สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาเรื่องงบประมาณ
(21)

เปิดเหมือนปกติ

การตรวจราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. ณ ห้องบุรีรมย์ ...
24/03/2021

การตรวจราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1
ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. ณ ห้องบุรีรมย์ กองงานผู้ตรวจราชการ ชั้น 5
คณะผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ 6 ด้านเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.นางสาวอำภา นรนาถตระกูล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
2.นายวิทยา เกียรรติถกล ผู้ตรวจราชการสูง
3.นายเจน วราหะ ผู้ตรวจราชการสูง

คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและบุคลากร ขอขอบคุณ ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยา...
13/03/2021

คณะผู้บริหาร
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
และบุคลากร
ขอขอบคุณ ผศ.นพ.
พรชัย เดชานุวงษ์
รองคณบดี
คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชและ
ทีมงาน จัดอบรม
การสร้างเครือข่าย
การพัฒนา GREEN
เพื่อขับเคลื่อน GREEN COMMUNITY และ
ความรู้เรื่องการช่วย
ฟื้นคืนชีพ (CPR)
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม
2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 12/3/64 เวลา09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยน...
12/03/2021

วันที่ 12/3/64 เวลา
09.00 น. ถึงเวลา
12.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคาร
ทีปังกรรัศมีโชติ
คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชจัด
อบรมการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา
GREEN กับ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
เพื่อขับเคลื่อน GREEN COMMUNITY และ
ความรู้เรื่องการช่วย
ฟื้นคืนชีพ (CPR)
# ขอขอบคุณ ผศ.นพ.
พรชัย เดชานุวงษ์
รองคณบดี
คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
และทีมงาน
# ความรู้ที่
สามารถนำไป
ช่วยเหลือสังคม
และคนที่เรารัก

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ "สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Bangkok Green & Clean Hospita...
12/03/2021

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ "สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Bangkok Green & Clean Hospital Plus และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิยาลัยนวมินทราธิราช

ข้าราชการและบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการสำนัก และผู...
10/03/2021

ข้าราชการและบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการสำนัก
รองผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการสำนัก และผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรืยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแเดง)

ข้าราชการและบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีแด่ท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครที่ได้รับพระราชท...
09/03/2021

ข้าราชการและบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีแด่ท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรืยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแเดง)

วันที่ 8/3/64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตทวีวัฒนา คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ....
09/03/2021

วันที่ 8/3/64
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม สำนักงานเขต
ทวีวัฒนา คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
คำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2565
หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดินฯ)
โดยมีผู้อำนวยการกอง
วิเคราะห์งบประมาณ 3
สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครเป็น
ประธานคณะกรรมการ
และผู้อำนวยการเขต
ทวีวัฒนา
กล่าวต้อนรับและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล
พร้อมเหตุผลความ
จำเป็นที่มาของการขอ
งบประมาณครั้งนี้
เวลา 13.00 น.
คณะกรรมการฯ ได้
ตรวจพื้นที่ขอปรับปรุงโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตทวีวัฒนา

วันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตรวจสภาพพื้นที่ก่อสร้างของมหาวิทยาล...
06/03/2021

วันที่ 5 มีนาคม 2564
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสม
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2565 ตรวจสภาพ
พื้นที่ก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
โดยมีผู้เกี่ยวข้อง
ให้ข้อมูล

วันที่ 5 มีนาคม 2564คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
06/03/2021

วันที่ 5 มีนาคม 2564
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมคำขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2565
หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดินฯ) โดยมีท่าน
จเร เกียรติธนะบำรุง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานคณะกรรมการ
และท่านรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
(นายแพทย์มนูธรรมฯ)
กล่าวต้อนรับ และ
ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล
พร้อมเหตุผลความ
จำเป็นที่มาของการขอ
งบประมาณครั้งนี้
ณ ห้องประชุม
อาคารพัชรกิติยาภา
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช

วันที่ 4/3/64 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตรวจสภาพพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน...
05/03/2021

วันที่ 4/3/64
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสม
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2565 ตรวจสภาพ
พื้นที่ก่อสร้าง
อาคารเรียน โรงเรียน
สุเหร่าสามวา
เขตคลองสามวา
โดยมีผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล

วันที่ 3/3/64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักการศึกษาคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565หมว...
03/03/2021

วันที่ 3/3/64
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม สำนักการศึกษา
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมคำขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2565
หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดินฯ) ของ
สำนักการศึกษา
โดยมีท่านจเร
เกียรติธนะบำรุง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานคณะกรรมการ
และรองผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษา
กล่าวต้อนรับและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล
พร้อมเหตุผลความ
จำเป็นที่มาของการขอ
งบประมาณครั้งนี้
เวลา 13.00 น.
คณะกรรมการฯ
ได้ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง
อาคารเรียน โรงเรียน
ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
เขตทวีวัฒนา

วันที่ 2/3/64 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตรวจสภาพพื้นที่รายการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อ...
03/03/2021

วันที่ 2/3/64
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสม
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2565 ตรวจสภาพ
พื้นที่รายการปรับปรุง
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
บางบอน
โดยมีผู้เกี่ยวข้องให้
ข้อมูล

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประธานในการประชุมพิจารณาเอก...
03/03/2021

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.
นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานในการประชุมพิจารณาเอกสารต้นแบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 2/3/64 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตรวจสภาพพื้นที่รายการปรับปรุงศูนย์เยาวชนวั...
02/03/2021

วันที่ 2/3/64
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสม
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2565 ตรวจสภาพ
พื้นที่รายการปรับปรุง
ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ
โดยมีผู้เกี่ยวข้องให้
ข้อมูล

วันที่ 1/3/64 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตรวจสภาพพื้นที่รายการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อ...
02/03/2021

วันที่ 1/3/64
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสม
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2565 ตรวจสภาพ
พื้นที่รายการปรับปรุง
ห้องสมุดเพื่อการ
เรียนรู้สะพานสูง
โดยมีผู้เกี่ยวข้องให้
ข้อมูล

วันที่ 1/3/64 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตรวจสภาพพื้นที่รายการปรับปรุงศูนย์เยาวชนบา...
02/03/2021

วันที่ 1/3/64
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสม
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2565 ตรวจสภาพ
พื้นที่รายการปรับปรุง
ศูนย์เยาวชนบางเขน
โดยมีผู้เกี่ยวข้องให้
ข้อมูล

วันที่ 1/3/64 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตรวจสภาพพื้นที่รายการปรับปรุงศูนย์เยาวชนลุ...
02/03/2021

วันที่ 1/3/64
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสม
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2565 ตรวจสภาพ
พื้นที่รายการปรับปรุง
ศูนย์เยาวชนลุมพินี
โดยมีผู้เกี่ยวข้องให้
ข้อมูล

วันที่ 1/3/64 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง...
02/03/2021

วันที่ 1/3/64 เวลา
09.00 น. คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
คำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2565
หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดินฯ) ของ
สำนักวัฒนธรรม
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว โดยมี
ท่านจเร เกียรติธนะบำรุง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานคณะกรรมการ
และท่านผู้อำนวยการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
กล่าวต้อนรับและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล
พร้อมเหตุผลความ
จำเป็นที่มาของการขอ
งบประมาณครั้งนี้
ณ ห้องประชุมชั้น 16
อาคารธานีนพรัตน์ ศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานคร 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ พร้อมด...
25/02/2021

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณา และออกตรวจสภาพพื้นที่ รายการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตสะพานสูง
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 25 กุมภาพันธ์2564 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ พร้อมด้ว...
25/02/2021

วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขต
คลองสาน โดยมี
หัวหน้าฝ่ายโยธา
และทีมงาน
ร่วมให้ข้อมูลและพาดู
สถานที่ขอปรับปรุง
ภายในและภายนอก
อาคารสำนักงาน

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดย นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ได้เข้ารับฟังการประชุมปิ...
25/02/2021

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดย นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ได้เข้ารับฟังการประชุมปิดตรวจ การตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สรุปประเด็นข้อตรวจพบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสืบไป
คณะผู้ตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย 1.นางสาวพรพรรณ บุณยรัตนพันธ์ 2.นางสาวณัฐนิชา ศรีสงกรานต์ 3.นางสาวกาญจนา จุ้ยจุนเจือ ซึ่งได้ตรวจสอบและแนะนำแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์2564 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ พร้อมด้ว...
24/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2564 ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตบางพลัด
โดยมีผู้อำนวยการเขต
และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 23 กุมภาพันธ์2564 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ พร้อมด้ว...
24/02/2021

วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2564 ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตจอมทอง
โดยมีผู้อำนวยการเขต
และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์2564 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ พร้อมด้ว...
24/02/2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564 ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย
โดยมีผู้อำนวยการเขต
และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ พร้อมด...
24/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตสะพานสูงโดยมี
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานเขตสะพานสูง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์2564 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 (นางสายชลฯ) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ พร้อมด้ว...
24/02/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2564 ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์
งบประมาณ 3
(นางสายชลฯ)
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย
คณะกรรมการพิจารณา
คำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมพิจารณา
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน
โดยมีผู้อำนวยการเขต
และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการก...
24/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักอนามัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักอนามัย รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 9.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 2โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ พร...
24/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาประมาณ 9.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตวัฒนา จำนวน 11 รายการ
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...
23/02/2021

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ออกตรวจสภาพพื้นที่ รายการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ พร้อมด้...
23/02/2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
โดยมีผู้อำนวยการเขตลาดกระบังและ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการก...
23/02/2021

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ)​ ของสำนักพัฒนาสังคม โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร​(ดินแดง1)​ สำนักพัฒนาสังคม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 2โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ พ...
23/02/2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาประมาณ 13.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 5 รายการ
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการก...
22/02/2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานเขตหนองแขม โดยมีผู้อำนวยการเขตหนองแขม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตหนองแขม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ พร้อมด...
19/02/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 4 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ออกตรวจสภาพพื้นที่ รายการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 9.00 น.กองวิเคราะห์งบประมาณ 2โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ พร...
19/02/2021

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาประมาณ 9.00 น.
กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
โดยผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
งบประมาณ 2 ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง
คำของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ของสำนักงานเขตสาทร
จำนวน 6 รายการ
โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

ที่อยู่

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

2221214169

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด