Clicky

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาเรื่องงบประมาณ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565เวลา 09.00 น. -12.00 น.ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตหลักสี่นางประไพ คงเพ็ชรผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประ...
23/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 น. -12.00 น.
ณ ห้องประชุม
สำนักงาน
เขตหลักสี่
นางประไพ คงเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3 สำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมในฐานะ
เป็นอนุกรรมการ โดย
นางกนกนุช กลิ่นสังข์
ประธานคณะอนุกรรมการ
การศึกษา ชุดที่ 4
สภากรุงเทพมหานคร
กำหนดให้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 3/2565
เพื่อรับทราบการบริหาร
งานด้านการศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่เขตหลักสี่
มีผู้บริหารสำนักงานเขต
หลักสี่และผู้บริหาร
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
cr. ภาพจากเจ้าหน้าที่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบ...
22/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการแพทย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 21 ธันวาคม 2565  เวลา 14.30 น. คณะกรรมการกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดกา...
22/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. คณะกรรมการกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รับฟังรายงานความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จากบริษัทคู่สัญญา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และโดยวิธีประชุมทางไกลผ่านช่องทาง Zoom Meeting

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบป...
22/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักอนามัย โดยมีเจ้าหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบ...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการแพทย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบป...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตหนองแขม โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565  เวลา 10.00 น.  คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพ...
20/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และตัวแทนจากบริษัทคู่สัญญาร่วมพิจารณาการทดสอบระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานฯ PBIS ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียนนางประไพ คงเพ็ชรผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะ...
19/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565
ณ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน
นางประไพ คงเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการ
ของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว โดยมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ร่วมให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนานางประไพ คงเพ็ชรผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ง...
19/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565
ณ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา
นางประไพ คงเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการ
ของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว โดยมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ร่วมให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศนางประไพ คงเพ็ชรผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์...
19/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565
ณ ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ
นางประไพ คงเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการ
ของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว โดยมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ร่วมให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

วันที่ 16 ธันวาคม 2565เวลา 9.00น.นางสายสมร สอนเคลือ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบปร...
19/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565
เวลา 9.00น.
นางสายสมร สอนเคลือ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4
พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ออกดูสภาพพื้นที่ตามรายการคำขอ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2566
ของสำนักงานเขตหนองจอก
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมให้ข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 และนักวิเคร...
19/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวชนิสรา บุญประกอบผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหัวหน้...
19/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565
นางสาวชนิสรา บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 5
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2
และนักวิเคราะห์งบประมาณ
ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่
รายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของสำนักงานเขตสายไหม
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม
ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565เวลา 9.30 น.นางสายสมร สอนเคลือ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบป...
17/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565
เวลา 9.30 น.
นางสายสมร สอนเคลือ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4
พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ออกดูสภาพพื้นที่ปรับปรุงถนน และขุดลอกคลองต่าง ๆ ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
ของสำนักงานเขตคลองสามวา
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมให้ข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางประไพ คงเพ็ชรผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคร...
16/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565
นางประไพ คงเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการ
ของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตบางพลัด โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต
บางพลัด ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 และนักวิเคร...
16/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตทุ่งครุโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางสาวชนิสรา บุญประกอบผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหัวหน้...
16/12/2022

วันที่ 16 ธันวาคม 2565
นางสาวชนิสรา บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 5
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2
และนักวิเคราะห์งบประมาณ
ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่
รายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของสำนักงานเขตดอนเมือง
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง
ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางระวีวรรณ เนตระชาตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3...
15/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565
นางระวีวรรณ เนตระชาต
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการ
ของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตบางกอกน้อย
ร่วมให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางระวีวรรณ เนตระชาตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3...
15/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565
นางระวีวรรณ เนตระชาต
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการ
ของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตทวีวัฒนา
ร่วมให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ...
15/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตบางบอน โดยมีหัวหน้าฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางบอน ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ...
15/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางประไพ คงเพ็ชรผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคร...
14/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565
นางประไพ คงเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบสภาพพื้นที่โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎร์บำเพ็ญ) เขตตลิ่งชัน
ตามรายการขอจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน
ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณา

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางประไพ คงเพ็ชรผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคร...
14/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565
นางประไพ คงเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการ
ของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน
ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณา

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 น.ส.จรรยพร จิตต์สมานภักดีหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1 กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 และนักวิเคราะห์งบป...
14/12/2022

วันที่ 13 ธันวาคม 2565
น.ส.จรรยพร จิตต์สมานภักดีหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
งบประมาณ 1 กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 และนักวิเคราะห์งบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการ
ของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตคลองสาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสานร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคร...
14/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตบางแค โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแคร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 14 ธันวาคม 2565เวลา 11.30 น.นางสายสมร สอนเคลือ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบ...
14/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565
เวลา 11.30 น.
นางสายสมร สอนเคลือ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4
พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ออกดูสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานเขตบางกะปิ
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 14 ธันวาคม 2565เวลา 9.30 น.นางสายสมร สอนเคลือ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบป...
14/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565
เวลา 9.30 น.
นางสายสมร สอนเคลือ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4
พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ออกดูสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานเขตสะพานสูง
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคร...
14/12/2022

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางฉลวย กองเงิน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกดูสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียนร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

วันที่ 9 ธันวาคม 2565  เวลา 10.00 น.  คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพม...
10/12/2022

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และตัวแทนจากบริษัทคู่สัญญาร่วมพิจารณาการเชื่อมต่อข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานฯ PBIS ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 ธันวาคม 2565เวลา 13.30 น.นางสายสมร สอนเคลือ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบป...
09/12/2022

วันที่ 9 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30 น.
นางสายสมร สอนเคลือ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4
พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ออกดูสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 9 ธันวาคม 2565เวลา 9.30 น.นางสายสมร สอนเคลือ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบปร...
09/12/2022

วันที่ 9 ธันวาคม 2565
เวลา 9.30 น.
นางสายสมร สอนเคลือ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4
พร้อมนักวิเคราะห์งบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ออกดูสภาพพื้นที่ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานเขตประเวศ
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมให้ข้อมูล

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565เวลาประมาณ 9.00 น.นางสิริษา สายเพชร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบ...
08/12/2022

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565
เวลาประมาณ 9.00 น.
นางสิริษา สายเพชร ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 1
พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์
งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกดูสภาพพื้นที่
ตามรายการคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของสำนักการโยธา
ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
หนองแขม ตลิ่งชัน
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน ...
08/12/2022

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงก...
08/12/2022

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย แนวคิดการปฏิบัติงานในระบบ OKRs (Objective and Key Results) องค์ความรู้ด้านงบประมาณในหัวข้อเรื่องงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-based Budgeting) งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) และการยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากอาการออฟฟิศซินโดรม โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาและจากภาคเอกชน การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น.นางสาวรสสุคนธ์ พงษ์พิทักษ์วิเศษผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ1 พร้อมข้าราชกา...
08/12/2022

เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565
เวลา 9.30 น.
นางสาวรสสุคนธ์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ1 พร้อมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ ทำบุญถวายสังฆทาน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี
ในวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565

ที่อยู่

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขต
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

2221214169

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 9 มิถุนายน 2565
เวลา 08.00 น.
รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
(นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ของ
สำนักงานเขต
กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมี
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
(นายชวินทร์ ศิรินาค)
ผู้อำนวยการสำนักงบ
ประมาณฯ (นายธนกร
ไชยศรี) รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณฯ (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม และนางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบ
งบประมาณ (นางสายชล
เพชรตระหง่าน) ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางประไพ คงเพ็ชร)
หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 16.00 น.
นางประไพ คงเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประชุมการติดตาม
การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2565 และ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2566
รวมถึงการเสนอขอ
อนุมัติเงินจัดสรรงบกลาง
ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
วิเคราะห์งบประมาณ 1, 2
เพื่อพร้อมต่อการรายงาน
ผู้บริหารได้อย่างต่อเนื่อง
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น
ประธานการประชุมซักซ้อมการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร
(นายเฉลิมพล โชตินุชิต)
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม) ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3 (นางประไพ
คงเพ็ชร) ผู้อำนวยการส่วน
แผนงานและสารสนเทศ
งบประมาณ (นางสาวสุภัทรา เล็กคง) สำนักงานระบบงบประมาณ พร้อมด้วย
ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเที่ยว
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5 สำนักงานเขตพระนคร
พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประเภทงบรายจ่ายอื่น โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชวินทร์ ศิรินาค)
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์) ผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายการคลังเขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต
เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตวังทองหลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายเฉลิมพล โชตินุชิต) รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม) ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 (นางฉลวย กองเงิน) ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (นางสาวสุภัทรา เล็กคง) พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางบอน เขตทุ่งครุ เขตภาษีเจริญ เขตราษฎร์บูรณะ เขตหนองแขม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
7 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมธนพัฒน์
สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
(นายธนกร ไชยศรี)
เป็นประธานการประชุม
หารือการใช้และเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2565 ของ
สำนักงานเขต
กลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม และนางวิชชุวรรณ
อำไพรัตน์) ผู้อำนวยการ
สำนักงานระบบงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
ผู้อำนวยการเขต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชีนิมิตร
ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในการประชุม
หารือระหว่างกรุงเทพมหานครและ
กรมราชทัณฑ์ เรื่อง การดำเนินงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกลุ่มเขต
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานระบบ
งบประมาณ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 1 และเจ้าหน้าที่
กองวิเคราะห์งบประมาณ 1
เข้าร่วมประชุม
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้
มอบหมายให้
นางประไพ คงเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3 เป็นผู้แทน
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) สำหรับ
ผู้บริหาร จำนวน
97 คนลักษณะ
การฝึกอบรม
เป็นแบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Zoom
Meeting ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตาม
คำสั่ง
กรุงเทพมหานครที่
1186/2565 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2565
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
นางประไพ คงเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 3 สำนักงบ
ประมาณกรุงเทพมหานคร
ได้มอบหมายให้
นางระวีวรรณ เนตระชาตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 พร้อมด้วย
นักวิเคราะห์งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ ลงตรวจสอบพื้นที่ประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนวัดมะลิ
โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเขตบางกอกน้อย
ร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 (รับหลักการ) ของสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประสานงานเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทย อาคารรัฐสภา
และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อจัดทำคำชี้แจงประเด็นที่ถูกอภิปรายซักถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ชั้น 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 นางฉลวย กองเงิน พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณที่รับผิดชอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวงออกตรวจระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนวัดประชาบำรุง โรงเรียนวัดบางกระดี่ โรงเรียนวัดบัวขวัญ เนื่องจากมีสภาพชำรุด เป็นการป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียนร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมพร้อมกับตัวแทนจากบริษัทคู่สัญญา เพื่อร่วมพิจารณารูปแบบหน้าจอ Prototype ระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ชั้น 5
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สภากรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเท Myanmar Connect Service Center of Excellence for Public Policy and Good Governance Nubnib shop Cat & Dog รอดด้วยรัก Reshard Farmer IFunCam ARY News กองการเจ้าหน้าที่ ALRO CMG Ministry of Interior (Thailand) Mahatthai