน

05/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๑๗ วัน

04/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๑๘ วัน

03/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๑๙ วัน

02/11/2013

นับถอยหลังกีฬาภายในอีก ๒๐ วัน

31/10/2013

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง
ณ หอประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ชั้น ม.๑,ม.๔,ม.๕ ลงทะเบียน เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น.
ชั้นม.๒,ม.๓,ม.๖ ลงทะเบียน เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๓๐ น.

31/10/2013

ขอเชิญผู้ปกครองและศิษย์เก่าร่วมงาน "ราตรีศรีกัลปพฤกษ์" ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในเวลา ๑๗.๐๐ น.
บัตรเข้างานใบละ ๔๐๐ บาท หรือโต๊ะละ ๓,๐๐๐ บาท (๘ที่นั่ง)
สนใจติดต่อสอบถามที่โรงเรียน หรือ โทร ๑๒-๑๗๕-๔๘๒๘

29/10/2013

พรุ่งนี้วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รั้วชมพูพระเกี้ยว อีกครั้งด้วยความเต็มใจ

24/10/2013

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

สีประจำโรงเรียน สีชมพู

คณะสีภายในโรงเรียน มีดังต่อไปนี้
๑.ปาริชาติ สีแสด
๒.ราชาวดี สีเขียว
๓.นิโลบล (ปี ๒๕๕๖ นิโลบล เป็นประธาน) สีฟ้า
๔.ราชพฤกษ์ สีเหลือง
๕.สุพรรณิการ์ สีแดง

21/10/2013

โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวัน พุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

15/10/2013

โรงเรียนเรา เราไม่รัก ใครรักเล่า..

10/10/2013

ประกาศจากงานแนะแนว
ขณะนี้ทางงานแนะแนวได้รับข้อมูลให้ทำการประชาสัมพันธ์

เรื่องการรับนักเรียนโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โดยมีรายชื่อคณะ/สาขา และคุณสมบัติดังนี้

1คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่ดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

-สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
-สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม
-สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรนิกส์
-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
-สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
-สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
-สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง

สาขาวิชาไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
-สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
-สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

คุณสมบัติ

-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
-จะต้องได้คำแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

-หลักสูตร ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-หลักสูตร ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร

คุณสมบัติ

-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-จะต้องได้คำแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

3คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืชปฐพีวิทยา ภูมิทัศน์)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง (สัตวศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์การประมง)
-สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร (พัฒนาการเกษตร และ นิเทศศาสตร์เกษตร)

คุณสมบัติ

-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-จะต้องได้คำแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

4**คณะวิทยาศาสตร์

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.science.kmitl.ac.th และ www.reg.kmitl.ac.th

5คณะสุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

คุณสมบัติ

-จะต้องมีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
-จะต้องได้คำแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

6คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-จะต้องได้คำแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50 และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50
-มีผลงานหรือกิจกรรมความดีที่ผู้สมัครจัดทำและนำเสนอในรูปแบบแฟ้มสะสมงานเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นรูปธรรม
-มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ

7วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

-วิศวกรรมนาโน

คุณสมบัติ

-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-จะต้องได้คำแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

8วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงบริหารธุรกิจเกษตร
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

-ต้องเป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์
-จะต้องได้คำแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

9วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการข้อมูล

-สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต

คุณสมบัติ

-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-จะต้องได้คำแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

คุณสมบัติของนักเรียนที่มีเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ

-เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
-มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละสาขาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-เป็นผู้นำการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี้
-มีความเป็นผู้นำ เช่น
-มีความมั่นใจในตนเอง
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
-มีความรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาสังคม
-ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษา
-รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-เป็นผู้นำ หรือเป็นสมาชิกของชมรม/ชุมนุม
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-มีความสามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ

-เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด เช่น

-ไม่เสพสิ่งเสพติด และรู้จักหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด
-ร่วมรณรงค์ หรือมีส่วนร่วมต่อต้าน และป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน
-ร่วมกิจกรรม เช่น ชุมนุม ชมรม กีฬา ดนตรี และอืนๆ ในการป้องกันยาเสพติด
-ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด

-เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น

-มีวินัย และความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต
-มีความกตัญญูกตเวที
-มีความประหยัด รู้จักใช้สิ่งของของตนเองและส่วนรวม
-มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
-ชื่นชมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
-มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีความเมตตา กรุณา
-มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
-มีความเพียร พยายาม ขยันและอดทน
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและผู้อื่น

-มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

-มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
-รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ความรู้
-เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
-เป็นผู้ชี้นำและชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สนใจติดต่อตัวแทนของห้อง ดังนี้

6/1 น.ส.วิภาวรรณ อุดมทองสกุล
6/2 นายฐนกร ปาสวัสดิ์
6/3 น.ส.ขวัญชนก เครือชะเอม
6/4 น.ส.ฐิตาภา จันทร์ประภาศ

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมให้นักเรียนติดต่อผ่านตัวแทนของห้องตามที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น หรือ ครูปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง (หัวหน้างานแนะแนว) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยแจ้งให้ทราบ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1.ใบสมัครโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (จะเปิดให้ Download ใบสมัคร ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 ในหัวข่าวประชาสัมพันธ์นี้)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.แฟ้มสะสมงาน (สำคัญมาก)

**หมายเหตุ ขอให้นักเรียนที่สนใจนำหลักฐานพร้อมเอกสารและแฟ้มสะสมงานมาส่งภายในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ที่ห้องแนะแนวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ก่อนเวลา 10.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์

http://www.tusw.ac.th/_files_school/10105309/news/10105309_1_20131007-122704.pdf

10/10/2013

โควต้ารับนักเรียนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โควต้าโครงการร่งมมือทางวิชาการ(mou)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโทโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

ม.6สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้นม.ปลายไม่น้อยกว่า3.50

มีผลการเรียนในกลุ่มสาระ ดังนี้
ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า3.25
ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า3.25
ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า3.25

หลักฐานประกอบการสมัคร
ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป
สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาแฟ้มสะสมงาน

โควต้านักเรียนเรียนดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเเทศ

คุณสมบัติ

ม.6สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับชั้นม.ปลายไม่น้อยกว่า3.50

มีผลการเรียนในกลุ่มสาระ ดังนี้
ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า3.50
ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า3.50

ขอให้นักเรียนที่สนใจให้มาส่งเอกสารที่ครูปิยะสิทธิ์ ที่ห้องแนะแนวภายในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556
ก่อนเวลา 9.30 น.

10/10/2013

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องโควต้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีสาขาดังนี้
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
-วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

คุณสมบัติ

-ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาาาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

-ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนี้
-เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ
-เป็นผู้ไม่ติดต่อโรคร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
-เป็นผู้ที่มีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง
-เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และให้คำรับรองต่อสถาบันว่าจะตั้งใจศึกษา รวมทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของสถาบันฯ ทั้งที่ใช้อยู่แล้วและจะประกาศใช้ใหม่
-ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ
-ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือมีส่วนร่วมกระทำทุจริตในการสบคัดเลือกทุกประเภท
-ไม่เป็นนักศึกษาของสถาบันหรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน
-คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารสถาบันฯให้ความเห็นชอบ

สำหรับนักเรียนที่สนใจให้ติดต่อกับตัวแทนของห้องดังนี้

6/1 น.ส.วิภาวรรณ อุดมทองสกุล
6/2 นายฐนกร ปาสวัสดิ์
6/3 น.ส.ขวัญชนก เครือชะเอม
6/4 น.ส.ฐิตาภา จันทร์ประภาศ

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมให้นักเรียนติดต่อผ่านตัวแทนของห้องตามที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น หรือ ครูปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง (หัวหน้างานแนะแนว) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยแจ้งให้ทราบ

ที่อยู่

67 หมู่ 8 ซอยร่วมพัฒนา 6 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
Bangkok
10530

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 18:00
อังคาร 06:00 - 18:00
พุธ 06:00 - 18:00
พฤหัสบดี 06:00 - 18:00
ศุกร์ 06:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

02-543-5397

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Triamudomsuksa Suwinthawong School.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวน รร. ตรวจสอบ นร. เก่าที่ระบุนี้หน่อยครับ เผอิญมีเรื่องคดีความครับ ขอรายละเอียดเต็มให้ด้วยครับ ไฟล์ตามแนบ ติดต่อได้ที่ 080-6135146 k.vichai
😐