Clicky

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security F

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security F หน่วยรบหลักทางภาคพื้นดินของกองทัพ?

เปิดเหมือนปกติ

17/05/2022

8 ข้อพึงระวังในการเลือกตั้ง

13/05/2022

13 พ.ค.65 เป็น #วันพืชมงคล วันสำคัญซึ่งมีประวัติพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร นั่นคือ #พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พิธีรวมกัน
▪ "พระราชพิธีพืชมงคล" เป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
▪ "พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" เป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ ท้องสนามหลวง เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
👨‍🌾👩‍🌾 นอกจากนี้วันพืชมงคล ยังถูกกำหนดให้เป็น #วันเกษตรกร อีกด้วย เพื่อให้ผู้ทำอาชีพทางเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนนั่นเอง

12/05/2022
04/05/2022

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
คือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ทั้งนี้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย
ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 หลังจากรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต รัฐบาลได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง และกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามเนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปีต่อไปให้ถือว่าวันนี้เป็นวัน “ฉัตรมงคล”

28/04/2022

#ทรงพระเจริญ
วันที่ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ สำหรับพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า "ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง"

09/04/2022

9 เมษายน
"วันกองทัพอากาศ"
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น"กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"
#วันกองทัพอากาศ9เมษายน

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

Photos from พระลาน's post
06/04/2022

Photos from พระลาน's post

06/04/2022

" วันจักรี " #6เมษายน
==============================
วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม

#วันจักรี

05/04/2022

#ทรงพระเจริญ 5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

02/04/2022

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

31/03/2022

๓๑ มีนาคม #วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว #วันเจษฎา
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๓๓๐ และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

Photos from โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ's post
17/03/2022

Photos from โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ's post

09/03/2022

🎉🎊 🎷👏 ขอแสดงความยินดี แก่ จ.ท.ปรันตวัฒน์ มารวิชัย ข้าราชการกองดุริยางค์ทหารอากาศ และศิษย์เก่าโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ รุ่นที่ 37 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Valaya Alongkorn Music Competition 2022) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

🥁🎹🎺🎻🎶🎼🎵

03/02/2022

3 กุมภาพันธ์ " วันทหารผ่านศึก "
วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือหลังสงครามมหาเอเซียบูรพา สิ้นสุดลง กระทรวงกลาโหม ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก
#วันทหารผ่านศึก #สดุดีเหล่าทหารกล้า

Mobile uploads
03/02/2022

Mobile uploads

18/01/2022

18 มกราคม "วันกองทัพไทย"
วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 (บางตำรา พ.ศ.2136)
เดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 13 มิ.ย.2523 ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ได้ตรวจสอบและพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าวทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคมเป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม ตามหลักการเดิม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 23 ส.ค.2549 ในปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย”

https://drive.google.com/file/d/11KW_GUTCqEgAUZCDUJuetsU1P6IgL8EG/view?usp=sharingพิธีมอบรางวัลหน่วยรับการตรวจสอบความพร้...
16/01/2022
291264พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น อย.ปี 64.mp4

https://drive.google.com/file/d/11KW_GUTCqEgAUZCDUJuetsU1P6IgL8EG/view?usp=sharing

พิธีมอบรางวัลหน่วยรับการตรวจสอบความพร้อมรบฯ ทอ.ดีเด่น, รางวัลนิรภัยดีเด่นของ อย. และรางวัลบุคคลดีเด่นของ อย. ประจำปี ๖๔

พลอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล หน่วยรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศดีเด่น, รางวัลนิรภัยดีเด่นของ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และรางวัลบุคคลดีเด่นของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
รางวัลประกอบด้วย
รางวัลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่
- อันดับ ๑ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
- อันดับ ๒ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
- อันดับ ๓ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รางวัลนิรภัยดีเด่นของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้แก่
กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
รางวัลบุคคลดีเด่นของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร ได้แก่
นาวาอากาศเอก พัฒนสันต์ โพธิแพทย์ สังกัด กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ประเภทนายทหารประทวน ได้แก่
พันจ่าอากาศเอก สมทรง สุขโฉ สังกัด กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ประเภทลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ ได้แก่
นาย ธีระยุทธ์ โพธิ์ศรี สังกัด กองกำลังพล กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

08/01/2022

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#ทรงพระเจริญ

05/01/2022

กองทัพอากาศ ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ (ออนไลน์) ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านทาง Facebook : กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กิจกรรมประกอบไปด้วย

- พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวทักทายเด็กและเยาวชน
- เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
- เรียนรู้ภารกิจของโรงเรียนการบิน และกองบิน ผ่านวีดิทัศน์
- แนวทางการรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
- แนวทางการเข้าเป็นนักเรียนทหารของกองทัพอากาศ
- กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้บ้านเด็กด้อยโอกาส

โดยในระหว่างการถ่ายทอดสด ผู้รับชมจะได้พบกับกิจกรรมการร่วมสนุกชิงของรางวัลต่าง ๆ มากมาย

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากกองทัพอากาศ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครอง และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

-----------------------------------------------
#วันเด็กเเห่งชาติ2565
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post
05/01/2022

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post

พิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒    พลอากาศตรี ศรัณย์ สมคะเณ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน...
24/12/2021

พิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒

พลอากาศตรี ศรัณย์ สมคะเณ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ ที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบ ๗๔ ปี” ในวันพุธที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔ …………………….. กำหนดการ๐๘๓๙ พ...
22/12/2021

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบ ๗๔ ปี” ในวันพุธที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔
……………………..

กำหนดการ
๐๘๓๙ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หอพระไพรีพินาศอากาศโยธิน
๑๐๐๐ พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม อย.(๒)
๑๑๐๐ พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น หน่วยรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.ดีเด่น และรางวัลนิรภัยดีเด่น ของ อย. ณ ห้องประชุม อย.(๒)
เสร็จพิธี ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

การแต่งกาย …
- ข้าราชการ เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ง
- พลเรือน ชุดสุภาพ

07/12/2021

🎼🎻🎺โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 🎻🎹🎷

📢📢📢ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน🔔🔔🔔

เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 65

โดยต้องเป็นผู้สมัครเพศชาย/หญิง
ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี ดังนี้

ผู้สมัครชาย 🙋🏻‍♂️👮‍♂️
Flute🎼
Clarinet
Oboe
Bassoon
Alto Saxophone 🎷
Tenor Saxophone 🎷
Trumpet 🎺
French Horn หรือ Mellophone
Trombone
Euphonium หรือ Baritone
Tuba หรือ Sousaphone
Percussion🥁

ผู้สมัครชาย/หญิง 🙋🏻‍♂️🙋🏼‍♀️👮‍♂️👮🏻
Violin 🎻
Viola🎻
Cello
Double Bass
Keyboard 🎹

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นชาย หรือ หญิง สถานภาพ โสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2547-2550)
2.คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
3.เป็นโสดไม่เคยมี สามี/ภรรยา ไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
4.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
5.มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย
6.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
8.ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
9.ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และต้องไม่เจาะหู
10.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ
11.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด/สารเคมีเสพติดให้โทษ
12.เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้านักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

การรับสมัคร สมัครทางออนไลน์ได้ที่ 👇🏼👇🏼👇🏽

https://rtafband.thaijobjob.com

ระบบจะทำการเปิดรับสมัคร
ในระหว่างวันที่ 13 ธ.ค.64 - 21 ม.ค.65
**ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtafband.com
หรือ facebook.com/โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
Id line :

04/12/2021

5 ธันวานี้ ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อ

เชิญชวนคนไทย “ใส่เสื้อเหลือง” และจุดเทียน
เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
และโพสต์รูปตนเองลงสื่อโซเชียล
พร้อมติดแฮชแท็ก #ทำดีเพื่อพ่อ

04/12/2021

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

กรม ตอ.รอ.อย.ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล    น.อ.จณัตว์ ภัทรดิลก ผบ.กรม ตอ.รอ.อย. จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน...
04/12/2021

กรม ตอ.รอ.อย.ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

น.อ.จณัตว์ ภัทรดิลก ผบ.กรม ตอ.รอ.อย. จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน ๓๔ นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔ ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ผลการปฏิบัติ : สามารถร่วมบริจาคได้ ปริมาณ 9,000 ซีซี

02/12/2021
กองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ สวนสุขภาพ ทอ. (ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชส...
02/12/2021

กองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ สวนสุขภาพ ทอ. (ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี)

คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ สวนสุขภาพ ทอ. (ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี) เขตดอนเมือง กทม. เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสวนสุขภาพฯ การปรับภูมิทัศน์สวนหย่อม ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ ปลูกต้นทองอุไร
โดยมี ข้าราชการ และทหารกองประจำการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ

ผบ.อย.และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ โรงเรียนการบิน จว.นครปฐม    พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญ...
02/12/2021

ผบ.อย.และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ โรงเรียนการบิน จว.นครปฐม

พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ณ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โดยมี พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และ นาวาอากาศโท ณัฏฐ์ สุริยกาญจน์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ

ผบ.อย. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์    พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญ...
30/11/2021

ผบ.อย. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และ นาวาอากาศโท ดิเรก ศิริมุสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ

พิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๖๔     พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ...
30/11/2021

พิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๖๔

พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โดยมี นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ์ ศรีชูรส ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ

ผบ.อย. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.๔ จว.นครสวรรค์    พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอ...
29/11/2021

ผบ.อย. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.๔ จว.นครสวรรค์

พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และ นาวาอากาศโท รัชย์ธเนศ เกตุหิรัญภิรมย์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 171 ถน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625345059

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Fผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security F:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ฐานทัพ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

ฐานทัพ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สโมสรทหารอากาศ ทุ่งสีกัน กองพันระวังป้องกัน สำนักกอง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก RTA Chemical Depart ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภา กรมการทหารสื่อสาร กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ กรมดุริยางค์ทหารบก กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ Powerlab Head Office : Pattanakarn28 สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก Ministry of Defense (Thailand)