การพัฒนางานนิติจิตเวช สถาบั

การพัฒนางานนิติจิตเวช สถาบั สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านนิติจิตเวชสำหรับบุคลากรทางสุขภาพจิตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติงานทางการแพทย์ พยาบาล จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ กิจกรรมบำบัด และวิชาชีพสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(1)

💥💥ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี💥💥✅...
19/06/2019

💥💥ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี💥💥
✅ ไม่มีค่าลงทะเบียน
✅ ค่าอาหารและที่พักเบิกจากงบประมาณโครงการ
✅ รับจำนวนจำกัด 250 ท่านเท่านั้น

🔥ท่านที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมตาม link ด้านล่างได้เลยคะ🔥

https://drive.google.com/open?id=1CjJOC6JIlCIwJNij9v_qvfhbgdi7Dx9j

พยาบาล PG ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการนิติจิตเวช จำนวน 40 คน วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ...
08/08/2016

พยาบาล PG ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการนิติจิตเวช จำนวน 40 คน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เข้าศึกษาดูงานด้านนิติจิตเวช ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 23 และ 30 มีนาคม 2...
08/08/2016

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เข้าศึกษาดูงานด้านนิติจิตเวช
ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 23 และ 30 มีนาคม 2559
จำนวน 46 คน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง สังคมสงเคราะห์กับงานนิติจิตเวช วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2...
08/08/2016

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง สังคมสงเคราะห์กับงานนิติจิตเวช
วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2559 จำนวน 13 คน
ณ ห้องประชุมนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์ ชั้น 4
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สมาคมพยาบาลจิตเวช ประเทศสิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการทำงานด้านสุขภาพจิต จิตเวช และนิติจิตเวช และกระบวนการการบำ...
08/08/2016

สมาคมพยาบาลจิตเวช ประเทศสิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงาน
เรื่อง กระบวนการทำงานด้านสุขภาพจิต จิตเวช และนิติจิตเวช
และกระบวนการการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 จำนวน 31 คน

วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง บทบาทพยาบาลนิติจิตเวช จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 255...
08/08/2016

วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน
เรื่อง บทบาทพยาบาลนิติจิตเวช จำนวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 จำนวน 23 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2559 จำนวน 21 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 23 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 32 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการนิติจิตเวชและวิกฤติสุขภาพจิตสำหรับทีมสหวิชาชีพ จำนวน 70 คนวัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุค...
08/08/2016

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการนิติจิตเวชและวิกฤติสุขภาพจิตสำหรับทีมสหวิชาชีพ จำนวน 70 คน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิติจิตเวชและวิกฤติสุขภาพจิตและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 1 โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 43 คน ศึกษาดูงาน เรื่อง การพยาบาลนิติจิตเวช วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมน...
08/08/2016

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 43 คน
ศึกษาดูงาน เรื่อง การพยาบาลนิติจิตเวช วันที่ 8 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

การพัฒนางานนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์'s cover photo
08/08/2016

การพัฒนางานนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์'s cover photo

08/08/2016

วันนี้มาพบกับกิจกรรมการพัฒนางานนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ของปีงบประมาณ 2559

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติจิตเวช รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2557วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒ...
05/08/2015

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติจิตเวช รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายกับการปฏิบัติงาน
ด้านนิติจิตเวช
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการอบรมหลักสูตรอาชญาวิทยาและเหยื่อวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานนิติจิตเวช (รุ่นทดลอง)วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน...
05/08/2015

โครงการอบรมหลักสูตรอาชญาวิทยาและเหยื่อวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานนิติจิตเวช (รุ่นทดลอง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้ด้านอาชญาวิทยาและเหยื่อวิทยากับการปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวช
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการการพัฒนางานวิจัยด้านนิติจิตเวช ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 56 - มิถุนายน 57 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุ...
05/08/2015

โครงการการพัฒนางานวิจัยด้านนิติจิตเวช ปีงบประมาณ 2557
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 56 - มิถุนายน 57
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนางานวิจัยด้านนิติจิตเวช
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

พยาบาล PG ของโรงพยาบาลสวนปรุงศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการนิติจิตเวช จำนวน 30 คน วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมนายแพท...
05/08/2015

พยาบาล PG ของโรงพยาบาลสวนปรุงศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการ
นิติจิตเวช จำนวน 30 คน วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ ชั้น 3
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เข้าศึกษาดูงานด้านนิติจิตเวชณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 12 และ 26 กุมภาพันธ...
05/08/2015

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เข้าศึกษาดูงานด้านนิติจิตเวช
ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 12 และ 26 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวน 46 คน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวน Training Road Map สำหรับทีมสหวิชาชีพ  วันที่ 11, 12, 18 และ 19 มกราคม 2557 ณ ...
05/08/2015

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวน Training Road Map สำหรับทีมสหวิชาชีพ
วันที่ 11, 12, 18 และ 19 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนและจัดทำระบบเส้นทางในการฝึกอบรมของบุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการบริการนิติจิตเวช วันที่ 16-17 ธันวาคม 2556 และ 17 กุมภาพันธ์ 25...
05/08/2015

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการบริการนิติจิตเวช วันที่ 16-17 ธันวาคม 2556 และ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการบริการนิติจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้สามารถให้บริการนิติจิตเวชได้ตามมาตรฐาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวชด้านกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ ว...
05/08/2015

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวชด้านกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับ
ทีมสหวิชาชีพ วันที่ 11, 13 และ 14 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชวันที่ 4 ธันวาคม 2556ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยา...
05/08/2015

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช
วันที่ 4 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลในการเก็บลงระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาและเหยื่อวิทยาวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2556ณ ...
05/08/2015

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาและเหยื่อวิทยา
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ
ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวชด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติจิตเวช วันที่...
05/08/2015

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวชด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติจิตเวช
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ตึกอำนวยการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

05/08/2015

ต่อมาพบกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2557 เพื่อพัฒนางานนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการประขุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนา Supra Tertiary นิติจิตเวชให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 2-3 ก...
03/08/2015

โครงการประขุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนา Supra Tertiary นิติจิตเวชให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
วันที่ 2-3 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุม โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 100 คน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ วันที่ 13-14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม บ้านอ...
03/08/2015

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชสำหรับ
ทีมสหวิชาชีพ วันที่ 13-14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 54 คน

โครงการประชุมการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวชจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์...
03/08/2015

โครงการประชุมการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม
นายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์ ชั้น 4 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
โดยมีบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 20 คน
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนปัญหา อุปสรรค ในการจัดเก็บข้อมูล และพัฒนา
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบทันสมัย และง่ายต่อการเข้าถึง

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาหน่วยบริก...
03/08/2015

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลศรีธัญญา
จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินงานการพัฒนา
หน่วยบริการสู่ความเป็นเลิศ การจัดทำ COP และระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีคุณภาพ ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวชวันที่ 10-12, 18-19 กรกฎาคม 2556ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัต...
03/08/2015

โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวช
วันที่ 10-12, 18-19 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นำนักศึกษาแพทย์เข้าศึกษาดูงานด้านนิติจิตเวช ณ สถาบ...
29/07/2015

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ นำนักศึกษาแพทย์เข้าศึกษาดูงานด้านนิติจิตเวช
ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 24 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลนิติจิตเวชวันที่ 26 กุมภาพันธ์, 5 และ 25 มีนาค...
29/07/2015

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลนิติจิตเวช
วันที่ 26 กุมภาพันธ์, 5 และ 25 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุม 2 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
อนุสาขาการพยาบาลนิติจิตเวช

โครงการจัดการความรู้ด้านนิติจิตเวช(พัฒนากระบวนการประชุมวินิจฉัยด้านนิติจิตเวช ม. 14)  จำนวน 3 ครั้งวันที่ 8 มกราคม, 18 ม...
29/07/2015

โครงการจัดการความรู้ด้านนิติจิตเวช(พัฒนากระบวนการประชุมวินิจฉัยด้านนิติจิตเวช ม. 14) จำนวน 3 ครั้ง
วันที่ 8 มกราคม, 18 มกราคม, 4 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุม สถาบันกัลยาณราชนครินทร์

โครงการพัฒนาเครือข่ายนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานระบบบริการความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช  วันที...
29/07/2015

โครงการพัฒนาเครือข่ายนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานระบบบริการความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช
วันที่ 7 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุม นายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อร่างแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชสำหรับบุคลากรในเรือนจำและสาธารณสุข

17/07/2015

เรียน แฟนเพจทุกท่าน
ทาง admin จะทยอยลงข้อมูลและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานนิติจิตเวชให้ได้รับทราบและรับชมกันนะคะ :)

การพัฒนางานนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
17/07/2015

การพัฒนางานนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ที่อยู่

23 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย4
Bangkok
10170

รถเมล์ปรับอากาศ 539 และ 170

เบอร์โทรศัพท์

0 2441 6105

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การพัฒนางานนิติจิตเวช สถาบัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การพัฒนางานนิติจิตเวช สถาบั:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด