Clicky

Educational Technology Department SWU

Educational Technology Department SWU ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มศว
ป.ตรี ป.โท และ ป.เอกเทคโนโลยีการศึกษา / ป.ตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Thai-MOOC's post
17/03/2022

Photos from Thai-MOOC's post

ขอเชิญรับฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริ...
15/12/2021

ขอเชิญรับฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเดชันเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ของ นางสาว Meng Meng Li นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผ่าน Zoom Meeting ID : 677 128 3203
Passcode : 2021

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โดย...
01/12/2021

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเดชันเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ของ นางสาว Meng Meng Li นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ผ่าน Application Zoom

[คณะศึกษาศาสตร์]เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา รายวิชา ศษ592  การปฏิบัติการสอนและฝึกประ...
15/10/2021

[คณะศึกษาศาสตร์]
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
รายวิชา ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ปีการศึกษา 2564

[ประกาศคณะศึกษาศาสตร์]
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
รายวิชา ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ปีการศึกษา 2564

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะศิษย์เก่าเทคโนโลยีการ...
14/10/2021

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะศิษย์เก่าเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเกื้อ ควรหาเวช ณ วัดไทร ต.กระดังงา อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม

กำหนดการพิธีสวดอภิธรรม วันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น.
พิธีฌาปนกิจ วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]ด้วยรักและอาลัยขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเกื้อ ควรหาเ...
13/10/2021

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]
ด้วยรักและอาลัย
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเกื้อ ควรหาเวช

อ.เกื้อ ของพวกเรา เทคโนฯ ประสานมิตร

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "โสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 หัวข้อ : ผสานศาสตร์และศิลป์สู่นววิถีเทคโ...
09/10/2021

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "โสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
หัวข้อ : ผสานศาสตร์และศิลป์สู่นววิถีเทคโนโลยีการศึกษา
Towards the Neo-Educational Technology: Interweaving the Art & Science" วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 *Live webinar
จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

✍️ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
https://forms.gle/HdMEprAVGn7JQTVq7
*ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

FB เครือข่ายโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย
https://m.facebook.com/qr/?id=104497072007851&redirect=1&_rdr

👉 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา : แจกภาพพื้นหลัง  ⭐️ ✅ สำหรับการเรียน✅ ประชุมออนไลน์   #ทีมศึกษาศาสตร์ #เทคโนมศว
22/09/2021

👉 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา : แจกภาพพื้นหลัง ⭐️
✅ สำหรับการเรียน
✅ ประชุมออนไลน์

#ทีมศึกษาศาสตร์ #เทคโนมศว

All graduate students are welcomed.😍😍
21/08/2021

All graduate students are welcomed.😍😍

29/07/2021

ขอต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สู่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มศว ❤️❤️❤️

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความเป...
21/06/2021

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของ นายอิภิสิทธิ์ เถายะบุตร นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร์นนิ่งเพื่อส่ง...
21/06/2021

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของ นายอิภิสิทธิ์ เถายะบุตร นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่าน Application Zoom

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]ด้วยรักและอาลัยขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใ...
24/05/2021

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]
ด้วยรักและอาลัย
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใจ

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโ...
10/05/2021

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของ นางสาวดวงพร ทรัพยลักษณ์ นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึก...
08/05/2021

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของ นางสาวดวงพร ทรัพยลักษณ์ นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ยอดเยี่ยม 👏👏👏
24/02/2021

ยอดเยี่ยม 👏👏👏

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid-19” ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ทีม EDM ชื่อผลงาน TO YOUR HEART ประกอบด้วย
1. นายทรงพล ปัญณะสมบูรณ์
2. นายธัชพล กุลสุนทรนนท์
3. นายนพพร อรุณรัตน์
โดยมี อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
05/01/2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

🎉ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์
18/11/2020

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์

ขอเชิญฟังสัมมนาปริญญานิพนธ์
16/11/2020

ขอเชิญฟังสัมมนาปริญญานิพนธ์

ภาควิชาเทคโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
09/11/2020

ภาควิชาเทคโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์และนิสิต
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา] ภาควิชาเทคโนฯ มศว ได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อการเรียนการสอน ที่สามารถ...
20/03/2020
งานบริการวิชาการ – EDTECH | SWU

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]

ภาควิชาเทคโนฯ มศว ได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ในขณะนี้ด้วย

คลิก >> http://edtech.edu.swu.ac.th/?page_id=905

งานบริการวิชาการ คู่มือการใช้งานเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอน - โปรแกรมที่ใช้ในการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ZOO...

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]ด้วยรักและอาลัยรองศาสตราจารย์ชม ภูมิภาคผู้ก่อตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคร...
19/03/2020

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]
ด้วยรักและอาลัย
รองศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค
ผู้ก่อตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]การอบรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฉบับเร่งรัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดอบรมแนะนำวิธีการนำเสน...
17/03/2020

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]

การอบรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฉบับเร่งรัด

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดอบรมแนะนำวิธีการนำเสนอเนื้อหาทั้ง Live และบันทึกสื่อการสอน การสร้างกิจกรรมออนไลน์ และการประเมินผลออนไลน์ ให้แก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรัตน์ พีระพันธ์ และ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 807 ชั้น 8 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

pheeraphan Nipada Candys

คณาจารณ์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศ...
28/02/2020

คณาจารณ์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน #โสตเทคโนสัมพันธ์ครั้งที่33

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษากิจกรรม : การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เท...
15/11/2019

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
กิจกรรม : การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดล เพชรานนท์ และ ดร.สุตาภัทร ประดับแก้ว
เป็นวิทยากรในการบรรยายและจัดกิจกรรมในครั้งนี้
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกๆ ท่าน
08/11/2019

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกๆ ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท...
18/09/2019

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในโอกาสรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2562 เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร สุขะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รุ่นที่4) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 กันยายน 2562

18/09/2019

[SWU INFOGRAPHIC]

🚩วันที่ 16 กันยายน
วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ผู้จุดประทีปส่องสว่างให้แก่วิชาชีพครู มศว

ข้อมูล : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และ
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

#ทีมมศว #พีอาร์สวู

[ประมวลผลภาพรวม] - นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและสร้างสรรค์นิสิตครูภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว...
17/09/2019
งานนิทรรศการ ดร.สาโรช - Google Drive

[ประมวลผลภาพรวม]
- นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและสร้างสรรค์นิสิตครู
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 16 กันยายน 2562 เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี -

- ดูรูปได้ที่ -
https://drive.google.com/drive/folders/1OLT8bjBh2N4YfvJA9xJ3HL74ByP7W2p2?usp=sharing

คณาจารย์ และนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการแล...
16/09/2019

คณาจารย์ และนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและสร้างสรรค์นิสิตครู วันที่ 16 กันยายน 2562

เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ณ บริเวณโถง อาคาร นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 1

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ขอขอบพระคุณ บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และนิสิตนักศึกษาที่ให้ความสนใจเป็นอย่างสูง

ที่อยู่

114 Sukumvit 23 Wattana
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

01-649-5000 ext 15580

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Educational Technology Department SWUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Educational Technology Department SWU:

วิดีโอทั้งหมด

EDTECH | SWU

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเป็นภาควิชาที่ได้จัดตั้งขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหน่วยงานบริการโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยหน่วยงานบริการโสตทัศนศึกษาได้เริ่มจัดตั้งตามโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิชาการศึกษากับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2497 – 2507 มหาวิทยาลัยอินเดียน่าได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางโสตทัศนศึกษามาให้ความช่วยเหลือพัฒนางานโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงของวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้จัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษาขึ้นเป็นหน่วยงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ภายในวิทยาลัย และจัดการฝึกอบรมบุคลากรให้กับกรมการฝึกหัดครูเพื่อรับประกาศนียบัตรทางโสตทัศนศึกษา นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้มีการสนับสนุนให้ทุนพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยโดยการส่งอาจารย์ไปศึกษาด้านโสตทัศนศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ต่อมาจึงได้จัดการเรียนการสอนทางโสตทัศนศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นในปี พ.ศ.2507 เรียกว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาเฉพาะโสตทัศนศึกษา ในปี พ.ศ. 2509 ได้ขยายการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาโสตทัศนศึกษา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชามาเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เนื่องจากในวงการศึกษามีความต้องการบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษามากขึ้น จึงเกิดแนวความคิดในการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีระดับกลาง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2517 จึงได้จัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นโดยใช้ชื่อสาขาวิชาเหมือนระดับปริญญาโท ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา นับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ถึงระดับปริญญาเอก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆในความรับผิดชอบเป็นระยะ เช่น ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องนโยบายการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกให้ทันสมัยยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการนักศึกษาฝึกงานกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรง อันเป็นการพัฒนาศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาสำหรับการเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต รายละเอียดตามลิ้งค์นี้เลยจ้า
http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/Career/Get/11
#ฝึกงาน #กรุงเทพประกันชีวิต
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

India in Thailand (Embassy of India, Bangkok) การท่องเที่ยวญี่ปุ่น - Visit Japan บ่าวท้าว-Eating Norwegian Embassy in Bangkok Embajada Argentina en Tailandia - สถานทูตอาร์เจนต JICA Thailand Office(JICAタイ事務所) คณะสังคมศาสตร์ มศว สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาว ทนายความอำเภอเฉลิมพระเกียร Polish Investment & Trade Agency - PAIH Thailand Embajada de Chile en Tailandia Sahapanich panaksaman Punvithi School Embassy of Sweden in Bangkok Exat Badminton Kils