สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ ร้องเรียนที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร 1676 (สผผ.)

เปิดเหมือนปกติ

สตท.ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงข้อเสนอแนะระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ จังหวัดเชียงราย
27/10/2020
สตท.ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงข้อเสนอแนะระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ จังหวัดเชียงราย

สตท.ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงข้อเสนอแนะระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ จังหวัดเชียงราย

สตท.ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงข้อเสนอแนะระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ จังหวัดเชียงราย

สผผ.ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเชิงระบบเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร
27/10/2020
สผผ.ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเชิงระบบเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยว

สผผ.ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเชิงระบบเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

สผผ.ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเชิงระบบเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

สอบสวน 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาข้อพิพาทสิทธิการเช่าที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
27/10/2020
สอบสวน 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาข้อพิพาทสิทธิการเช่าที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบสวน 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาข้อพิพาทสิทธิการเช่าที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบสวน 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาข้อพิพาทสิทธิการเช่าที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบสวน 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการสร้างฝายกั้นน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา
27/10/2020
สอบสวน 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการสร้างฝายกั้นน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบสวน 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการสร้างฝายกั้นน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบสวน 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการสร้างฝายกั้นน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ร่วมน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ตร...
23/10/2020

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ร่วมน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

เครือข่ายและการมีส่วนร่วม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและการส่งเสริมธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรปกครองส...
22/10/2020
สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและการส่

เครือข่ายและการมีส่วนร่วม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและการส่งเสริมธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จังหวัดสกลนคร

สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและการส่งเสริมธรรมาภิบาล.....

สผผ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและประชุมการรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
22/10/2020
สผผ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและประชุมการรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ณ จังหวัดสมุ

สผผ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและประชุมการรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

สผผ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและประชุมการรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิต แก่เด็กไทยที่ไร้โอกาสไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
22/10/2020
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิต แก่เด็กไทยที่ไร้โอกาสไม่ได้เรีย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิต แก่เด็กไทยที่ไร้โอกาสไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิต แก่เด็กไทยที่ไร้โอกาสไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษ....

สอบสวน 4 ประชุมหารือ กรณี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อระงับการทดลองและการใช้คลื่นความถี่ต่ำ (V2K Mind C...
22/10/2020
สอบสวน 4 ประชุมหารือ กรณี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อระงับการทดลองแล

สอบสวน 4 ประชุมหารือ กรณี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อระงับการทดลองและการใช้คลื่นความถี่ต่ำ (V2K Mind Control)

สอบสวน 4 ประชุมหารือ กรณี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อระงับการทดลองและการใช้คลื่นความถ....

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดันแก้ไขข้อกำหนดอนุญาตดูดทรายริมโขง
22/10/2020
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดันแก้ไขข้อกำหนดอนุญาตดูดทรายริมโขง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดันแก้ไขข้อกำหนดอนุญาตดูดทรายริมโขง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดันแก้ไขข้อกำหนดอนุญาตดูดทรายริมโขง

21/10/2020
21ต.ค.2563 การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ (ช่วงบ่าย)

การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564
-วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-15.00น. (27 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง) (ช่วงบ่าย)

21/10/2020
21ต.ค.2563 การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ (ช่วงเช้า)

การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564
-วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-15.00น. (27 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง) (ช่วงเช้า)

20/10/2020
20ต.ค.2563 การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะ (ช่วงบ่าย)

การถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564
-วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-15.00น. (35 จังหวัด ภาคเหนือและภาคกลาง) (ช่วงบ่าย)

20/10/2020
20ต.ค.2563 การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ

การถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564
-วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-15.00น. (35 จังหวัด ภาคเหนือและภาคกลาง)

ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครั...
19/10/2020

ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564
-วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-15.00น. (35 จังหวัด ภาคเหนือและภาคกลาง)
-วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-15.00น. (27 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง)
โดยท่านสามารถรับชมได้ทาง page สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน https://www.facebook.com/thaiombudsman/ หรือทางเว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน https://www.ombudsman.go.th/new/

ผู้ตรวจฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขึ้น
15/10/2020
ผู้ตรวจฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขึ้น

ผู้ตรวจฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขึ้น

ผู้ตรวจฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขึ้นทะเบียนแนวเขตกำแพ....

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตทำประมงนอกน่
14/10/2020
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตทำประมงนอกน่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตทำประมงนอกน่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตทำประมงนอกน่านน้ำไทย และปัญหาก...

13/10/2020
สผผ. ประชุมหารือข้อกฎหมายเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนได้รับ
12/10/2020
สผผ. ประชุมหารือข้อกฎหมายเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนได้รับ

สผผ. ประชุมหารือข้อกฎหมายเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนได้รับ

สผผ. ประชุมหารือข้อกฎหมายเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากก...

สตท. ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ณ จังหว
12/10/2020
สตท. ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ณ จังหว

สตท. ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ณ จังหว

สตท. ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ณ จังหวัดสงขลา

สผผ. ร่วมสนทนาสดพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมายในรายการ
12/10/2020
สผผ. ร่วมสนทนาสดพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมายในรายการ

สผผ. ร่วมสนทนาสดพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมายในรายการ

สผผ. ร่วมสนทนาสดพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมายในรายการ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิต แก่เด็กไทยที่ไร้โอกาสไม่ได้เรีย
09/10/2020
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิต แก่เด็กไทยที่ไร้โอกาสไม่ได้เรีย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิต แก่เด็กไทยที่ไร้โอกาสไม่ได้เรีย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระดมสรรพกำลังร่วมสร้างเส้นทางชีวิต แก่เด็กไทยที่ไร้โอกาสไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษ....

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน กรณีผลกระทบ
09/10/2020
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน กรณีผลกระทบ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน กรณีผลกระทบ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน กรณีผลกระทบจากการประกอบกิจกา...

08/10/2020

ถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 (14 จังหวัดภาคใต้)
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ช่วงบ่าย)
ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมได้ที่ลิ้งนี้ครับ
https://webapp.ombudsman.go.th/qcg/Account/Download.aspx?Code=f42f1780a7036eb1f9d50f6e1867c3c4&fbclid=IwAR1rVuX9zcid3n0ID2K-IChIH9p4xxWMvTDiYTyYXvgDalIzyfLsRPtRLY4

ผู้ตรวจฯ จัดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสงขลา
08/10/2020
ผู้ตรวจฯ จัดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจฯ จัดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจฯ จัดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสงขลา

08/10/2020

ถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 (14 จังหวัดภาคใต้)
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ตรวจการแผ่นดินสำรวจทะเลสาบสงขลาเร่งแก้เหตุเสื่อมโทรมกระทบระบบนิเวศ
07/10/2020
ผู้ตรวจการแผ่นดินสำรวจทะเลสาบสงขลาเร่งแก้เหตุเสื่อมโทรมกระทบระบบนิเวศ

ผู้ตรวจการแผ่นดินสำรวจทะเลสาบสงขลาเร่งแก้เหตุเสื่อมโทรมกระทบระบบนิเวศ

ผู้ตรวจการแผ่นดินสำรวจทะเลสาบสงขลาเร่งแก้เหตุเสื่อมโทรมกระทบระบบนิเวศ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00น. ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเ...
06/10/2020

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00น. ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 (14 จังหวัดภาคใต้) โดยท่านสามารถรับชมได้ทาง page สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน https://www.facebook.com/thaiombudsman/ และทางเว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน https://www.ombudsman.go.th/new/

สอบสวน 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเอกสารสิทธิในที่ดินไม่สามารถใช้เป็นหลักประก
18/09/2020
สอบสวน 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเอกสารสิทธิในที่ดินไม่สามารถใช้เป็นหลักประก

สอบสวน 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเอกสารสิทธิในที่ดินไม่สามารถใช้เป็นหลักประก

สอบสวน 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเอกสารสิทธิในที่ดินไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้

สอบสวน 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ดินส่วนบุคคลคาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้
18/09/2020
สอบสวน 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ดินส่วนบุคคลคาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้

สอบสวน 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ดินส่วนบุคคลคาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้

สอบสวน 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ดินส่วนบุคคลคาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้

สตร. ลงพื้นที่เร่งติดตามความคืบหน้า กรณีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ
18/09/2020
สตร. ลงพื้นที่เร่งติดตามความคืบหน้า กรณีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ

สตร. ลงพื้นที่เร่งติดตามความคืบหน้า กรณีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ

สตร. ลงพื้นที่เร่งติดตามความคืบหน้า กรณีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ

ผู้ตรวจฯ จับมือ 5 เครือข่ายมือถือส่ง SMS แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ รับท่องเที่ยวหลังโควิด
28/08/2020
ผู้ตรวจฯ จับมือ 5 เครือข่ายมือถือส่ง SMS แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ รับท่องเที่ยวหลังโควิด

ผู้ตรวจฯ จับมือ 5 เครือข่ายมือถือส่ง SMS แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ รับท่องเที่ยวหลังโควิด

ปธ.ผู้ตรวจฯ นำคณะลงนาม MOU 5 เครือข่ายมือถือส่ง SMS แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ นำร่อง 3 ภาษา รับท่องเที่ยวหลังโควิดคลี.....

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+661676

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ประวัติความเป็นมาของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในอดีตรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยที่เก่าแก่และยืนยาวที่สุด ก็คือ ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยสมัยพ่อขุนรามคำแหง

ต่อมา เมื่อมีการพัฒนาการเมืองการปกครอง ความใกล้ชิดระหว่างผู้มีอำนาจบริหารระดับสูงกับราษฎรมีความเหินห่างมากขึ้น อีกทั้งความสลับซับซ้อนในวิธีปฏิบัติทางการปกครองเพิ่มขึ้น จึงเกิดแนวความคิดที่จะควบคุมฝ่ายบริหารโดยผ่านกลไกพิจารณาตรวจสอบหรือการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน

ในปี พ.ศ. 2517 คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มี “ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2517 แต่ในขั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญ โดยตัดในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินออกไป

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 คณะกรรมาธิการการปกครอง และคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสัมมนาเกือบ 80 คน นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการระดมความคิดเห็นอย่างเป็นทาง การ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา

นับแต่นั้นเป็นต้นมาได้มีการจัดสัมมนา มีการอภิปรายและเผยแพร่แนวความคิดทางสื่อสารมวลชน ต่างๆ มากขึ้น แต่แนวคิดดังกล่าวยังคงรับรู้อยู่ในกลุ่มสมาชิกรัฐสภา นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเกิดแรงผลักดันอย่างจริงจังในการที่จะบัญญัติสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภาไว้ ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย โดยแก้ไขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญพุทธศักราช 2534 ฉบับที่ 5 ปีพุทธศักราช 2538 โดยบัญญัติในมาตรา 162 ทวิ ดังนี้

เนื่องจากไม่มีบทบังคับในเรื่องระยะเวลาการดำเนินการ ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึงไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากมีกระแสผลักดันให้มีการปฏิรูปการเมือง จนกระทั่งได้นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ฉบับที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2539 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 211 ในเรื่องการตั้งคณะกรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น การจัดตั้งระบบผู้ตรวจการแผ่นดินจึงประสบความสำเร็จโดยใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของ รัฐสภา” และได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 7 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา มาตรา 196 มาตรา 197 และมาตรา 198 และกำหนดให้มีการตราพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เพื่อรองรับและกำหนด รายละเอียดในการปฏิบัติ ซึ่งรัฐสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว และประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ขึ้น

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายพิเชต สุนทรพิพิธ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย และต่อมาใน วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2543 ได้มีคำสั่งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่งตั้งให้นายปราโมทย์ โชติมงคล เป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย และให้ถือว่า วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2543 เป็นวันก่อตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาอีกด้วย ต่อมาได้มีการคัดเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาอีก 2 คน คือ นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ และ พลเอกธีรเดช มีเพียร ซึ่งบัดนี้ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว กรณี พลเอกธีรเดช มีเพียร นั้น ได้ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก

ต่อมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร โดยคณะบุคคลที่เรียกว่า “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)” และได้มีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งโดยหลักการแล้วพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญย่อมต้องถูกยกเลิกไปด้วย แต่ คปค.ได้มีประกาศ คปค. ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอยู่ต่อไป โดยให้เหตุผลว่า “เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีประกาศให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเป็น อย่างอื่น” ซึ่งทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภายังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อแก้ไขความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชน

หลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถูกยกเลิก ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 โดยบัญญัติให้มีสภาร่างรัฐ ธรรมนูญ เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับสำหรับเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอน เมื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ผลปรากฏว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับ โดยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งยังคงระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐต่อไป พร้อมทั้งมอบอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมให้อีกหลายประการ

และในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ขึ้น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ยังคงให้องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ยังคงปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

6 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

6 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ (2) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น (3) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

ปัจจุบันมีผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด