Clicky

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ, หน่วยงานราชการ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทร...
10/03/2023

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2566 โดยมีนางต้องฤดี มากบุญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมการทำงานของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและความคาดหวังของผู้บริหารปัจจุบัน” โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานที่เกื้อหนุนกันในทุกสายงาน การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ ให้เป็น “มืออาชีพ” ในงานของตนเอง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และบุคลากรทุกคนได้รับโอกาสในการทำงาน และการเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

ก่อนเปิดการอบรม นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวปฐมนิเทศและชี้แจงเกี่ยวกับการอบรม ความเป็นมาของหลักสูตร เนื้อหา วัตถุประสงค์ และรูปแบบของ การฝึกอบรม รวมถึงภารกิจของสถาบันการต่างประเทศฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 17 มีนาคม 2566 เป็นการอบรมแบบ on-site มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้ข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงฯ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรและหน้าที่ของตนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน ปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น และเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการสายงานต่าง ๆ ทั้งที่ออกประจำการและที่ปฏิบัติงานในกระทรวงฯ (Home-based) จำนวนทั้งสิ้น 41 คน

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จาก Lee Kwan Yew School of Public Policy มหา...
01/03/2023

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จาก Lee Kwan Yew School of Public Policy มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และวิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการต่างประเทศของไทยและบทบาทไทยในเวทีต่างๆ โดยมีผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศบรรยายใน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) ประวัติโดยย่อและโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศ โดยนายธราพงษ์ จำนงลักษณ์ (ที่ปรึกษา) และนายกิติบดี จันทร์ประวิตร (เลขานุการเอก) จากสำนักบริหารบุคคล (2) บทบาทไทยในอาเซียน โดย นายสุวิทย์ มังคละ (ผู้อำนวยการ) กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และ (3) บทบาทไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยนางสาวพิณ ดุรงคธรรม (เลขานุการกรม) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาและคณาจารณ์ได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรในประเด็นต่างๆ ทำให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อนึ่ง การบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานที่ประเทศไทยเป็นเวลา 4 วันของนักศึกษาจาก Lee Kwan Yew School of Public Policy

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เข้าร่วมการประชุม ...
28/02/2023

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เข้าร่วมการประชุม Political Consultations ไทย-จอร์เจีย ครั้งที่ 2 ซึ่งมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Alexander Khvtisiashvili รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย เป็นประธานร่วม

ในการประชุมฯ ซึ่งมีนางสาว Irina Dakhundaridze ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมทางการทูตและการวิจัย Levan Mikeladze ของจอร์เจียเข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะมีความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมทางการทูตที่จะเป็นประโยชน์ระหว่างกัน นอกจากนี้ ในโอกาส ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (International Forum on Diplomatic Training (IFDT): The 49th Annual Meeting of Deans and Directors of Diplomatic Academies and Institute of International Relations) ที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ ฝ่ายไทยหวังว่าจะได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากจอร์เจีย

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ และผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมทางการทูตฯ จอร์เจีย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับสถาบันฝึกอบรมและวิจัยทางการทูต Levan Mikeladze กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย ร่วมเป็นสักขีพยาน

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทางการทูตและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกอบรมและเอกสารวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทูตและการต่างประเทศระหว่างทั้งสองสถาบัน

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมภาษาสเปนสำหรับข้าราชการ...
27/12/2022

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2565 โครงการนี้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมภาษาสเปนควบคู่กับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโคลอมเบีย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับโคลอมเบีย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบียจัดพิธีปิดโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศไทยได้รับประกาศนียบัตรจำนวน 54 ราย ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 5 ราย และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 49 ราย ในพิธีปิดมีผู้แทนจากกรมวัฒนธรรม สำนักประธานาธิบดีเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเทศโคลอมเบีย และผู้แทนจากภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ Universidad de la Sabana พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

การอบรมภาษาสเปนในปี 2565 นี้ มี 3 ระดับ 5 ชั้นเรียน (ระดับ A1 - 3 ชั้นเรียน ระดับ A2 - 1 ชั้นเรียน และระดับ B1 - 1 ชั้นเรียน) อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน นอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2565 รวม 136 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการอบรมร่วมกับผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศจำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และคาซัคสถาน

ในพิธีปิด นาย Luis Armando Soto Boutin ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบีย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา และย้ำถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ ว่าเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมโคลอมเบีย ผ่านการอบรมภาษาสเปน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับโคลอมเบียพร้อมกล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศฯ และกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

จากนั้น นางสาวโบว์ ชินกนกรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศไทยได้กล่าว แสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบีย เป็นภาษาสเปน รวมถึงขอบคุณสถาบันการต่างประเทศฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้จัดโครงการฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีแก่ข้าราชการไทยที่มีโอกาสเรียนรู้ภาษาสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่สำคัญของโลก โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศโคลอมเบียเป็นผู้สอน และหวังว่าจะมีโครงการสำหรับข้าราชการไทยในลักษณะนี้อีกในอนาคต

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ข...
19/12/2022

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐานเบื้องต้น 1 (60 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 - 28 มีนาคม 2566 อบรมออนไลน์ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.00 - 21.00 น. มีผู้เข้าอบรม 25 ราย ประกอบด้วย นักการทูต 6 ราย ข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ 9 ราย ข้าราชการสายสนับสนุนออกประจำการ 9 ราย และลูกจ้างรายปีโครงการ 1 ราย

2) หลักสูตรภาษาจีนระดับกลางเพื่อการพูดและการฟัง 1 (60 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2565 - 17 มิถุนายน 2566 อบรมออนไลน์ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. มีผู้เข้าอบรม 15 ราย ประกอบด้วย นักการทูต 9 ราย ข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ 2 ราย ข้าราชการสายสนับสนุนออกประจำการ 1 ราย พนักงานราชการ 2 ราย และลูกจ้างรายปีโครงการ 1 ราย

นอกจากการจัดอบรมภาษาจีน 2 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในปีงบประมาณนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ ยังมีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อต่อยอดอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐานเบื้องต้น 2 (60 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 24 สิงหาคม 2566 และหลักสูตรภาษาจีนเพื่อความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนระดับสูง 1 (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566

สถาบันการต่างประเทศฯ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีนที่บุคลากรของกระทรวงฯ ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและต่อยอดองค์ความรู้เดิม และได้ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 - 4 หลักสูตร (อบรมนอกเวลาราชการ) เพื่อยกระดับการใช้ภาษาจีนของบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจเมื่อออกประจำการในประเทศที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร

16/12/2022
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงบรรยายพิเศษแก่ผ...
09/12/2022
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารกระ

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสามเหล่าทัพ ข้าราชการที่จะออกประจำการในต่างประเทศ และคู่สมรส ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้พระราชทานคำแนะนำถึงการปฏิบัติตนในเรื่องต่าง ๆ ในต่างประเทศ การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและแสดงอัตลักษณ์ของชาติไทย การเข้าใจพระราชกรณียกิจ และพระกรณียกิจของ
พระราชวงศ์ โดยสามารถนำเสนอเรื่องราวโครงการพระราชดำริที่เหมาะสมไปเผยแพร่ให้กับประเทศประจำการได้ รวมทั้งมีพระดำรัสเกี่ยวกับการดูแลคนไทยในต่างแดน ในโอกาสนี้ ยังได้มีการจัดแสดงหนังสือพระนิพนธ์และหนังสือทรงแนะนำเกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ยง และการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมทั้งการพัฒนา Branding และ Storytelling เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าในระยะยาวอีกด้วย
อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับข้าราชการข้างต้นก่อนการเดินทางไปรับหน้าที่เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็น และสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในฐานะผู้แทนทางการทูตและผู้แทนประเทศ โดยมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ การส่งเสริมภาพลักษณ์ และความนิยมไทย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติและพิธีการทางการทูตในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานในระดับสากล และสะท้อนถึงเกียรติภูมิของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมคู่สมรส ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการด้วย

เวลา 14.49 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังวิเทศสโมสร กระทรวงการต....

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองป...
02/12/2022

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ เยี่ยมสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการต้อนรับและรายงานสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและแนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้และทักษะของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศในปี 2566 พร้อมด้วย ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ ซึ่งได้รายงานสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เยี่ยมชมพื้นที่ของสถาบันการต่างประเทศฯ อาทิ ห้องฝึกอบรม ห้องทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ รวมทั้งได้ถวายการสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดและเป็นพระบิดาแห่งการทูตของไทย

นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นำคณะฯ เข้าร่วม ประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทย...
29/11/2022

นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นำคณะฯ เข้าร่วม ประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48 (The 48th Annual Meeting of the International Forum on Diplomatic Training: IFDT) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งในปีนี้ Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (SSIFS) กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2565 ในหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนา” หรือ “Diplomacy for Development”

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและผู้แทนสถาบันฝึกอบรมและพัฒนานักการทูตในประเทศต่าง ๆ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ กว่า 60 คน จาก 40 ประเทศ ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักการทูตและประเด็นด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ (1) เครื่องมือของนักการทูต (Diplomat’s Toolkit) (2) การพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือที่ครอบคลุม (Partnership for Comprehensive Development) (3) การทูตเพื่อสาธารณสุข (Health Diplomacy) (4) กลยุทธ์การเจรจา (Negotiation Strategies) (5) การปฏิรูประบบพหุภาคี (Reformed Multilateralism) (6) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Climate Change/SDGs) (7) ผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Tech-tonic Displacement) (8) การประยุกต์ใช้ Soft Power (Leveraging Soft Power)

ในช่วง IFDT Bazaar ซึ่งเป็นเวทีให้สถาบันด้านการต่างประเทศต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการทูตระหว่างกัน ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้นำเสนอกรณีศึกษาการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่มในหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) ซึ่งได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เป็นตัวอย่าง Best Practice ด้านการฝึกอบรมนักการทูตของไทย กิจกรรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักการทูตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศเชิงบูรณาการผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ Design Thinking โดยได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้แทนสถาบันการต่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้มาแสดงความยินดีและความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งต่อไปที่สถาบันการต่างประเทศฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปีหน้าด้วย

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ยังได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Sanjiv Ranjan คณบดีของ SSIFS กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย เกี่ยวกับแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมให้กับนักการทูตไทยและอินเดียในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ SSIFS เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อปี 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 อัตรา
26/10/2022
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลา...

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระด...
11/10/2022

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย และภารกิจทีมประเทศไทย” โดยมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการวางตนของผู้แทนไทย รวมทั้งแนวทางการบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจทีมประเทศไทย

นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้รายงานประธานในพิธีและชี้แจงผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ เนื้อหาและรูปแบบของการฝึกอบรม โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศในฐานะผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทยเสริมองค์ความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานทางการทูต ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศประจำการ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ในการบริหารสำนักงานในต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 64 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 49 คน (2) ข้าราชการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 คน และ (3) คู่สมรสที่จะติดตามไปประจำการ 14 คน

อนึ่ง การฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ เป็นไปตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 ข้อ 10 และข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ สำหรับข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งประจำการในต่างประเทศ และคู่สมรส พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิ...
10/10/2022

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 โดยมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวม 35 คน และกล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบโอวาทแก่คณะนักบริหารการทูตซึ่งประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและผู้บริหารจากหน่วยงาน “ทีมไทยแลนด์” อื่น ๆ ที่มีมิติงานด้านการต่างประเทศ โดยนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กล่าวรายงานสรุปการดำเนินการจัดการฝึกอบรม และมีผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการของหลักสูตรร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ ก่อนพิธีปิดการอบรม สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 14 สักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการด้วย

ในโอกาสนี้ นายมาฆะ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกกล่าวถึงความประทับใจในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งในเรื่องเนื้อหา การบริหารจัดการหลักสูตร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งการได้พบเพื่อนข้าราชการจากหลากหลายหน่วยงานถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายการทำงานที่จะช่วยให้การบูรณาการภารกิจเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยเป็นไปอย่างเข้มแข็งต่อไป

อนึ่ง ก่อนพิธีปิดการฝึกอบรม สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดการนำเสนอรายงานการศึกษากลุ่ม หรือ Group Project ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มาจากการบูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงานในประเด็นที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านการต่างประเทศที่สามารถนำไปกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ โดยมีที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังเพื่อให้ข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ที่ได้การรับรองจากสำนักงาน ก.พ. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 35 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 24 คน ข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ 11 คน ดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศน์เชิงบริหารที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายการต่างประเทศ และเข้าใจบริบทแวดล้อมในระดับสากล เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการทูตการต่างประเทศ และสุนทรียศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการบรรยายพร้อมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย ในหัวข้อ “สุนทรียศาสตร์แห่งน...
10/10/2022

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการบรรยายพร้อมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย ในหัวข้อ “สุนทรียศาสตร์แห่งนาฏยสังคีต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 และโครงการสถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Knowledge Sharing) ประจำปี 2565 เพื่อเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฟังบรรยายร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต

การบรรยายพร้อมการแสดงสาธิตครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) และอดีตอธิบดีกรมศิลปากร เป็นวิทยากร พร้อมกับคณาจารย์และศิลปินนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กว่า 80 คน ซึ่งนอกจากคณะนักบริหารการทูตและผู้เข้าร่วมรับฟังจะได้รับสาระความรู้ เกร็ด และความเป็นมาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ วงดนตรีไทยและดนตรีสากล (เครื่องสายฝรั่ง) เพลงไทยและการแสดงประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ดนตรีไทยในราชสำนัก ดนตรีไทยพื้นบ้าน ความรู้เกี่ยวกับโอกาสสำคัญที่ใช้บรรเลง เช่น งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังได้รับฟังการบรรเลงดนตรี การขับร้อง และรับชมการแสดงนาฎศิลป์ไทยที่งดงามอีกด้วย ทั้งนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังในการนำไปเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ให้การต้อนรับ และพบหารือกั...
07/10/2022

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ให้การต้อนรับ และพบหารือกับ นาย Riadh Dridi เอกอัครราชทูตตูนิเซียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งได้เยือนสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมทางการทูต แนวทางการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการสอบคัดเลือกและฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้า รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม...
07/10/2022

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการ สายสนับสนุนไปประจำการในต่างประเทศ (Overseas Posting English Programme) ประจำ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศโดยจัดการอบรมสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้ง ในวันจันทร์และพุธ ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่สถาบันการต่างประเทศฯ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 21 คน จาก 17 หน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ นางฐิติพรฯ เน้นย้ำว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สถาบันการต่างประเทศฯ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยขอให้ผู้เข้าอบรมใช้โอกาสในการฝึกฝนอย่างเต็มที่ ตักตวงประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้ให้มากที่สุด และไม่หยุดที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเพื่อร่วมกันพัฒนาภารกิจงานกระทรวงการต่างประเทศต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เปิดการอบรมหลักสูตร ...
07/10/2022

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เปิดการอบรมหลักสูตร Knowledge of Diplomacy for participants from Lao People’s Democratic Republic ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 สำหรับผู้เข้าอบรมจากกระทรวงการต่างประเทศลาว จำนวน 15 คน

นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมรายงานการดำเนินความร่วมมือในรูปแบบโครงการต่าง ๆ ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) จากนั้น นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กล่าวต้อนรับคณะ และได้แนะนำสถาบันการต่างประเทศฯ และหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป. ลาว โดยการอบรมมีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ความสัมพันธ์ทวิภาคี ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน การดำเนินการของภาครัฐและเอกชนไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการศึกษาดูงานด้านการต่างประเทศและการดูงานในหน่วยงานภาคเอกชนของไทย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Péter Szijjá...
05/10/2022

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Péter Szijjártó รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศกับ Hungarian Diplomatic Academy กระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ณ ห้องรับรอง กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการเยือนไทยของนาย Péter Szijjártó

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทางการทูตและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารระหว่างกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทูตและการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยาภ...
28/09/2022

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยาภรณ์ จันทรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 23 กันยายน 2565 อบรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 180 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน ประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 9 หน่วยงาน

นางสาวปิยาภรณ์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขอให้ผู้เข้าอบรมพยายามฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาองค์กรภาครัฐต่อไป

หลักสูตร ILC มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของรัฐในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และสามารถนำทักษะไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ การอบรมได้สอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรู้ความเข้าใจข่าวเหตุการณ์สำคัญในโลกปัจจุบันควบคู่กับการอบรมภาษา รวมทั้งแนะนำแนวทางในการฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองต่อไป

สัปดาห์สุดท้ายของการอบรม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Promoting Thailand’s Soft Power” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้นำองค์ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้มาตลอดหลักสูตร รวมทั้งประสบการณ์ในสายงานที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ให้เต็มศักยภาพ ผ่านกิจกรรมกลุ่มที่ท้าทายมากขึ้น อาทิ การระดมความคิดแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อร่วมนำเสนอ Soft Power ของประเทศไทยในด้านสมุนไพรไทย การนวดไทย อาหารไทย และความเชื่อเรื่องการสักยันต์ และการนำเสนอผลงานในสถานการณ์จำลองรูปแบบงานนิทรรศการ “Thailand’s Soft Power Road Show and Presentation”

ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) มีระยะเวลาการอบรมต่อเนื่องเกือบสองเดือน ผู้เข้ารับอบรมมีความคุ้นเคยและเกิดมิตรภาพที่ดีอันเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน นำไปสู่ประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อไปในอนาคต

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดชล...
27/09/2022

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี และระยอง ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2565 ในเรื่อง “การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” ประกอบด้วย 4 ประเด็นศึกษา คือ (1) การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Inspirium (Gistda) จังหวัดชลบุรี (3) นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model) ที่บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด จังหวัดระยอง และ (4) นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ โรงเรือนอัจฉริยะเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ "ฮะรุมิกิ" โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

การลงพื้นที่ศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเปิดมุมมองผู้เข้าอบรมให้เป็นนักบริหารที่เปิดกว้าง ได้เห็นถึงพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของประเทศที่รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ตลอดจนบทบาทและภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายมิติ

นอกจากนี้ ในช่วงอาหารค่ำคณะผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ความสำเร็จของสตรีไทยในองค์การระหว่างประเทศ” รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์และบทบาทในการทำงานด้านการทูตการต่างประเทศ โดย นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อีกด้วย

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นท...
27/09/2022

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA: Museum of Contemporary Art) ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ รวมทั้งสื่อร่วมสมัยอื่น ๆ ในช่วงแปดทศวรรษที่ผ่านมาทั้งโดยศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ นับเป็นแหล่งความรู้ทางมรดกวัฒนธรรมที่สามารถขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยให้มีความมั่นคงและทัดเทียมนานาประเทศได้ ในโอกาสนี้ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ให้การต้อนรับคณะ บรรยายและนำเยี่ยมชมภายในอาคารจัดแสดง

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมภาษาสเปนสำหรับข้าราชการ...
26/09/2022

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2562 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - โคลอมเบีย ทั้งสองฝ่ายจึงร่วมกันผลักดันโครงการฯ ให้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีความรู้ด้านภาษาสเปน และเป็นเครื่องมือในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโคลอมเบีย ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย ในปีนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน จาก 36 หน่วยงาน ประกอบด้วยบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ 5 คน และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ 55 คน เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

ก่อนเริ่มหลักสูตรฝึกอบรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าอบรมฯ เพื่อแจ้งกำหนดอบรม วันที่ 22 สิงหาคม - ธันวาคม 2565 ทุกวันจันทร์- ศุกร์ สัปดาห์ละ 2 วัน นอกเวลาราชการ รวม 136 ชั่วโมง และได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้เข้าอบรมทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - โคลอมเบีย สถาบันการต่างประเทศฯ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมฯ ให้ตั้งใจ พยายามมีส่วนร่วมในการเรียน ใช้เวลาทุ่มเทฝึกฝน และรับผิดชอบต่อการเรียนของตนควบคู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาหลักสูตรเพื่อผู้เข้าอบรมฯ จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการอบรมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 นางฐิติพรฯ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural Event) ที่สถาบันการต่างประเทศฯ กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ได้ริเริ่มโดยนางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับโคลอมเบียลึกซึ้งขึ้น ทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้พบปะสังสรรค์ ทำความรู้จักกัน และส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภาษาสเปนผ่านประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมโคลอมเบีย ในการนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ประจำประเทศไทยจัดงานดังกล่าว

ภายในงานผู้เข้าอบรมได้ลองลิ้มชิมกาแฟและขนมพื้นเมืองของโคลอมเบีย พร้อมรับชมวัฒนธรรมผ่านเพลงพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ออท. อานา มาเรียฯ ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพทางการทูตและภารกิจด้านกงสุล พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ที่อยู่

Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 อัตรา
เมื่อวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2564 นายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและคณบดีสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 47 (International Forum on Diplomatic Training (IFDT): The 47th Annual Meeting of Deans and Directors of Diplomatic Academies and Institute of International Relations) ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี Anwar Gargash Diplomatic Academy (AGDA) กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพ และมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถาบันฝึกอบรมด้านการทูตและการต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และนักวิชาการด้านการทูตและการต่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 50 คน จาก 30 ประเทศ เข้าร่วม

การประชุมฯ เน้นการอภิปรายเกี่ยวกับทิศทาง/แนวทางการพัฒนานักการทูตใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) อนาคตทางการทูตภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 2) สตรีและการทูต 3) การทูตดิจิทัล 4) สถานการณ์ในอัฟกานิสถาน: ความล้มเหลวของยุทธศาสตร์? 5) การปกครองระหว่างประเทศ และ 6) ข้อตกลงสันติภาพ “Abraham Accords” โดยมีผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการจากสถาบันฝึกอบรมด้านการทูตและการต่างประเทศ และสถาบันทางวิชาการจากประเทศต่าง ๆ เป็นผู้ร่วมอภิปราย

ในช่วง IFDT Bazaar นายอสิฯ ได้นำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดอบรมในรูปแบบ online/hybrid ตลอดจนแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนานักการทูตของสถาบันการต่างประเทศฯ และได้หารือกับผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมด้านการทูตและการต่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ อาทิ Foreign Service Training Institute (FSTI) ของญี่ปุ่น, Center for Education and Training (CET) ของอินโดนีเซีย และ Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS) เพื่อแสวงหาลู่ทางการขยายความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ ได้หารือกับคณะกรรมการบริหารการประชุมฯ เรื่องการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IFDT ครั้งที่ 49 ในปี 2566 (ค.ศ. 2023) ของสถาบันการต่างประเทศฯ

การประชุมฯ จัดขึ้นควบคู่กับงาน 2020 Dubai Expo ที่นครดูไบ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงาน ตลอดจนการแสดงและนิทรรศการของประเทศต่าง ๆ รวมถึงจากประเทศไทยด้วย

การประชุมฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิติการต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางและนวัตกรรมในการฝึกอบรมนักการทูตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการบรรยายออนไลน์หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว

การบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ (1) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) (2) การผลักดันให้ BCG เป็นกรอบแนวคิดในการทำงานของไทย ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และประชาสัมพันธ์กรอบแนวคิดดังกล่าวในเวทีโลก และ (3) การดึงดูดความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ผ่านการส่งเสริม BCG เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศเพื่อให้สานต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวในประเทศที่ตนจะไปประจำการต่อไป
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2564 โดยมีนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เปิดการอบรมและชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นข้าราชการ วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานของกระทรวงฯ โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานที่เกื้อหนุนกันในทุกสายงาน การสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่าง ๆ ของกระทรวงฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นการอบรมแบบ onsite ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลายลง และเป็นไปตามมาตรการของทางภาครัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้ข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงฯ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรและหน้าที่ของตนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น และเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการสายงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยเป็นข้าราชการสายงานการทูตที่เป็นนักเรียนทุนของกระทรวงฯ จำนวน 1 คน และข้าราชการสายสนับสนุนปฏิบัติงานในประเทศ จำนวน 19 คน
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมอบโอวาท พร้อมทั้งบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย และภารกิจทีมประเทศไทย”

ก่อนพิธีเปิดการอบรม นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้นการเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย การเสริมองค์ความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานทางการทูต ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศประจำการ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ในงานบริหารสำนักงานในต่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว มีขึ้นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 73 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 52 คน และ (2) คู่สมรสที่จะติดตามไปประจำการ 21 คน

การฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 ข้อ 10 และข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ สำหรับข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งประจำการในต่างประเทศ และคู่สมรส พ.ศ. 2554
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดโครงการสถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Sharing Knowledge) ครั้งที่ 2 เป็นการบรรยายพิเศษออนไลน์หัวข้อ “การออมและการลงทุน” โดยนายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ และนายณัฐกิต การย์เกรียงไกร ผู้จัดการฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด โดยมีนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกล่าวต้อนรับ

วิทยากรได้ให้ภาพรวมของการออมและการลงทุนประเภทต่าง ๆ วิธีวางแผนการใช้จ่าย การออม และการลงทุนอย่างเป็นระบบ การลดความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนการจัดสรรเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศในแต่ละช่วงชีวิต ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อดังกล่าวกว่า 30 คน

ในช่วงท้าย ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้ให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับการลงทุนประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยวิทยากรได้ตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ โดยเน้นย้ำความสำคัญของการวางแผนด้านการออมและการลงทุนแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบ

สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ดำเนินโครงการ “สถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Sharing Knowledge)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงฯ สร้างทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ซึ่งสถาบันการต่างประเทศฯ ได้ให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการ องค์ความรู้อื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ความรู้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวในด้านต่าง ๆ ด้วย
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในโอกาสนี้ ประธานได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 46 คน และการรับโล่รางวัลรายงานการศึกษาส่วนบุคคลระดับดีเด่นแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 5 คน พร้อมปิดการฝึกอบรมในรุ่นนี้

ในช่วงพิธีการ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวรายงานสรุปการดำเนินการจัดการฝึกอบรม โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ นายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 นี้ จัดขึ้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ได้การรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 17 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 46 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 23 คน ข้าราชการและผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐอื่นที่มีสำนักงานในต่างประเทศในฐานะทีมประเทศไทยหรือมีภารกิจด้านการต่างประเทศ จาก 12 หน่วยงาน จำนวน 23 คน

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการฝึกอบรมภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์โควิด-19 ด้วยรูปแบบและวิธีการแบบผสมผสานทั้งผ่านระบบออนไลน์และที่สถาบันการต่างประเทศฯ ประกอบด้วย การจัดบรรยาย อภิปราย และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการศึกษาวิจัยพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตามประเด็นยุทธศาสตร์ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model)” แบบ Action Learning ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมการศึกษา จัดทำรายงาน และจัดเสวนาในหัวข้อ “การศึกษา Best Practices ของประเทศต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน BCG Model” ซึ่งเป็นกิจกรรมทดแทนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Individual Study - IS) การประเมินบุคลิกภาพ วิสัยทัศน์และสมรรถนะนักบริหารการทูต และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

ในโอกาสปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ นางฉันทนี บูรณะไทย นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ กรมปศุสัตว์ ได้เป็นตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวถึงความประทับใจในการเข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้สึกที่ดีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ มิตรไมตรีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งการได้พบเพื่อนข้าราชการจากหลากหลายหน่วยงานนั้นจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ซึ่งจะส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Bangkok Immigration-กองบังคับการตรวจคนเข กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนา กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้อง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร