Educational Technology Department SWU

Educational Technology Department SWU ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มศว
ป.ตรี ป.โท และ ป.เอกเทคโนโลยีการศึกษา / ป.ตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความเป...
21/06/2021

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของ นายอิภิสิทธิ์ เถายะบุตร นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของ นายอิภิสิทธิ์ เถายะบุตร นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร์นนิ่งเพื่อส่ง...
21/06/2021

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของ นายอิภิสิทธิ์ เถายะบุตร นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของ นายอิภิสิทธิ์ เถายะบุตร นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่าน Application Zoom

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]ด้วยรักและอาลัยขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใ...
24/05/2021

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]
ด้วยรักและอาลัย
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใจ

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]
ด้วยรักและอาลัย
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใจ

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโ...
10/05/2021

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของ นางสาวดวงพร ทรัพยลักษณ์ นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของ นางสาวดวงพร ทรัพยลักษณ์ นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึก...
08/05/2021

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของ นางสาวดวงพร ทรัพยลักษณ์ นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ขอเชิญร่วมสัมมนาปริญญานิพนธ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของ นางสาวดวงพร ทรัพยลักษณ์ นิสิตปริญญาเอก
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่าน Application Zoom

ยอดเยี่ยม 👏👏👏
24/02/2021

ยอดเยี่ยม 👏👏👏

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid-19” ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ทีม EDM ชื่อผลงาน TO YOUR HEART ประกอบด้วย
1. นายทรงพล ปัญณะสมบูรณ์
2. นายธัชพล กุลสุนทรนนท์
3. นายนพพร อรุณรัตน์
โดยมี อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
05/01/2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

🎉ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์
18/11/2020

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์

ขอเชิญฟังสัมมนาปริญญานิพนธ์
16/11/2020

ขอเชิญฟังสัมมนาปริญญานิพนธ์

ภาควิชาเทคโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
09/11/2020

ภาควิชาเทคโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

16/09/2020
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ครบรอบ 71 ปี วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์และนิสิต
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา] ภาควิชาเทคโนฯ มศว ได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อการเรียนการสอน ที่สามารถ...
20/03/2020
งานบริการวิชาการ – EDTECH | SWU

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]

ภาควิชาเทคโนฯ มศว ได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ในขณะนี้ด้วย

คลิก >> http://edtech.edu.swu.ac.th/?page_id=905

งานบริการวิชาการ คู่มือการใช้งานเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอน - โปรแกรมที่ใช้ในการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ZOO...

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]ด้วยรักและอาลัยรองศาสตราจารย์ชม ภูมิภาคผู้ก่อตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคร...
19/03/2020

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]
ด้วยรักและอาลัย
รองศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค
ผู้ก่อตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]การอบรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฉบับเร่งรัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดอบรมแนะนำวิธีการนำเสน...
17/03/2020

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]

การอบรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฉบับเร่งรัด

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดอบรมแนะนำวิธีการนำเสนอเนื้อหาทั้ง Live และบันทึกสื่อการสอน การสร้างกิจกรรมออนไลน์ และการประเมินผลออนไลน์ ให้แก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรัตน์ พีระพันธ์ และ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
ณ ห้อง 807 ชั้น 8 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

@nutteerat pheeraphan Nipada Candys

คณาจารณ์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศ...
28/02/2020

คณาจารณ์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน #AETT33 #โสตเทคโนสัมพันธ์ครั้งที่33

20/01/2020

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปี 3 เอกเทคโนโลยีการศึกษา

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษากิจกรรม : การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เท...
15/11/2019

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
กิจกรรม : การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดล เพชรานนท์ และ ดร.สุตาภัทร ประดับแก้ว
เป็นวิทยากรในการบรรยายและจัดกิจกรรมในครั้งนี้
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

[ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา]
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
กิจกรรม : การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดล เพชรานนท์ และ ดร.สุตาภัทร ประดับแก้ว
เป็นวิทยากรในการบรรยายและจัดกิจกรรมในครั้งนี้
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกๆ ท่าน
08/11/2019

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกๆ ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท...
18/09/2019

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในโอกาสรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2562 เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร สุขะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รุ่นที่4) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 กันยายน 2562

PRswu
18/09/2019

PRswu

[SWU INFOGRAPHIC]

🚩วันที่ 16 กันยายน
วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ผู้จุดประทีปส่องสว่างให้แก่วิชาชีพครู มศว

ข้อมูล : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และ
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

#ทีมมศว #พีอาร์สวู

[ประมวลผลภาพรวม] - นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและสร้างสรรค์นิสิตครูภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว...
17/09/2019
งานนิทรรศการ ดร.สาโรช - Google Drive

[ประมวลผลภาพรวม]
- นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและสร้างสรรค์นิสิตครู
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 16 กันยายน 2562 เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี -

- ดูรูปได้ที่ -
https://drive.google.com/drive/folders/1OLT8bjBh2N4YfvJA9xJ3HL74ByP7W2p2?usp=sharing

คณาจารย์ และนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการแล...
16/09/2019

คณาจารย์ และนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและสร้างสรรค์นิสิตครู วันที่ 16 กันยายน 2562

เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ณ บริเวณโถง อาคาร นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 1

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ขอขอบพระคุณ บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และนิสิตนักศึกษาที่ให้ความสนใจเป็นอย่างสูง

70ปี มศว 70ปี ศึกษาศาสตร์
09/09/2019

70ปี มศว 70ปี ศึกษาศาสตร์

สถาบัน กศน. ภาคกลาง
28/08/2019

สถาบัน กศน. ภาคกลาง

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษาสำหรับครู กศน. ให้กับครู กศน.ในเขตภาคกลาง จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์, ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธ์, ดร.อาทิตย์ บูรณสิงห์, ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ เป็นวิทยากร

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 #เปิดเทอมแล้ว
15/08/2019

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 #เปิดเทอมแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมา...
25/07/2019

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF)
ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2562

[ฝ่ายวิชาการ มศว]

🎉มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF)
ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2562 มีจำนวน 15 คนดังนี้

🔻รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์
คณะแพทยศาสตร์
🔻 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ
คณะแพทยศาสตร์
🔻รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข
คณะกายภาพบำบัด
🔻 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
คณะแพทยศาสตร์
🔻 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
🔻รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด
คณะแพทยศาสตร์
🔻 อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
🔻ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ
อยุธยา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
🔻ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
🔻 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม
คณะมนุษยศาสตร์
🔻 รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี
คณะศึกษาศาสตร์
🔻ผศ.ดร. นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
🔻ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
🔻ผศ.ดร. สนธยา สีละมาด
คณะพลศึกษา
🔻รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
คณะสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ

#ทีมมศว #มศว

ขอแสดงความยินดีด้วยกับนายวิชชุภาส อำไพลาภสุข นิสิตเอกคู่เทคโนโลยีการศึกษา-ภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันคัดลายมือ...
24/07/2019

ขอแสดงความยินดีด้วยกับนายวิชชุภาส อำไพลาภสุข นิสิตเอกคู่เทคโนโลยีการศึกษา-ภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 👏🏅

🥉ทีมนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมทุนการศึกษา ในการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิดคร...
07/06/2019

🥉ทีมนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมทุนการศึกษา ในการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิดครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ

[คณะศึกษาศาสตร์]

🥉ทีมนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมทุนการศึกษา ในการประกวดหนังสั้น
หัวข้อ “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิดครูดีเพราะมี
จรรยาบรรณ

🎉มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คือทีมวัยรุ่นทำทีม ในผลงาน : คอ รอ อู “ครู” และ ทีมวิศวชิต จากผลงาน : ครูคือผู้ให้ที่ไม่สิ้นสุด ทั้งสองทีมที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงพร้อมทุนการศึกษา ในการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิดครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 7 สถาบัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท - เอกมัย กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ภาพ : คณะศึกษาศาสตร์

#ทีมมศว #ทีมศึกษาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวิชญ์ สิงคะปะ ครูผู้ช่วย ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีสื่อสารกา...
07/06/2019
ครูหนุ่ม ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สร้างชื่อให้จ.แพร่ เดินตามความฝันสำเร็จได้เข้าร่วมโคร

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวิชญ์ สิงคะปะ ครูผู้ช่วย ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและจะเดินทางไปร่วมกับเยาวชนอีก 11 ประเทศและจะแวะทำกิจกรรมกับ 4 ประเทศคือ ญี่ปุ่น ฟิลิปปิน บรูไน และ เวียตนาม

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 25 …

Educational Technology Department SWU's cover photo
02/05/2019

Educational Technology Department SWU's cover photo

Educational Technology Department SWU's cover photo
30/04/2019

Educational Technology Department SWU's cover photo

#edtechswu students in @umassboston
19/04/2019

#edtechswu students in @umassboston

Thanks to a memorandum of understanding signed with Srinakharinwirot University last summer, these students from Bangkok, Thailand are visiting the UMass Boston College of Education and Human Development all this month. They are studying educational technology and pedagogy. Welcome to campus!

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเ...
05/04/2019

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางการศึกษา ณ University of Massachusetts Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการต้อนรับและได้รับการแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งรายละเอียดของวิทยาลัยฯ จาก Prof.Joseph B. Berger คณบดี College of Education and Human Development

เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและศึกษาดูงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน นำไปสู่แนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรบเกี่ยวกับ การสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนามนุษย์, Active Learning Pedagogy, Live Teach, Instructional Design, Game-Based Teaching with Technology, Maker Space Lab, และ การเรียน-ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562

Photos from Educational Technology Department SWU's post
01/03/2019

Photos from Educational Technology Department SWU's post

ที่อยู่

114 Sukumvit 23 Wattana
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

01-649-5000 ext 15580

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Educational Technology Department SWUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Educational Technology Department SWU:

วิดีโอทั้งหมด

EDTECH | SWU

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเป็นภาควิชาที่ได้จัดตั้งขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหน่วยงานบริการโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยหน่วยงานบริการโสตทัศนศึกษาได้เริ่มจัดตั้งตามโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิชาการศึกษากับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2497 – 2507 มหาวิทยาลัยอินเดียน่าได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางโสตทัศนศึกษามาให้ความช่วยเหลือพัฒนางานโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงของวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้จัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษาขึ้นเป็นหน่วยงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ภายในวิทยาลัย และจัดการฝึกอบรมบุคลากรให้กับกรมการฝึกหัดครูเพื่อรับประกาศนียบัตรทางโสตทัศนศึกษา นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้มีการสนับสนุนให้ทุนพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยโดยการส่งอาจารย์ไปศึกษาด้านโสตทัศนศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ต่อมาจึงได้จัดการเรียนการสอนทางโสตทัศนศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นในปี พ.ศ.2507 เรียกว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาเฉพาะโสตทัศนศึกษา ในปี พ.ศ. 2509 ได้ขยายการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาโสตทัศนศึกษา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชามาเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เนื่องจากในวงการศึกษามีความต้องการบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษามากขึ้น จึงเกิดแนวความคิดในการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีระดับกลาง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2517 จึงได้จัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นโดยใช้ชื่อสาขาวิชาเหมือนระดับปริญญาโท ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา นับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ถึงระดับปริญญาเอก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆในความรับผิดชอบเป็นระยะ เช่น ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องนโยบายการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกให้ทันสมัยยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการนักศึกษาฝึกงานกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรง อันเป็นการพัฒนาศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาสำหรับการเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต รายละเอียดตามลิ้งค์นี้เลยจ้า http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/Career/Get/11 #ฝึกงาน #กรุงเทพประกันชีวิต