สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาเรื่องงบประมาณ
(22)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดย นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ได้เข้ารับฟังการประชุมปิ...
25/02/2021

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดย นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ได้เข้ารับฟังการประชุมปิดตรวจ การตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สรุปประเด็นข้อตรวจพบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสืบไป
คณะผู้ตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย 1.นางสาวพรพรรณ บุณยรัตนพันธ์ 2.นางสาวณัฐนิชา ศรีสงกรานต์ 3.นางสาวกาญจนา จุ้ยจุนเจือ ซึ่งได้ตรวจสอบและแนะนำแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์2564 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ พร้อมด้ว...
24/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2564 ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตบางพลัด
โดยมีผู้อำนวยการเขต
และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 23 กุมภาพันธ์2564 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ พร้อมด้ว...
24/02/2021

วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2564 ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตจอมทอง
โดยมีผู้อำนวยการเขต
และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์2564 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ พร้อมด้ว...
24/02/2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564 ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย
โดยมีผู้อำนวยการเขต
และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ พร้อมด...
24/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตสะพานสูงโดยมี
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานเขตสะพานสูง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์2564 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ พร้อมด้ว...
24/02/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2564 ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน
โดยมีผู้อำนวยการเขต
และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการก...
24/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักอนามัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักอนามัย รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 9.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 2โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ พร...
24/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาประมาณ 9.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตวัฒนา จำนวน 11 รายการ
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...
23/02/2021

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ออกตรวจสภาพพื้นที่ รายการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ พร้อมด้...
23/02/2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
โดยมีผู้อำนวยการเขตลาดกระบังและ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการก...
23/02/2021

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ)​ ของสำนักพัฒนาสังคม โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร​(ดินแดง1)​ สำนักพัฒนาสังคม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 2โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ พ...
23/02/2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาประมาณ 13.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 5 รายการ
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการก...
22/02/2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานเขตหนองแขม โดยมีผู้อำนวยการเขตหนองแขม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตหนองแขม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ พร้อมด...
19/02/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ออกตรวจสภาพพื้นที่ รายการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 9.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 2โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ พร...
19/02/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาประมาณ 9.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตสาทร
จำนวน 6 รายการ
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ พร้อมด...
19/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ออกตรวจสภาพพื้นที่ รายการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตประเวศ
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ พร้อมด้...
19/02/2021

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม
โดยมีผู้อำนวยการเขตบึงกุ่มและ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการก...
19/02/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยมีผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการก...
18/02/2021

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมีผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. - 13.45 น.ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหา...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564 เวลา
13.00 น. - 13.45 น.
ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้ตรวจสอบพื้นที่
ภายในและภายนอก
อาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
โดยมีผู้อำนวยการเขต
บางกอกใหญ่ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ และผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.15 น. - 16.30 น.ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหา...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564 เวลา
14.15 น. - 16.30 น.
ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้ตรวจสอบพื้นที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
โดยมีผู้อำนวยการ
โรงเรียนและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ และผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (น...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564 เวลา
09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เขตบางกอกใหญ่
ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
โดยมีผู้อำนวยการ
เขตบางกอกใหญ่
และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 17 ก.พ. 2564เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ ) สำนักง...
17/02/2021

วันที่ 17 ก.พ. 2564
เวลา 08.45 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เขตบางกอกใหญ่
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
ประชุมซักซ้อมแนวทาง
การพิจารณาคำขอ
งบประมาณฯ กับ
คณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จากสำนักการโยธา
สำนักการระบายน้ำ
สำนักการคลัง
และผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม
คำสั่งกรุงเทพมหานคร
เพื่อประสิทธิภาพ
การปฏิงานในหน้าที่
ดังกล่าว

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการก...
17/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยมีผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่...
16/02/2021

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานเขตบางแค โดยมีผู้อำนวยการเขตบางแค ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตบางแค

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่...
16/02/2021

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานเขตบางบอน โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตบางบอน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 ประธานกรรมการพร้อมด...
16/02/2021

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยมีผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 13.00น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครนำโดยผู้อำนวยการกองวิเคราะ...
15/02/2021

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาประมาณ 13.00น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
นำโดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ได้ออกตรวจสภาพพื้นที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางรัก ตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 รายการ
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วม
ให้ข้อมูล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประ...
12/02/2021

วันที่ 11 กุมภาพันธ์
2564 เวลา 09.00 น.
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
โดยผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคำขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตธนบุรี
โดยมีผู้อำนวยการเขต
ธนบุรีและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องร่วม
ให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ พร้อมด้...
12/02/2021

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตหนองจอก
โดยมีผู้อำนวยการเขตหนองจอก และ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตหนองจอก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบ...
08/02/2021

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1
พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ
ออกตรวจสภาพพื้นที่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
เขตสะพานสูง เพื่อประกอบการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานเขตสะพานสูง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ง...
08/02/2021

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 11.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1
พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ
ออกตรวจสภาพพื้นที่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
เขตคันนายาว เพื่อประกอบการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานเขตคันนายาว

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 และนักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำน...
06/02/2021

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 และนักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทุ่งครุ ลงตรวจสภาพพื้นที่เพื่อพิจารณาประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) สำนักงานเขตทุ่งครุ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 นำโดยหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักก...
05/02/2021

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 นำโดยหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา
ออกตรวจสภาพพื้นที่เขตต่างๆ จำนวน 8 เขต
เพื่อประกอบการพิจารณา คำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 รายการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบป...
04/02/2021

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2
พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ
ออกตรวจสภาพพื้นที่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
เขตลาดกระบัง เพื่อประกอบการพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานเขตลาดกระบัง

ที่อยู่

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2221214169

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด