ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาIETechKMITL

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาIETechKMITL Center for Innovation and Educational Technology Focusing on the development of learning and teaching by using technology to create a sustainable learning society

เปิดเหมือนปกติ

#MakerSpace👨‍🔧คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม​และเทคโนโลยี สจล.👩‍🏫 เปิดห้องปฏิบัติการ⚙️โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อเสริมสร้าง...
18/10/2020

#MakerSpace👨‍🔧
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม​และเทคโนโลยี สจล.👩‍🏫 เปิดห้องปฏิบัติการ
⚙️โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อเสริมสร้างสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้น"⚙️
⏱️วันที่่ 17-18 ตุลาคม 2563
📌 ห้อง Maker Space คณะครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และเทคโนโลยี
☑️ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ณ จุดตรวจ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
☑️ กิจกรรมการอบรมพื้นฐาน​การทำหุ่นยนต์​เบื้องต้นโดยรุ่นพี่ #ชุมนุมนักประดิษฐ์​ ที่มาถ่ายทอดความรู้​ให้กับน้องใหม่ที่สนใจด้านเทคโนโลยี​หุ่นยนต์
จัดโดย #ชุมนุม​นักประดิษฐ์​ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
#IETech
#KMITL

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยม...
18/10/2020

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้อง Maker Space และห้องปฏิบัติการเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
#Makerspace
#IETECH

KMITL
17/10/2020

KMITL

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต #สจล ประจำปีการศึกษา 2562
🎓บัณฑิต
🎓มหาบัณฑิต
🎓ดุษฎีบัณฑิต

📌วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 63
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

‼️ขอให้บัณฑิตมารายงานตัว ก่อนเวลาตั้งแถว 30นาที
เวลาในการถ่ายภาพหมู่อาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นกับจำนวนบัณฑิตแต่ละคณะ
------------------------------------------------------------------------
📲ในวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต จะมีการแจ้งเตือนลำดับการถ่ายภาพ ผ่านทาง LINE : @kmitl
🔰Add Line : https://lin.ee/q7FGP2m
------------------------------------------------------------------------
#ทีมลาดกระบัง #ลูกพระจอม #kmitl

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
30/09/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

คุณอรรถพล อภัยทอง ผู้บริหารของ บริษัท เอที โปร กรุ๊ป จำกัด (AT PRO GROUP COMPANY LIMITED) บริษัทจำหน่าย ออกแบบติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องเสียงเสียง เครื่องดนตรี สตูดิโอ และระบบไฟที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงค์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อหารือ ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
#IETech #ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาIETech #KMITL

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถ์ พูนเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อาจารย์ให...
13/09/2020

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถ์ พูนเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ใหม่ เจริญธรรม หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฝ่ายสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น Moderator ในหัวข้อ “Innovation for Teaching and Learning” ของช่วง Knowledge Sharing ของงานสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” (RDI for Disruptive Education: การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)" วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเบญจสิริ ชั้น ๕ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ๒๐

#sotl6 #MUIL #ietech #ietech

ปชส.โครงการดีดีและฟรีค่ะ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ...
31/08/2020

ปชส.โครงการดีดีและฟรีค่ะ
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอน มีทักษะในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตลอดจนสามารถออกแแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรอบรมออนไลน์ (สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา) 2 หลักสูตร
๑. หลักสูตรสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 ชั่วโมง
๒. หลักสูตรสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ชั่วโมง

ระยะเวลาอบรมออนไลน์ 5 รุ่น 5 ภูมิภาค
รุ่น 1 ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 5-12 ตุลาคม 2563
รุ่น 2 ภาคเหนือ วันที่ 12-19 ตุลาคม 2563
รุ่น 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19-26 ตุลาคม 2563
รุ่น 4 ภาคตะวันออก วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤจิกายน 2563
รุ่น 5 ภาคใต้ วันที่ 2-9 พฤจิกายน 2563

โดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะได้รับสิทธิ์ส่ง “ครูในระดับมัธยมศึกษา” เข้าร่วมอบรมได้ทั้ง 2 หลักสูตร จำนวน 2 คนต่อหลักสูตร (เนื่องจากระหว่างการอบรม มีการทำ Assignments ร่วมกันเป็นคู่)

ด่วน...รับสมัครจำนวนจำกัด!! คลิกลงทะเบียน www.stemopec.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการที่ www.opec.go.th/home หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.06-3901-1241

24/08/2020
IE.Tech sound media

IE.Tech sound media

ถ่ายทอดสด พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานหน้าอาคารใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

24/08/2020
KMITL

KMITL

24 สิงหาคม 2563
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 60 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

☄️🚀 KMITL GO BEYOND THE LIMIT ☄️🚀
________________________
#kmitl #สจล #kmitlgobeyondthelimit

24/08/2020
KMITL

KMITL

24 สิงหาคม 2563
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 60 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

☄️🚀 KMITL GO BEYOND THE LIMIT ☄️🚀
________________________
#kmitl #สจล #kmitlgobeyondthelimit

อีกหนึ่งโครงการโดย ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้...
23/08/2020

อีกหนึ่งโครงการโดย ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #ietech #kmitl

“โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอน มีทักษะในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตลอดจนสามารถออกแแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรอบรมออนไลน์ (สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา) 2 หลักสูตร

1. หลักสูตรสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 ชั่วโมง
2. หลักสูตรสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ชั่วโมง

ระยะเวลาอบรมออนไลน์ 5 รุ่น 5 ภูมิภาค
รุ่น 1 ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 5-12 ตุลาคม 2563
รุ่น 2 ภาคเหนือ วันที่ 12-19 ตุลาคม 2563
รุ่น 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19-26 ตุลาคม 2563
รุ่น 4 ภาคตะวันออก วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤจิกายน 2563
รุ่น 5 ภาคใต้ วันที่ 2-9 พฤจิกายน 2563

โดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะได้รับสิทธิ์ส่ง “ครูในระดับมัธยมศึกษา” เข้าร่วมอบรมได้ทั้ง 2 หลักสูตร จำนวน 2 คนต่อหลักสูตร (เนื่องจากระหว่างการอบรม มีการทำ Assignments ร่วมกันเป็นคู่)

ด่วน...รับสมัครจำนวนจำกัด!! คลิกลงทะเบียน www.stemopec.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการที่ www.opec.go.th/home หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.06-3901-1241

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
19/08/2020

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ลาหน้าตึกใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
หมายเหตุ: นักศึกษาชั้นปีที่1 สวมใส่ชุดพิธีการ และ
นักศึกษาปีที่2- 4 หรือนักศึกษาช่วยงานสวมใส่ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

01/06/2020
DRLE

การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 10 แบบออนไลน์
การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เผชิญหน้าโลกที่ท้าทาย
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

#การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 10 แบบออนไลน์ การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : เผชิญหน้าโลกที่ท้าทาย
#บรรยายพิเศษเรื่อง
บทเรียนและก้าวต่อไปของการปรับการออกแบบการสอนระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
โดย รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#บรรยายพิเศษเรื่อง Thai MOOC: a Digital Learning Platform for New Normal Lifelong Learners
โดย รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

DRLE
30/05/2020

DRLE

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด งานประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 10 เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: เผชิญหน้าโลกที่ท้าทาย” พร้อมทั้งรับชมการบรรยายพิเศษออนไลน์ ในหัวข้อ การศึกษาไทยในยุค New Normal ผ่าน Facebook Live ทางเพจ DRLE และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโนยี สจล. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 8:30-10:00 น.

KMITL
23/05/2020

KMITL

#พระจอมเกล้าลาดกระบัง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันสุขให้ชุมชน กับสภาวิศวกร 🧡
🔸 สจล. ร่วมแบ่งปันมอบสิ่งของเครื่องใช้ และอาหาร อาทิเช่น น้ำดื่มแคแสด, เจล & สเปรย์แอลกอฮอล์, น้ำมะม่วงมหาชนก โพรไบโอติก, ข้าวเหนียวไก่ย่าง, บะจ่าง, ข้าวต้มมัดไส้ไก่, หน้ากาก Face Shield, น้ำปลาร้า เพื่อบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องในชุมชนทรัพย์สินเก่า ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงสภาวิศวกร สู้ภัย COVID - 19 ในโครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน”

#คนไทยไม่ทิ้งกัน #kmitl #ทีมลาดกระบัง #สจล

#คณะครุศาสตร์ฯห่วงใยสุขภาพบุคลากร รศ.ดร.กิติพงค์  มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. นำทีมผลิต Face Shile...
22/05/2020

#คณะครุศาสตร์ฯห่วงใยสุขภาพบุคลากร
รศ.ดร.กิติพงค์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. นำทีมผลิต Face Shiled (หน้ากากป้องกันใบหน้า) เพื่อแจกให้กับบุคลากร แม่บ้าน รปภ. และพ่อค้าแม่ค้าภายในคณะครุศาสตร์ฯ รวมไปถึงส่งมอบให้กับศูนย์นวัตกรรมสู้ COVID-19 ของ สจล.เพื่อนำไปบริจาคต่อไป
#ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
#InnovationIETech
#MakeSpace
#KMITLGOFIGHTCOVID19
#IETech #Kmitl

https://klix.kmitl.ac.th/coursesKMITL เปิดให้เรียนฟรี เป็นการเรียนรู้ในระบบ EdX เพื่อนำเสนอการศึกษาในรูปแบบการเรียนออนไล...
19/05/2020
KMITL Learning IntelligentX

https://klix.kmitl.ac.th/courses
KMITL เปิดให้เรียนฟรี
เป็นการเรียนรู้ในระบบ EdX เพื่อนำเสนอการศึกษาในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ในโครงการผลิตวิชาออนไลน์ 6 Masterclass เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด สำหรับทุกคน ทำลายทุกขีดจำกัดของการศึกษา โดยดึงศักยภาพสถาบันการศึกษาสำหรับโลกแห่งอนาคต สร้าง 6 วิชานำร่อง

มาเรียนกันจร้า เพื่อ reskill upskill เตรียมตัวรับ New normal
แอดลองวิชาแรก The Disruptor : นักเปลี่ยนโลก นักปฏิวัติความคิด พี่เอ้ สอนเองเลยเนื้อหาสร้างแรงบรรดาลใจ และเส้นทางความสำเร็จที่ดีมากเลยค่ะ ฟังเพลินพร้อมกาแฟเช้านี้ จร้า

6 Masterclass Online Courses:600,000 Online Students Within 6 Months!!

นักศึกษาและบุคลากร พลาดไม่ได้ !!Adobe Creative Cloud #ลิขสิทธิ์แท้ ฟรี ‼️📌สำหรับ นักศึกษาและบุคลากร #สจลรองรับการใช้งานท...
12/05/2020

นักศึกษาและบุคลากร พลาดไม่ได้ !!

Adobe Creative Cloud #ลิขสิทธิ์แท้ ฟรี ‼️
📌สำหรับ นักศึกษาและบุคลากร #สจล
รองรับการใช้งานทั้ง Windows และ MacOS
📲ติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ผ่านช่องทาง
Line ID: @helpcenter.kmitl หรือ
Email : [email protected]

ข่าวดี 👏 นักศึกษาและบุคลากร สจล. ขอรับสิทธิ์การใช้งาน Adobe Creative Cloud ลิขสิทธิ์แท้ ฟรี

รองรับการใช้งานทั้ง Windows และ MacOS

ติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ที่ Help Center
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ผ่านช่องทาง
Line ID: @helpcenter.kmitl หรือ
Email : [email protected]

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อขอรับสิทธิ์ก่อนการใช้งาน 3 วันทำการ

ข่าวดี MATLAB เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ช่วง COVID-19ได้ฟรีตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2563
01/05/2020

ข่าวดี MATLAB เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ช่วง COVID-19
ได้ฟรีตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2563

ข่าวดี MATLAB เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ช่วง COVID-19
ได้ฟรีตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค การไอ จาม) ให้กับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ใก...
29/04/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค การไอ จาม) ให้กับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและสภากาชาดไทย นำโดย ดร.จตุพร อนุชัยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ,
อาจารย์ใหม่ เจริญธรรม หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และบุคลากรในคณะฯ นำ Face shield ไปบริจาคให้กับ
โรงพยาบาลสิรินธร โดยมี พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรเป็นตัวแทนรับมอบ และสภากาชาดไทย โดยมี นายชินเทพ เพ็ญชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทยเป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 29 เมษายน 2563
#InnovationIETech
#MakeSpace
#KMITLGOFIGHTCOVID19
#โรงพยาบาลสิรินธร
#สำนักงานบริหารระบบกายภาพ #สภากาชาดไทย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค การไอ จาม) ให้กับโรงพยาบาลในเขตใกล้เคียง...
27/04/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค การไอ จาม) ให้กับโรงพยาบาลในเขตใกล้เคียง สจล. นำโดย ดร.ราตรี ศิริพันธุ์ รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านวิชาการและบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ใหม่ เจริญธรรม หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และบุคลากรในคณะ
นำ Face shield ไปบริจาคให้กับ
โรงพยาบาลลาดกระบัง และ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (หนองจอก)
วันที่ 27 เมษายน 2563
#InnovationIETech
#MakeSpace
#KMITLGOFIGHTCOVID19
#โรงพยาบาลลาดกระบัง #โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

27/04/2020
การประกอบ Face Shield [IE.Tech Innovation]

การประกอบ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค การไอ จาม)
ผลิตโดย ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
#InnovationIETech
#MakeSpace
#KMITLGOFIGHTCOVID19

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สจล. เปิดห้องปฏิบัติการ Make Spac...
27/04/2020

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกับบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
เปิดห้องปฏิบัติการ Make Space ผลิต Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค การไอ จาม) บริจาคให้กับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและหน่วยงานที่ขาดแคลน
#InnovationIETech
#MakeSpace
#KMITLGOFIGHTCOVID19

13/04/2020
06/04/2020
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ Suchatvee Suwansawat

ท่านใดสนใจ ร่วมทำบุญ บริจาคเพื่อจัดทำ
นวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจ มอบให้ รพ.
ออกแบบวิจัย จาก KMITL
ผลิตโดยนักวิจัยไทยค่ะ

สจล. บริจาค 1,000,000 บาท ตั้งกองทุนสู้โควิด

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ยังรุนแรง รวมถึงจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการช่วยชีวิตคนไข้ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งตอนนี้ ในหลายประเทศที่วิกฤต อุปกรณ์ช่วยชีวิตเหล่านี้ กำลังขาดแคลนอย่างหนัก โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทั่วโลก เช่น โรงงานด้านยานยนต์ ต้องเปลี่ยนสายการผลิต มาเป็นการผลิตเครื่องช่วยหายใจแทน เช่น เจนเนอรัล มอเตอร์ เทสลา

การผลิตเครื่องช่วยหายใจนั้น มีต้นทุนที่สูง และขาดแคลนอย่างมาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งศูนย์ KMITL GO FIGHT COVID-19 เพื่อผลิตนวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจ GO LIFE!! ห้องแยกโรคความดันลบ และประตูตรวจวัดอุณหภูมิด้วย AI

โดยสจล. บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ทันที เพื่อจัดตั้งกองทุนและระดมทุนสนับสนุนให้นวัตกรรมถูกนำมาผลิตแจกจ่ายไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ ลดอัตราการป่วย รักษาพยุงชีวิต ให้คนไทย รอด จากวิกฤต COVID-19

ถึงเวลาต้องช่วยกัน เรารวมพลัง เรารอด

ร่วมสมทบทุน ได้ที่
บัญชี สจล.นวัตกรรมสู้ COVID-19
หมายเลขบัญชี 693-0-31750-0
ธ.กรุงไทย

05/04/2020
โลกจะเปลี่ยนไปยังไง? อะไรรอเราอยู่ในยุค "Post-COVID-19" ?
01/04/2020

โลกจะเปลี่ยนไปยังไง? อะไรรอเราอยู่ในยุค "Post-COVID-19" ?

โลกจะเปลี่ยนไปยังไง? อะไรรอเราอยู่ในยุค "Post-COVID-19" ?
.
กด Like เพจ ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และตั้งค่า See First เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ เรื่องราวแรงบันดาลใจ และบทวิเคราะห์ดี ๆ อัปเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะ

#smetrend
#smebank
#smedbank
#smedevelopmentbank
#powersmethai

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.  เชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที...
30/03/2020

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. เชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าใช้งาน Webex Meetings สำหรับการสอน Online หรือ Work at Home ได้ฟรี 6 เดือน ได้เต็มรูปแบบ แจ้งความประสงค์ได้ที่ [email protected] #kmitl #innoietech #webex

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา IETech KMITL
30/03/2020

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา IETech KMITL

แนะนำ 20 หลักสูตรยอดนิยมอบรมออนไลน์ผ่าน THMOOC อบรมฟรี มีเกียรติบัตร
20/03/2020
แนะนำ 20 หลักสูตรยอดนิยมอบรมออนไลน์ผ่าน THMOOC อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

แนะนำ 20 หลักสูตรยอดนิยมอบรมออนไลน์ผ่าน THMOOC อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

แนะนำ 20 หลักสูตรยอดนิยมอบรมออนไลน์ผ่าน THMOOC อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

Online Course "เทคนิคการสอนออนไลน์สู้Covid-19" จะให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งสามารถจัดการเรียนก...
19/03/2020

Online Course "เทคนิคการสอนออนไลน์สู้Covid-19" จะให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้แม้อยู่ในช่วงเวลาการระบาดของ Covid-19 และทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพขึ้น

UPDATE: ‘อยู่บ้านก็สอนหนังสือได้’ อาจารย์ ม.เกษตรฯ พัฒนาแบบสอนคอร์สออนไลน์ให้ครูทั่วประเทศปรับใช้ฟรี
.
ครูอาจารย์และบรรดานักเรียน นักศึกษา กลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นลำดับต้นๆ หลังจากที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เริ่มใช้มาตรการงดการเรียนการสอนชั่วคราว เพื่อจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
.
ทำให้ในช่วงนี้อาจารย์และบุคลากรครูจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนมาเป็น ‘การสอนแบบออนไลน์’ แทน เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่ใช่อาจารย์ทุกคนที่จะพัฒนาแบบเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ ที่มาตรการต่างๆ ถูกประกาศออกมาแบบไม่ทันให้ตั้งตัว
.
เมื่อเป็นเช่นนี้ ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาแบบสอนสำหรับการทำคอร์สสอนออนไลน์หรือ ‘เทคนิคการสอนออนไลน์สู้ Covid-19’ สำหรับบุคลากรครูอาจารย์ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านการทำแบบสอนออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://theerasak-school.teachable.com/p/21teachingfightcovid-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
.
ธีรศักดิ์ ให้ข้อมูลกับ THE STANDARD ว่า จุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาพัฒนาแบบการทำคอร์สสอนออนไลน์ให้กับครูอาจารย์ด้วยกัน มาจากการที่เขาสังเกตพบว่า อาจารย์หลายท่านยังทำคอร์สสอนออนไลน์ไม่เป็น และเนื่องจากตนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว เลยคิดว่าน่าจะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมีมาถ่ายทอดให้กับอาจารย์ด้วยกันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
.
“ส่วนตัวผมจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีการศึกษา และทำนวัตกรรมด้านการศึกษาอยู่แล้ว และที่ผ่านมาเคยจัดอบรมให้กับคุณครูด้วยกันในการนำนวัตกรรมมาใช้กับการสอน เมื่อเห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยกับการเรียนการสอน จึงพัฒนาคอร์สรูปแบบดังกล่าวขึ้นมา โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับอาจารย์ด้วยกัน”
.
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ บอกกับเราว่า เขาใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการพัฒนาคอร์สเทคนิคการสอนออนไลน์สู้ Covid-19 นี้ขึ้นมา ก่อนจะเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในช่วงเช้าวันนี้ (16 มีนาคม) และพบว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆ
.
“ก่อนหน้านี้ผมคิดว่าจะทำผ่าน LINE หรือกลุ่มบน Facebook แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจทำบนเว็บไซต์แทนเพื่อให้มีความเป็นทางการ ซึ่งหลังจากที่ปล่อยคอร์สสอนออนไลน์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าเสียงตอบรับดีมากๆ โดยเฉพาะหลังจากที่แชร์ลิงก์ผ่านเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในกลุ่ม Facebook สมาชิกในกลุ่มกว่า 30,000 คน คนก็มาไลก์และแชร์เยอะมาก ส่วนตัวผมมองถ้ากระแสยังดีแบบนี้ต่อไป ก็จะพัฒนาคอร์สใหม่ๆ สำหรับสอนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ออกมาเรื่อยๆ
.
“ผมดีใจนะครับที่ความรู้ที่เรามี คนสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ยิ่งครูอาจารย์เอาไปใช้ต่อกับนักเรียนก็จะมีผลกระทบเชิงบวกค่อนข้างเยอะ ผมหวังว่าต่อจากนี้ เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของการศึกษาไทยให้พัฒนาขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ คนมักจะพูดว่า ‘ดิจิทัลดิสรัปต์’ จะทำให้อาจารย์ลำบาก แต่ถ้าเราสามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้กับมัน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ความรู้ที่เคยมีก็จะสามารถนำมาใช้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้”
.
ทั้งนี้ ธีรศักดิ์ เชื่อว่า การสอนแบบออนไลน์อาจจะยังไม่เข้ามาทดแทนการสอนแบบออฟไลน์แบบ 100% ในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างที่ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนยังจำเป็นจะต้องพบปะกันแบบตัวต่อตัวหรือออฟไลน์อยู่
.
ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ยังได้ประกาศให้หยุดการเรียนการสอนในช่วงระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคมนี้ เพื่อทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยจะเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 23 มีนาคมนี้
.
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://thestandard.co/coronavirus-coverage/
#ฝ่าวิกฤตโควิด19 #โควิด19 #COVID19 #ไวรัสโคโรนา #TheStandardCo

ที่อยู่

Ladkrabang
Bangkok
10520

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาIETechKMITLผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาIETechKMITL:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด