คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Faculty of Political Science, Chulalongkorn University (Official Page)

เปิดเหมือนปกติ

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดครบรอบ 73 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 การนี้จึงกำ...
18/08/2021

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดครบรอบ 73 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 การนี้จึงกำหนดให้มีกิจกรรมร่วมอวยพรครบรอบ 73 ปี วันสถาปนาคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์แทนการเข้าร่วมแสดงความยินดีที่คณะรัฐศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล
ท่านสามารถลงนามอวยพรออนไลน์ผ่าน Google Form ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/dYky9A355p3cpb9S9

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดครบรอบ 73 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 การนี้จึงกำหนดให้มีกิจกรรมร่วมอวยพรครบรอบ 73 ปี วันสถาปนาคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์แทนการเข้าร่วมแสดงความยินดีที่คณะรัฐศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล
ท่านสามารถลงนามอวยพรออนไลน์ผ่าน Google Form ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/dYky9A355p3cpb9S9

Photos from Chulalongkorn University's post
17/08/2021

Photos from Chulalongkorn University's post

อบรมออนไลน์การใช้งาน ZOOM สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17/08/2021
อบรมออนไลน์การใช้งาน ZOOM สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลน์การใช้งาน ZOOM สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “ […]

16/08/2021
Timeline Photos
13/08/2021

Timeline Photos

Photos from ฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ's post
09/08/2021

Photos from ฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ's post

Photos from Political Science Library, Chulalongkorn University's post
06/08/2021

Photos from Political Science Library, Chulalongkorn University's post

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดครบรอบ 73 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 การนี้จึงกำ...
02/08/2021

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดครบรอบ 73 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 การนี้จึงกำหนดให้มีกิจกรรมร่วมอวยพรครบรอบ 73 ปี วันสถาปนาคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์แทนการเข้าร่วมแสดงความยินดีที่คณะรัฐศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

ท่านสามารถลงนามอวยพรออนไลน์ผ่าน Google Form ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/dYky9A355p3cpb9S9

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดครบรอบ 73 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 การนี้จึงกำหนดให้มีกิจกรรมร่วมอวยพรครบรอบ 73 ปี วันสถาปนาคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์แทนการเข้าร่วมแสดงความยินดีที่คณะรัฐศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

ท่านสามารถลงนามอวยพรออนไลน์ผ่าน Google Form ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/dYky9A355p3cpb9S9

01/08/2021
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์เเละวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาเเละงานยุติธรรม ปี 2563

(Facebook Live ช่วงบ่าย)

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์เเละวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาเเละงานยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่าน ZOOM และ Facebook Live
Download เอกสารประกอบการสัมมนา https://drive.google.com/file/d/1hDiJb0-7zAfr44AU43IVmObHQJhoaVOt/view?usp=sharing

รายละเอียด :
นําเสนอดุษฏีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ (ภาคบ่าย)
รู้เท่ากันอาชญากรรมสมัยใหม่: อาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ อาชญากรรมเศรษฐกิจ และอาชญากรรมไซเบอร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง

อาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์: ศึกษากรณีชาวโรฮีนจาในประเทศเมียนมา โดย สัณหวรรณ ศรีสด

การนํานโยบายเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลโดย ปานชนก ชูหนู

อาชญากรรมเศรษฐกิจ: ศึกษากรณีการตกเป็นเหยื่อการเก็งกําไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย วนัสนันท์ กันทะวงศ์

แนวทางการป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวกับสกุลเงินเข้ารหัสในประเทศไทย : กรณีศึกษาบิทคอยน์ โดย กิจชัยยะ สุรารักษ์

แนวทางการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยธุรกรรมเงินสกุลเข้ารหัส โดย วิสูต กัจฉมาภรณ์

การศึกษามาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของสถาบันการเงิน โดย พันจ่าเอกปรมัตถ์ ไวรักษ์

มาตรการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมอัตลักษณ์บุคคลในสังคมไซเบอร์โดย ดร.กิตติยา แก้วมี

ตราชูและความคาดหวัง: ความยุติธรรม การจองจํา และโอกาส” โดย ดร.นัทธี จิตสว่าง

คุกมีไว้ขังคนจนกับนโยบายการช่วยเหลือคนยากจนในคดีอาญา โดย ร้อยโท กฤตานนท์ มะสะนิง

การเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตในเรือนจําของ "แพะ" ในคดีอาญา โดย สุพรรณี อ่วมวงษ์

การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน : บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยเยาวชน โดย ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก

แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือเพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดย จตุพร ธิราภรณ์

01/08/2021
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์เเละวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาเเละงานยุติธรรม ปี 2563

(Facebook Live ช่วงเช้า)

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์เเละวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาเเละงานยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่าน ZOOM และ Facebook Live

Download เอกสารประกอบการสัมมนา https://drive.google.com/.../1hDiJb0.../view...

รายละเอียด :
ความสําคัญของการเรียนและการทําวิจัยด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง

นําเสนอดุษฏีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ (ภาคเช้า)

อาชญาวิทยาและการเปลี่ยนผ่านสังคมสมัยใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย

เพศต้องห้าม: การวิเคราะห์ในเชิงอาชญาวิทยาและวิพากษ์โดยใช้ทฤษฎีเควียร์ ถึงความรุนแรงในครอบครัวต่อทายาทชายที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ในสังคมไทย โดย ณรงค์ศักดิ์ กล้าปราบโจร

สถานการณ์และผลกระทบของการแพร่กระจายข่าวปลอมที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการป้องกันในประเทศไทยโดย พรรณวดี ชัยกิจ*

การซ้อนทับจับวางของวาทกรรมทัณฑวิทยา: วงศาวิทยาของการใช้โทษประหารและความรุนแรง เพื่อการลงทัณฑ์ในประวัติศาสตร์ไทย โดย ภูวดล ไชยอินทร์

วาทกรรม “กัญชา” ในสังคมไทย : กัญชายาเสพติด หรือ กัญชาการแพทย์ โดย ดร.อัครพนธ์ เอี้ยวรัตวดี

มานุษยวิทยาสังคม: เส้นทาง การปรับตัว และการกลับตัว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เพชรมุนี

แบบจําลองการคาดคะเนปัจจัยที่เป็นข้อบ่งชี้ลักษณะอาชญากรรมลูกผสมในสังคมไทย โดย ดิเรกฤทธิ์ บุษยธากรณ์

เส้นทางชีวิตของนักโทษหญิงที่กระทําผิดซ้ำคดียาเสพติด โดย ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา

การแปลงเปลี่ยนพฤติกรรมและความสําเร็จในการกลับคืนสู่สังคม: จากนักโทษสู่นักกีฬาอาชีพ โดย ดร.พรรณวดี คําไชยวงค์

ข้อปฎิบัติเมื่อทราบว่า เป็นโควิด-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระบบ Community Isolation #จุฬาฯเป็นห่วงนะ #CUNEX
30/07/2021

ข้อปฎิบัติเมื่อทราบว่า เป็นโควิด-19 สำหรับนิสิตและบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ระบบ Community Isolation

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ #CUNEX

ข้อปฎิบัติเมื่อทราบว่า เป็นโควิด-19 สำหรับนิสิตและบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ระบบ Community Isolation

#จุฬาฯเป็นห่วงนะ #CUNEX

จุฬาฯ ร่วม อว. ออกแนวทาง 50++ ลดค่าเทอมให้นิสิต 50% สำหรับ 50,000 บาทแรก และลดเป็นขั้นบันไดสำหรับส่วนเกิน 50,000 บาทพร้อ...
30/07/2021

จุฬาฯ ร่วม อว. ออกแนวทาง 50++ ลดค่าเทอมให้นิสิต 50% สำหรับ 50,000 บาทแรก และลดเป็นขั้นบันไดสำหรับส่วนเกิน 50,000 บาท
พร้อมให้ความช่วยเหลืออื่นๆ บรรเทาปัญหาโควิด-19
.
​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลดค่าเล่าเรียนให้นิสิตตามมาตรการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
.
​ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาฯ จะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นิสิตไทยทุกคณะทุกระดับการศึกษาตามแนวทาง 50++ โดยลดค่าเล่าเรียนให้นิสิต 50% สำหรับ ค่าเล่าเรียน 50,000 บาทแรก ส่วนที่เกิน 50,000 บาทจะให้ส่วนลดเป็นขั้นบันไดคือ 30% สำหรับค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท และลด 10% สำหรับค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป
.
​นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตเพิ่มเติมตามแนวทาง 50 ++ ประกอบด้วย
​- ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ทั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนกว่า 2,000 ทุน ทุนนิสิตช่วยงาน โดยเน้นงานที่ทำออนไลน์ ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน
​- ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต หรือทุน COVID-19 เพื่อลดภาระด้านการเงินของนิสิตทั้งที่เคยได้รับแล้วและรายใหม่ เริ่มต้นให้การช่วยเหลือนิสิตรายละ 5,000 – 10,000 บาท รวมทั้งสวัสดิการนิสิตหอพัก เปิดให้ขอทุนยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนิสิตหอพักในช่วงมหาวิทยาลัยปิดทำการหรือนิสิตเรียนออนไลน์ที่บ้าน
​- ซิมอินเทอร์เน็ตฟรี 3,000 ซิม เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก
​- ให้บริการนิสิตยืม Laptop หรือ Tablet กลับไปใช้ที่บ้านได้
​- ทำประกัน COVID-19 สำหรับนิสิตทุกคน ทุกระดับการศึกษามากกว่า 37,000 คน
.
​“นิสิตจุฬาฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่คณะ หรือผ่านระบบ CU NEX รวมถึงแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ www.sa.chula.ac.th

จุฬาฯ ร่วม อว. ออกแนวทาง 50++ ลดค่าเทอมให้นิสิต 50% สำหรับ 50,000 บาทแรก และลดเป็นขั้นบันไดสำหรับส่วนเกิน 50,000 บาท
พร้อมให้ความช่วยเหลืออื่นๆ บรรเทาปัญหาโควิด-19
.
​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลดค่าเล่าเรียนให้นิสิตตามมาตรการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
.
​ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาฯ จะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นิสิตไทยทุกคณะทุกระดับการศึกษาตามแนวทาง 50++ โดยลดค่าเล่าเรียนให้นิสิต 50% สำหรับ ค่าเล่าเรียน 50,000 บาทแรก ส่วนที่เกิน 50,000 บาทจะให้ส่วนลดเป็นขั้นบันไดคือ 30% สำหรับค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท และลด 10% สำหรับค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป
.
​นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตเพิ่มเติมตามแนวทาง 50 ++ ประกอบด้วย
​- ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ทั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนกว่า 2,000 ทุน ทุนนิสิตช่วยงาน โดยเน้นงานที่ทำออนไลน์ ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน
​- ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต หรือทุน COVID-19 เพื่อลดภาระด้านการเงินของนิสิตทั้งที่เคยได้รับแล้วและรายใหม่ เริ่มต้นให้การช่วยเหลือนิสิตรายละ 5,000 – 10,000 บาท รวมทั้งสวัสดิการนิสิตหอพัก เปิดให้ขอทุนยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนิสิตหอพักในช่วงมหาวิทยาลัยปิดทำการหรือนิสิตเรียนออนไลน์ที่บ้าน
​- ซิมอินเทอร์เน็ตฟรี 3,000 ซิม เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก
​- ให้บริการนิสิตยืม Laptop หรือ Tablet กลับไปใช้ที่บ้านได้
​- ทำประกัน COVID-19 สำหรับนิสิตทุกคน ทุกระดับการศึกษามากกว่า 37,000 คน
.
​“นิสิตจุฬาฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่คณะ หรือผ่านระบบ CU NEX รวมถึงแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ www.sa.chula.ac.th

28/07/2021

เฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มงคลวารวารมงคลพระชนม์เฉลิม จุรณจันทน์จันทน์เจิมเป็นมิ่งขวัญ
สมมติวงศ์วงศ์ไท้ไทยคมคัล ปกเขตรขัณฑ์ขัณฑสีมาประชานิกร

พุทธรัตน์รัตน์มณีทั้งตรีรัตน์ อวยสวัสดิ์สวัสดิ์ชโยสโมสร
ธรรมทศทศพิธประสิทธิ์พร ศศิธรศศิเพ็ญเย็นอนันต์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประพันธ์

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการ...
27/07/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรี

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)

-------------------------------
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/49082/

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถาน […]

25/07/2021

✨ ถามได้ตอบได้ เมื่อก้าวแรกสู่คณะรัฐศาสตร์คุณอยากจะถามอะไรพวกเขา? 🤔

ขอเชิญชาวสิงห์ดำ 74 ร่วมกันกรอกแบบฟอร์มเพื่อถามคำถามที่อยากรู้กับ 4 อาจารย์สุดคูลประจำคณะรัฐศาสตร์ และคำถามจะมีคำตอบ ไม่ค้างคาเหมือนตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาแน่นอน 💯
👉🏼 https://docs.google.com/forms/d/1ZfFDSogmd_SiMclpcXpffwVtvQ4V4UE1PJVbMa2rgog/viewform?edit_requested=true

แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้ 🖤

*หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต้อนรับนิสิตใหม่รุ่นที่ 74

24/07/2021

เปิดให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้ป่วยที่ทำ Home isolation, บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจิตใจจากสถานการณ์ Covid-19
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
- โครงการพัฒนาระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิต โดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้สนับสนุนจากสสส. (Here to Heal)
- ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Home Isolation COVID
- สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา

สามารถติดต่อขอรายละเอียดและเลือกช่องทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้โดย Scan QR Code
หรือคลิก https://lin.ee/P77s2bW
ให้บริการในเวลา 10.00-21.00 น.
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 กันยายน 2564
หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต โครงการนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตอย่างเท่าเทียม โดยมี
- นักจิตวิทยาจากโครงการ here to heal
- นักจิตวิทยาจากศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา
- นักจิตวิทยาอาสาจากสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา
- นิสิตระดับปริญญาโทและเอก สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติครบตามมาตรฐานให้บริการ

อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามจัดสรรเวลาในการบริการอย่างเต็มกำลังค่ะ

23/07/2021

จุฬาฯ ประสานกระทรวง อว. ทปอ.
ปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มให้นิสิตจากโควิด-19
.
ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อนิสิตจุฬาฯ และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์แนวทางที่กำหนดไว้เดิมไม่น่าเพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มขึ้นจะช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของนิสิตได้มากยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงกำลังเร่งหารือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธาน เร่งรัดขับเคลื่อนการพิจารณาลดค่าเทอมเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาให้นิสิตในสถานการณ์ดังกล่าว
โดยจะได้ประกาศผลการปรับการลดค่าเทอมเพิ่มให้ทราบในสัปดาห์หน้า
.
ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ออกนโยบาย 10++ เรื่อยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยจัดโครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต หนึ่งในนั้นคือการปรับลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนและเสริมสวัสดิการอื่น ๆ ให้นิสิตทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี

21/07/2021

ขอเชิญนิสิตผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การใช้งาน Microsoft 365 เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนออนไลน์
ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นี้

โดยจะมีการอบรม 2 เรื่อง ได้แก่
1. การใช้งาน OneDrive
2. การใช้งาน Microsoft Teams

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมได้ที่
https://www.it.chula.ac.th/ms_training

นโยบาย “10 พลัส พลัส” ปีการศึกษา 2564 ช่วยเหลือนิสิตจุฬาฯ ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่.– ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเน...
08/07/2021

นโยบาย “10 พลัส พลัส” ปีการศึกษา 2564 ช่วยเหลือนิสิตจุฬาฯ ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่
.
– ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ทุกคณะ ทุกหลักสูตร
– ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
– ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
– ลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพัก
– ซิมอินเทอร์เน็ตฟรี 3,000 ซิม
– ให้บริการนิสิตยืม Labtop หรือ Tablet กลับไปใช้ที่บ้านได้
– ทำประกัน Covid-19 สำหรับนิสิตทุกคน
.
นิสิตจุฬาฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่คณะ หรือผ่านระบบ CU NEX
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/48465/
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

นโยบาย “10 พลัส พลัส” ปีการศึกษา 2564 ช่วยเหลือนิสิตจุฬาฯ ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่
.
– ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ทุกคณะ ทุกหลักสูตร
– ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
– ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
– ลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพัก
– ซิมอินเทอร์เน็ตฟรี 3,000 ซิม
– ให้บริการนิสิตยืม Laptop หรือ Tablet กลับไปใช้ที่บ้านได้
– ทำประกัน Covid-19 สำหรับนิสิตทุกคน
.
นิสิตจุฬาฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่คณะ หรือผ่านระบบ CU NEX
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/48465/
#จุฬาฯเป็นห่วงนะ

📣📣 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบา...
08/07/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วย

📣📣 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

https://www.chula.ac.th/news/48405/
#chula #ลดค่าเล่าเรียนนิสิต

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค […]

ขอเชิญนิสิตใหม่จุฬาฯ ปีการศึกษา 2564 ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID-19 ผ่าน CU NEX Application – นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี จ...
07/07/2021

ขอเชิญนิสิตใหม่จุฬาฯ ปีการศึกษา 2564 ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID-19 ผ่าน CU NEX Application

– นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี จองได้ระหว่างวันที่ 6–10 กรกฎาคม 2564

– นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จองได้ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2564

– นิสิตทั่วไปที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จองได้ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564

สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/48416/
สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook: สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญนิสิตใหม่จุฬาฯ ปีการศึกษา 2564 ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID-19 ผ่าน CU NEX Application

– นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี จองได้ระหว่างวันที่ 6–10 กรกฎาคม 2564

– นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จองได้ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2564

– นิสิตทั่วไปที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จองได้ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564

สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/48416/
สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook: สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Photos from สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post
05/07/2021

Photos from สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแ...
27/06/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรี

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/48146/

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถาน […]

ที่อยู่

46 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622187250

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศตามหา น้องเจ้าของบัตร ลืมไว้ที่ตู้ ATM KBANK MRT จตุจักร น่าจะกดเงินช่วงเวลา 16:10-16:27 นาที ใครเป็นเพื่อน พี่ ของน้อง หรือรู้จักน้อง รบกวนติดต่อกลับมาหน่อยนะคะ 🙏🏻
📣 📣 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 หัวข้อ “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตยไทย” (Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy) 📍📍ซึ่งบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) และได้นำเสนอบทความในการอภิปรายกลุ่มย่อยและได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 📌📌 ✅เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค.62✅ 👉👉ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า http://www.kpi.ac.th/callpapers-2019/ ☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 141 9533 – 35 และ 02 141 9571 , 02 142 7701 📧 email: [email protected] #สถาบันพระปกเกล้า #kpicongress21
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และขอความเอื้อเฟื้อ เสียสละเวลา เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยของศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้นี้ด้วยครับ ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของอัตลักษณ์ตัวบุคคลต่อการรับรู้บทบาทในสถานการณ์ที่ต่างกัน เพื่อเป็นส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความเข้าใจ ว่าด้วยเรื่องความแตกต่างระหว่างลักษณะตัวบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้บทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านในการวิจัยครั้งนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ งานวิจัยนี้มีนายติณณ์ โบสุวรรณ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วิจัยหลัก การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การตอบแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. – 8 ก.พ. 2562 โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ซึ่งต้องการผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 180 คน โดยไม่จำกัดเพศ คณะ หรือชั้นปี นิสิตสามารถเข้าไปทำแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/VkU1WSg580YxSo0s1 จากนั้นผู้วิจัยจะทำการแจ้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่สำหรับ การเข้าร่วมกิจกรรมในห้องทดลอง ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.พ. 2562 เวลา 16.30 – 18.00 น. โดยการทดลองจะใช้เวลาประมาณรอบละ 60-90 นาที ซึ่งนิสิต 1 คนจะเข้าร่วมการทดลองเพียงคนละ 1 รอบ นิสิตที่เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับเอกสารข้อมูลการวิจัยและผลการวิจัยฉบับย่อทางอีเมลจากผู้วิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในทางด้านวิชาการต่อไป นิสิตที่สนใจเข้าร่วมการวิจัย กรุณาเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ตามลิงก์ที่ประกาศไว้ หรือสแกน QR Code ตามที่แสดงไว้ในประกาศนี้ ภายในวันที่ 7 ม.ค. – 8 ก.พ. 2562 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัย กรุณาติดต่อที่ [email protected] ขอความอนุเคราะห์ เนื่องจากขณะนี้โครงการวิจัยยังขาดผู้เข้าร่วมการวิจัยอีกเป็นจำนวนมาก ขอบคุณมากครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17 ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
เชิญชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมของนิสิตวันนี้ค่ะ
วันศุกร์ ๑๒ ต.ค. เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. มีเสวนา "ปริทัศน์ คนเดือนตุลา ๔๕ ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖" เปิดตัวหนังสือ "ปริทัศน์ คนเดือนตุลา-Octobrist Reviews" และ "ตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง" ณ ห้องเกษม สุวรรณกุล ชั้น ๑๓ ตึกเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ๑๓:๐๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย รศ. ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ๑๓:๑๕ น. เปิดตัวหนังสือ "ปริทัศน์ คนเดือนตุลาฯ" และ "ตุลา-ตุลาฯ" โดย ผศ. ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ วิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต ๑๓:๓๐ น. เสวนา "ปริทัศน์ คนเดือนตุลา ๔๕ ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖" วิทยากรโดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ และ Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมว.หลายกระทรวง และคนเดือนตุลาฯ ผศ. ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ อ. ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ดำเนินรายการโดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ และพิธีกรช่อง Voice TV 21 พิธีกรตลอดงานโดย ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ *** ลงทะเบียนหน้างาน ๑๐๐ คนแรก รับหนังสือฟรี และมีหนังสือราคาพิเศษจำหน่ายด้วย *** https://www.facebook.com/textbooksproject/photos/a.639232499453542/2009757335734378/ *** กดถูกใจและติดตามเพจ เพื่อรับข่าวกิจกรรม เสวนา ฝ่ายประชาธิปไตย ***
ทำไม่พี่เจมส์เขาถึงยึดติดกับกาตูนย์ วันพีช ครับ
รับสอนเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชีโดยพี่ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ประสบการณ์สอนนานกว่า 20 ปี น้องคนใดสนใจเรียนเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรที่เบอร์ดังกล่าว ขอบคุนคับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา สมัครด่วน โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17 ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
ถึง นิสิต ชั้น ปีที่ ๒ วิชาวิจัยเบื้องต้น ตอนนี้ Blackboard วิชาวิจัยเบื้องต้นปรากฎแล้วครับ นิสิตสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารที่ผมแขวนไว้ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ อ. ธนพันธ์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019