กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนั

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนั ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนั, หน่วยงานราชการ, 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม...
22/12/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กยผ. สปอ. ชั้น 6 อาคาร สปอ. โดยมีนางพัทธ์ธีรา สุวรรณทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการฯ เพื่อติดตามรายงานความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมพร้อมขยายผลงานสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 ราย โดยคาดการณ์มูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นจากการผลักดันงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ได้มากกว่า 571,886,700 บาท จาก 50 สถานประกอบการ พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาในการเพิ่มเกณฑ์การประเมินในมิติที่ 8 ด้านการเชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงช่วยเหลือสังคมเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณชนต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมให...
13/12/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กยผ. สปอ. ชั้น ๖ อาคาร สปอ. โดยมีนายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย วิศวกรเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการฯ เพื่อติดตามรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ในเขตพื้นที่ภาคกลางให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 43 ราย โดยประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษา จัดทำสรุปประเภทอุตสาหกรรม การพัฒนาและส่งเสริมในแต่ละด้านตามกรอบแนวคิด BCG Model การส่งเสริมด้านการตลาด และให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของโครงการฯ ผลการดำเนินการคาดว่าจะช่วยพัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ไทยต่อไป

(3 สิงหาคม 2564) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื...
04/08/2021

(3 สิงหาคม 2564) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลข้อมูลรวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Video Conference (Zoom)
กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ตลอดจนผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนประมาณ 150 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนโดย ดร.อมรเทพ จาวะรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป มาเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่สู่ภาคอุตสาหกรรม ยุคหลัง COVID- 19” ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ แนวทางการนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงเป็นการเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน พิจารณากลยุทธ์ในการปรับตัวสำหรับการประกอบกิจการภายใต้ช่วงวิกฤติสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 https://psd.industry.go.th/th/news-industry/244469

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่...
19/03/2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
19/03/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

12/03/2021
OneDrive

📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่
[email protected]
นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์
สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
24/11/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

3 กระทรวงฯ ใหญ่ จับมือผลักดัน ผลักดันการพัฒนาบุคลากร ยานยนต์สมัยใหม่ จับมือภาคเอกชนพร้อมชูนวัตกรรม ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์

กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามสร้างและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายด้านการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลยานยนต์ไฟฟ้าเป็น 1 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้เป็นเมืองสะอาด ตลอดจนนำพาประเทศสู่โลกยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ปี 2573 จำนวนร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน และบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทักษะฝีมือและวิชาการขั้นสูง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนกำหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างกำลังคนทักษะฝีมือและหรือวิชาการขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือกิจการที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และ 3.) เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) กลางแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคการศึกษา และเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลกลางด้านจำนวนกำลังคน และช่องว่างทางทักษะ (Skills Gap) ของกำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. เป็นหน่วยงานหลัก ในการผลิตแรงงานเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกับอีกสองหน่วยงาน และภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้ หรือ Excellent Center (EC) สำหรับการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการพัฒนาให้ครอบคุลม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และในอนาคตวางเป้าหมายเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกเพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน-เอกชนในระดับภูมิภาค มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคล สู่การเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล สมอ. กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสอศ.มีหลักสูตรสำคัญที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 คือ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางาน (ย่อย) เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งหมด 16 วิทยาลัย ซึ่งสามารถต่อยอดด้านกำลังผลิตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ปัจจุบัน สอศ. มีการทำความร่วมมือทวิภาคร่วมกับบริษัทผลิตแบตเตอรี่รถยนต์หลายบริษัท ซึ่งอยู่ในโครงการ EC โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราในสังกัดของ สอศ.ดำเนินโครงการ EC ในด้านยานยนต์ ดังนั้นทางอาชีวศึกษามีความพร้อมในการผลิตนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม การผลิตนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการนั้นยังคงต้องคำนึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ว่าจะสามารถรองรับจำนวนนักศึกษาจบใหม่ได้ครบถ้วนหรือไม่

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนเครือข่ายศูนย์วิจัยทั่วประเทศ จะสามารถช่วยในการสนับสนุนข้อมูล การใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมืออุปกรณ์ โรงงานต้นแบบ ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนดังกล่าว จะสามารถ ลดต้นทุน พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วยความช่วยเหลือของนักวิจัยระดับชาติ ส่งต่องานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างได้สำเร็จ โดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในระดับจังหวัดในการขยายผลขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนต่อไป

-----------------------------------------

13/11/2020
SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คลิปบันทึกสัมภาษณ์
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ให้สัมภาษณ์สด โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรายการ เจาะลึกเศรษฐกิจ
ประจำวันพฤหัสที่ 29 ต.ค. 2563
สถานีวิทยุ News Network FM.100.5 MHz.

#เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ #SEZ

06/11/2020
SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คลิปบันทึกสัมภาษณ์
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ให้สัมภาษณ์สด โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรายการ เจาะลึกเศรษฐกิจ
ประจำวันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2563
สถานีวิทยุ News Network FM.100.5 MHz.

#เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ #SEZ

04/11/2020
SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คลิปบันทึกสัมภาษณ์
นายสหวัฒน์ โสภา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ให้สัมภาษณ์สด โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรายการ เจาะลึกเศรษฐกิจ
ประจำวันพฤหัสที่ 22 ต.ค. 2563
สถานีวิทยุ News Network FM.100.5 MHz.

#เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ #SEZ

กระทรวงอุตสาหกรรม
02/11/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ตรวจฯ สุระ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปภาพรวมการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ฯ

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 63) เวลา 09.00 น. นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปภาพรวมการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวางแผนกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ : มุมมองจากนโยบายในระดับประเทศ และจากแผนพัฒนาจังหวัด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คุณศิวะ หงษ์นภา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ เป็นผู้ร่วมการเสวนา ดำเนินการเสวนา โดย คุณประภาศรี พงษ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาดัชนีเตือนภัยอุตสาหกรรมจังหวัด” การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติในการใช้ประโยชน์และบูรณาการข้อมูล แบบ Single –form และการเชื่อมโยง I-connect” เป็นต้น

กระทรวงอุตสาหกรรม
28/10/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดฯกอบชัย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6-2/2563

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6-2/2563 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรม โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัตน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกรทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมฯ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการมาตรฐานระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศด้วย ณ ห้องประชุม Passion สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
05/10/2020
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับ...

กระทรวงอุตสาหกรรม
31/08/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฎิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการรายปีของกระทรวงอุตสาหกรรม

วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฎิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการรายปีของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดสัมมนา ณ ห้องประชุม อก. 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวง อุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแผน ปฏิบัติราชการและการผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และบูรณาการ นโยบายเชิงพื้นที่ตามแนวทางที่สำนักงาน พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดี ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะ ได้รับทราบข้อมูลภาพรวมของแผนฯ และงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับเป็น กรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม มี ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ภายใต้ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พัฒนา เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาผู้ประกอบการ และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเติบโตอย่าง ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาค อุตสาหกรรมรวมถึงนโยบายรัฐบาล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ที่ปรึกษาโครง...
18/08/2020

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ที่ปรึกษาโครงการการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดเพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด" ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
การอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เเก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูล Gross Provincial Product (GPP) รวมทั้งสามารถจัดเก็บเเละวิเคราะห์ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากระบบ I-Single Form ได้ในอนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรม
18/08/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดฯ วรวรรณ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ GPP

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีแผนในการบูรณาการข้อมูลจากแบบฟอร์มเดียว (Single form) เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ครอบคลุม 76 จังหวัด พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้เข้ากับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry)

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา
16/07/2020
สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา

📣📌รายงานการประเมินผลกระทบจากโควิด – 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยโดยองค์การ UNIDO

🎯ประเด็นที่น่าสนใจ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด คือ กลุ่มบริษัทขนาดเล็ก (small-size firms) และบริษัทเทคโนโลยีขั้นต่ำ (low-tech firms) นอกจากนี้บริษัทขนาดเล็กยังเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการช่วยเหลือจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐน้อยที่สุดอีกด้วย

📉ผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากที่สุด คือ ปริมาณยอดสั่งซื้อที่ลดลง ทำให้บริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 90 หรือมากกว่านั้นคาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก และยิ่งถ้าหากมาตรการปิดเมืองยังคงขยายเวลาออกไปอีก ร้อยละ 52 ของบริษัทขนาดเล็ก และร้อยละ 44 ของบริษัทปลายน้ำในประเทศ คาดว่าจะต้องปิดตัวลงภายในสามเดือน

📝📍มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่บริษัทต้องการมากที่สุด คือ การลดอัตราภาษีหรือการเลื่อนจ่ายภาษี การลดการบริจาคเพื่อสังคมและมาตรการเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน อย่างลดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคและเงื่อนไขเงินกู้ที่ดีขึ้น ตามลำดับ

โดยในบทสุดท้ายจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทางองค์กร UNIDO ต่อรัฐบาลร่วมด้วย

ฉบับเต็มแปลไทย...
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2020/07/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b8a3e0b8b0e0b980e0b8a1e0b8b4e0b899e0b89ce0b8a5e0b881e0b8a3e0b8b0e0b897e0b89ae0b882e0b8ade0b887e0b982e0b884e0b8a7e0b8b4e0b894.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม...
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2020/06/24/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97/

ที่อยู่

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622023150

เว็บไซต์

http://www.industry.go.th/psd/index.php

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด