ทนายความจังหวัดตรัง Trang Lawyer

ทนายความจังหวัดตรัง Trang Lawyer ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ป? ทนาย, ทนายความ, คดีอาญา, คดีหย่า, คดีแพ่ง, คดีมรดก
lawyer, lawyers, divorce, criminal, civil, heritage
(1)

เปิดเหมือนปกติ

19/08/2021

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3870/2562
โจทก์ทราบว่า จำเลยทั้งห้าร้องเรียนโจทก์ว่าทุจริตต่อหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบกับได้ความจากคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงว่า เคยเรียกโจทก์และจำเลยทั้งห้ามาพูดคุยไกล่เกลี่ยในปี 2557 เนื่องจากเห็นว่าโจทก์และจำเลยทั้งห้าเป็นเพื่อนร่วมงานกัน จึงเชื่อว่าโจทก์ทราบมูลความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดว่าเป็นจำเลยทั้งห้าตั้งแต่วันที่มีการร้องเรียนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อความผิดที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตาม ป.อ. มาตรา 326 และ 328 เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่โจทก์มิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด โดยโจทก์นำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากมีการร้องเรียนแล้วกว่า 2 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา 96
มีปัญหาปรึกษาเรา
เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195Line:@homelawye...
17/08/2021

มีปัญหาปรึกษาเรา
เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

มีปัญหาปรึกษาเรา
เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

13/08/2021

ทนายเตือนภัย
ใครคือผู้เสียหายในคดีอาญา

แม้ตามสัญญาเช่าซื้อจะมีข้อสัญญาห้ามมิให้ผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นก็ตาม ก็เป็นเรื่องระหว่างผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เสียหายซึ่งจะต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่ง ทั้งข้อเท็จจริงยังได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่าผู้เสียหายแจ้งให้บริษัทผู้ให้เช่าซื้อทราบแล้วว่าจะทำสัญญาเปลี่ยนตัวผู้เช่าซื้อเป็นจำเลย เมื่อจำเลยกับพวกร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายให้ขายดาวน์รถยนต์แก่จำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำต่อผู้เสียหายโดยตรง โดยผู้เสียหายไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงด้วย อีกทั้งขณะเกิดเหตุผู้เสียหายเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะผู้เช่าซื้อ จึงเป็นผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ผู้เสียหายจึง
อำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยได้

เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195Line:@homelawyer
12/08/2021

เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

11/08/2021

เรื่อง: ผู้เยาว์ทำนิติกรรมสัญญา
กฎหมายกำหนดไว้ว่า บุคคลจะบรรลุนิติภาวะได้ก็ต่อเมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ คือต้องนับวันให้ครบบริบูรณ์จริงๆ และถ้าทำนิติกรรมใดก่อนที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสมอ มาดูเรื่องนี้กันครับว่านายทะเบียนจดทะเบียนสมรสแล้วจะเพิกถอนได้หรือไม่
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 ได้บัญญัติไว้เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ผู้เยาว์เป็นผู้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเอง บิดาโจทก์เพียงแต่ลงลายมือชื่อในฐานะพยานเท่านั้นดังนี้ จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล สัญญาประนีประนอมยอมความที่โจทก์ผู้เยาว์ทำขึ้น มี บ.ผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อเป็นพยานในเอกสารนั้น ย่อมถือได้ว่าผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมแล้ว ดังนั้น สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงสมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 ขณะจำเลยที่ 1 จดทะเบียนสมรสกับโจทก์นั้น จำเลยที่ 1 ได้บรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้งได้แสดงความยินยอมเป็นสามีภริยาโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและพยานซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายปกครองอีกด้วยเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการจดทะเบียนสมรสได้กระทำไปโดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประการใดแล้ว ย่อมไม่เป็นเหตุให้เพิกถอนการจดทะเบียนสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1
เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

06/08/2021

คำพิพากษาฎีกาที่ 274/2530
เรื่อง กู้ยืมหลักฐานเป็นหนังสือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กู้ยืมหลักฐานเป็นหนังสือ,คำให้การ,ประมวลรัษฎากร
คำให้การจำเลยที่ปฏิเสธเพียงว่า บ.ไม่ได้กู้เงินโจทก์หนังสือ สัญญากู้ยืมท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยไม่ได้อ้างเหตุตั้ง ประเด็นไว้ว่า เหตุใด บ.จึงไม่ได้กู้เงินโจทก์ และหนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้าย ฟ้องไม่ถูกต้อง และไม่สมบูรณ์อย่างไร จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยไม่มีสิทธิสืบพยานตามข้อ ต่อสู้
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ในขณะทำสัญญาแต่ต่อมาได้ปิด อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว จะโดยผู้อ้างปิดอากรแสตมป์เองหรือผู้อ้างขอให้ ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจัดการให้ก็มีผลเช่นเดียวกัน ศาลรับฟังหนังสือ สัญญากู้ยืมเงินนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีได้
มีปัญหาปรึกษาเรา
เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

05/08/2021

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2940/2538
โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวตลอดมา จนถึงวันฟ้อง ลักษณะการกระทำของจำเลยได้กระทำต่อเนื่องกันมายังมิได้หยุด การกระทำละเมิดของจำเลยได้เกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะฟ้อง คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาจำเลยที่ว่า การฟ้องเรียกค่าทดแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 จะต้องฟ้องหย่าเสียก่อนจึงจะเรียกค่าทดแทนได้นั้น เป็นฎีกาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจำเลยก็มีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ การเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง ไม่มีเงื่อนไขว่าภริยาต้องฟ้องหย่าสามีเสียก่อนจึงจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงนั้นได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง
มีปัญหาปรึกษาเรา
เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

พิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2563 การแสดงความเอ็นดูรักใคร่ของครูผู้ชายซึ่งมีต่อเด็กนักเรียนผู้หญิงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกาลเ...
04/08/2021

พิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2563

การแสดงความเอ็นดูรักใคร่ของครูผู้ชายซึ่งมีต่อเด็กนักเรียนผู้หญิงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกาลเทศะและใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด มิให้มีลักษณะอาการส่อไปในทางที่ไม่สมควรทางเพศได้ ซึ่งการกระทำอันไม่สมควรทางเพศก็ไม่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเป็นเรื่องในทางประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แม้เพียงสัมผัสใกล้ชิดเพื่อสร้างความพึงพอใจในทางเพศก็ถือว่าเป็นการไม่สมควรแล้ว โดยเฉพาะหากการกระทำนั้นเกิดขึ้นในที่ลับสายตา พฤติการณ์ของจำเลยที่อยู่ๆ ก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินมาโอบไหล่โจทก์ร่วมโดยมือทาบอยู่เหนือหน้าอกโจทก์ร่วมอย่างไม่มีเหตุผลที่สมควรต้องกระทำเช่นนั้นในขณะเมื่ออยู่กับโจทก์ร่วมตามลำพัง จึงยากจะเชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ครูมีต่อศิษย์ตามปกติ หากเป็นการฉวยโอกาสของจำเลยที่ได้รับรสสัมผัสจากเนื้อตัวร่างกายของโจทก์ร่วมมากกว่า บ่งชี้ชัดว่าจำเลยมีความพึงพอใจในทางเพศจากการได้อยู่ใกล้ชิดสัมผัสเนื้อตัวร่างกายเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นไม่ยินยอมและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ไลน์:@lawyeronline

พิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2563

การแสดงความเอ็นดูรักใคร่ของครูผู้ชายซึ่งมีต่อเด็กนักเรียนผู้หญิงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกาลเทศะและใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด มิให้มีลักษณะอาการส่อไปในทางที่ไม่สมควรทางเพศได้ ซึ่งการกระทำอันไม่สมควรทางเพศก็ไม่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเป็นเรื่องในทางประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แม้เพียงสัมผัสใกล้ชิดเพื่อสร้างความพึงพอใจในทางเพศก็ถือว่าเป็นการไม่สมควรแล้ว โดยเฉพาะหากการกระทำนั้นเกิดขึ้นในที่ลับสายตา พฤติการณ์ของจำเลยที่อยู่ๆ ก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินมาโอบไหล่โจทก์ร่วมโดยมือทาบอยู่เหนือหน้าอกโจทก์ร่วมอย่างไม่มีเหตุผลที่สมควรต้องกระทำเช่นนั้นในขณะเมื่ออยู่กับโจทก์ร่วมตามลำพัง จึงยากจะเชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ครูมีต่อศิษย์ตามปกติ หากเป็นการฉวยโอกาสของจำเลยที่ได้รับรสสัมผัสจากเนื้อตัวร่างกายของโจทก์ร่วมมากกว่า บ่งชี้ชัดว่าจำเลยมีความพึงพอใจในทางเพศจากการได้อยู่ใกล้ชิดสัมผัสเนื้อตัวร่างกายเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นไม่ยินยอมและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ไลน์:@lawyeronline

03/08/2021

ความผิดฐานฉ้อโกง
มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

02/08/2021

พิพากษาฎีกาที่ 1252/2563

จำเลยพูดกับนางสาวส. ว่า “ พวกเธอไปสังสรรค์กับพวกค้ายาทำไม ” “ เธอรู้ไหมพวกเต็นท์รถค้ายา ” “ อย่าไปยุ่งกับพวกเต็นท์รถ หากไปยุ่งกับพวกเต็นท์รุถ จะต้องติดคุก ” และ “ นายแม๊กเป็นคนค้ายา ” คำว่า “ ยา ” ตามบริบทที่จำเลยกล่าว หมายถึง ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งคำว่า “ ยาเสพติดให้โทษ ” หมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ รวมถึงพืช ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ในลักษณะสำคัญ คำว่า “ ค้ายา ” หมายถึงการซื้อขายยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นกระทำความผิดต่อกฏหมาย อันเป็นการกระทำความผิดอาญาร้ายแรง การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใส่ความโจทก์ทั้งสองต่อนางสาวส. โดยประการที่น่าจะทำให้โจทก์ทั้งสองเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือเกลียดชัง อันเป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195#ไลน์:@lawyeronline
30/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195#ไลน์:@lawyeronline
29/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

ความผิดต่อร่างกาย  ตามประมวลกฏหมายอาญา    มาตาร 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือ จิตใจขอ...
27/07/2021

ความผิดต่อร่างกาย

ตามประมวลกฏหมายอาญา

มาตาร 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือ จิตใจของผู้อื่น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิดสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 297 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ

#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195

#ไลน์:@lawyeronline

ความผิดต่อร่างกาย

ตามประมวลกฏหมายอาญา

มาตาร 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือ จิตใจของผู้อื่น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิดสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 297 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ

#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195

#ไลน์:@lawyeronline

26/07/2021

#ว่าด้วยเรื่อง”ปค.14” หรือ หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร สำคัญมากในการทำ Passport หรือ Visa. ในกรณี บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือบิดาไม่เคยจดทะเบียนรับรองบุตร เพื่อจะได้ไม่เป็นการยุ่งยากในกรณีที่ไม่สะดวกในการติดต่อบิดา ถ้ามีเอกสารตัวนี้มารดาสามารถดำเนินการทุกอย่างได้เองเลย

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ -Call center 02-114-7521-ทนายความ 099-1524195-ไลน์:@homelawyer
23/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ -Call center 02-114-7521-ทนายความ 099-1524195-ไลน์:@homelawyer
22/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468    099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-114752...
20/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ -Call center 02-114-7521-ทนายความ 099-1524195-ไลน์:@homelawyer
16/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ -Call center 02-114-7521-ทนายความ 099-1524195-ไลน์:@homelawyer
15/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

14/07/2021

คดีนี้ผู้ร้อง(ภรรยา)ยื่นคำร้องขอจัดการมรดกไว้ต่อศาล ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ปรากฎว่าวันนี้ผู้ร้องไปตรวจร่างกาย หมอแจ้งว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ร้องเป็นกังวลว่ายังไม่ได้รับโอนมรดก จะทำพินัยกรรมไว้ก่อนได้หรือไม่

#ทรัพย์มรดกของผู้ตายย่อมตกทอดแก่ทายาททันทีแม้ยังไม่มีการตั้งผู้จัดการมรดก

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ -Call center 02-114-7521-ทนายความ 099-1524195-ไลน์:@homelawyer
14/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521ไลน์:...
09/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521ไลน์:...
08/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521ไลน์:...
06/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521ไลน์:...
05/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521ไลน์:...
02/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน...
01/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน...
30/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไล...
29/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน...
28/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468  099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไ...
25/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468  099-1524195.              คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไล...
24/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

+66994644445

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทนายความจังหวัดตรัง Trang Lawyerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ทนายความจังหวัดตรัง Trang Lawyer:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด