โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อส

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อส โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นโรงกำจัดขยะมูลฝอยแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ก่อสร้างและบริหารงานโดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้สัญญารับจ้างกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผาของกรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อเอ่ยถึงโรงกำจัดขยะ เชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงภาพโรงงานที่สกปรกและส่งกลิ่นเหม็น จนไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่โรงกำ...
29/12/2021

เมื่อเอ่ยถึงโรงกำจัดขยะ เชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงภาพโรงงานที่สกปรกและส่งกลิ่นเหม็น จนไม่มีใครอยากเข้าใกล้

แต่โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม เราไม่อยากเป็นโรงงานที่อยู่ในภาพจำแบบนั้น พวกเราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทการเดินเครื่องจักรเพื่อกำจัดขยะให้เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ รางวัลที่เราได้รับเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันในความมุ่งมั่นของเรา และจะยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไป

"สร้าสรรค์คุณค่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม"

ปี 2564 นี้ ได้หลายรางวัลนะเออ.. 😍

27 ธันวาคม 2564 นางนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทนบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำ...
28/12/2021

27 ธันวาคม 2564 นางนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทนบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3) จาก รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีนายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และนายอัสมี สาและ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของบริษัทฯ​ ร่วมในพิธี

"Vision Zero" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ

Thailand Vision Zero เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนให้เกิดระบบความปลอดภัยที่ยั่งยืนขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ ด้วยการใช้เครื่องมือกฎทอง 7 ประการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน

"บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด" ผู้ดำเนินงาน โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ซึ่งเปิดดำเนินงานมากว่า 6 ปี ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างยั่งยืน​ ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่างๆที่บริษัทและโรงงานได้รับ​ ซึ่งมาจากความมุ่งมั่นที่จะทำให้โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมเป็นที่ยอมรับในด้านการบริหารจัดการโรงงานที่เป็นไปตามมาตรฐานของระบบคุณภาพต่างๆ

ช่วงเช้าวานนี้ นางสาววรรณรัฏฐ์ สมรรคนัฎ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็ค...
23/12/2021

ช่วงเช้าวานนี้ นางสาววรรณรัฏฐ์ สมรรคนัฎ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม เข้ารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

อีกรางวัลส่งท้ายปี 2564 🏅"รางวัลมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับ Platinum ...
23/12/2021

อีกรางวัลส่งท้ายปี 2564 🏅

"รางวัลมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับ Platinum ในโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบ การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

คณะกรรมการฯได้พิจารณารับรองผลการประเมินระดับตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ และประกาศผลการประเมินระดับมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ "Platinum" จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 44 แห่ง

ที่มา : https://www.tosh.or.th/images/file/2020/459-001.pdf?_t=1640138794

Time for training 😎 " เป้าหมายของงาน ไม่ใช่มุ่งผลประกอบการที่มีกำไร แต่มุ่งให้เกิดความปลอดภัย ต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ขอ...
20/12/2021

Time for training 😎 " เป้าหมายของงาน ไม่ใช่มุ่งผลประกอบการที่มีกำไร แต่มุ่งให้เกิดความปลอดภัย ต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ของพนักงานภายในองค์กรทุกคน "

20 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารโรงงานจัดอบรม "หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร" ให้ผู้ปฏิบัติงานที่โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการทำงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โดยวิทยากรภายนอก นายรุจน์ เฉลยไตร (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท เฟอร์เฟค เซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้และบรรยายอบรม

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น พร้อมทั้งฝึกซ้อมดับเพลิงขั...
17/12/2021

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น พร้อมทั้งฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องภายโรงงาน ตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อรองรับในกรณีที่เกิดอัคคีภัย ทั้งยังเป็นต้นแบบให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรฐานด้านบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในองค์กร

เช้าวันนี้ (3 ธันวาคม 2564) ส่วนของกลาง กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ได้นำของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว เข้าเผาทำลายที่โรง...
03/12/2021

เช้าวันนี้ (3 ธันวาคม 2564) ส่วนของกลาง กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ได้นำของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว เข้าเผาทำลายที่โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

โรงงานของเราได้รับความไว้วางใจจากกรมศุลกากรมาโดยตลอด ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสินค้าหนีภาษี และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผิดกฎหมาย

นางนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับโล่รางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Gr...
02/12/2021

นางนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับโล่รางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวแก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว" ระดับที่ 4 ประจำปี 2564 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว” เป็นรางวัลที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากร และโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย เป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

“อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึง การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินการต่างๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บ่ายวานนี้ นายอัสมี สาและ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) เป็นตัวแทนของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โ...
26/11/2021

บ่ายวานนี้ นายอัสมี สาและ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) เป็นตัวแทนของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารโรงงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิทยากรเสวนาโครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในสถานประกอบกิจการ ของ #กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (#กระทรวงแรงงาน) ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเลขานุการในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๕๐ แห่ง

เพื่อให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเลขานุการในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็น ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของสถานประกอบกิจการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการจากปีที่ผ่านมา และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

Time for Training!! เพราะทุกชีวิตมีค่า สถารการณ์คับขันสามารถเกิดได้ตลอดเวลา จึงจำเป็นที่พวกเราต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบา...
25/11/2021

Time for Training!! เพราะทุกชีวิตมีค่า สถารการณ์คับขันสามารถเกิดได้ตลอดเวลา จึงจำเป็นที่พวกเราต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเจ็บ ก่อนที่จะนําส่งสถานพยาบาล หรือได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์

24 พฤศจิกายน 2564 - ฝ่ายบริหารโรงงานจัดอบรม "การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) " ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม โดยมีทีมอจารย์ผู้สอนจากศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (EMPAC) เป็นผู้ให้ความรู้และอบรม

คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟฟ้...
23/11/2021

คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม มีความอิ่มเอมใจที่เช้าวันนี้ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระราชพัชรญาณมุนี (หลวงตาทองอินทร์ กตปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ที่ให้ความเมตตารับนิมนต์เดินทางมายังโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมฯ โดยหลวงตาเทศน์สอนให้พวกเราหมั่นทำบุญ และฝึกเจริญสมาธิ เพื่อรักษาใจ ให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี มีกำลังใจก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19

นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินงานโรงกำจัดข...
05/11/2021

นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม รับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2021" รางวัลความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯแบบ New Normal ในรูปแบบการจัดงานแบบ Online ผ่านระบบ แอพพลิเคชั่น Zoom

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทซีแอนด์จีฯรับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบริษัทฯมีนโยบายการดำเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบโครงการอย่างยั่งยืน แม้ว่าโรงงานของเราจะตั้งอยู่ในเขตเมืองซึ่งมีชุมชนหนาแน่นและมีสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อยู่ล้อมรอบก็ตาม บริษัทยังรักษามาตรฐานในการดำเนินงาน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบทางสังคมได้เป็นอย่างดี

#สร้างสรรค์คุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม

🍀 กรระทรวงอุตสาหกรรมประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว" ระดับที่ 4 ประจำปี 2564 โดยโรงกำจัดขยะผลิต...
06/10/2021

🍀 กรระทรวงอุตสาหกรรมประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว" ระดับที่ 4 ประจำปี 2564 โดยโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการรับรอง

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นรางวัลที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทาง
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากร และโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย เป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

ในส่วนของระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึง การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินการต่างๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ขอบคุณน้องๆพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจทำให้ได้รางวัลนี้มา และเราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ได้ตลอดไป

#สร้างสรรค์คุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บ่ายวานนี้ นางนนก์ภสร นเรธรณ์ (ผู้จัดการโรงงาน) และนายอัสมี สาและ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) เป็นตัว...
23/09/2021

บ่ายวานนี้ นางนนก์ภสร นเรธรณ์ (ผู้จัดการโรงงาน) และนายอัสมี สาและ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) เป็นตัวแทนของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เข้ารับ "รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 2" และ "รางวัล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564" ณ สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองและคุ้มครองแรงงานกรุุงเทพมหานครพื้นที่ 7

🌕ไหว้พระจันทร์ปีนี้  ขอให้ทุกท่านเฮงๆตลอดปีและตลอดไปนะคะ 🥮http://www.cg-ep.co.th/thai/#สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์#HappyMid...
21/09/2021

🌕ไหว้พระจันทร์ปีนี้ ขอให้ทุกท่านเฮงๆตลอดปีและตลอดไปนะคะ 🥮
http://www.cg-ep.co.th/thai/

#สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์
#HappyMidAutumnFestival

🌕ไหว้พระจันทร์ปีนี้ ขอให้ทุกท่านเฮงๆตลอดปีและตลอดไปนะคะ 🥮
http://www.cg-ep.co.th/thai/

#สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์
#HappyMidAutumnFestival

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เป็นโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมู...
09/09/2021

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เป็นโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม รับกำจัดขยะมูลฝอยวันละไม่น้อยกว่า 300-500 ตัน โดยรับขยะมูลฝอยชุมชนจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น (ไม่สามารถรับขยะที่ประชาชนส่งตรงจากบ้านเรือนของตนเองได้) จนถึงปัจจุบันเดินเครื่องกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาความร้อนสูง ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี 6 เดือนแล้ว

การที่โรงงานสามารถเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพักได้นั้น เพราะโรงงานให้ความสำคัญกับ “การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)” ซึ่งเป็นการบำรุงตามแผนที่กำหนดเวลาไว้ เช่น เป็นประจำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันการหยุดของเครื่องจักรโดยเหตุฉุกเฉิน และก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นการตรวจสภาพเครื่องจักร การทำความสะอาด การหล่อลื่น การปรับแต่งให้เครื่องจักรที่จุดทำงานตามคำแนะนำของคู่มือ รวมทั้งการเปลี่ยนชิ้นอะไหล่ตามกำหนดเวลา เช่น เปลี่ยนลูกปืน ถ่ายน้ำมันเครื่อง อัดจารบี เป็นต้น นอกจากนี้ โรงงานยังดำเนินงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ประจำปีเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง หรือทุกๆ 6 เดือน โดยจะทำการตรวจสอบสภาพความเสียหายของเครื่องจักรและเครื่องกลภายในโรงงาน ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลในโรงงานมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ส่งผลให้การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

16/07/2021
www.cg-ep.co.th

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ในรูปแบบ Online แม้ว่าจะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ 🥰

http://www.cg-ep.co.th/thai/

✌️ห่างไกลโควิด✌️
- สวมหน้ากากทุกที่ ทุกเวลา
- เว้นระยะห่าง
- เลี่ยงสถานที่ผู้คนแออัด
- ล้างมือบ่อย ๆ
😊ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ยังคงเดินเครื่องกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตลอด 24 ชั่วโมง  นับจากวันแรกท...
18/06/2021

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ยังคงเดินเครื่องกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตลอด 24 ชั่วโมง นับจากวันแรกที่เปิดดำเนินงานจนทุกวันนี้ก็ 5 ปีกว่าแล้ว (เวลาผ่านไปเร็วมาก)

แม้ว่าจะเป็นช่วงงดกิจกรรมต่างๆในสถานการณ์ COVID-19 แต่พวกเราไม่เคยอยู่นิ่ง และนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นในการรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงาน ขอบคุณพี่ๆน้องๆพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเพื่อให้ปีนี้เป็นอีกปีที่เรายังคงรางวัลเหล่านี้ไว้ และเราสัญญาว่าจะมีรายชื่อโรงงานของเราที่จะได้รางวัลเหล่านี้ในทุกๆปี

* สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศประจำปี 2564 (ปีที่ 2)

* สถานประกอบกิจการในโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ประจำปี 2564 ระดับทองแดง ปีที่ 2 ชั่วโมงสะสม 1,491,766 ชั่วโมง

* รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2564 "นายอัสมี สาและ"

ช่วงบ่ายวันนี้ (17 มิถุนายน 2564) ผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแว...
17/06/2021

ช่วงบ่ายวันนี้ (17 มิถุนายน 2564) ผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ร่วมพิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" ในชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงของเขตหนองแขม ซึ่งจัดโดยสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานราชการและสถานศึกษาในพื้นที่ เช่น สำนักงานเขตหนองแขม, ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นาควัชระอุทิศ), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและรู้ถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดและร่วมมือกันปลุกพลังมวลชน หยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม เป็นโรงงานเข้าร่วมรับรอง "มาตรฐานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกระทรวงแรงงาน

ที่อยู่

45/1-4 Phutthamonthon Sai 3 Road, Nongkangplu, Nongkhaem,
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
เสาร์ 08:30 - 17:30
อาทิตย์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624215867

เว็บไซต์

http://www.cg-ep.co.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จำหน่ายวาล์วในงานระบบอุตสาหรกรรม งานแรงดัน งานสตีมไอน้ำ และ งานระบบน้ำ valve ARITA มีทุกชนิดทุกขนาดสินค้าพร้อมส่งมีสต๊อกทุกชิ้น นำเข้าจากโรงงานผลิตประเทศมาเลเซีย Steam Valve ,Butterfly valve , Ball Valve, Gate Valve , Valve Saunders , Safety Valve, Globe Valve ติดต่อสอบถามราคาสินค้าได้ตลอดเวลาทุกวัน วีระ 087-6063553 LINE : 0876063553
Butterfly valve ARITA, Ball Valve, Gate Valve ARITA ,Steam Valve ARITA, Valve Saunders เราเป็นตัวแทนจำหน่ายวาล์วในงานระบบอุตสาหรกรรม งานแรงดัน งานสตีมไอน้ำ และ งานระบบน้ำ valve ARITA มีทุกชนิดทุกขนาดสินค้าพร้อมส่งมีสต๊อกทุกชิ้น วีระ 087-6063553 LINE : 0876063553
ส่งกลิ่นเหม็นทุกคืน​ แต่ผ่านมาตราฐานประเทศไทย​ เยี่ยมจริงๆ
เครื่องย่อยขยะแบบใหม่สำหรับย่อยขยะให้เล็กกว่า 15 มม. โดยไม่ต้องพึงใบมีด จาก ออสเตรีย https://www.facebook.com/dapcodapcodapco/videos/1945128002423203/