สคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้า

สคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้จัดโครงการประชาพิจา...
28/05/2018

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้จัดโครงการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
16/10/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการดำเนินการ
"สารเคลือบเครื่องยนต์ Max Nano"

ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ครั้งที่ 10/2560 9 ตุลาคม 2560
10/10/2017

ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ครั้งที่ 10/2560 9 ตุลาคม 2560

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สคบ.
28/09/2017
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สคบ.

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สคบ.

ผู้บริโภคโปรดระวัง !!!!!!

เตือนภัย !! มิจฉาชีพในรูปแบบพัสดุ

ลงทุนหลักหมื่นได้คืนหลักแสน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
28/09/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
22/07/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐ สคบ. โดย คณะอนถกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พิจารณา ๑) การโฆษณาส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้า โดยผู้ร้องซื้อของครบตามจำนวนที่กำหนดในเงื่อนไขแล้ว แต่เมื่อผู้ร้องไปขอรับของแถม ทางห้างฯ ได้แจ้งว่าของแถมหมด คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า การโฆษณาดังกล่าวฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (๕) จึงให้เสนอคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาดำเนินการต่อไป
๒) การตรวจสอบโฆษณาการจัดกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ค ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อหนึ่ง แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถส่งมอบรางวัลดังกล่าวให้ได้ แต่กลับขอมอบรางวัลเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ คณะอนุกรรมการฯ มีมติ ส่งเรื่องให้กรมการปกครองพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตตามกฎหมายของกรมการปกครองหรือไม่ แล้วจึงให้นำกลับมาพิจารณาต่อไป

สคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา's cover photo
19/07/2017

สคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา's cover photo

สคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
19/07/2017

สคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19/07/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ.ขอแนะนำเกร็ดความรู้
"10 ข้อ ก่อนเซ็นสัญญาเช่าหอพัก"

เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นแนวทางในการไตร่ตรองสัญญาให้รอบครอบ ก่อนถูกเอารัดเอาเปรียบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
13/07/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันศุกร์ที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ สคบ. โดยคณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ๑) พิจารณากรณีการโฆษณาส่งเสริมการขายโครงการบ้านจัดสรร ว่าเป็นข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือไม่
๒) พิจารณาการโฆษณาส่งเสริมการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ว่าเป็นการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคหรือไม่ ทั้งนี้ มีมติให้บริษัทนำส่งเอกสารปรกอบชี้แจงที่ยังไม่มีความชัดเจนเพิ่มเติมภายใน 30 วัน

ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล
28/06/2017

ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล

ผลการทดสอบสินค้าไฟฉาย เทอร์โบไลท์
16/06/2017

ผลการทดสอบสินค้าไฟฉาย เทอร์โบไลท์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
15/06/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคกรณี True Fitness และ True Spa ปิดกิจการ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
15/06/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ปัจจุบันมีการทำธุรกรรมผ่านเครื่องมืออิเลคทรอนิค ผ่าน สมาร์ทโฟนมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงจากเหล่ามิจฉาชีพ ต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบนะคะ

เรื่องร้องเรียนบริษัท ทรู ฟิตเนส จำกัด และบริษัท ทรู สปา จำกัด
15/06/2017

เรื่องร้องเรียนบริษัท ทรู ฟิตเนส จำกัด และบริษัท ทรู สปา จำกัด

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
12/06/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ใช้วันที่ 7 เมย. 2554)
สรุปสาระสำคัญที่รูปแบบสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมี ดังนี้

1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทย ตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร

2. ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราค่าสมาชิก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าใช้บริการการออกกำลังกาย ค่าฝึกสอน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดง หรือตัวดำ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่าเป็นเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา

4. การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30วัน

5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันว่า การออกกำลังกายจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ

6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ ภายใน30 วันนับแต่วันเลิกสัญญา

7. กรณีชำระค่าสมาชิก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยบัตรเครดิต ผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันที่เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

8. ผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องยินยอม

9. ห้ามกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี

10. อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทครับ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
10/06/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
29/05/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สินค้าอันตราย 11 รายการที่ทาง สคบ. ออกคำสั่งเป็นสินค้าห้ามขาย เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ระบุ ! ผู้จำหน่ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ผลิตหรือผู้สั่งนำเข้ามาเพื่อขายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรื...
22/05/2017

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558
เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

Timeline Photos
19/05/2017

Timeline Photos

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19/05/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

🙂🙂😊😉วิธีการรับมือกับปัญหาการซื้อขายออนไลน์ ในกรณีต่างๆ อาทิ
🤔ถูกลักลอบ หรือโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตระหว่างการจ่ายค่าสินค้าออนไลน์ เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายที่ไม่เป็นปัญหาใหญ่มากนัก เช่น จ่ายค่าสินค้าแล้ว แต่ได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ สินค้าแตกหัก หรือสินค้าไม่ครบถ้วน เป็นต้น เกิดข้อพิพาทเป็นการทำผิดโดยตั้งใจของผู้ขาย นั่นคือ ผู้บริโภคจ่ายเงินแล้ว แต่ผู้ขายไม่ส่งสินค้ามาให้ หรือส่งของอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้สั่งซื้อไป ซึ่งแสดงถึงเจตนาที่ไม่ดีของผู้ขายอย่างชัดเจน ผู้บริโภคมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรได้บ้าง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
16/05/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การเช่าที่อยู่อาศัยนั้นมีผู้บริโภคหลายรายพบปัญหาน่าปวดหัว กวนใจ ในหลายๆ เรื่อง หนึ่งในปัญหาที่ผู้บริโภคพบคือเรื่องของค่าประกันอพาร์ทเม้นท์ บ้าน อาคารชุด เป็นต้น ดังนั้น ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงเข้ามาเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว เนื้อหาของประกาศดังกล่าวมีเจตนาเพื่อให้ผู้เช่ามีหลักฐานในการขอคืนเงินประกันรวมทั้งไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยเอาเปรียบผู้เช่าเกินสมควร แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่อาศัยให้เช่า โกงเงินประกันหรือหักเงินประกันอย่างเกินจริง สามารถไปร้องเรียน ที่ สคบ. หรือขอรับคำปรึกษาที่โทรสายด่วน 1166

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
05/05/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
02/05/2017

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีร้องเรียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Huawei ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
01/05/2017

กรณีร้องเรียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Huawei ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กระทรวงพาณิชย์
26/04/2017

กระทรวงพาณิชย์

รู้หรือไม่ว่า ? ขายของออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะจ้ะ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมด และเอกสารที่จะใช้ยื่นขอได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ https://www.trustmarkthai.com/index.php/component/dbd/main/10?layout=knowledge

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 02-547-5959 ถึง 60

Timeline Photos
19/04/2017

Timeline Photos

วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้จัดประชุมหารือการแก้ไขปัญหา...
04/04/2017

วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้จัดประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการใช้บริการสายการบินภายในประเทศ โดยมีนายพิฆเนศ ต๊ะปวง (รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมหารือ อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เป็นต้น โดยการหารือในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 7 ประเด็น คือ
1.กรณีสายการบินได้ทำการเลื่อนเวลาการเดินทางตามที่ระบุในตั๋วโดยสาร หรือยกเลิกเที่ยวบิน โดยไม่แจ้งให้ผู้โดยสารทราบ

2.กรณีการจองตั๋วโดยสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในขั้นตอนชำระเงินจะปรากฎข้อความว่า error ทำให้ผู้โดยสารต้องทำการจองตั๋วใหม่ แต่ปรากฎว่ามีการคิดค่าบริการสองรอบ แล้วไม่สามารถยกเลิกได้

3.กรณีเมื่อผู้โดยสารจองตั๋วโดยสารและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้

4.กรณีการชำระตั๋วโดยสารผ่านบัตรเครดิตชื่อเจ้าของบัตรกับผู้เดินทางไม่ตรงกัน เมื่อไปเช็คอินปรากฏว่าสายการบินปฏิเสธไม่ให้เดินทาง

5.กรณีสายการบินมีการกำหนดราคาค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม

6.กรณีทรัพย์สิน ของผู้โดยสารชำรุด หรือสูญหาย

7.กรณีการโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งทางบริษัทมีการระบุเงื่อนไขโดยใช้ขนาดอักษรขนาดเล็ก เมื่อผู้บริโภคซื้อตั๋วแล้วจะต้องชำระค่าภาษีสนามบินหรือค่าน้ำมันเพิ่ม ซึ่งเป็นการโฆษณาอาจจะเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

วันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา มีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องก...
10/03/2017

วันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา มีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีพลตำรวจตรี สมศักดิ์ จิตติรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ มีวาระที่ให้พิจารณาทั้งสิ้น 16 วาระ ซึ่งมีการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) จำนวน 6 เรื่อง , การโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) จำนวน 6 เรื่อง และการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับที่ 5 และกฎกระทรวงฉบับที่ 7 จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งมีมติอย่างไร ทางฝ่ายเลขานุการจะนำเรื่องทั้งหมดดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาตามอำนาจต่อไป

วันที่ 7 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายข้อความ...
07/03/2017

วันที่ 7 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายข้อความโฆษณาสินค้าหรือหรือบริการ ณ บริเวณถนนพุทธมณฑสาย 1-3 และถนนเพชรเกษม 69 ทั้งนี้ พบป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ จำนวน 1 สินค้า และพบป้ายขายห้องชุดในอาคารชุด และป้ายโฆษณาขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร จำนวน 20 โครงการ ทั้งนี้ หากที่บริษัทฯ ที่ทำการโฆษณาซึ่งอาจจะฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับที่ 5 และกฎกระทรวงฉบับที่ 7 ทางสคบ. จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

TaxBugnoms
31/01/2017

TaxBugnoms

• ประกาศแล้ว!! กฎหมายปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2560 ใหม่ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) โดย #TAXBugnoms จะมาสรุปให้ฟังกัน ดังนี้ครับ

• เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของมนุษย์เงินเดือน ฟรีแลนซ์ ลิขสิทธิ์ (มาตรา 40(1) (2) และ (3)) รวมถึงค่าลดหย่อนต่างๆ ได้แก่ ค่าลดหย่อนส่วนตัว สามีภรรยา บุตร ไปจนถึงค่าลดหย่อนห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

• เปลี่ยนแปลงการคำนวณภาษีตามวิธีเงินได้พึงประเมิน โดยเปลี่ยนจากเดิม 60,000 บาทเป็น 120,000 บาท (มาตรา 48(2))

• เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินขั้นต่ำต่อปีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็น 60,000 และ 120,000 บาท (กรณีคนโสด) และเปลี่ยนเป็น 120,000 บาทและ 220,000 บาท (กรณีสมรส)

• เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 5 ล้านบาทเป็น 35% จากเดิมที่เกิน 4 ล้านบาท

• ย้ำ!! เป็นของรอบปีภาษี 2560 ที่ใช้ยื่นภาษีในปี 2561 นะครับ ไม่ใช่ของปี 2559 ที่กำลังยื่นอยู่ตอนนี้ครับ ฝากแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทราบกันด้วยนะคร้าบ

สงสัยอะไรถามได้ครับ กดติดดาวกันไว้ได้เลย เร็วๆนี้จะมีบทความสรุปเรื่องนี้ครับ :)

#ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
TaxBugnoms

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
29/12/2016

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 การประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 2 คณะใหม่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ได้จัดประชุมคณ...
21/12/2016

วันที่ 20 ธันวาคม 2559
การประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 2 คณะใหม่

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ได้จัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ครั้งที่ 7(1)/2559
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามอบหมาย และที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น จำนวน 2 คณะ ได้แก่
1. คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา เพื่อทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเกี่ยวกับการใช้ข้อความโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ และดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามอบหมาย
2. คณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค
เพื่อทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดกับผู้บริโภค เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การโฆษณาสินค้าหรือบริการ แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเกี่ยวกับการใช้ข้อความโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ และดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามอบหมาย

ทั้งนี้ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาลงนามต่อไป

ที่อยู่

Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-1430397-9

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สคบ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนตรวจสอบการขายด้วยครับ ลงภาพไม่ตรงราคา เข้าข่ายหลอกลวงชัดๆ
โฆษณา online อยู่ในความดูแลของ สคบ ไหมคะ เห็นโฆษณาเหล่านี้อยู่ใน website ของหนังสือพิมพ์ต่างๆ เยอะมาก บางครั้งก็ปะปนกับข่าว ทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือของโฆษณา ราวกับเป็น advertorial โดยส่วนตัวแล้วมีความเป็นห่วงว่า อาจมีบางคนเชื่อถือว่าเป็นความจริง และมีความเป็นห่วงว่าจะเป็น click bait หรือเป็นการหลอกลวงอย่างอื่น (ยังไม่ได้ click เข้าไปเองนะคะ) รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ
ขอร้องเรียนเรื่องแอปเกมพนันออนไลน์
รบกวนช่วยเช็คเพจสินค้าหลอกลวงให้หน่อยครับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณารีวิวและไม่มีคุณภาพจริงใดๆทั้งสิ้น และระบาดโฆษณาเต็มไปหมดในหน้าฟีดโฆษณาในตอนนี้ อาจมีคนจำนวนมากหลงสั่งซื้อ
ผมมีข้อสงสัยครับ ก่อนทำการซื้อขายรถ ทางเจ้าหน้าที่ของศูนยย์บริการจะมีของแถมมาให้เรามากมายตามที่เราต้องการ พอรถเรามีปัญญา เขาบอกว่าเราไปทำการตัดแปลงรถ มันใช้หร่าคราบ ผมได้ของแถม คือ หุ่มเบาะหนัง ที่นี้เบาะผมมันโยก ล็อคแล้วยังโยก ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเสีย เลยนำรถไปเช็คที่ศูลย์บริการที่ผมออกรถ ช่างมาตรวจสอบ บอกว่ามันซ้อมไม่ได้ ช่างแนะนำว่าต้องส่งเครม ผมเลยให้เจ้าหน้าที่ทำเรื่องให้ ผมรอคำตอบมา 3 - 4 วันทางศูนย์โทนแจ้งมาว่า ผมทำผิดเงื่อนไข เจ้าหน้าที่บอกว่าผมไปตัดแปลงเบาะรถ โดยการหุ่มเบาะ เจริญแล้วละครับ ตอนซื้อ เขาแถมมาให้ผม พอรถผมมีปัญหา เขาบอกว่าผมไปตัดแปลงรถ มันใช้หรอครับ พี่ ๆ ช่วยให้คำแนะนำผมด้วยครับว่าผมจะทำยังไงดีกับการบริการหลังการขายที่แย่แบบนี้ ผมแค่อยากให้เขาแสดงความรับผิดชอบด้วยการแก้ไขเบาะรถให้ผม ไม่ใช้การโยกความรับผิดชอบมาให้ลูกค้าแบบนี้ ช่วยแนะนำผมด้วยครับ จะทำยังไงดี #ขอบคุณครับ
กรณีที่ผมหรือนายชำนาญ อินมณีได้เคยแจ้งส.ค.บ.เขตกรุงเทพฯแล้วทางส.ค.บ.กรุงเทพฯให้แจ้งที่ส.ค.บจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้แจ้งตั้งแต่วันที่27พ.ค.62จนมาถึงวันนี้ยังไม่เกือบหน้าเลยในกรณีเต้นรถยนต์วิสารออโต้เขตตลิ่งชันผิดเงื่อนไขในการเช่าซื้อรถยนต์กระบะและมีการให้วางเงินมัดจำเพื่อเกรงว่าจะนำรถยนต์คันที่เราต้องการขายออกไปในข้อตกลงรถยนต์คันดังกล่าวดาวน์ในราคา9หมื่นบาทแต่พอเน้นผ่านพยายามให้ผมเพิ่มเงินดาวน์เป็น240000บาทแต่ผมถือว่าผิดเงื่อนไขแล้วจึงขอเงินมัดจำแต่ทางเต้นพยายามเพิกเฉยไม่คืนเงินดังกล่าวแต่ที่ผมไม่สบายใจคือร้องเรียนเป็นเวลาเดือนกว่าแต่ไม่เกือบหน้าจะทำงัยดีครับ
โกงค่ะ ลอยนวลยาวนะค่ะ
ผมโดนข้อความว่ามีการสมัครดูคลิปโดยที่ไม่ได้สมัคร ไม่เคยถามว่าต้องการสมัครหรือไม่ และเหมือนว่าจะมีการเก็บเงินค่าข้อความด้วย (ยังเช็คไม่ได้ว่าหักเงินไปหรือยัง) จะจัดการอย่างไรได้บ้างครับ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2082662251843317&id=100002986881448
#บริษัทLAZADAประเทศไทย สอบถามและแจ้ง #สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค(สคบ.) ผมขออนุญาตสอบถามทุกๆคน คือวันที่18 /03/2562 ผมเปิด app ลาซาด้า ขึ้นมาเห็นรายการหนึ่งเป็นทีวี ยี่ห้อskyworth 32 ขนาด๓๒นิ้วดังรูปรายการสั่งผมไม่รู้ว่าราคาจริงๆๆเท่าไหร่แต่ในรายการบอกราคา530 +ค่าส่ง60บาท แต่ในวันนี้ที่25/02/2562 Kerry นำส่งสินค้ามาเป็นกล่องเล็กๆๆขนาด๑ฝ่ามือ ผมไม่รับ ดังนั้นในกรณีแบบนี้เรามีสิทธิ์ฟ้องบริษัทได้ไหมครับ ขอเรียนสอบถาม
แสนรำคาญไอ้เพจ "เศรษฐีนำโชค" มันตื๊อสิ้นดีเลย จะเอาเงินให้ได้
แสนรำคาญไอ้เพจ "เศรษฐีนำโชค" มันตื๊อสิ้นดีเลย