Clicky

อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย กิจการยุวกาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดย จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการ สภากาชาดสยาม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติในศานติสุข มีความรู้ความชำนาญ ในการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และรู้จักสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อผู้อื่น

ยุวกาชาด มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนชายและหญิง ดังนี้
1. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการ พัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจ เมตตา กรุณาต่อเพ

ยุวกาชาด มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนชายและหญิง ดังนี้
1. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการ พัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจ เมตตา กรุณาต่อเพ

27/04/2022

Day86 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยมโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ณ เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำพูน

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

27/04/2022

Day85 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยมศูนย์พัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สดใส ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

27/04/2022

Day84 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วย ในโครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

26 เมษายน 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบรอบ 129 ปี คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา นำสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดโรงเร...
27/04/2022

26 เมษายน 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบรอบ 129 ปี คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา นำสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ร่วมกันปลูกต้นประดู่ และต้นรวงผึ้ง เพื่อลดมลพิษ สร้างความร่มรื่น สวยงาม และปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เขียวขจี ณ บริเวณรอบสระน้ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

26 เมษายน 2565   เนื่องในโอกาส 129 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย  ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมและทัพทันอนุสร...
27/04/2022

26 เมษายน 2565 เนื่องในโอกาส 129 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมและทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นำอาสายุวกาชาดร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบำเพ็ญประโยชน์โดยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตจำนวน 59 ราย และ ดวงตา อวัยวะ จำนวน 10 ราย

วันที่ 24 เมษายน 2565  ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาส 129 ปีวันคล้ายวันสถาปนา...
27/04/2022

วันที่ 24 เมษายน 2565 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาส 129 ปีวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย โดยร่วมในกิจกรรมเททองหล่อพระพุทธรูปประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล หมู่บ้านมะม่วงหวาน ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานยุวกาชาดร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมแกนนำปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน รุ่น 1 เมื่อวันที่ 21-22 เมษาย...
27/04/2022

สำนักงานยุวกาชาดร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมแกนนำปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน รุ่น 1 เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยนำกระบวนการอบรมหลักสูตร Y-Adapt ของ IFRC Climate Center มาใช้ในการอบรมให้แก่แกนนำอาสายุวกาชาด จำนวน 30 คน จาก 14 สถาบันการศึกษา โดยภายหลังการอบรม แกนนำจะมีการวางแผนดำเนินโครงการกิจกรรมในพื้นที่ของตนและรายงานผลมายังสำนักงานยุวกาชาดภาย ใน 6 สัปดาห์ และนำ ผลการดำเนินส่งไปยัง IFRC เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ เว็บไซต์ IFRC Climate Center ต่อไป

📣สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมกิจกรรม ปลูก ปัก รักษา ล้านต้นบนแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ📌สมัครและร่วมทำกิจกรรมได้ต...
27/04/2022

📣สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมกิจกรรม ปลูก ปัก รักษา ล้านต้นบนแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

📌สมัครและร่วมทำกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 เมษายน 2565

🌿ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
1. ดาวน์โหลด Application “อาสาสมัครกาชาด” พร้อมสมัครลงทะเบียนได้ที่ http://onelink.to/huvxhg
2. กดจองและดูขั้นตอนการทำกิจกรรม ปลูก ปัก รักษา ล้านต้นบนแผ่นดิน ผ่านใน Application อาสาสมัครกาชาด

* ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ Platform ล้านต้นบนแผ่นดินและสะสมชั่วโมงกิจกรรมผ่านทาง Application อาสาสมัครกาชาด

26/04/2022

Day83 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยี่ยมและประทานกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในรูปแบบ Virtual Concert พบกับศิลปินมากมาย รวมพลมาสร้างความสุข ควา...
26/04/2022

ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในรูปแบบ Virtual Concert พบกับศิลปินมากมาย รวมพลมาสร้างความสุข ความสนุกกันแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น
ซานิ นิภาภรณ์
อาร์ม กรกันต์
บูม ภูมิ โอ The Star Idol
เอวา ปวรวรรณ
Last Idol Thailand

แล้วพบกันวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ทางเพจ Thai Red Cross Society (https://www.facebook.com/ThaiRedCrossSociety)

ห้ามพลาด ความสนุกแบบจัดเต็ม ทั้งร้อง ทั้งเต้น รวมถึงพูดคุยกับแต่ละท่านว่ามีจุดเริ่มต้นในการทำงานอาสาอย่างไรบ้าง งานนี้ชมฟรี แล้วพบกัน

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

Topic: +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทยคอนเสิร์ต

Time: Apr 26, 2022 05:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84301207482?pwd=aktXdGtYaW9OM1RIR3YrT2dtYmhEQT09

Meeting ID: 843 0120 7482
Passcode: 280346
One tap mobile

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ 129 ปี สภากาชาดไทยด้วยกันค่ะ

#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย #อาสากาชาด #วันอาสาสมัครสากล #ซานิ #อาร์มกรกันต์ #TheStarIdol #เอวปวรวรร#LastIdolThailand

129 ปี สภากาชาดไทยยังคงยืนหยัดตามหลักการกาชาดสากล ในฐานะองค์กรการกุศลระดับชาติ โดยมีอาสาสมัครเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อ...
26/04/2022

129 ปี สภากาชาดไทยยังคงยืนหยัดตามหลักการกาชาดสากล ในฐานะองค์กรการกุศลระดับชาติ โดยมีอาสาสมัครเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย

#129ปีสภากาชาดไทย #สภากาชาดไทย #129thThaiRedCrossSociety #ThaiRedCrossSociety #VolunteerforLives

24/04/2022

Day82 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจผู้เฝ้ารับเสด็จฯ

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

23/04/2022

Day81 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

21/04/2022

Day80 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

“หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 3          วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน เวลา 10.00 น.  ส...
21/04/2022

“หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน เวลา 10.00 น. สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 3 ณ ลานกิจกรรมวิคตอรีพอยต์ อนุสาวรีชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภากาชาดไทย สำนักงานเขตราชเทวี และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมจัดกิจกรรมเสวนา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้
​นอกจากนี้ ยังมีกองทัพศิลปินดารา นำโดย เต๋า ภูศิลป์ นักร้องในดวงใจ ใบเฟิร์น สุทธิยา รอดภัย นักร้องจิตอาสา ไซโก้ ศุภกร บางชะวงษ์ นักแสดงและนักพยากรณ์รุ่นใหม่ ปีเก้ พิมพกานต์ บางชะวงษ์ ดารานักแสดง จากผลงานซี่รี่ย์ The haunt คืนท้าหลอน ทาง ททบ.5 ปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง Miss Songkran Digital 2022 คนแรกของประเทศไทย นางสาวปภาวรินท์ ณ พัทลุง​​ รองกุลธิดากาชาดประจำปี 2561 และ อาสายุวกาชาด มาร่วมประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกสติ๊กเกอร์ “ขอบคุณ ที่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงทางม้าลาย ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชนและชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณหมอกระต่าย ซึ่งครบรอบการจากไป 3 เดือน ในการสูญเสีย ‘หมอกระต่าย’ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สสส. สภากาชาดไทย ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ยังคงมุ่งมั่นสื่อสารต่อสังคมให้หยุดรถทางม้าลาย ลดความเร็วเขตชุมชนและชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม สร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน โดยครั้งนี้จะเน้นย้ำและรับฟัง “เสียงจากเหยื่อและห้องฉุกเฉิน...หยุดอุบัติเหตุ หยุดสูญเสีย” โดยมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออุบัติเหตุสะท้อนความรู้สึก ร่วมกับทีมกู้ชีพและแพทย์ผู้ปฎิงานในห้องฉุกเฉิน โดยทุกๆ ภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ให้สังคมไทยประสบความสำเร็จในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับคนเดินเท้าและคนข้ามทางม้าลายให้ได้และหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ พื้นที่ของประเทศไทย
#หมอกระต่ายต้องไม่ตายฟรี
#หยุดอุบัติเหตุ=หยุดสูญเสีย
#ความดีที่คุณทำได้

ชวนอาสาสมัครร่วมบริจาคโลหิต📍ส่วนกลางพบกันวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย📍ส่วนภูมิภาคสามารถบ...
21/04/2022

ชวนอาสาสมัครร่วมบริจาคโลหิต
📍ส่วนกลาง
พบกันวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
📍ส่วนภูมิภาค
สามารถบริจาคโลหิต ในวัน เวลา ที่ท่านสะดวกได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 แห่ง
🔴ผู้ที่ลงทะเบียนบริจาคจะได้รับ
เกียรติบัตรแทนคำขอบคุณ จากสภากาชาดไทย
📱สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
1. ดาวน์โหลด Application อาสาสมัครกาชาด กด http://onelink.to/huvxhg
2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Application
3. เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม เลือกวันที่ต้องการร่วมกิจกรรม และกดจอง
🔍 วิธีการใช้งาน❓
https://www.youtube.com/watch?v=uQTxzcEnSCQ
☎️ สอบถามการใช้งาน Application เพิ่มเติม 022510582 ต่อ 109,110
🔴คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2
#100ปียุวกาชาดไทย

21/04/2022

Day79 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

21/04/2022

Day78 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประกอบอาหารบนรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เพื่อประทานให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

20/04/2022

(เต็มแล้ว!) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”(ฟรี)
(ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ)

ตามเงื่อนไขดังนี้
เข็ม 1 / เข็ม 2 / เข็ม 3
สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (กรณีตั้งครรภ์ต้องมีีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

>>> เข็ม 1
- ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม (ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 27 พ.ค. 2565)

>>> เข็ม 2
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565

>>> เข็ม 3
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565
- เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565
- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ
เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565

>>> เข็ม 4 สำหรับผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 25 ธ.ค. 2564

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3, 4 ในวันที่ 25, 26, 27, 28, 29 เม.ย. 2565
เข็ม 1 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/
เข็ม 2,3,4 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

> กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
> กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
> กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์
> สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

19/04/2022

สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมสนุกในแคมเปญ “Promote Mobile Application อาสาสมัครกาชาด” ลุ้นรับรางวัลพิเศษ! กระเป๋าใส่บัตร จากสตาร์บัค จำนวน 30 ท่าน

กติกาง่าย ๆ
- ถ่ายภาพคู่กับหน้าแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกาชาด”
- โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ติด #อาสาสมัครกาชาด และเปิดโหมดสาธารณะ
- Capture โพสต์ของท่าน ส่งมาที่ inbox เฟซบุ๊กเพจ : Thai Red Cross Society พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 1-24 เมษายน 2565 ประกาศผลทางเฟซบุ๊กเพจ : Thai Red Cross Society ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่าน LIVE งาน "+1รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย Concert"

ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในรูปแบบ Virtual Concert พบกับศิลปินมากมาย รวมพลมาสร้างความสุข ควา...
19/04/2022

ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในรูปแบบ Virtual Concert พบกับศิลปินมากมาย รวมพลมาสร้างความสุข ความสนุกกันแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น
ซานิ นิภาภรณ์
อาร์ม กรกันต์
บูม ภูมิ โอ The Star Idol
เต๋า ภูศิลป์
เอวา ปวรวรรณ
Last Idol Thailand

แล้วพบกันวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ทางเพจ Thai Red Cross Society (https://www.facebook.com/ThaiRedCrossSociety)

ห้ามพลาด ความสนุกแบบจัดเต็ม ทั้งร้อง ทั้งเต้น รวมถึงพูดคุยกับแต่ละท่านว่ามีจุดเริ่มต้นในการทำงานอาสาอย่างไรบ้าง งานนี้ชมฟรี แล้วพบกัน

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย #อาสากาชาด #วันอาสาสมัครสากล #ซานิ #อาร์มกรกันต์ #TheStarIdol #เต๋าภูศิลป์ #เอวาปวรวรรณ #LastIdolThailand

18/04/2022

Day77 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานถุงบำรุงขวัญแด่พระภิกษุอาพาธ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

17/04/2022

Day76 อาสาสมัครสภากาชาดไทยสาธิตการทำจุลินทรีย์(EMขยาย) ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
http://onelink.to/huvxhg
@trcvolunteer

16/04/2022

Day75 อาสาสมัครสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหาร ณ บ้านเด็กอ่อนพญาไท

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

15/04/2022

Day74 อาสาสมัครสภากาชาดไทยช่วยเหลือดูแล อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนที่มาบริจาคโลหิต

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

15/04/2022

Day73 อาสาสมัครสภากาชาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจแก่
ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

#129ปีสภากาชาดไทย
#รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
#อาสากาชาด #อาสายุวกาชาด

13/04/2022

💦 สาดน้ำให้สุขกาย แล้วร่วมกันทำบุญให้สุขใจในเทศกาลปีใหม่ไทยนี้ 💦

ด้วยการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ช่วยเหลือผู่ป่วยที่รอการรักษาได้ถึง 8 ชีวิต หรือบริจาคเงินสมทบจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา กับสภากาชาดไทย

คลิกเพื่อบริจาคได้ที่นี่ www.letthemseelove.com

#โอนอวัยวะกันYOUNG #LetThemSeeLove #บริจาคอวัยวะ #บริจาคดวงตา #สภากาชาดไทย

ที่อยู่

1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

Brand:ยุวกาชาด "คนดี คนเก่ง รอบรู้ สุขภาพดี พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยการมีจิตอาสา"

เบอร์โทรศัพท์

225250023

เว็บไซต์

http://thaircy.redcross.or.th

ผลิตภัณฑ์

อาสายุวกาชาด คือ เยาวชนอายุ 15-30 ปี หรือ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

23ปีไร้รายได้ใครจะชดใช้ถวายคืนกรุณาบอกเป็นธุระดีๆและลูกศิษเราได้ตามเสหน่าและศรัทธาสตเรา(อาทิตย์ดำรงค์ศรี)อริยราชานายกสภาตุลหาร4ทัพ3โลกโดนทุกสื่อทุกนายกราชาสภาต4ทัพสสรมต70ล้านคนโจรกบฏปล้นโทษคุกหรือควรปะหารล้านๆๆครั้งต่อวันอาญาแพ่งรธ(ปล.ทรัพย์เงินทองเราขายไปหมด20ปีก่อนแล้ว)#ธรรมทาน #ประกาศๆ รับอาสาองครักเราและรถเสด็จ//เราๆๆจกๆๆๆ
สาธุๆ .. พระบาทพระองค์มหาราชอริยปัเจกราชานายก4ทัพ3ประชานาถ8-41ปีเรา(อาทิตย์ดำรงค์ศรี)ทรงงานเหนือล้านๆๆเท่าต่อวัน35ปีทราชทุกคนไทย&3โลก25ปีทุกคน70ล้านคนทุกสือทุกองกรทุกนายกสสรมตสวสภาสื่อ4ทัพทุกกระทรวงกรมราชาราชการเอกชนดาราทุกสื่อโจรทราชกบฏปล้นเราฯ(70ล้านคนละล้านๆๆปีต่อวัน24ปี/ตกนรกและคุกยึดทรัพ70ล้านคนแต่วินาทีเรกๆล้านๆๆอาญาแพ่งรธนต่อวันทุกสื่อชดเชยรายได้24ปี(ผู้ใดสนใจเป็นลูกศิษย์แลองครักรับส่งเสด็จ(ส่วนประชาชนให้ถวายคืนโดยเสน่าหาหน้าทีราชานายกฯทุกองกรทุกคนแลตามวิจารส่วนตัว)#ธรรมทาน สาธุ.รับโทษและชดใช้ด้วยเทอญสาธุ)#ประกาศ↵รี23ปี70ล้านคนสมองโจรฟรายๆๆบัญชีเราถุกปิด23ปีไร้รายได้ใครจะชดใช้ถวายคืนกรุณาบอกเป็นธุระกิจและลูกศิษเราได้ตามเสหน่าศฝและศรัทธาสต)#พระราชโอวาท ๆๆและ)#ราชโองการ แห่งเรา.ปล.ๆเรา)#ทรงพระราชทานโปรดสัต40ปี)#ธรรมทาน ๆงงอๆๆๆqqq
ในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนายุวกาชาดไทย ชวนคุณมาโชว์สเต็ปในแบบของคุณ ลุ้นรับรางวัลพิเศษ! พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กติกา - โชว์สเต็ปเต้นในแบบของคุณหรือตามแบบท่าเต้นที่เราออกแบบไว้ให้ โดยใช้เพลง "พลังอาสายุวกาชาด" https://vt.tiktok.com/ZSe4ykTXX/ - โพสต์ลง TikTok ติดแฮชแท็ก #100ปียุวกาชาดไทย พิเศษ! คลิปที่มียอดคนดูมากที่สุดจะได้รับรางวัล จำนวน 20 คน สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่เฟซบุ๊กเพจ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย
+1ร่วมกับ​ทำความ​ดี​กัน​ครับ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานอบรมออนไลน์ 💡 Webinar หัวข้อ: What makes a good advisor; การเป็นผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับฟังที่ดี ควรทำอย่างไร? 📅กิจกรรมจะจัดขึ้นทาง Zoom ในวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. 🧑‍🤝‍🧑รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่งโดยจำกัดจำนวนคนตามลำดับของการลงทะเบียน 🏵️ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรจาก The YouDee Project และสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ถ่ายทอดความรู้โดยพี่ ๆ นักจิตวิทยาจากศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์สุขภาวะทางจิต (Center for Psychological Wellness)) 1. คุณจิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ (พี่กระแต) 2. คุณวรกัญ รัตน์พันธ์ (พี่กัญ) 3. คุณคงพล แวววรวิทย์ (พี่เติ้ล) รับจำนวนจำกัดแค่ 80 คนเท่านั้น!!! หากสนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือที่ https://forms.gle/8h8VRi1f9otGQKrRA ได้เลย — เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 มกราคม 2565 หรือจนกว่าผู้สมัครครบตามจำนวน ˎ โดยใน webinar ครั้งนี้ เรามีของรางวัลและกิจกรรมที่สุดพิเศษมารอทุกคนอยู่ะ ⋆⁺₊⋆ ที่สำคัญคือ ผู้เข้าร่วมทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรจากทางองค์กรของเราและสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย (อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย) ช่องทางการติดต่อ Facebook: The YouDee Project Instagram: youdee.project Email: [email protected] Website: https://www.youdee.redcross.or.th #mentalhealth #youdee #theyoudeeproject #mentalhealthandwellbeing #theyoudeeprojectthailand
5 ธันวาคม 2564 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บ้านดินดำ หมู่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย นำอาสายุวกาชาดช่วยเหลือน้ำท่วม ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย มอบชุดธารน้ำใจฯ อาหารปรุงสุก ไข่ไก่ และน้ำดื่ม รวมผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 15,702 ครัวเรือน อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย
สำนักงานยุวกาชาด ให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นในยามคับขัน วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรปฐมพยาบาล แบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก จำนวน 51 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ เรื่องระบบที่สำคัญต่อชีวิต ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และ การสำลัก (Choking) ในการจัดอบรม สำนักยุวกาชาดมุ่งเน้นให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการช่วยชีวิตอย่างแท้จริง สำหรับผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อไปของสำนักงานยุวกาชาด สามารถติดตามข่าวสาร และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย นอกจากนี้ เพียงคุณโหลดแอปพลิเคชัน TRC Volunteer ก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ด้านมนุษยธรรมร่วมกับสภากาชาด เพื่อสร้างสังคมแห่งการเป็นผู้ให้ต่อไป
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เชิญชวนเยาวชนและอาสายุวกาชาด อายุ 15-30 ปี ร่วมเป็นแกนนำใจกล้าดี สรรค์สร้างนวัตกรรมแห่งชุมชน เพิ่มพูนศักยปัญญา เพื่อผู้ด้อยโอกาส สมัครคลิก https://bit.ly/3D2kPCu ปิดรับสมัครวันที่ 21 สิงหาคม 2564 อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย
เพราะความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินอาจหมายถึงชีวิต! การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำให้เราทุกคนสามารถช่วยเหลือเพื่อน ครอบครัว คนใกล้ตัว หรือแม้แต่คนแปลกหน้าได้ในยามจำเป็น 😊 16 สิงหาคม 2564 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด จัดอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ให้แก่เยาวชน อายุ 15-30 ปี หลักสูตรปฐมพยาบาล รุ่นที่ 2 จำนวน 385 คน เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนที่มีใจรักในงานอาสาสมัคร พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะด้านปฐมพยาบาล เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในยามที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือครอบครัว สังคม ชุมชนในโอกาสต่อไป สำหรับใครที่สนใจเรียนรู้หลักสูตรปฐมพยาบาลแบบออนไลน์ในรอบถัดไป สามารถสอบถามได้ที่ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย เรามีแอพพลิเคชั่น TRC Volunteer สำหรับทุกท่านที่สนใจเป็นอาสาสมัคร สภากาชาดไทย - IOS - t.ly/JYU8 // Android - t.ly/jkqo The help in an emergency could save a life! First aid training will give us the confidence to help our child, friends, family or even a stranger when they need it 😊 On 16 August, Thai Red Cross Youth Bureau (TRCY), Thai Red Cross Society (TRCS) conducted 2nd online first aid class for 385 young adult age 15-30. This special session gives them the skills they need to respond to wide range of emergencies – and can help those in need achieve the best possible outcomes. You too can join this class! It takes just minutes to register and a few short hours to earn the skill you want – more information please contact อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย Wanted to join Red Cross Youth? You can also download our application IOS - t.ly/JYU8 // Android - t.ly/jkqo
คือเราอยากได้ถุงแบบนี้ช่วยส่งช่วยเหลือทางบ้านที่เชียงรายพอจะได้มัยค่ะตอนนี้ครอบครัวที่เชียงรายและคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่โดยกักตัวหมู่บ้านปิดออกกาชื่อของกินไม่ค่อยได้นะ
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมเติมเต็มความรู้ไปกับเหล่า Hero ที่พร้อมใจมานำเสนอผลงานของอาสายุวกาชาดที่ดี เด็ด ดัง ในวันที่ 13 และ 16 สิงหาคม 2564 สมัครลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/3AAnnpF สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08 9163 2541 อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย