ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก News and articles on global and Thailand greenhouse gas situations Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO is an autonomous government organization with the mission to promote climate-friendly social and economic development and growth in Thailand through carbon market, carbon business, low carbon society, and GHG management.

For more information, please visit http://www.tgo.or.th/

เปิดเหมือนปกติ

ผลการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs)จากที่ปร...
05/11/2020

ผลการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs)

จากที่ประเทศไทยประสบผลสำเร็จจากการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA โดยผลสำเร็จเหล่านี้เกิดจากการดำเนินมาตรการทางพลังงาน 8 มาตรการ ได้แก่
1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ
2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ
3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ
4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ
5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง
6. มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง
7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าลิกไนต์)
8. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5

โดย คณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) EPPO Thailand เป็นหน่วยประสานงาน ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการพลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2561 ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าในผลการลดก๊าซเรือนกระจกมาเป็นลำดับ

• ปี 2556 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้จำนวน 14.34 MtCO2eq คิดเป็น 3.91 %
• ปี 2557 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้จำนวน 37.47 MtCO2eq คิดเป็น 10.21 %
• ปี 2558 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้จำนวน 40.14 MtCO2eq คิดเป็น 10.49 %
• ปี 2559 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้จำนวน 45.68 MtCO2eq คิดเป็น 12.45 %
• ปี 2560 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้จำนวน 51.72 MtCO2eq คิดเป็น 14.09 %
• ปี 2561 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้จำนวน 57.84 MtCO2eq คิดเป็น 15.76 %

มาตรการทางภาคพลังงานทั้ง 8 ที่ช่วยให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่ส่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของสังคม ซึ่งก็อาจทำให้ หลายคนไม่ทราบว่า ประเทศมีการดำเนินงานจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร จากการมาตรการที่เกิดขึ้นในภาคการผลิตพลังงาน 5 มาตรการ และ การดำเนินงานในภาคการบริโภคพลังงาน อีก 3 มาตรการ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนในกระบวนการหลายๆ อย่างที่ทำให้สามารถพัฒนาประเทศต่อไปได้ในทิศทางที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

ที่มา: กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#TGO #NAMAs #GHGReduction

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ที่ระดับ 2 °C อาจเร่งให้เกิดการปล่อย carbon ออกสู่บรรยากาศผลการวิจัยใหม่ได้นำเสนอ ความเป็นไปได้ท...
03/11/2020

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ที่ระดับ 2 °C อาจเร่งให้เกิดการปล่อย carbon ออกสู่บรรยากาศ
ผลการวิจัยใหม่ได้นำเสนอ ความเป็นไปได้ที่ Soil Carbon ราว 230 พันล้านตัน อาจจะปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศ ที่ระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 2 °C

ที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ที่ระดับ 2 °C อาจเร่งให้เกิดการปล่อย carbon ออกสู่บรรยากาศ

ผลการวิจัยใหม่ได้นำเสนอ ความเป็นไปได้ที่ Soil Carbon ราว 230 พันล้านตัน อาจจะปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศ ที่ระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 2 °C

ดิน เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนมากกว่าปริมาณในบรรยากาศราว 2 – 3 เท่า และที่ระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะเป็นการเร่งการย่อยสลาย และลดระยะเวลาที่คาร์บอนจะคงอยู่ในดินให้สั้นลง หรือเรียกว่าเร่งกระบวนการ "soil carbon turnover” ให้เร็วขึ้น
ผลการศึกษา ที่นำโดย University of Exeter เปิดเผยถึง ความอ่อนไหวของ "soil carbon turnover” ที่มีต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งจะส่งผลต่อการคาดการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไปในอนาคต
ทีมนักวิจัย คาดการณ์ว่า คาร์บอน ราว ราว 230 พันล้านตัน จะปล่อยออกมาที่ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 2°C – จากระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งปริมาณนี้มากกว่าการปล่อยตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ของประเทศจีนถึง 4 เท่า และมากกว่าการปล่อยของสหรัฐอเมริกา 2 เท่า

Dr. Sarah Chadburn จาก University of Exeter กล่าวว่า การศึกษาของเรา ได้แสดงถึงการคาดการณ์ในระดับเข้มข้นที่สุด แต่เป็นเพียงแค่การนำเสนอถึง การสูญเสีย Soil Carbon จากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่นี่ยังไม่รวมปริมาณการสูญเสียจาก Permafrost Carbon

"𝑂𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠—𝑏𝑢𝑡 𝑛𝑜𝑛𝑒𝑡ℎ𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑖𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑒 𝑡𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑎𝑡 𝑜𝑛𝑙𝑦 2°𝐶 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔, 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛'𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑒𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑓𝑟𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛,"

ปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า "positive feedback" ซึ่งเมื่อผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบไปยังกระบวนการอื่นๆ ที่ยิ่งส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นอีกไปเรื่อยๆ
ในการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตอบสนองของ soil carbon เป็นเรื่องที่คาดเดาไปยากที่สุด ที่จะทำความเข้าใจถึงผลที่จะตอบสนองต่อสภาวะที่เกิดขึ้น

ติดตามความเคลื่อนไหวด้านภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ อบก.
กรุณากดติดตามและแชร์ข่าวสาร เพื่อให้เพื่อนของท่านรับรู้และตระหนักต่อผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications, ภายใต้หัวเรื่อง "A spatial emergent constraint on the sensitivity of soil carbon turnover to global warming."
ที่มา: https://bit.ly/3kTYKN4

รู้จักกับแผนงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ในภาคเกษตรกรรม แผนงานแรกของโลก
03/11/2020

รู้จักกับแผนงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ในภาคเกษตรกรรม แผนงานแรกของโลก

𝐍𝐀𝐌𝐀 𝐂𝐚𝐟é

รู้จักกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรกรรม ภายใต้เป้าหมาย NAMAs โครงการแรกของโลก

(เกี่ยวกับ NAMAs: https://www.facebook.com/tgo.or.th/posts/3590226254353790)

หลังจากเริ่มดำเนินโครงการมาเป็นเวลา 5 ปี ประมาณ 22% ของอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟของ Costa Rica ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่แนวทางคาร์บอนต่ำและการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ความสำเร็จนี้เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการทางการเกษตร และการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้เป็นมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรม ภายใต้เป้าหมาย NAMA โครงการแรกของโลกอีกด้วย

อุตสาหกรรมการผลิตกาแฟเพื่อการส่งออก เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเอกลักษณ์ทางสังคมของประเทศ Costa Rica แต่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อความยั่งยืนของการผลิตกาแฟของประเทศ ในปี 2014 ภาคธุรกิจกาแฟ ได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพื่อดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดการเพื่อความยั่งยืน ภายใต้เป้าหมาย Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA) Café

แผนงาน 𝐍𝐀𝐌𝐀 𝐂𝐚𝐟é ดำเนินงานโดย Ministry of Environment and Energy (MINAE), Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) และ National Coffee Institute (ICAFE) โดยมีระยะเวลาโครงการถึงปี 2024 โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไปพร้อมกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Renato Alvarado รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า

“𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑤𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑐𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑠 ℎ𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑐𝑟𝑜𝑝 ℎ𝑎𝑑 𝑜𝑛 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 – 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑖𝑡”.

เมื่อการดำเนินงานผ่านไป 5 ปี ประมาณ 22% ของอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟของ Costa Rica ได้ดำเนินการในวิถีการผลิตแบบยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกษตรกรมากกว่า 8,900 ราย ที่มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันกว่า 25,000 hectares ได้รับการฝึกอบรมในแนวทางการทำการเกษตรที่ดี เพื่อที่จะสามารถปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดผลกระทบจากโรคและศัตรูพืช เพื่อให้สามารถยังคงระดับของผลผลิตที่ดี การทำงานร่วมกับมูลนิธิ Fundación Banco Ambiental (FUNBAM) ต้นไม้ใหญ่กว่า 75,000 ต้น ได้ถูกปลูกเพื่อให้ร่มเงากับต้นกาแฟ (note: ต้นกาแฟต้องการร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ พรางแสงไปบางส่วนเพราะไม่ชอบแสงที่มากเกินไป) ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 80 แห่ง ซึ่งต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ยังช่วยดูดซับ CO2 และป้องกันผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ โรงงานกาแฟ 62 แห่ง (ประมาณ 24% จากโรงงานกาแฟที่จดทะเบียน) ได้ร่วมจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้รับการส่งเสริมด้านความรู้และเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้น้ำ และพลังงาน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุน สำหรับจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม เม็ดเงินลงทุนประมาณ 8 ล้าน USD ได้ถูกนำไปใช้ในแผนงาน ด้วยความร่วมมือของ Central American Bank for Economic Integration (CABEI) การดำเนินงานช่วยสร้างงานให้กับผู้คนในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว 150,000 ตำแหน่งงาน และช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนอีกถึง 400,000 คน

และด้วยความสำเร็จของ NAMA Café กาแฟจาก Costa Rica ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ICAFE ยังได้นำ NAMA Café เข้าเป็นหนึ่งในแถลงการณ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริโภคถึงความโปร่งใสในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตของกาแฟจาก Costa Rica

ผลสำเร็จของแผนงานนี้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 38,000 tCO2e จากกระบวนการผลิตและแปรรูป โดยคาดการณ์ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุโครงการ ได้ถึง 1.85 MtCO2e

NAMA Café ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคและการเงินตั้งแต่ ปี 2015 – 2019 ผ่านโครงการ Low Carbon Coffee Costa Rica ซึ่งสนับสนุนการดำเนินการโดย the German Development Cooperation GIZ ในฐานะตัวแทนของ NAMA Facility (https://bit.ly/3237kSh)

เมื่อต้นที่ 2019 Costa Rica ประกาศเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นสู่ decarbonization ของระบบเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์ ภายในปี 2050 โดยในภาคการเกษตรนี้ มุ่งเป้าการขยายผลสู่การผลิตพืชอาหารอื่น เช่น ข้าว และกล้วยหอม

For more information: https://bit.ly/2TESs8f

#costarica #lowcarboncoffee #NAMAs #NAMACafe

จดหมายข่าวคาร์บอนรายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2563(Link: https://bit.ly/2HPfNlo )ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้•         สถานะของโครงกา...
03/11/2020

จดหมายข่าวคาร์บอนรายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2563
(Link: https://bit.ly/2HPfNlo )
ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
• สถานะของโครงการ CDM ในประเทศไทย
• Progress of the Carbon Tax project
• บทวิเคราะห์ตลาดคาร์บอน
• Border Carbon Adjustments in the EU Issues and Options
• Voluntary Carbon and the Post-Pandemic Recovery
ขอขอบคุณ

เรียน ท่านสมาชิก
ขอนำส่งจดหมายข่าวคาร์บอนรายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2563
(Link: https://bit.ly/2HPfNlo )
ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
• สถานะของโครงการ CDM ในประเทศไทย
• Progress of the Carbon Tax project
• บทวิเคราะห์ตลาดคาร์บอน
• Border Carbon Adjustments in the EU Issues and Options
• Voluntary Carbon and the Post-Pandemic Recovery
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวคาร์บอนรายเดือน กรุณาติดต่อ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม อบก. ได้ที่ คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ [email protected]
ด้วยความนับถือ
ทีมจดหมายข่าว สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม อบก.

Dear Reader,
Please find the attached TGO Carbon Monthly Newsletter October 2020.
(Link: https://bit.ly/2HPfNlo )
You will find the following topics in October 2020 newsletter: TGO’s Events
Status of CDM Projects in Thailand
• Progress of the Carbon Tax project
• Border Carbon Adjustments in the EU Issues and Options
• Voluntary Carbon and the Post-Pandemic Recovery
Should you have any questions or comments, please contact the Carbon Market and Innovation Promotion Office at TGO: Mr. Nopparat Phromin [email protected]
Thank you and happy reading.
The Carbon Market and Innovation Promotion Office Team at TGO

สามารถติดตามจดหมายข่าวคาร์บอนทุกฉบับ ได้ที่: https://bit.ly/38423O6

รู้จักกับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMAs)
02/11/2020

รู้จักกับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMAs)

รู้จักกับ แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 𝑨𝒑𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒊𝒕𝒊𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 : 𝑵𝑨𝑴𝑨𝒔)

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แถลงความสำเร็จการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA ได้มีคำถามเข้ามาทาง Inbox เพื่อของรายระเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่ประเทศไทยได้ดำเนินงานจนบรรลุผลสำเร็จ จึงขอนำเสนอความเป็นมาของเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ

𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 𝑨𝒑𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒊𝒕𝒊𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 : 𝑵𝑨𝑴𝑨𝒔 หมายถึงนโยบายและการปฏิบัติของประเทศที่แสดงถึงเจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยคำว่า “Nationally Appropriate” แสดงถึง การปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม และสอดคล้องกับหลักการ 𝐂𝐁𝐃𝐑 (𝐜𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧 𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬) และระดับความสามารถของการดำเนินงาน โดยเน้นย้ำถึงความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก

𝐍𝐀𝐌𝐀𝐬 มีการบัญญัติขึ้นครั้งแรกใน แผนปฏิบัติการบาหลี (Bali Action Plan) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นำทางบาหลี (Bali Road Map) ซึ่งได้รับการยอมรับจากที่ประชุมอณุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Climate Change Conference in Bali) เมื่อ เดือนธันวาคม 2007 และได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงCopenhagen Accord ในการประชุม United Nations Climate Change Conference in Copenhagen (COP 15) ในเดือนธันวาคม 2009

แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ อาจเป็นการดำเนินการในภาคเศรษฐกิจอันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการดำเนินงานบูรณาการจากหลายภาคส่วน 𝐍𝐀𝐌𝐀𝐬 อาจได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศในด้านเทคโนโลยี การเงิน และการถ่ายทอดความรู้ โดยมีมุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินงานโดยปกติ ('business as usual') ภายในปี 2020

สำหรับการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
1. เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ NAMAs - https://climate.onep.go.th/th/topic/database/nc-bur-btr/gas_targets/
2. ผลการดำเนินงาน - https://climate.onep.go.th/th/topic/database/nc-bur-btr/gas_result/

Ref: https://bit.ly/37Y3yNZ

#NAMAs #mitigation #GHGreduction #NationalGoal #ReductionTarget

ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานได้เท่ากับ 57.84 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) หรือคิดเป...
30/10/2020

ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานได้เท่ากับ 57.84 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) หรือคิดเป็นร้อยละ 15.76

ความสำเร็จการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.), สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC เพื่อประกาศความสำเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศประเทศไทย

ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.2563 (จากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ในปี พ.ศ2561) พบว่า ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานได้เท่ากับ 57.84 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) หรือคิดเป็นร้อยละ 15.76 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายขั้นต้นของ NAMA ที่มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 ของการดำเนินงานภายในประเทศ เมื่อเทียบกับ BAU (Business as Usual)ของ NAMA ในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020)

สำหรับการดำเนินงานประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงอย่างเป็นทางการต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1: การดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action) มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานและขนส่งที่ ร้อยละ 7 - 20 หรือ คิดเป็น 24 – 74 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ.2563 โดยแบ่งออกเป็นการดำเนินการเองในประเทศ (Domestically-Supported NAMA) ที่ร้อยละ 7 และการดำเนินการที่ขอรับการสนับสนุนระหว่างประเทศ (Internationally-Supported NAMA อีกร้อยละ 13 จากการดำเนินงานในกรณีปกติ (Business as Usual: BAU)

ระยะที่ 2: การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด หรือ NDC (Nationally Determined Contribution) มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วน (Economy-Wide) อันได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ที่ร้อยละ 20-25 หรือ คิดเป็น ไม่น้อยกว่า 111 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จาการดำเนินงานในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ.2573

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ NDC ฉบับปรับปรุง (Updated NDC) ของประเทศไทย เพื่อศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และยกร่าง NDC ฉบับปรับปรุง ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย NDC ของประเทศไทย ต่อไปในอนาคต

การจัดทำข้อมูล​ก๊าซ​เรือนกระจก​ EP2บัญชี​ก๊าซเรือนกระจก​ระดับประเทศ(National GHG Emissions Inventory)
29/10/2020

การจัดทำข้อมูล​ก๊าซ​เรือนกระจก​ EP2

บัญชี​ก๊าซเรือนกระจก​ระดับประเทศ
(National GHG Emissions Inventory)

การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก EP2

บัญชีก๊าซเรือนกระจก (National Greenhouse Gas Inventory)

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) กำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคี จะต้องรายงานบัญชีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ และปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งดูดซับ (National Greenhouse Gas Inventory) โดย คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) ได้จับทำระเบียบวิธีการในการประเมินข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์เพื่อจัดทำข้อมูลบัญชีรายการแหล่งการปล่อยและการดูดซับก๊าซเรือนกระจกโดยแหล่งกักเก็บ เพื่อให้เป็นแนวทางมาตรฐานการจัดทำบัญชีรายการข้อมูลเพื่อรายงานต่อ UNFCCC สำหรับข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, sulfur hexafluoride, and nitrogen trifluoride) ที่ไม่ครอบคลุมโดยพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol)

IPCC ได้ออก Guideline for National Greenhouse Gas Inventory มาหลายฉบับ ตั้งแต่ The Revised 1996 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Revised 1996 Guidelines, IPCC 1997) จนถึงฉบับล่าสุด The 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories ซึ่งได้รับมติยอมรับในการประชุม IPCC ครั้งที่ 49 (the 49th Session of the IPCC) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 โดย the Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) ได้จัดเตรียม The 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories ขึ้นตามมติการประชุม IPCC ในครั้งที่ 44 (the 44th Session of IPCC) เมื่อเดือนตุลาคม 2016 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างบัญชีรายการของ National Greenhouse Gas Inventory ยังยึดโครงสร้างการจัดระเบียบและจำแนกประเภทกิจกรรมตาม the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories โดย The 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories เป็นการปรับปรุงระเบียบวิธีการประเมินและให้ข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมเพื่อให้ผลการประเมินมีความแม่นยำขึ้น

#NationalGHGInventory #GHGInventory #IPCCGuideline #IPCC

โครงสร้างการจัดระเบียบข้อมูลบัญชีรายการกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ National Greenhouse Gas Inventory
1 ENERGY
A. Fuel Combustion Activities
B. Fugitive Emissions from Fuels
C. Carbon Dioxide Transport and Storage

2 INDUSTRIAL PROCESSES AND PRODUCT USE
A. Mineral Industry
B. Chemical Industry
C. Metal Industry
D. Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use
E. Electronics Industry
F. Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting
Substances
G. OTHER PRODUCT MANUFACTURE AND USE
H. Other

3 AGRICULTURE, FORESTRY, AND OTHER LAND USE
A. Livestock
B. Land
C. Aggregate Sources and Non-CO2 Emissions
Sources on Land
D. Other

4 WASTE
A. Solid Waste Disposal
B. Biological Treatment of Solid Waste
C. Incineration and Open Burning of Waste
D. Wastewater Treatment and Discharge
E. Other (please specify)

5 Other
A. Indirect N2O Emissions from the Atmospheric
Deposition of Nitrogen in NOx and NH3
B. Other (please specify)

ที่อยู่

120 Ratthaprasasanabhakti Building, 9th Fl. The Government Complex Commemorating His Majesty, Chaeng Wattana Road, Laksi
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

เพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารก๊าซเรือนกระจก เป็นกลางทางการเมือง​ เราเสนอข่าวสารและส่งเสริมด้านการจัดการ​ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนา​คุณภาพ​สิ่งแวดล้อม ดังนั้นแอดมิน ขอสงวนสิทธิ์​การลบ​ ข้อความที่ชี้นำทางการเมือง​ หรือส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง​ทางแนวคิดด้านการเมือง​ เชื้อชาติ​ ศาสนา​ และพระมหากษัตริย์

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 141 9790

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด