โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อส

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อส โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นโรงกำจัดขยะมูลฝอยแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ก่อสร้างและบริหารงานโดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้สัญญารับจ้างกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผาของกรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

🍀 กรระทรวงอุตสาหกรรมประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว" ระดับที่ 4 ประจำปี 2564 โดยโรงกำจัดขยะผลิต...
06/10/2021

🍀 กรระทรวงอุตสาหกรรมประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว" ระดับที่ 4 ประจำปี 2564 โดยโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการรับรอง

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นรางวัลที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทาง
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากร และโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย เป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

ในส่วนของระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึง การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินการต่างๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ขอบคุณน้องๆพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจทำให้ได้รางวัลนี้มา และเราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ได้ตลอดไป

#สร้างสรรค์คุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บ่ายวานนี้ นางนนก์ภสร นเรธรณ์ (ผู้จัดการโรงงาน) และนายอัสมี สาและ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) เป็นตัว...
23/09/2021

บ่ายวานนี้ นางนนก์ภสร นเรธรณ์ (ผู้จัดการโรงงาน) และนายอัสมี สาและ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) เป็นตัวแทนของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เข้ารับ "รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 2" และ "รางวัล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564" ณ สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองและคุ้มครองแรงงานกรุุงเทพมหานครพื้นที่ 7

🌕ไหว้พระจันทร์ปีนี้  ขอให้ทุกท่านเฮงๆตลอดปีและตลอดไปนะคะ 🥮http://www.cg-ep.co.th/thai/#สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์#HappyMid...
21/09/2021

🌕ไหว้พระจันทร์ปีนี้ ขอให้ทุกท่านเฮงๆตลอดปีและตลอดไปนะคะ 🥮
http://www.cg-ep.co.th/thai/

#สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์
#HappyMidAutumnFestival

🌕ไหว้พระจันทร์ปีนี้ ขอให้ทุกท่านเฮงๆตลอดปีและตลอดไปนะคะ 🥮
http://www.cg-ep.co.th/thai/

#สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์
#HappyMidAutumnFestival

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เป็นโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมู...
09/09/2021

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เป็นโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม รับกำจัดขยะมูลฝอยวันละไม่น้อยกว่า 300-500 ตัน โดยรับขยะมูลฝอยชุมชนจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น (ไม่สามารถรับขยะที่ประชาชนส่งตรงจากบ้านเรือนของตนเองได้) จนถึงปัจจุบันเดินเครื่องกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาความร้อนสูง ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี 6 เดือนแล้ว

การที่โรงงานสามารถเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพักได้นั้น เพราะโรงงานให้ความสำคัญกับ “การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)” ซึ่งเป็นการบำรุงตามแผนที่กำหนดเวลาไว้ เช่น เป็นประจำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันการหยุดของเครื่องจักรโดยเหตุฉุกเฉิน และก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นการตรวจสภาพเครื่องจักร การทำความสะอาด การหล่อลื่น การปรับแต่งให้เครื่องจักรที่จุดทำงานตามคำแนะนำของคู่มือ รวมทั้งการเปลี่ยนชิ้นอะไหล่ตามกำหนดเวลา เช่น เปลี่ยนลูกปืน ถ่ายน้ำมันเครื่อง อัดจารบี เป็นต้น นอกจากนี้ โรงงานยังดำเนินงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ประจำปีเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง หรือทุกๆ 6 เดือน โดยจะทำการตรวจสอบสภาพความเสียหายของเครื่องจักรและเครื่องกลภายในโรงงาน ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลในโรงงานมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ส่งผลให้การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

16/07/2021
www.cg-ep.co.th

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ในรูปแบบ Online แม้ว่าจะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ 🥰

http://www.cg-ep.co.th/thai/

✌️ห่างไกลโควิด✌️
- สวมหน้ากากทุกที่ ทุกเวลา
- เว้นระยะห่าง
- เลี่ยงสถานที่ผู้คนแออัด
- ล้างมือบ่อย ๆ
😊ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ยังคงเดินเครื่องกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตลอด 24 ชั่วโมง  นับจากวันแรกท...
18/06/2021

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ยังคงเดินเครื่องกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตลอด 24 ชั่วโมง นับจากวันแรกที่เปิดดำเนินงานจนทุกวันนี้ก็ 5 ปีกว่าแล้ว (เวลาผ่านไปเร็วมาก)

แม้ว่าจะเป็นช่วงงดกิจกรรมต่างๆในสถานการณ์ COVID-19 แต่พวกเราไม่เคยอยู่นิ่ง และนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นในการรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงาน ขอบคุณพี่ๆน้องๆพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเพื่อให้ปีนี้เป็นอีกปีที่เรายังคงรางวัลเหล่านี้ไว้ และเราสัญญาว่าจะมีรายชื่อโรงงานของเราที่จะได้รางวัลเหล่านี้ในทุกๆปี

* สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศประจำปี 2564 (ปีที่ 2)

* สถานประกอบกิจการในโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ประจำปี 2564 ระดับทองแดง ปีที่ 2 ชั่วโมงสะสม 1,491,766 ชั่วโมง

* รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2564 "นายอัสมี สาและ"

ช่วงบ่ายวันนี้ (17 มิถุนายน 2564) ผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแว...
17/06/2021

ช่วงบ่ายวันนี้ (17 มิถุนายน 2564) ผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ร่วมพิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" ในชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงของเขตหนองแขม ซึ่งจัดโดยสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานราชการและสถานศึกษาในพื้นที่ เช่น สำนักงานเขตหนองแขม, ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นาควัชระอุทิศ), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและรู้ถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดและร่วมมือกันปลุกพลังมวลชน หยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม เป็นโรงงานเข้าร่วมรับรอง "มาตรฐานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกระทรวงแรงงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวด...
08/06/2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่เพียงพอ จำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม, สถานกักกันในโรงพยาบาล, สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก, สถานกักกันโรคแห่งรัฐ, สถานกักกันโรค รวมถึงสถานที่กักกันโรคที่พักอาศัยประเภทต่างๆ เช่น หอพัก อพาร์ตเม้นท์ คอนโนมิเนียม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยในระหว่างรอเข้ารับการรักษา ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมากที่ต้องนำไปกำจัด

ในช่วงเวลานี้โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกำจัดขยะเหล่านี้ได้แก่ เตียงกระดาษ ที่นอนนุ่น กล่องอาหาร หน้ากากอนามัย ฯลฯ ซึ่งผ่านการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแล้วตามหลักสุขาภิบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร จะสามารถผ่านพ้นสถานกาณ์การแพร่ระบาดนี้โดยเร็ว

#ใส่หน้ากากอนามัย
#เว้นระยะห่าง
#ล้างมือบ่อยๆ
#เราต้องรอดไปด้วยกัน

เช้าวันนี้ (8 มิถุนายน 2564) ส่วนของกลาง กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ได้นำของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว เข้าเผาทำลายที่โร...
08/06/2021

เช้าวันนี้ (8 มิถุนายน 2564) ส่วนของกลาง กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ได้นำของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว เข้าเผาทำลายที่โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเราที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมศุลกากร ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสินค้าหนีภาษี และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผิดกฎหมาย นับตั้งแต่ปี 2017

🌱5มิถุนายน #วันสิ่งแวดล้อมโลก🌍 World Environment Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2564 นี้ พวกเราอยากขอเชิญให้ทุกๆคนเป็นส...
05/06/2021

🌱5มิถุนายน #วันสิ่งแวดล้อมโลก
🌍 World Environment Day

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2564 นี้ พวกเราอยากขอเชิญให้ทุกๆคนเป็นส่วนหนึ่งในการการรักสิ่งแวดล้อม เพื่อนๆตั้งใจว่าจะรักษ์โลกด้วยวิธีไหนกันบ้างค่ะ ?

🤔ไลก์ : คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง
😍รัก : ลดการใช้ ลดการใช้ถุงพลาสติก พกถุงผ้าแก้วน้ำ
😲ว้าว : D.I.Yนำของเหลือใช้มาทำสิ่งประดิษฐ์
ขยะเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมัก
🥰แคร์ : ปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว เพิ่มพื้นที่สีเขียว 😆หัวเราะ : ปิดน้ำ ปิดไฟ ช่วยกันประหยัดทรัพยากร
😢เศร้า : อยากให้คนอื่นมารักษ์โลก
😡โกรธ : ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้าง
💚หรือเเบบอื่นๆสไตล์คุณ 🥰

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในทุกกระบวนการทำงานการผลิตไฟฟ้า โดยนำขยะมูลฝอยมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า(Waste to energy) และการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO14001) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3 Green System รวมไปถึงการทำโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

วันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ในคอนเซ็ป "Reimagine Reimage Restore“- "ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม“
#GenerationRestoration แฮชแท็กที่ชวนให้ทุกๆคน เปล่งเสียงการรักษ์สิ่งแวดล้อมในเเบบของคุณ

#WorldEnvironmentDay
#วันสิ่งแวดล้อมโลก
#ReimagineRecreateRestore
#GenerationRestoration
#สร้างสรรค์คุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม
#โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

🌱5มิถุนายน #วันสิ่งแวดล้อมโลก
🌍 World Environment Day

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2564 นี้ พวกเราอยากขอเชิญให้ทุกๆคนเป็นส่วนหนึ่งในการการรักสิ่งแวดล้อม เพื่อนๆตั้งใจว่าจะรักษ์โลกด้วยวิธีไหนกันบ้างค่ะ ?

🤔ไลก์ : คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง
😍รัก : ลดการใช้ ลดการใช้ถุงพลาสติก พกถุงผ้าแก้วน้ำ
😲ว้าว : D.I.Yนำของเหลือใช้มาทำสิ่งประดิษฐ์
ขยะเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมัก
🥰แคร์ : ปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว เพิ่มพื้นที่สีเขียว 😆หัวเราะ : ปิดน้ำ ปิดไฟ ช่วยกันประหยัดทรัพยากร
😢เศร้า : อยากให้คนอื่นมารักษ์โลก
😡โกรธ : ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้าง
💚หรือเเบบอื่นๆสไตล์คุณ 🥰

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในทุกกระบวนการทำงานการผลิตไฟฟ้า โดยนำขยะมูลฝอยมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า(Waste to energy) และการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO14001) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3 Green System รวมไปถึงการทำโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

วันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ในคอนเซ็ป "Reimagine Reimage Restore“- "ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม“
#GenerationRestoration แฮชแท็กที่ชวนให้ทุกๆคน เปล่งเสียงการรักษ์สิ่งแวดล้อมในเเบบของคุณ

#WorldEnvironmentDay
#วันสิ่งแวดล้อมโลก
#ReimagineRecreateRestore
#GenerationRestoration
#สร้างสรรค์คุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม
#โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

บ่ายวันนี้ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยฝ่ายบริหารโรงงาน และฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ ร่วมก...
02/06/2021

บ่ายวันนี้ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยฝ่ายบริหารโรงงาน และฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” (กระทรวงแรงงาน) โดยการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) โดยมีนางสาวมนรัตน์ โทนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้เกียรติในการรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคดังกล่าว

บ่ายวันนี้ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยฝ่ายบริหารโรงงาน และฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” (กระทรวงแรงงาน) โดยการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) โดยมีนางสาวมนรัตน์ โทนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้เกียรติในการรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคดังกล่าว

รู้หรือไม่? คนที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ที...
31/05/2021

รู้หรือไม่? คนที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ที่น่ากังวลกว่านั้น คือ คนที่สูบบุหรี่เมื่อติดเชื้อแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลแทรกซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต หรือปอดบวมชนิดรุนแรง และหากติดเชื้อโควิด-19 แล้ว มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 30%

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ขอเชิญชวนคนไทยใช้วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ เป็นโอกาสเริ่มต้นในการลดละเลิกบุหรี่กันน่ะครับ

รู้หรือไม่? คนที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ที่น่ากังวลกว่านั้น คือ คนที่สูบบุหรี่เมื่อติดเชื้อแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลแทรกซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต หรือปอดบวมชนิดรุนแรง และหากติดเชื้อโควิด-19 แล้ว มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 30%

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ขอเชิญชวนคนไทยใช้วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ เป็นโอกาสเริ่มต้นในการลดละเลิกบุหรี่กันน่ะครับ

เพราะว่าเราใส่ใจ.. 🌳🌿🌱Because We Care.... 💞
13/05/2021

เพราะว่าเราใส่ใจ.. 🌳🌿🌱
Because We Care.... 💞

ผ่านไปแล้ว 5 ปีสำหรับการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม พวกเรายังคงเดินเครื่องกำจัดขยะมูลฝอยของก...
11/05/2021

ผ่านไปแล้ว 5 ปีสำหรับการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม พวกเรายังคงเดินเครื่องกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมาตลอดโดยไม่มีวันหยุด

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน ขอให้แฟนเพจทุกท่านปลอดภัยจากการแพร่ระบาด มีกำลังใจที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

สู้ๆนะคะ เราต้องรอดไปด้วยกัน ✌️

https://www.facebook.com/CGEP.THAILAND/posts/848412001931180

🔟 พฤษภาคม "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ"         🧯🔥🔥จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 ...
10/05/2021

🔟 พฤษภาคม "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ"
🧯🔥🔥จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2536 มีลูกจ้างเสียชีวิต 188 ราย🩸 และบาดเจ็บอีกกว่า 469 ราย 🚑 ทำให้สังคมเกิดความตระหนักในอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานมากขึ้น ในปี 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมอันเกิดขึ้นจากการละเลยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีผลกระทบร้ายแรงมากที่สุดของประเทศไทยครั้งหนึ่ง

🔟 พฤษภาคม "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ"
🧯🔥🔥จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2536 มีลูกจ้างเสียชีวิต 188 ราย🩸 และบาดเจ็บอีกกว่า 469 ราย 🚑 ทำให้สังคมเกิดความตระหนักในอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานมากขึ้น ในปี 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมอันเกิดขึ้นจากการละเลยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีผลกระทบร้ายแรงมากที่สุดของประเทศไทยครั้งหนึ่ง

มาทำความรู้จักกับไอน้ำอีกจุดของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมกันค่ะ https://youtu.be/2wZnco-1y28
07/05/2021
We Channel - ตอน : ไขข้อสงสัยหม้อต้มไอน้ำ..โรงกำจัดยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม

มาทำความรู้จักกับไอน้ำอีกจุดของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมกันค่ะ

https://youtu.be/2wZnco-1y28

วีดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขมผลิตโดย : บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอ...

🎼 อดทนเวลาที่ฝนพรำ อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง เมื่อวันเวลาที่ฝนจาง ฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจ ว่ามัน...
07/05/2021

🎼 อดทนเวลาที่ฝนพรำ อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง เมื่อวันเวลาที่ฝนจาง ฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจ ว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ 🎼

🌦 อรุณสวัสดิ์ เช้าวันที่อากาศชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝน ช่วงนี้ฝนตกเกือบจะทุกวัน หนักบ้างเบาบาง ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ยังคงหนักอยู่ ขอให้แฟนเพจทุกท่านปลอดภัย ด้วยการดูแลตัวเองอย่างระมัดระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่เสี่ยงที่มีคนพลุกพล่าน

ด้วยความห่วงใยจากโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะ

👷🚨 World Day for Safety and Health at Work 2021 🚨 วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2564 "Anticipate, prepare and...
28/04/2021

👷🚨 World Day for Safety and Health at Work 2021
🚨 วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2564
"Anticipate, prepare and respond to crises: Invest now in resilient occupational safety and health systems"

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงความมุ้งมั่นและความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานอย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ทำงานในปัจจุบันและอนาคต และขออำนวยพรให้ทุกท่านปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

👷🚨 World Day for Safety and Health at Work 2021
🚨 วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2564
"Anticipate, prepare and respond to crises: Invest now in resilient occupational safety and health systems"

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงความมุ้งมั่นและความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานอย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ทำงานในปัจจุบันและอนาคต และขออำนวยพรให้ทุกท่านปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้แฟนเพจทุ...
13/04/2021

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้แฟนเพจทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ และที่สำคัญขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19​ และมีกำลังใจที่จะก้าวผ่านสถานการณ์ในช่วงนี้ไปด้วยกันค่ะ 🙏🙏

**สุขสันต์วันสงกรานต์ 2564**

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้แฟนเพจทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ และที่สำคัญขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19​ และมีกำลังใจที่จะก้าวผ่านสถานการณ์ในช่วงนี้ไปด้วยกันค่ะ 🙏🙏

**สุขสันต์วันสงกรานต์ 2564**

ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการตรวจ Surveillance Audit ทวนสอบระบบมาตรฐาน ISO9001(2015), ISO14001(2015) และ ISO45001(2018) แบบผส...
09/04/2021

ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการตรวจ Surveillance Audit ทวนสอบระบบมาตรฐาน ISO9001(2015), ISO14001(2015) และ ISO45001(2018) แบบผสมผสานผ่านระบบทางไกล

ขอบคุณทีมงาน Internal Auditor และน้องๆพนักงานทุกคน ที่ทำให้การตรวจเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย... ปีหน้าเจอกันอีกที 😊

ที่อยู่

45/1-4 Phutthamonthon Sai 3 Road, Nongkangplu, Nongkhaem,
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
เสาร์ 08:30 - 17:30
อาทิตย์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624215867

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จำหน่ายวาล์วในงานระบบอุตสาหรกรรม งานแรงดัน งานสตีมไอน้ำ และ งานระบบน้ำ valve ARITA มีทุกชนิดทุกขนาดสินค้าพร้อมส่งมีสต๊อกทุกชิ้น นำเข้าจากโรงงานผลิตประเทศมาเลเซีย Steam Valve ,Butterfly valve , Ball Valve, Gate Valve , Valve Saunders , Safety Valve, Globe Valve ติดต่อสอบถามราคาสินค้าได้ตลอดเวลาทุกวัน วีระ 087-6063553 LINE : 0876063553
Butterfly valve ARITA, Ball Valve, Gate Valve ARITA ,Steam Valve ARITA, Valve Saunders เราเป็นตัวแทนจำหน่ายวาล์วในงานระบบอุตสาหรกรรม งานแรงดัน งานสตีมไอน้ำ และ งานระบบน้ำ valve ARITA มีทุกชนิดทุกขนาดสินค้าพร้อมส่งมีสต๊อกทุกชิ้น วีระ 087-6063553 LINE : 0876063553
ส่งกลิ่นเหม็นทุกคืน​ แต่ผ่านมาตราฐานประเทศไทย​ เยี่ยมจริงๆ
เครื่องย่อยขยะแบบใหม่สำหรับย่อยขยะให้เล็กกว่า 15 มม. โดยไม่ต้องพึงใบมีด จาก ออสเตรีย https://www.facebook.com/dapcodapcodapco/videos/1945128002423203/