Clicky

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 กรมการจัดหางาน

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
โดยกรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน ศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ต

ลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกฎหมายว่าด้วย การทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลแรงงาน
พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตราการ และวิธีการด้านการจัดหางานจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตราฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดให้แก่ประชาชน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

16/04/2022

กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง จำนวน 159,703 อัตรา รองรับผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ โดยพร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application

โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่
1. แรงงานด้านการประกอบ
2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
3.พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า
4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ
5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

14/04/2022

คืบหน้า! รัฐบาลเตรียมส่ง "แรงงานไทยกลุ่มแรก" ไปทำงานซาอุดีฯ ภายใน 3 เดือน หลังลงนาม MOU ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ โทร.สายด่วน 1506 กด 2
หลังจากที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงาน กับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงาน และ 2.ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทำงานบ้าน เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด นายจ้างซาอุดีฯ ได้แจ้งความต้องการตำแหน่งงาน, เงื่อนไขการจ้างงานและคุณสมบัติของแรงงาน มายังกระทรวงแรงงานแล้ว โดยกรมการจัดหางานจะคัดเลือกคนหางานจากศูนย์ทะเบียนคนหางาน ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นลำดับแรก
หากคนหางานในศูนย์ทะเบียนฯ ไม่เพียงพอ หรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของนายจ้าง จะดำเนินการประกาศรับสมัครต่อไป และจะเร่งส่ง "แรงงานกลุ่มแรก" ภายใน 3 เดือนหลังลงนาม MOU
ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้แจงค่าใช้จ่ายการเดินทางไปทำงาน กรณีจัดส่งโดยรัฐ ประมาณ 32,800 บาท ดังนี้
✅ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปซาอุดีอาระเบีย ประมาณ 20,000 บาท
✅ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียว 6,000 บาท
✅ค่าหนังสือเดินทาง 1,500 บาท
✅ค่าตรวจสุขภาพ 2,300 บาท
✅ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประมาณ 1,000 บาท
✅ค่าประกันสุขภาพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประมาณ 1,000 บาท
✅ค่าทดสอบฝีมือแรงงาน 500 บาท
✅ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100 บาท
✅ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 400 บาท
ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กด 2 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th (ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ)
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53415

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย....เพื่อความเป็นศิริมงคล เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้...
12/04/2022

เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย....เพื่อความเป็นศิริมงคล เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรให้ทุกๆท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 นะครับ 😊😊🤟🤟🙏🙏

กรมการจัดหางาน on TikTok
11/04/2022
กรมการจัดหางาน on TikTok

กรมการจัดหางาน on TikTok

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ส...

07/04/2022

ก.แรงงาน ชวนคนไทยหางานผ่านเว็บไซต์ "ไทยมีงานทำ" มีตำแหน่งงานรองรับ 1.5 แสนอัตรา
กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง 159,703 อัตรา รองรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" คลิก > https://smartjob.doe.go.th/
แพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้ผู้มองหางานทำสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่
นอกจากนี้ ยังให้บริการสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงานและคัดลอกรายชื่อผู้หางาน
ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ได้ดำเนินการปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลการจ้างงานจากภาครัฐ ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ตำแหน่งงานภาคเอกชน และบริษัทจัดหางานชั้นนำ
โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่
✅แรงงานด้านการประกอบ
✅แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
✅พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า
✅ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ
✅ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53261

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

📣.. บริษัท โปรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดรับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตราสนใจติดต่อ กัญญาวีย์ ปัทวงศ์โทร. 02 245 ...
05/04/2022

📣.. บริษัท โปรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อ กัญญาวีย์ ปัทวงศ์
โทร. 02 245 4555

📣.. บริษัท กรุงทอง ยูเนี่ยน จำกัดรับสมัคร ช่างประจำอาคาร และ พนักงานต้อนรับสนใจติดต่อ คุณกาญจนา แซ่อึ๊งโทร 080 922 8883
05/04/2022

📣.. บริษัท กรุงทอง ยูเนี่ยน จำกัด
รับสมัคร ช่างประจำอาคาร และ พนักงานต้อนรับ
สนใจติดต่อ คุณกาญจนา แซ่อึ๊ง
โทร 080 922 8883

01/04/2022
📣.. บริษัท โกคูออนไลน์ จำกัดรับสมัคร แม่บ้านทำความสะอาดคอนโด จำนวน 10 อัตราเพศ หญิง ไม่จำกัดอายุสนใจติดต่อ คุณบูรเณศวร์ ...
31/03/2022

📣.. บริษัท โกคูออนไลน์ จำกัด
รับสมัคร แม่บ้านทำความสะอาดคอนโด จำนวน 10 อัตรา
เพศ หญิง ไม่จำกัดอายุ
สนใจติดต่อ คุณบูรเณศวร์ อัศวธีร์ธาดา
โทร 082 783 7641

29/03/2022

นายจ้าง/สถานประกอบการ ท่านใดที่สนใจรับ “พนักงานขับรถ”
เพศชาย
อายุ 72 ปี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่
ประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร 5 ปี
สามารถติดต่อได้ที่ : สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
โทร. 02-617-6567

📣📣📣ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน ครั้งที่ 11🇹🇭🇰🇷
25/03/2022

📣📣📣ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน ครั้งที่ 11🇹🇭🇰🇷

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ  สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น🇯🇵👌👌👌
25/03/2022

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น🇯🇵👌👌👌

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ"วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา...
24/03/2022

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ"

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 กล่าวรายงาน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน

สำหรับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความรู้จาก วิทยากรการตลาดออนไลน์ อาจารย์ธิติพล เทียมจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำหลังเกษียณอายุ ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ มีความรู้ พร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัยในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถใช้อุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน มีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างช่องทางการตลาดและยอดขายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อไป

24/03/2022
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรงเพิ่มเติม💥💥💥
24/03/2022

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรงเพิ่มเติม💥💥💥

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรง
24/03/2022

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรง

🔉BEM รับสมัครช่างเทคนิค👇
22/03/2022

🔉BEM รับสมัครช่างเทคนิค👇

17/03/2022
Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย's post
17/03/2022

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย's post

ด่วน ...DAKASI เปิดรับสมัครพนักงานผู้สูงอายุ
11/03/2022

ด่วน ...DAKASI เปิดรับสมัครพนักงานผู้สูงอายุ

DAKASI เปิดรับสมัครพนักงาน
11/03/2022

DAKASI เปิดรับสมัครพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง รับพนักงานรายวัน(Part Time)
09/03/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง รับพนักงานรายวัน(Part Time)

07/03/2022
03/03/2022

ขอเชิญผู้สมัครงาน ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย และแนวแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 อาคารพงษ์สุภี ชั้น2,4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. (บริเวณจัดกิจกรรม อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3)

03/03/2022
03/03/2022
บริษัท สุขบุญทิพย์ จำกัด ที่อยู่ 28,28/1 หมู่ที่ 8 ซ.พงษ์ศิริชัย 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐมเป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าสำ...
03/03/2022

บริษัท สุขบุญทิพย์ จำกัด ที่อยู่ 28,28/1 หมู่ที่ 8 ซ.พงษ์ศิริชัย 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

เป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก ได้เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง

1.หัวหน้าหมวดเย็บ

2.เจ้าหน้าที่ IE

3.เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น

02/03/2022

📣 📣 ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้สมัครงาน ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย 🔎🔎
ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 😀😄
🧑‍💻👨‍💻👷‍♀️👷👨‍⚕️👨‍🏭👨‍🔬🧑‍✈️🤵 👉แล้วมาพบกันนะครับ🙏🙏

กรมการจัดหางาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

Photos from สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10's post
02/03/2022

Photos from สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10's post

02/03/2022

📣 📣 ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้สมัครงาน ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา👉👉 เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยและกิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา 🔎🔎
ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.👇👇
ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 😀😄
เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภีชั้น 2 และชั้น 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
(บริเวณจัดกิจกรรมฯ อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3)
🧑‍💻👨‍💻👷‍♀️👷👨‍⚕️👨‍🏭👨‍🔬🧑‍✈️🤵
👉 ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/HG6AgAUkW8kqiZNu8 หรือสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง
ณ สำนักงานจัดหางานกรงเทพมหานครพื้นที่ 10 👉แล้วมาพบกันนะครับ🙏🙏

กรมการจัดหางาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หางาน

24/02/2022

📣 📣 ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้สมัครงาน ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา👉👉 เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยและกิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา 🔎🔎
ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.👇👇
ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 😀😄
เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภีชั้น 2 และชั้น 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
(บริเวณจัดกิจกรรมฯ อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3) 👉👉แล้วมาพบกันนะครับ

กรมการจัดหางาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

📣 📣 ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้สมัครงาน ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา👉👉 เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยแ...
23/02/2022

📣 📣 ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้สมัครงาน ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา👉👉 เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยและกิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา 🔎🔎
ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.👇👇
ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 😀😄
เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภีชั้น 2 และชั้น 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
(บริเวณจัดกิจกรรมฯ อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3)
🧑‍💻👨‍💻👷‍♀️👷👨‍⚕️👨‍🏭👨‍🔬🧑‍✈️🤵
👉 ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/HG6AgAUkW8kqiZNu8 หรือสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง
ณ สำนักงานจัดหางานกรงเทพมหานครพื้นที่ 10 👉แล้วมาพบกันนะครับ🙏🙏

กรมการจัดหางาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หางาน

📣 📣 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน  👉 👉 👉 กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย และกิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 มีนา...
23/02/2022

📣 📣 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน 👉 👉 👉 กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย และกิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา
ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
🥰🥰👍👍 (บริเวณจัดงาน อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3)
👉 ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/HG6AgAUkW8kqiZNu8 หรือสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง
ณ สำนักงานจัดหางานกรงเทพมหานครพื้นที่ 10

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️
โทร. 02-6176567 (ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ)

กรมการจัดหางาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

📣 📣 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน      👉 👉 👉 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 3-4 ม...
22/02/2022

📣 📣 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
👉 👉 👉 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย
ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 😀😄
👉 ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/HG6AgAUkW8kqiZNu8 หรือสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง
ณ สำนักงานจัดหางานกรงเทพมหานครพื้นที่ 10
☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️
โทร. 02-6176567 (ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ)

📣 📣 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน      👉 👉 👉 บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 3-4 มีนาคม 256...
22/02/2022

📣 📣 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
👉 👉 👉 บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด
กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย
ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 😀😄
👉 ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/HG6AgAUkW8kqiZNu8 หรือสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง
ณ สำนักงานจัดหางานกรงเทพมหานครพื้นที่ 10
☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️
โทร. 02-6176567 (ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ)

ที่อยู่

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี แขวงจอมพ
Bangkok
10900

รถบริการสาธารณะ รถโดยสารประจําทาง สาย 24 ,69 ,92 ,29 ,138 ,555

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ที่อยู่ เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2,4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (พื้นที่รับผิดชอบเขตดินแดง ห้วยขวาง ราชเทวี พญาไท) งานส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 02-6176567 ข้อมูลการรับสมัครงาน กิจกรรมนัดพบแรงงาน จัดหางานในประเทศ งานการทำงานของคนต่างด้าว โทรศัพท์ 02-6176570,02-6176581-82 พิจารณาอนุญาตการทำงานคนต่างด้าว พิจารณาอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) รับคำร้องขอนำเข้า (mou) งานตรวจและรับเรื่องราวร้องทุกข์ โทรศัพท์ 02-6176578 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว รับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดหางานต่างประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

026176581

เว็บไซต์

10

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คอนเนค สปอร์ตคลับ ต้องการเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติงานฟิตเนส ภูเก็ต ตำแหน่ง Personal Trainer ด่วน
ขออนุญาตประกาศรับสมัครงาน พนักงานติดรถส่งของ6ล้อ สามารถเดินทางต่างจังหวัดในภาคอีสานได้มีเบี้ยเลี้ยง สนใจติดต่อ 084-7687142 บริษัทนครวิถี1988จำกัด ต้องการด่วน!!!!
“ขอเชิญร่วมงาน SCB PROTECT Night Walk-in Interview
ในวันศุกร์ที่ 20 พย. 63 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1
ชั้น11 ตึก G Tower ติดกับ MRT สถานีพระราม 9 ทางออก 3”
SCB PROTECT เปิดรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (นายหน้าขายประกันชีวิต ) หลายอัตรา ไม่ต้องลางาน กลัวหัวหน้างานรู้ เลิกงานแล้วมาลุยเลย! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลในวันเดียว พร้อมเซ็นสัญญาจ้างทันที!
พิเศษ! สามารถเลือกทำงานพื้นที่ใกล้บ้านได้
คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมกับงานประจำที่ต้องทำอยู่ ขยันเท่าไรก็ได้เงินเท่าเดิม รายได้เพียงพอกับรายจ่ายไหม? มีเงินพอเหลือเก็บหรือยัง? ถ้ายัง ขอเชิญมาสมัครงานกับเราทางนี้ “ไทยพาณิชย์โพรเทค” เราปูพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงินให้คุณ พร้อมออกไปขาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกัน
✅ มีเงินเดือนประจำ 13,000 บาท ขึ้นไป
✅ มีโบนัสจ่ายเป็นรายสัปดาห์
✅ มีเบี้ยขยันตามผลการทำงาน
✅ มีโบนัสต่ออายุเบื้ยให้ทุกปี !
✅ มีกิจกรรมพาท่องเที่ยวตามผลงานทั้งใน และต่างประเทศ ฟรี!
✅ สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด
✅ มีจัดอบรมและพาไปสอบใบอนุญาต ฟรี!
✅ มีแท็บเล็ตให้ใช้งาน ฟรี!
✅ มีชุดฟอร์มฟรี !
✅ มีฐานลูกค้าให้พร้อมขาย

🚇 วิธีการเดินทางโดย MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออก 3 แลกบัตรขึ้นมาชั้นที่ 11 ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1
หรือรถเมล์สาย 73, 73ก, 136, 137,157, 163, 172, 179,185, 206, 514, 517,528, 529

📣 สนใจสมัครงานสแกน QR CODE หรือคลิกลงทะเบียน เพื่อจองคิวสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลย
👉🏻 https://form.scbprotect.co.th/venue/g-tower
📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติม พี่กอล์ฟ 06-5959-9708, พี่หมิว 065-965-2378, พี่อ้อม 098-9465549

ติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่
📌 FB: scb protect
📌 Line:
📌 www.scbprotect.co.th
#ไทยพาณิชย์โพรเทค
“ขอเชิญร่วมงาน SCB PROTECT Night Walk-in Interview
ในวันศุกร์ที่ 20 พย. 63 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1
ชั้น11 ตึก G Tower ติดกับ MRT สถานีพระราม 9 ทางออก 3”
SCB PROTECT เปิดรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (นายหน้าขายประกันชีวิต ) หลายอัตรา ไม่ต้องลางาน กลัวหัวหน้างานรู้ เลิกงานแล้วมาลุยเลย! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลในวันเดียว พร้อมเซ็นสัญญาจ้างทันที!
พิเศษ! สามารถเลือกทำงานพื้นที่ใกล้บ้านได้
คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมกับงานประจำที่ต้องทำอยู่ ขยันเท่าไรก็ได้เงินเท่าเดิม รายได้เพียงพอกับรายจ่ายไหม? มีเงินพอเหลือเก็บหรือยัง? ถ้ายัง ขอเชิญมาสมัครงานกับเราทางนี้ “ไทยพาณิชย์โพรเทค” เราปูพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงินให้คุณ พร้อมออกไปขาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกัน
✅ มีเงินเดือนประจำ 13,000 บาท ขึ้นไป
✅ มีโบนัสจ่ายเป็นรายสัปดาห์
✅ มีเบี้ยขยันตามผลการทำงาน
✅ มีโบนัสต่ออายุเบื้ยให้ทุกปี !
✅ มีกิจกรรมพาท่องเที่ยวตามผลงานทั้งใน และต่างประเทศ ฟรี!
✅ สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด
✅ มีจัดอบรมและพาไปสอบใบอนุญาต ฟรี!
✅ มีแท็บเล็ตให้ใช้งาน ฟรี!
✅ มีชุดฟอร์มฟรี !
✅ มีฐานลูกค้าให้พร้อมขาย

🚇 วิธีการเดินทางโดย MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออก 3 แลกบัตรขึ้นมาชั้นที่ 11 ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1
หรือรถเมล์สาย 73, 73ก, 136, 137,157, 163, 172, 179,185, 206, 514, 517,528, 529

📣 สนใจสมัครงานสแกน QR CODE หรือคลิกลงทะเบียน เพื่อจองคิวสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลย
👉🏻 https://form.scbprotect.co.th/venue/g-tower
📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติม พี่กอล์ฟ 06-5959-9708, พี่หมิว 065-965-2378, พี่อ้อม 098-9465549
ติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่
📌 FB: scb protect
📌 Line:
📌 www.scbprotect.co.th
#ไทยพาณิชย์โพรเทค
“ขอเชิญร่วมงาน SCB PROTECT Night Walk-in Interview
ในวันศุกร์ที่ 20 พย. 63 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1
ชั้น11 ตึก G Tower ติดกับ MRT สถานีพระราม 9 ทางออก 3”
SCB PROTECT เปิดรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (นายหน้าขายประกันชีวิต ) หลายอัตรา ไม่ต้องลางาน กลัวหัวหน้างานรู้ เลิกงานแล้วมาลุยเลย! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลในวันเดียว พร้อมเซ็นสัญญาจ้างทันที!
พิเศษ! สามารถเลือกทำงานพื้นที่ใกล้บ้านได้
คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมกับงานประจำที่ต้องทำอยู่ ขยันเท่าไรก็ได้เงินเท่าเดิม รายได้เพียงพอกับรายจ่ายไหม? มีเงินพอเหลือเก็บหรือยัง? ถ้ายัง ขอเชิญมาสมัครงานกับเราทางนี้ “ไทยพาณิชย์โพรเทค” เราปูพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงินให้คุณ พร้อมออกไปขาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกัน
✅ มีเงินเดือนประจำ 13,000 บาท ขึ้นไป
✅ มีโบนัสจ่ายเป็นรายสัปดาห์
✅ มีเบี้ยขยันตามผลการทำงาน
✅ มีโบนัสต่ออายุเบื้ยให้ทุกปี !
✅ มีกิจกรรมพาท่องเที่ยวตามผลงานทั้งใน และต่างประเทศ ฟรี!
✅ สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด
✅ มีจัดอบรมและพาไปสอบใบอนุญาต ฟรี!
✅ มีแท็บเล็ตให้ใช้งาน ฟรี!
✅ มีชุดฟอร์มฟรี !
✅ มีฐานลูกค้าให้พร้อมขาย
🚇 วิธีการเดินทางโดย MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออก 3 แลกบัตรขึ้นมาชั้นที่ 11 ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1
หรือรถเมล์สาย 73, 73ก, 136, 137,157, 163, 172, 179,185, 206, 514, 517,528, 529
📣 สนใจสมัครงานสแกน QR CODE หรือคลิกลงทะเบียน เพื่อจองคิวสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลย
👉🏻 https://form.scbprotect.co.th/venue/g-tower
📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติม พี่กอล์ฟ 06-5959-9708, พี่หมิว 065-965-2378, พี่อ้อม 098-9465549
ติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่
📌 FB: scb protect
📌 Line:
📌 www.scbprotect.co.th
#ไทยพาณิชย์โพรเทค
ร้าน Texas chichen
รับพนักงานประจำ และพนักงานรายชั่วโมง ด่วน

ประจำสาขา
- Texas Chicken PTT Station โคกกรวด
65, ตำบล นากลาง อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30380
062 598 7271
ลิงค์ที่ตั้ง
https://maps.app.goo.gl/xSpZpMem2KbynuT2A

- Texas Chicken วิภาวดีรังสิต 11
559 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0812568762
ลิงค์ที่ตั้ง
https://maps.app.goo.gl/36KT9okg2ZknuNaq8

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
คุณมน 0819356135

ศึกษาลักษณะร้าน จาก
facebook : texas chichen thailand
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครงานของทางแม็คโครทั่วประเทศครับ
11.11 สัมภาษณ์วิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สัมภาษณ์ได้
สำหรับผู้ที่สนใจสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนภายใน 9 พ.ย. 63 นี้เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ด่วน (พร้อมเริ่มงาน)

1. ทนายความ ประจำสำนักงาน 2 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานราชการ 1 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่ธุระการนิติบุคคล 1 ตำแหน่ง
4. พนักงานรับส่งเอกสาร 1 ตำแหน่ง

ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล
Fulcrum Ventures Asia (เอกมัย 15)
โทร 02-1706555 หรือ ส่งรีซุเม่มาได้ที่ [email protected]

และยังมีตำแหน่งงานว่างในส่วนต่างๆ ดังนี้ครั
สวัสดีค่า ขออนุญาตแอดมินนะคะ มีกลุ่มมาแนะนำค่ะ สำหรับพี่ๆน้องๆ วุฒิปวช. ปวส. ที่กำลังหางานทำ เป็นกลุ่มที่เป็นศูนย์รวมคนหางาน และบริษัทที่กำลังจะหาคนค่ะ
ขอบคุณค่ะ 😃
[https://www.facebook.com/groups/377588709920930/]
บริษัท ไฮไฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทำธุรกิจด้านเครื่องเสียงรถยนต์
รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 029544710-4 หรือ 0815678331
หรือกรอกใบสมัครเบื้องต้นได้ที่
https://forms.gle/FvoYVQxLWRu1iQop7
บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด (จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด)
(สุวินทวงศ์ ซอย4) ที่ตั้งเลขที่ 87 / 18-21 ม.13 ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี
## Sale Executive 2 ตำแหน่ง
## Sale Support 1 ตำแหน่ง
มีประสบการณ์ทางด้านการขาย หากมีประสบการณ์ทางด้านอะไหล่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่บริษัท ทุกวันจันทร์-เสาร์ 9.00-16.00 น.
โทร 088-917-3860 Line : hr_vsk
ร้าน Texas chicken
เปิดรับสมัครพนักงาน
ประจำจังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครราชสีมา กทม. สมุทรสาคร
ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน และพนักงาน Part-time
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผลประโยชน์และสวัสดิการ
-ค่าจ้าง/เงินเดือน/ค่าล่วงเวลา จ่ายทุก 15 วัน (วันที่ 15 และ วันสิ้นเดือน)
-คอมมิชชั่น ทุกเดือนเงินพิเศษตามเกรดของสถานี ทุกเดือน
-เงินโบนัสทุกปี
-เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี ตามผลการประเมิน
-เครื่องแบบพนักงาน
-อาหาร 1 มื้อ
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
-กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
-อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
-มีโครงการกู้เงิน "ผ่านธนาคารออมสิน"
-รางวัลเกียรติคุณตามอายุงาน
-วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
-วันหยุดพักร้อน เริ่มต้นที่ 7 วัน สูงสุด 20 วัน/ปี
-สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด ลาฝึกอบรมวิชาทหาร
-มีมาตราฐานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้พนักงานทุกตำแหน่ง

เอกสารที่ต้องเตรียม
รูปถ่าย 2 ใบ(1หรือ2 นิ้ว)
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี)
สำเนาหนังสือรอบรองการผ่านงาน(ถ้ามี)

สะดวกเดินทางมาทำงานด้วยตัวเอง
สอบถามเพิ่มเติมทักแชท หรือโทร 081-9356135

กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/1emmD6N24251kNZ-S_c9wPwDp-GAnFoqPx5OM-KKjLU0/edit?chromeless=1
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

มูลนิธิกระจกเงา สำนักงาน กลต. กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี กรมการขนส่งทางบกDltSafetydrive สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบ องค์การจัดการน้ำเสีย กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยาก ส่วนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ สสว. OSS Center เอสเอ็มอี เซ็นเตอร์ SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานค Thai Stamp Museum