สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาเรื่องงบประมาณ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยเขตสำนักงานเขตยานนาวา (นายไสว ผลยา) มาดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักสำนักงานเลขานุการ...
15/10/2020

วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยเขต
สำนักงานเขตยานนาวา
(นายไสว ผลยา)
มาดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสำนัก
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ด้วยรอยยิ้มและทักทาย
แบบกันเอง พร้อมนี้
ได้มอบภาพ
พระบรมฉายาลักษณ์
ให้ผู้อำนวยการกอง/
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสำนักงาน...
15/10/2020

วันที่ 15 ตุลาคม 2563
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ยินดีต้อนรับและ
ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสท่าน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตยานนาวา
(นายไสว ผลยา) มาดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนัก
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รายชื่อและรูปถ่ายคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายข้าราชการประจำ ค่ะ# จัดทำโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
08/10/2020

รายชื่อและรูปถ่าย
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายข้าราชการประจำ ค่ะ
# จัดทำโดยสำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 กันยายน 2563สำนักบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครณ ห้องประชุมส...
24/09/2020

วันที่ 15 กันยายน 2563
สำนักบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(สำนักงานชั่วคราว) อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ การสาธารณสุข พิจารณารายการขอข...
16/09/2020

วันที่ 16 กันยายน 2563
เวลา 14.30 น. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการ
การสาธารณสุข
พิจารณารายการ
ขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี
ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของ
สำนักการแพทย์
สำนักอนามัย
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
โดยมีคุณพรเทพ
ศิริวนารังสรรค์ เป็น
ประธาน และมีผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน
ให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ณ ห้องประชุม
สภากรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
(ดินแดง)

วันที่ 3 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น.  นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล  ประธานสภากรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหาน...
03/09/2020

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี น.ส.อำภา นรนาถตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

วันที่ 26 ส.ค. 2563 ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบั...
27/08/2020

วันที่ 26 ส.ค. 2563 ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

31 กรกฎาคม 2563 นักวิเคราะห์งบประมาณกองวิเคราะห์งบประมาณ 3เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ...
08/08/2020

31 กรกฎาคม 2563
นักวิเคราะห์งบประมาณ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564
ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประ...
07/08/2020

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตยานนาวา โดยมีนายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารสำนักงานเขตยานนาวา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมของสำนักงานเขตยานนาวา

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นักวิเคราะห์งบประมาณกองวิเคราะห์งบปประมาณ 3 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้อำนวยการสำนักการศึก...
07/08/2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
นักวิเคราะห์งบประมาณ
กองวิเคราะห์งบปประมาณ 3 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อม
ผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักการศึกษาเพื่อบริหารจัดการการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ โดยมีพลเอกคนินทร วงศาโรจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 5 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

วันที่ 7 สิงหาคม 2563เวลา 9.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณกองวิเคราะห์งบประมาณ 4สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมก...
07/08/2020

วันที่ 7 สิงหาคม 2563
เวลา 9.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานเขตประเวศ
โดยมีนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
เป็นประธานในการประชุม
พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร
สำนักงานเขตประเวศ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตประเวศ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประ...
06/08/2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตสาทร โดยมีนายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารสำนักงานเขตสาทร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมของสำนักงานเขตสาทร

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณกองวิเคราะห์งบประมาณ 4สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุม...
06/08/2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
โดยมีนางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
เป็นประธานในการประชุม
พร้อมทั้ง คณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหารของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 3-4
สภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3
ศาลาว่าการ กทม. 1

วันที่ 6 สิงหาคม 2563เวลา 9.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณกองวิเคราะห์งบประมาณ 4สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมก...
06/08/2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลา 9.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานเขตหนองจอก
โดยมีนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
เป็นประธานในการประชุม
พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร
สำนักงานเขตหนองจอก และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตหนองจอก

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะอนุ...
06/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักสิ่งแวดล้อม มีนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานฯ โครงการก่อสร้างดาดท้องคลองฯ และดูสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ โดยมีผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประ...
05/08/2020

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตบางนา โดยมีนายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารสำนักงานเขตบางนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมของสำนักงานเขตบางนา

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข...
05/08/2020

วันที่ 5 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
นักวิเคราะห์งบประมาณ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำน้กงานเขตตลิ่งชัน
และสำนักงานเขตทวีวัฒนา
โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร
เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้บริหารของ
สำนักงานเขตตลิ่งชัน
และสำนักงานเขตทวีวัฒนา
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม สำนักงานเขต
ทวีวัฒนา

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร...
05/08/2020

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมกับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของสำนักอนามัย โดยมีนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธาน ลงพื้นที่สำรวจสภาพเดิมก่อนการพิจารณางบประมาณเพื่อปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

วันที่ 5 สิงหาคม 2563เวลา 9.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณกองวิเคราะห์งบประมาณ 4สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมก...
05/08/2020

วันที่ 5 สิงหาคม 2563
เวลา 9.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
โดยมีนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
เป็นประธานในการประชุม
พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร
สำนักงานเขตลาดกระบัง และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประ...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็นประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประช...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็นประธาน และนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เสาชิงช้า

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประ...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตบางรัก โดยมีนายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารสำนักงานเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมของสำนักงานเขตบางรัก

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประ...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตปทุมวัน โดยมีนายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารสำนักงานเขตปทุมวัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมของสำนักงานเขตปทุมวัน

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมปร...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีพลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และสำนักงานเลขานุการ ผว.กทม ประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักเทศกิจโดยมีผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักเทศกิจ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรั...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักงานเขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน (สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ) ประชุมครั้งที่ 6/2563 เพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยมี นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยผู้บริหารเขตบางเขน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางเขน พร้อมลงพื้นที่การของบประมาณเพื่อปรับปรุงซอยในพื้นที่ (ซอยรามอินทรา 21 แยก 14 และซอยบุรุษพัฒน์ 7/1) และได้ลงพื้นที่ยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบของบริจาคในชุมชนหมู่บ้านบางเขนวิลล่า ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 5 (จำนวน 2 ราย) โดยมีนายสำรวม ชีสังวร ประธานชุมชนนำเยี่ยมผู้ป่วย และชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ 65 ซอยรามอินทรา 65 (จำนวน 1 ราย) โดยมีนายอนันต์ พินิจกุล ประธานชุมชนนำเยี่ยวผู้ป่วย พร้อมทั้งได้เยี่ยมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตบางเขน และพื้นที่การเกษตรชุมชนก้าวหน้าลำรางหนองกง ถนนกาญจนาภิเษก 6 โดยมีนายดำรงค์ สิงห์ทอง ประธานชุมชนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประช...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำน้กงานเขตบางกอกน้อย
โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร
เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้บริหารของ
สำนักงานเขตบางกอกน้อย
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม สำนักงานเขต
บางกอกน้อย

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประช...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำน้กงานเขตบางพลัด
โดยมีนายสมชาย จันทนะศิริ
เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้บริหารของ
สำนักงานเขตบางพลัด
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม สำนักงานเขต
บางพลัด

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประช...
04/08/2020

วันที่ 3 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำน้กงานเขตบางกอกใหญ่
โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร
เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้บริหารของ
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม สำนักงานเขต
บางกอกใหญ่

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประช...
04/08/2020

วันที่ 3 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำน้กงานเขตจอมทอง
โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร
เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้บริหารของ
สำนักงานเขตจอมทอง
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม สำนักงานเขต
จอมทอง

วันที่ 4 สิงหาคม 2563เวลา 09.00 น. ตรวจพื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร(จอม-ประจญ นพเกตุ)ฉะเชิงเทรา ในกำกับดูแลของสำนักกา...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. ตรวจพื้นที่
ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(จอม-ประจญ นพเกตุ)
ฉะเชิงเทรา ในกำกับ
ดูแลของสำนักการศึกษา
โดยนักวิเคราะห์งบประมาณ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักการศึกษา
ซึ่งมีพลเอกคนินทร
วงศาโรจน์ เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการฯ
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา

วันที่ 4 สิงหาคม 2563เวลา 9.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณกองวิเคราะห์งบประมาณ 4สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมก...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
เวลา 9.30 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานเขตสะพานสูง
โดยมีนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
เป็นประธานในการประชุม
พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร
สำนักงานเขตสะพานสูง และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสะพานสูง
และตรวจพื้นที่บริเวณซอยรามคำแหง 118 แยก 31

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายชนะพนธิ์  ศรีรัตนพัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประ...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติและระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประ...
04/08/2020

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมปร...
04/08/2020

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักการแพทย์ โดยมีนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประ...
03/08/2020

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็นประธานในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

ที่อยู่

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2221214169

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด