ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เ

ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เ ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ Cisco Webex การประชุมเตรียม คอก.โครงก...
13/08/2021

วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ Cisco Webex การประชุมเตรียม คอก.โครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ ณ ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 17:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting กิจกรรมสือสัญจรผ่านระบบอ...
11/08/2021

วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 17:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting กิจกรรมสือสัญจรผ่านระบบออนใลน์ (ระบบ Zoom Conference) โครงการศึคษาความเหมาะสมการปรับปรงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 14:00 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุม เรื่อง การประช...
11/08/2021

วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 14:00 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุม เรื่อง การประชุมคณะกรรมการดำเนินการร่วมว่าด้วยความมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 (2nd JSC) ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 10 ส.ค. 2564ทีมงาน ตส.2 ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์แฟลต 4 หมายเลข 724 กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี
10/08/2021

วันที่ 10 ส.ค. 2564
ทีมงาน ตส.2 ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์แฟลต 4 หมายเลข 724 กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 9 ส.ค. 2564เจ้าหน้าที่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ติดตั้งตู้ MSAN/DSLAM เพื่อปรับปรุงโครงข่ายปลายทาง ผ่านสาย Fiber O...
09/08/2021

วันที่ 9 ส.ค. 2564
เจ้าหน้าที่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ติดตั้งตู้ MSAN/DSLAM เพื่อปรับปรุงโครงข่ายปลายทาง ผ่านสาย Fiber Optic ห้องชุมสายโทรศัพท์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 9 ส.ค. 2564ทีมงาน ตส.1 ทส. ทำการตรวจซ่อมระบบสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ลัดวงจร  หมายเลขภายใน 2705 ฝบท. สำนักงานเลขานุการกร...
09/08/2021

วันที่ 9 ส.ค. 2564
ทีมงาน ตส.1 ทส. ทำการตรวจซ่อมระบบสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ลัดวงจร หมายเลขภายใน 2705 ฝบท. สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 9 ส.ค. 2564 เจ้าหน้าที่ บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้า ห้องชุมสายโทรศัพท์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิศวก...
09/08/2021

วันที่ 9 ส.ค. 2564
เจ้าหน้าที่ บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้า ห้องชุมสายโทรศัพท์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 9 ส.ค. 2564ทีมงาน ตส.2 ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 724 อาคารแฟลต ต.4 กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี
09/08/2021

วันที่ 9 ส.ค. 2564
ทีมงาน ตส.2 ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 724 อาคารแฟลต ต.4 กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 9 ส.ค. 2564ทีมงาน ตส.1 ทส. ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ สายภายใน, สายภายนอกเครื่อง IP Phone ห้อง ผอ.ทส. ชั้น 3 อาคารศ...
09/08/2021

วันที่ 9 ส.ค. 2564
ทีมงาน ตส.1 ทส. ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ สายภายใน, สายภายนอกเครื่อง IP Phone ห้อง ผอ.ทส. ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 14:00 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมเตรียมการฝ่ายไทย...
06/08/2021

วันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 14:00 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สำหรับการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ  Cisco WebEx  ประชุมคณะอนุกรรมมาธิการพ...
06/08/2021

วันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ Cisco WebEx ประชุมคณะอนุกรรมมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณ ฯ ณ ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ Cisco Webex การประชุมโครงการอ่างเก็บน้...
06/08/2021

วันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ Cisco Webex การประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ webex meeting การประชุมคณะทำงานกลั่นกร...
05/08/2021

วันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ webex meeting การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ  Cisco WebEx  ประชุมคณะอนุกรรมมาธิการพ...
04/08/2021

วันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ Cisco WebEx ประชุมคณะอนุกรรมมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณ ฯ ณ ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ส.ค. 2564เจ้าหน้าที่ บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ เข้ามาทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า ห้องชุมสายโทรศัพท์ ตึกวิศวกรรมชลประทา...
02/08/2021

วันที่ 2 ส.ค. 2564
เจ้าหน้าที่ บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ เข้ามาทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า ห้องชุมสายโทรศัพท์ ตึกวิศวกรรมชลประทาน ชั้น 2 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมแผนแม่บทย่อยเกษต...
02/08/2021

วันที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ภายใต้แผนแม่บทประเด็นการเกษตร ณ ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมโครงการฝึกอบรมเช...
02/08/2021

วันที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการชลประทานระดับต้น รุ่น 16 ณ ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 30 ก.ค. 2564จนท. ตส.1 ทส. ประสานเจ้าหน้าที่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เข้าตรวจสอบเบอร์สายตรงทั้งหมดที่ให้บริการ ...
30/07/2021

วันที่ 30 ก.ค. 2564
จนท. ตส.1 ทส. ประสานเจ้าหน้าที่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เข้าตรวจสอบเบอร์สายตรงทั้งหมดที่ให้บริการ กรมชลประทานสามเสน ชั้น 2 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09:30- 12:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมโครงการอุโมงค์ผั...
30/07/2021

วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09:30- 12:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference ระบบ zoom meeting การประชุมขอเชิญเป็นป...
29/07/2021

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference ระบบ zoom meeting การประชุมขอเชิญเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 29 ก.ค. 2564เจ้าหน้าที่บริษัทมาตรวจเช็คเลขหมายโทรศัพท์ภายใน ที่เสีย 576 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทานปากเกร็ด จ....
29/07/2021

วันที่ 29 ก.ค. 2564
เจ้าหน้าที่บริษัทมาตรวจเช็คเลขหมายโทรศัพท์ภายใน ที่เสีย 576 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 29 ก.ค. 2564ทีมงาน ตส.2 ทส. ทำการเก็บสายโทรศัพท์ที่ขาดร่วงลงพื้นเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของยานพาหนะ กรมชลประทาน...
29/07/2021

วันที่ 29 ก.ค. 2564
ทีมงาน ตส.2 ทส. ทำการเก็บสายโทรศัพท์ที่ขาดร่วงลงพื้นเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของยานพาหนะ กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมจัดทำโครงการสำคัญเพื่อข...
29/07/2021

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 22 ก.ค. 2564ทีมงาน ตส.1 ทส. ทำการตรวจซ่อมสัญญาณโทรศัพท์ สำนักเลขานุการกรม จำนวน 2 เลขหมาย เบอร์ 2384, 2350 อาคารอ...
22/07/2021

วันที่ 22 ก.ค. 2564
ทีมงาน ตส.1 ทส. ทำการตรวจซ่อมสัญญาณโทรศัพท์ สำนักเลขานุการกรม จำนวน 2 เลขหมาย เบอร์ 2384, 2350 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 21 ก.ค. 2564ทีมงาน ตส.2 ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 354 ฝ่ายเคมี สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นน...
21/07/2021

วันที่ 21 ก.ค. 2564
ทีมงาน ตส.2 ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 354 ฝ่ายเคมี สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมคณะกรรมการประเม...
19/07/2021

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ก.ค. 2564จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมและเดินสายโทรศัพท์เลขหมาย 02-2436955, 2518, 2745 ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร...
15/07/2021

วันที่ 15 ก.ค. 2564
จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมและเดินสายโทรศัพท์เลขหมาย 02-2436955, 2518, 2745 ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สลก. กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมคณะกรรมการประเม...
15/07/2021

วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ zoom meeting การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สายงานวิศวกรรมโยธาฯ) ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference ระบบ zoom meeting การประชุมคณะกรรมการบ...
14/07/2021

วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference ระบบ zoom meeting การประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานฯ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม รธบ. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 -16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ webex meeting การประชุม กมธ. วิ.งบประม...
13/07/2021

วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 -16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ webex meeting การประชุม กมธ. วิ.งบประมาณ 2565 วุฒิสภา ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 - 16:30 น.ผค.ทส. เข้าอบรม หลักสูตรนักบริหารการชลประทานระดับกลาง ระบบ zoom meeting ณ ห้อง ...
13/07/2021

วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 - 16:30 น.
ผค.ทส. เข้าอบรม หลักสูตรนักบริหารการชลประทานระดับกลาง ระบบ zoom meeting ณ ห้อง 507 ชั้น 5 ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 - 16:30 น.
ผค.ทส. เข้าอบรม หลักสูตรนักบริหารการชลประทานระดับกลาง ระบบ zoom meeting ณ ห้อง 507 ชั้น 5 ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 13 ก.ค. 2564จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-2436955, 2518, 2745 ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สลก. กรม...
13/07/2021

วันที่ 13 ก.ค. 2564
จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-2436955, 2518, 2745 ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สลก. กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 9 ก.ค. 2564 เวลา 10:00 - 10:30 น. ทีมงาน ผค.ทส. ทำการทดสอบสัญญาณวิทยุประจำวันกับลูกข่าย ระบบ (TS3) ศูนย์ปฏิบัติกา...
09/07/2021

วันที่ 9 ก.ค. 2564 เวลา 10:00 - 10:30 น.
ทีมงาน ผค.ทส. ทำการทดสอบสัญญาณวิทยุประจำวันกับลูกข่าย ระบบ (TS3) ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกรมชลประทาน ห้องศูนย์ปฏิบัติการวิทยุสื่อสารกรมชลประทาน ชั้น 6 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 10:00 - 10:30 น. ทีมงาน ผค.ทส. ทำการทดสอบสัญญาณวิทยุประจำวันกับลูกข่าย ระบบ (TS3) ศูนย์ปฏิบัติกา...
08/07/2021

วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 10:00 - 10:30 น.
ทีมงาน ผค.ทส. ทำการทดสอบสัญญาณวิทยุประจำวันกับลูกข่าย ระบบ (TS3) ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกรมชลประทาน ห้องศูนย์ปฏิบัติการวิทยุสื่อสารกรมชลประทาน ชั้น 6 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา เวลา 08:30 - 16:30 น.ทีมงานทำการควบคุมระบบ Conference ระบบ zoom meeting การประชุมวิสามัญพิจารณาร...
08/07/2021

วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา เวลา 08:30 - 16:30 น.
ทีมงานทำการควบคุมระบบ Conference ระบบ zoom meeting การประชุมวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15/2564 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ (วันที่ 3)

ที่อยู่

กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622410020

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นWEIFO(เวยโฟ)iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ ดูดความชื้น.เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.ตัวอย่าง.สารเคมี.น้ำยา. เครื่องมือ.กล้องเลนส์ ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืด อายุ.ไม่เสื่อมสภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลหลังการ ขาย..สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693/fb:wtcabinet weifo
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม.. ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือฮีทเตอร์ไล่ความชื้น..ควบคุมความชื้น 20-60%rh..iso9001..กระจกนิรภัย..โครงสร้างหนา..ชั้นวาง ปรับได้..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย/MaintenanceService สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโมัติWeifo(เวยโฟ)..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รัประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม idline:weifo1/0923624299
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheater ช่วยในการดูดความชื้น f:wtcabinet weifo
* Global Mesh Communication Co., Ltd. https://www.facebook.com/Gmeshcomm/ * Fanvil-TH https://www.facebook.com/Fanvil-TH-170042956941857/ * Sinovo-TH https://www.facebook.com/Sinovo-TH-1551610421581694/ * Global Power https://www.facebook.com/Global-Power-1518246834878080/ เข้าไปช่วยกันกดไลด์เพจและเเชร์เพจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ทุกลิงค์เลยนะคร้า ขออนุญาติฝากเพจไว้ด้วยนะคะ สายเทคโนโลยี ไอที สารสนเทศ ดูได้นะคะ
ทดสอบTAG Pob Sompob