อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย กิจการยุวกาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดย จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการ สภากาชาดสยาม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติในศานติสุข มีความรู้ความชำนาญ ในการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และรู้จักสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อผู้อื่น
(35)

ยุวกาชาด มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนชายและหญิง ดังนี้
1. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการ พัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจ เมตตา กรุณาต่อเพื่อมนุษย์
4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นชุมชนสังคมและประเทศชาติ
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อม
6. มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั่วไป

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ชวนคุณมา บริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19👉พบกันวันที่ ...
08/06/2021

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ชวนคุณมา บริจาคโลหิต
ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

👉พบกันวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089 163 2541 (คุณมรกต)
แล้วพบกันนะคะ❤️❤️

#เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาบริจาคโลหิต
#มั่นใจบริจาคโลหิตปลอดภัย

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ชวนคุณมา บริจาคโลหิต
ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

👉พบกันวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089 163 2541 (คุณมรกต)
แล้วพบกันนะคะ❤️❤️

#เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาบริจาคโลหิต
#มั่นใจบริจาคโลหิตปลอดภัย

มาเป็นฟันเฟือง ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี ในทุกพื้นที่ของสังคมลงทะเบียนเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดกับเราได้ที่ https://vt...
08/06/2021

มาเป็นฟันเฟือง ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี
ในทุกพื้นที่ของสังคม

ลงทะเบียนเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดกับเรา
ได้ที่ https://vtris.redcross.or.th/vtris/onlineRegisterVolunteer/create?officeIntension=YV&format=

มาเป็นฟันเฟือง ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี
ในทุกพื้นที่ของสังคม

ลงทะเบียนเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาดกับเรา
ได้ที่ https://vtris.redcross.or.th/vtris/onlineRegisterVolunteer/create?officeIntension=YV&format=

ปลูก 1 ให้ถึงล้าน ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา 💚 ขณะนี้ 35,517"ต้น" สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”สำนักงานยุวกาชา...
07/06/2021

ปลูก 1 ให้ถึงล้าน ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚 ขณะนี้ 35,517"ต้น" สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

ปลูก 1 ให้ถึงล้าน ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚 ขณะนี้ 35,517"ต้น" สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

ทำความสะอาดบ้านยุคโควิดตามสถานการณ์#อาสายุวกาชาด
07/06/2021

ทำความสะอาดบ้าน
ยุคโควิดตามสถานการณ์
#อาสายุวกาชาด

ทำความสะอาดบ้าน
ยุคโควิดตามสถานการณ์
#อาสายุวกาชาด

วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรจิตอาสา กศน.จังหวัดตรัง       เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นา...
03/06/2021

วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรจิตอาสา กศน.จังหวัดตรัง

เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือ บุคลากร กศน.ตรัง จำนวน 160 คน เข้าอบรม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รูปแบบ (On-Site) จำนวน 44 คน และเข้าร่วมอบรมในรูปแบบ Conference ผ่านระบบ Microsoft Teams (Online) ไปยังสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 อำเภอ ซึ่งโครงการฯ จัดระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดตรัง ,กอ.รมน.จังหวัดตรัง,อาจารย์ปิยพรรณ กาฬวงศ์ วิทยากรแกนนำยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ
03/06/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ

ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ

01/06/2021

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

#วัคซีนโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่ ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เราข...
01/06/2021

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่
ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้พี่ทุกคน
มาสร้างความสุขในฐานะ "ผู้ให้"
และมอบกำลังใจให้กับ "ผู้รับ"
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปัน และร่วมสู้ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่วมเป็น "ผู้ให้" เพื่อคลายทุกข์ให้กับ "ผู้รับ" ตามจิตศรัทธา
แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF05-WAo8z5dWkh1xZTX50bRp3gc7_lYqtXsCZ42o7AU56rg/viewform?fbclid=IwAR3d_8_wdEPepk9uHT1322J_ot1VdMPDY_J-j6jNp7M8LCgZ8a2TToSQaB4

และร่วมแชร์ภาพการเป็นผู้ให้ใต้โพสต์ได้เลย
https://www.facebook.com/163046783760290/posts/4131518383579757/?d=n

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่
ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้พี่ทุกคน
มาสร้างความสุขในฐานะ "ผู้ให้"
และมอบกำลังใจให้กับ "ผู้รับ"
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปัน และร่วมสู้ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่วมเป็น "ผู้ให้" เพื่อคลายทุกข์ให้กับ "ผู้รับ" ตามจิตศรัทธา
แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF05-WAo8z5dWkh1xZTX50bRp3gc7_lYqtXsCZ42o7AU56rg/viewform?fbclid=IwAR3d_8_wdEPepk9uHT1322J_ot1VdMPDY_J-j6jNp7M8LCgZ8a2TToSQaB4

และร่วมแชร์ภาพการเป็นผู้ให้ใต้โพสต์ได้เลย
https://www.facebook.com/163046783760290/posts/4131518383579757/?d=n

ขยายเวลาปิดรับสมัคร เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564#อาสายุวกาชาด
01/06/2021

ขยายเวลาปิดรับสมัคร เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564
#อาสายุวกาชาด

ขยายเวลาปิดรับสมัคร เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564
#อาสายุวกาชาด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564อาสายุวกาชาด จำนวน 52 คนรวมพลังบริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค...
31/05/2021

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
อาสายุวกาชาด จำนวน 52 คนรวมพลังบริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019
ประจำเดือน พฤษภาคม
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
#อาสายุวกาชาด #บริจาคโลหิต
#เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาบริจาคโลหิต #MyStoryRCY #มั่นใจบริจาคโลหิตปลอดภัย

5 ไม้มงคล เสริมมั่นคงให้บ้านเมื่อปลูกแล้ว ถ่ายรูปต้นไม้ของคุณ แล้วนำเข้าร่วมลงทะเบียนกับเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โครงการล้...
28/05/2021

5 ไม้มงคล เสริมมั่นคงให้บ้าน

เมื่อปลูกแล้ว ถ่ายรูปต้นไม้ของคุณ
แล้วนำเข้าร่วมลงทะเบียนกับเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน พร้อม Upload รูปต้นไม้ของคนที่ https://plant.redcross.or.th/
💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

เนื่องในวันวิสาขบูชา และ วันต้นไม้แห่งชาติ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ร่วมสร้างบุญด้วยการ  ป...
26/05/2021

เนื่องในวันวิสาขบูชา และ วันต้นไม้แห่งชาติ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ร่วมสร้างบุญด้วยการ
ปลูก : ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตใจ ที่งดงาม
ปัก : ปักหมุดความดี ให้กับประเทศ
รักษา : รักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
สามารถเลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
และร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดินได้ที่: https://plant.redcross.or.th/

ขอผลบุญกุศลที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและะพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้า

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มาร่วมกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ด้วยกันนะคะ

เนื่องในวันวิสาขบูชา และ วันต้นไม้แห่งชาติ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ร่วมสร้างบุญด้วยการ
ปลูก : ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตใจ ที่งดงาม
ปัก : ปักหมุดความดี ให้กับประเทศ
รักษา : รักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
สามารถเลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
และร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดินได้ที่: https://plant.redcross.or.th/

ขอผลบุญกุศลที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและะพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้า

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มาร่วมกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ด้วยกันนะคะ

วันวิสาขบูชา ปีนี้ ชวนคุณทำบุญ ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ด้วยการ"ปลูกต้นไม้สร้างบุญ"ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ...
25/05/2021

วันวิสาขบูชา ปีนี้ ชวนคุณทำบุญ ร่วมกับ
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ด้วยการ"ปลูกต้นไม้สร้างบุญ"
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา และ วันต้นไม้แห่งชาติ
ขอเชิญผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ร่วมสร้างบุญด้วยการ
ปลูก : ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตใจ ที่งดงาม
ปัก : ปักหมุดความดี ให้กับประเทศ
รักษา : รักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
สามารถเลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
และร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดินได้ที่: https://plant.redcross.or.th/

ขอผลบุญกุศลที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและะพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้า

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มาร่วมกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ด้วยกันนะคะ

วันวิสาขบูชา ปีนี้ ชวนคุณทำบุญ ร่วมกับ
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ด้วยการ"ปลูกต้นไม้สร้างบุญ"
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา และ วันต้นไม้แห่งชาติ
ขอเชิญผู้มีจิตเป็นบุญกุศล ร่วมสร้างบุญด้วยการ
ปลูก : ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตใจ ที่งดงาม
ปัก : ปักหมุดความดี ให้กับประเทศ
รักษา : รักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
สามารถเลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
และร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดินได้ที่: https://plant.redcross.or.th/

ขอผลบุญกุศลที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและะพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้า

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มาร่วมกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ด้วยกันนะคะ

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่ ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เราข...
25/05/2021

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่
ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้พี่ทุกคน
มาสร้างความสุขในฐานะ "ผู้ให้"
และมอบกำลังใจให้กับ "ผู้รับ"
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปัน และร่วมสู้ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่วมเป็น "ผู้ให้" เพื่อคลายทุกข์ให้กับ "ผู้รับ" ตามจิตศรัทธา
แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF05-WAo8z5dWkh1xZTX50bRp3gc7_lYqtXsCZ42o7AU56rg/viewform?fbclid=IwAR0q9vKUggj_qM4jdYh1o9LK-t1hc5tivPQAky4H-mQx_kj1XB-rbbGtnLQ
และร่วมแชร์ภาพการเป็นผู้ให้ใต้โพสต์นี้ได้เลย
#อาสายุวกาชาด #สายใยน้ำใจ #ฝ่าวิกฤตโควิด19
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตร
จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย)

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่
ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้พี่ทุกคน
มาสร้างความสุขในฐานะ "ผู้ให้"
และมอบกำลังใจให้กับ "ผู้รับ"
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปัน และร่วมสู้ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่วมเป็น "ผู้ให้" เพื่อคลายทุกข์ให้กับ "ผู้รับ" ตามจิตศรัทธา
แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF05-WAo8z5dWkh1xZTX50bRp3gc7_lYqtXsCZ42o7AU56rg/viewform?fbclid=IwAR0q9vKUggj_qM4jdYh1o9LK-t1hc5tivPQAky4H-mQx_kj1XB-rbbGtnLQ
และร่วมแชร์ภาพการเป็นผู้ให้ใต้โพสต์นี้ได้เลย
#อาสายุวกาชาด #สายใยน้ำใจ #ฝ่าวิกฤตโควิด19
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตร
จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย)

ขอบคุณ ทีมงานสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารครับ
24/05/2021

ขอบคุณ ทีมงานสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารครับ

ขอบคุณ ทีมงานสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารครับ

24/05/2021

📣📣📣📣
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เปิดรับสมัครจิตอาสา วันละ 5 คน เพื่อทำหน้าที่เป็น call center ให้ข้อมูลในเรื่องการพบแพทย์ พยาบาล ฯลฯ แก่ประชาชนทั่วไป 👨‍⚕️👩‍⚕️🙋‍♀️🙋‍♂️

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2564
(ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564)
ตั้งแต่เวลา 09:00-18:00 น.
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท anywhere to go
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 🏢🏥🏥

สนใจร่วมงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️☎️☎️ ได้ที่คุณเมธิณี จงศรี โทรศัพท์ 084 904 1278

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดกันนะคะ
😊😊😊

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ในรูปแบบออนไลน์ Online RCY Basic Courses 👉https://classroom.goo...
24/05/2021

เชิญชวนผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
ในรูปแบบออนไลน์ Online RCY Basic Courses

👉https://classroom.google.com/u/0/c/MzE3NTQ3MjE1MTEw

👉รหัสเข้าเรียน weqitos

#สมัครง่าย #เรียนที่ไหนก็ได้
#อาสายุวกาชาด

เชิญชวนผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
ในรูปแบบออนไลน์ Online RCY Basic Courses

👉https://classroom.google.com/u/0/c/MzE3NTQ3MjE1MTEw

👉รหัสเข้าเรียน weqitos

#สมัครง่าย #เรียนที่ไหนก็ได้
#อาสายุวกาชาด

เลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษาแล้วร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน https://plant.redcross.or.th/ เพียงเท...
20/05/2021

เลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
แล้วร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน https://plant.redcross.or.th/
เพียงเท่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด
💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่ายๆที่ใครก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด

เลือกที่จะ "ปลูก" หรือ รักษา
แล้วร่วมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน https://plant.redcross.or.th/
เพียงเท่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด
💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#กิจกรรมง่ายๆที่ใครก็ร่วมได้ #อาสายุวกาชาด

พลังเล็กๆ พลังเดียวอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมาย ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราได้💚 ขณ...
20/05/2021

พลังเล็กๆ พลังเดียวอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมาย ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราได้

💚 ขณะนี้ 8,629 "ต้น" สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

พลังเล็กๆ พลังเดียวอาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมาย ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราได้

💚 ขณะนี้ 8,629 "ต้น" สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่ ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เราข...
19/05/2021

ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 นี้ จะจบลงเมื่อไหร่
ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้พี่ทุกคน
มาสร้างความสุขในฐานะ "ผู้ให้"
และมอบกำลังใจให้กับ "ผู้รับ"
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปัน และร่วมสู้ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ร่วมเป็น "ผู้ให้" เพื่อคลายทุกข์ให้กับ "ผู้รับ" ตามจิตศรัทธา
แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF05-WAo8z5dWkh1xZTX50bRp3gc7_lYqtXsCZ42o7AU56rg/viewform?fbclid=IwAR37Qn47qRpR7Vp6C2NKTqHRzLsvFxOnXwu8plQO6WtoEGg3dze7FfBNtW8

และร่วมแชร์ภาพการเป็นผู้ให้ใต้โพสต์นี้ได้เลย

#อาสายุวกาชาด #สายใยน้ำใจ #ฝ่าวิกฤตโควิด19

(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตร
จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย)

เสียงตอบรับดีมากกกกก ขอบอก❤️❤️คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ล้านต้นบนแผ่นดิน” กับเราได้ ง่ายๆ ด้วยการลงมือปลูก กดปุ่...
19/05/2021

เสียงตอบรับดีมากกกกก ขอบอก❤️❤️
คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ล้านต้นบนแผ่นดิน” กับเราได้ ง่ายๆ ด้วยการลงมือปลูก กดปุ่มแพลตฟอร์ม เพิ่มจำนวนต้นไม้ ด้วยสองมือคุณ

จากตัวเลข 3,939 ต้น ในวันแรก จับมือกันทั่วทุกภูมิภาค ก้าวต่อไป...สู่ 1,000,000 ต้น

ด้วยการ“ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา
เพียงร่วมลงทะเบียน Platform
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

เสียงตอบรับดีมากกกกก ขอบอก❤️❤️
คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ล้านต้นบนแผ่นดิน” กับเราได้ ง่ายๆ ด้วยการลงมือปลูก กดปุ่มแพลตฟอร์ม เพิ่มจำนวนต้นไม้ ด้วยสองมือคุณ

จากตัวเลข 3,939 ต้น ในวันแรก จับมือกันทั่วทุกภูมิภาค ก้าวต่อไป...สู่ 1,000,000 ต้น

ด้วยการ“ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา
เพียงร่วมลงทะเบียน Platform
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

เชิญชวนเยาวชนจิตอาสาอาสายุวกาชาด จังหวัดน่าน อายุ 15 – 30 ปี ผู้มีความเสียสละ และมีอุดมการณ์หัวใจของผู้ให้ ร่วมเป็นอาสาส...
19/05/2021

เชิญชวนเยาวชนจิตอาสาอาสายุวกาชาด จังหวัดน่าน อายุ 15 – 30 ปี ผู้มีความเสียสละ และมีอุดมการณ์หัวใจของผู้ให้ ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อสอนเด็กและเยาวชนให้อ่านออกเขียนได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น #อาสายุวกาชาด

เชิญชวนเยาวชนจิตอาสาอาสายุวกาชาด จังหวัดน่าน อายุ 15 – 30 ปี ผู้มีความเสียสละ และมีอุดมการณ์หัวใจของผู้ให้ ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อสอนเด็กและเยาวชนให้อ่านออกเขียนได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น #อาสายุวกาชาด

ทำดีเริ่ม "ต้น" จากตัวเรา💚💚 1,776 ต้น สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่...
18/05/2021

ทำดีเริ่ม "ต้น" จากตัวเรา
💚💚 1,776 ต้น สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#อาสายุวกาชาด

ทำดีเริ่ม "ต้น" จากตัวเรา
💚💚 1,776 ต้น สู่ “1 ล้านต้นบนแผ่นดิน”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา

💚💚
ร่วมกิจกรรม
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งและหนึ่งเดียวในเรื่องราวแห่งความดีของกาชาด

💚💚
วิธีการใช้งาน Platform
https://youtu.be/BtBsA9dbYVw

#อาสายุวกาชาด

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดินผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ...
17/05/2021

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา
โดยท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้กรุณานำร่องปลูกต้นไม้ต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์
และเปิดใช้ Platform อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ตึกรังสิตานุสรณ์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สามารถรับชมเทปบันทึกการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่
Link: https://www.youtube.com/watch?v=y-5whejyADY

💚💚

ร่วมลงทะเบียน Platform
เพียงแค่ท่านคลิ๊ก https://plant.redcross.or.th/ ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน
#อาสายุวกาชาด

ชวนคุณมาปลูกป่าแบบ New Normal กับโครงการ ล้านต้นบนแผ่นดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา เพียงแค่ท่านร่วม ปลู...
17/05/2021

ชวนคุณมาปลูกป่าแบบ New Normal
กับโครงการ ล้านต้นบนแผ่นดิน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา
เพียงแค่ท่านร่วม ปลูก ปัก รักษา
และบันทึกการปลูกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ :
https://plant.redcross.or.th/

#อาสายุวกาชาด

ชวนคุณมาปลูกป่าแบบ New Normal
กับโครงการ ล้านต้นบนแผ่นดิน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา
เพียงแค่ท่านร่วม ปลูก ปัก รักษา
และบันทึกการปลูกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ :
https://plant.redcross.or.th/

#อาสายุวกาชาด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.09 น. อย่าลืมติดตาม Live พิธีเปิดตัวแพลตฟอร์ม ล้านต้นบนแผ่นดินนะครับ#อาสายุวกาชาด
16/05/2021

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.09 น. อย่าลืมติดตาม Live พิธีเปิดตัวแพลตฟอร์ม ล้านต้นบนแผ่นดินนะครับ
#อาสายุวกาชาด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.09 น. อย่าลืมติดตาม Live พิธีเปิดตัวแพลตฟอร์ม ล้านต้นบนแผ่นดินนะครับ
#อาสายุวกาชาด

ที่อยู่

1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ
Bangkok
86140

ข้อมูลทั่วไป

Brand:ยุวกาชาด "คนดี คนเก่ง รอบรู้ สุขภาพดี พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยการมีจิตอาสา"

เบอร์โทรศัพท์

225250023

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

อาสายุวกาชาด คือ เยาวชนอายุ 15-30 ปี หรือ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563 โดยมี นางมัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี และมีสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยบริการ
ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสภาวะน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอพรหมพิราม ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สอบถามเข็มของสภากาชาดไหมคับ
อบรม#rcyฉะเชิงเทรา Byเอกวุธ สุขขะ
อบรม#cryฉะเชิงเทรา
ชมรมอาสายุวกาชาดอำเภอวังจันทร์
#เที่ยวสนุกเที่ยวพิพิธภัณฑ์กาชาด
^^ติดตามถ่ายทอดสด^^ บรรยาศโครงการ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Highlight วันนี้ พบกับบรรยากาศพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และการเสวนาบอกความดีให้ก้องโลกจากเยาวชน 23 สถาบัน 29 โครงการฯ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากคุณกันยารัตน์ ติยะพรไชย(ลุลา) https://www.facebook.com/TRCYVolunteer/posts/1523414971056791
ยวบวนจยยใบฝบฝๅจ