Y10-2017Built-Env

Y10-2017Built-Env ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Y10-2017Built-Env, หน่วยงานราชการ, Bangkok.

ภาพเก่าเล่าเรื่อง กับที่ดินตรงบริเวณศาลฎีกา
11/09/2017
ภาพเก่าเล่าเรื่อง กับที่ดินตรงบริเวณศาลฎีกา

ภาพเก่าเล่าเรื่อง กับที่ดินตรงบริเวณศาลฎีกา

เห็นการคัดค้านอาคารศาลฎีกาแล้ว จะขอยกนำภาพอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม อาคารแห่งแรกที่ปักหลักฐานลงบนแผ่นดินสยามให้ชมครับ สร้างโดยสถาปนิก โจอาชิม ชาวอิตาลี สร้างเพื่อเป

11/09/2017

โครงการรายวิชาTu102 : Y10-2017Built-Env
case study : ศาลฎีกาใหม่
..........................................................................................

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
นายธีทัต กิจกุศล 6002685029
นายกษิดิศ เขมะอุดม 6002685045
นายกษิดิศ สันทนาประสิทธิ์ 6002685062
นางสาวรวิภา ไชยรบ 6002685094
นายพิจักษณ์ สาทรสัมฤทธิ์ผล 6002685102
นางสาวพลอยไพลิน มณีไมตรีจิต 6002685169
นายคทา เทพอยู่อำนวย 6002685177
นางสาวปราณิสา จรัสสรภัค 6002685193
นางสาวณัฐณิชา ตรีธรรมรักษ์ 6002685219
นายณัฐนัย ฐิตานุวงศ์ 6002685250
นายพระพร เธียรธาดากุล 6002685276
นางสาวชามา ตระกูลศิริพาณิชย์ 6002685318
นายตะวัน ชากาเนะ 6002685334
นางสาวสุหรรษา วราณิชกุล 6002685342
นางสาวน้ำทอง การย์สิริเลิศ 6002685359

11/09/2017

3.การวิเคราะห์เเละนำเสนอเเนวทาง
>>> การรื้อถอนศาลฎีกาเเละเเนวความคิดด้านการอนุรักษ์อาคาร
........................................................................................................
ในมุมมองของกลุ่ม การที่นำงบประมาณจำนวนมากจากภาษีประชาชนนำมาเพื่อรื้อถอนเพียงเพื่อจะปรับอัตลักษณ์ของประเทศนั้น ถือเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองและเกินกว่าเหตุจำเป็น หากอาคารนั้นมีการชำรุดแล้ว ทางการควรจะทำการปรับปรุงหรือบูรณะเพื่อให้อาคารนั้นดูมีความทันสมัยมากขึ้น หรือไม่นั้นควรจะสร้างในสถานที่แห่งใหม่ไปเลย
ถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ เราควรจะรักษาอาคารศาลฎีกาเก่าไว้เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์สะท้อนถึงเหตุการณ์ในสมัยก่อน เพราะไม่ว่าจะมีการสร้างใหม่ออกมาเช่นไร การที่จะทำให้มีลักษณะคล้ายแต่ก่อน ก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้ตามแบบยุคนั้นได้อีก และเป็นการลบคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นการทำลายมรดกทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในยุคคณะราษฎร ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการที่ประเทศไทยได้รับ “เอกราชทางการศาล” คืนอย่างสมบูรณ์ ,เป็นการทำลายมรดกสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ (Modern Architecture) ซึ่งกำลังได้รับความสนใจในการอนุรักษ์มากขึ้นๆ ในระดับสากลเเละอาจเป็นการทำลายทัศนียภาพของโบราณสถานในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เนื่องด้วยความสูงของกลุ่มอาคารศาลฎีกาใหม่ที่มากถึง 32 เมตร และยาวประมาณ 140 เมตร นอกจากนี้การสร้างอาคารให้ดูมีความเป็นไทยมากขึ้นอย่าง การทำหลังคาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ซึ่งในอีกมุมมองนึง คุณค่าของตัวอาคารไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นเลย...
.......................................................................................................
การเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ คือ การเก็บรักษาชิ้นส่วนของตึกไว้บางส่วนและนำมาแสดงให้คนภายนอกได้เห็น และยังมีการแสดงรูปอาคารเก่าภายในอาคารใหม่เพื่อที่คนเข้าออก จะได้รับรู้ถึงสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนของตึก ทั้งนี้ยังนำโครงสร้างของตึกบางส่วนมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และบอกเล่าถึงความเป็นมา เพื่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยต่อการรื้อถอนตึก ยังได้เห็นถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และยังทำให้คุณค่าของตัวอาคารยังคงอยู่ แม้ว่าตัวอาคารเก่านั้นจะได้รื้อถอนไปแล้วก็ตาม

11/09/2017

3.การวิเคราะห์เเละนำเสนอเเนวทาง
>>>การวิเคราะห์ลักษณะภายนอกอาคารกับความหมายเเฝงในงานสถาปัตยกรรม
..........................................................................................

-การทาตัวอาคารด้วยสีขาวซึ่งแสดงถึงความเรียบง่าย ปลอดภัย และ สะอาด
-การเพิ่มลวดลาย และสิ่งประดับต่าง ๆ เช่น บัวหัวเสา ซึ่งจะต่างจากอาคารศาลฎีกาเก่าที่สร้างในสมัยคณะราษฎรซึ่งจะเน้นเส้นสายและรูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบ และโชว์เนื้อแท้ของวัสดุ เช่น กระจก เหล็ก คอนกรีต
-โครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงใช้เส้นตรงเหมือนศาลฎีกาเก่า เพราะว่าเส้นตรงให้ความรู้สึก แข็งแรง แน่นอน หยุดนิ่ง ถูกต้อง ตรง เข้มแข็ง ไม่ประนีประนอม รุนแรง เด็ดเดี่ยว
-มีการใช้จั่วแบบวัดในการประดับซึ่งอาจต้องการสื่อถึง ศาสนาพุทธ การสร้างความศรัทธา เเละลำดับชั้นในการปกครอง

11/09/2017

3.การวิเคราะห์เเละนำเสนอเเนวทาง
>>>การเเสดงฐานานุลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรม
..........................................................................................................

การประดับประดาลายไทยและสามเหลี่ยมหน้าจั่ว แม้จะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย แต่ก็มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำกันทางชนชั้นที่มีมาในสังคมไทยตั้งแต่โบราณ โดยสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เป็นแบบของศาลฏีกานั้นได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งก่อสร้างของเหล่าผู้มีอำนาจในสมัยก่อนที่มีอำนาจเหนือประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักของขุนนางใหญ่ วัดของกษัตริย์ หรือ ปราสาท ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของความแตกต่างทางสังคมทั้งสิ้น ศาลในฐานะทีเป็นสถานที่ ที่ให้ความยุติธรรมแก่คนทุกคน ทุกชนชั้น อย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่ควรที่จะมีสัญลักษณ์แห่งความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ประดับ อันที่จริง คนสร้างก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ดี จึงเปลี่ยนจากแผนเดิมที่ใช้ยอดปราสาท(แสดงถึงความเหลื่อมล้ำอย่างสุดขั้ว) มาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งจะลดความแตกต่างของชนชั้น แต่ยังแสดงออกถึงสถานะทางสังคมที่เหนือกว่า
...............................................................................................................
เเนวทางการแก้ไข คือ ควรสร้างอาคารแบบเรียบ ธรรมดา ซึ่งนอกจากจะแสดงออกถึงเท่าเทียมกันแล้ว ยังมีราคาการสร้างที่ถูกกว่า นอกจากนี้ในด้านสถานที่การสร้างยังพบว่าความสูงของศาลฏีกาใหม่จะทำลายทัศนียภาพดั้งเดิมในสนามหลวงอีกด้วย ดังนั้นโดยรวมแล้ว โครงการสร้างนี้ เหมือนเป็นการแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ และแสดงออกถึงอำนาจที่ศาลมี มากกว่าที่จะเป็นที่พึ่งสำหรับผู้แสวงหาความเป็นธรรม นอกจากนี้ เหตุผลการสร้างยังค่อยข้างไม่น่าไว้วางใจและเหมือนจะเป็นหนึ่งในหลายๆแผนงานที่มีไว้เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างไว้แสดงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลมากกว่า

3.การวิเคราะห์เเละนำเสนอเเนวทาง-วิเคราะห์ความงามของอาคารศาลฎีกาใหม่1.)มีความงามที่เป็นสากล คือ การนำความงามเชิงเรขาคณิตม...
11/09/2017

3.การวิเคราะห์เเละนำเสนอเเนวทาง
-วิเคราะห์ความงามของอาคารศาลฎีกาใหม่
1.)มีความงามที่เป็นสากล คือ การนำความงามเชิงเรขาคณิตมาใช้ในการออกเเบบ เช่น การลดหลั่น การซ้อนชั้นของหลังคา ซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
2.)ความงามด้านรูปทรงเเละสัดส่วน เช่น หลังคาทรงหน้าจั่วที่กำกับด้วยสัดส่วนเเละความลาดชัน
3.)การจัดภูมิทัศน์ มีลักษณะรายล้อมเเละมีลานเชื่อมต่อระหว่างอาคาร มีพื้นที่สีเขียวเเละมีการจัดสรรพื้นที่เปิดโล่ง(open space)

Y10-2017Built-Env's cover photo
11/09/2017

Y10-2017Built-Env's cover photo

Y10-2017Built-Env
11/09/2017

Y10-2017Built-Env

10/09/2017

2.ข้อมูลเชิงความคิดเห็นจากสาธารณะ
วิดีโอสัมภาษณ์คนในพื้นที่ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับศาลฎีกาหลังใหม่

2.ข้อมูลเชิงความคิดเห็นจากสาธารณะ        จากการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มนิสิตนักศึกษา จำนวน131คน แบ่งได้ดังนี้ เป็น นักศ...
10/09/2017

2.ข้อมูลเชิงความคิดเห็นจากสาธารณะ
จากการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มนิสิตนักศึกษา จำนวน131คน แบ่งได้ดังนี้ เป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 45 คน และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ จำนวน 86 คน ในจำนวนนี้มีนิสิตนักศึกษาที่เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 27 คน
โดยสรุปได้ว่า 61.1% จากกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยกับการทุบอาคารศาลฎีกาเก่าเพื่อสร้างใหม่โดยให้เหตุผลว่าถึงแม้อาคารศาลฎีกาใหม่จะมีการออกแบบที่สวยงามกว่าแต่อาคารศาลฎีกาเก่านั้นมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเพราะเป็นอาคารที่เก่าแก่จึงควรที่จะอนุรักษ์ไว้ หากอาคารเกิดการเสื่อมโทรมก็ควรทำการบูรณะไม่ใช่สร้างใหม่ นอกจากนี้ยังให้เหตุผลว่าการสร้างอาคารศาลฎีกาใหม่นั้นเป็นการสิ้นเปลืองบประมาณโดยใช่เหตุ ควรนำงบประมาณนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้
ในส่วนอีก 38.9% ที่เหลือจากกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยกับการทุบอาคารศาลฎีกาเก่าเพื่อสร้างใหม่โดยให้เหตุผลว่า ศาลฎีกาใหม่มีรูปแบบการสร้างที่ทันสมัย มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบก่อนและโมเดิร์น ซึ่งทำให้ดูเข้ากับยุคสมัยนี้ แต่ก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ รูปแบบอาคารศาลฎีกาใหม่นี้ มีพื้นที่ ที่มากขึ้น ทำให้สะดวกสบายต่อการทำงาน และหากสังเกตจากมุมไหนๆ ก็จะสวยเหมือนกัน รวมถึงแสงเข้าได้ทุกมุม

2.ข้อมูลเชิงความคิดเห็นจากสาธารณะ       เเบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของศาลฎีกาหลังใหม่https://docs.google.c...
10/09/2017
คิดเห็นอย่างไรกับรูปแบบอาคารศาลฎีกา (ใหม่)

2.ข้อมูลเชิงความคิดเห็นจากสาธารณะ
เเบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของศาลฎีกาหลังใหม่

https://docs.google.com/forms/d/1e7cBXPlZnyA-ac7OjpoUszAdv7YajcJbMXYqJCyUucY/edit#responses

แบบสอบถามคิดเห็นนิสิต/นักศึกษา เกี่ยวกับการทุบอาคารศาลฎีกาหลังเก่า เพื่อสร้างใหม่ แทนการซ่อมแซม และคิดอย่างไรกับรูปแบบอาคารศาลฎีกาหลังใหม่

อาคารศาลฎีกาใหม่1.ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ(5)...............................................................................
09/09/2017

อาคารศาลฎีกาใหม่
1.ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ(5)
..........................................................................................
>>>งบประมาณเเละระยะเวลาการก่อสร้าง

การก่อสร้างศาลฎีกานั้นได้มีการคัดเลือกผู้รับเหมาแล้วคือ กลุ่มบริษัท อีเอ็มซีฯ ประกอบด้วยบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งฯ บริษัท กรุงไทยฯ เป็นต้น มีมูลค่าโครงการ 2,486.3 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 4 ปี 2 เดือน มีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 9,700 ตารางเมตร

การก่อสร้างในครั้งนี้โครงการได้รับงบประมาณในวงเงิน 2,525,000,000 บาท เเละจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มิถุนายน 2560 แต่เนื่องจากมีการปรับแก้ความสูงของอาคารลงประมาณ 6 เมตร ปรับแก้งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานระบบลิฟท์ งานสถาปัตยกรรมบัวฐานหินรอบอาคาร งานโครงสร้างเพิ่มเติมงานบัวอาคารโดยรอบเพิ่มเติม งานตกแต่งภายในเพิ่มเติม งานระบบสุขาภิบาลงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสารเพิ่มเติมเป็นเหตุให้ต้องของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้สํานักงานศาลยุติธรรมได้รับจัดการสรรงบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 964,000,000 บาท และจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างดังกล่าวทําให้ต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 575 วัน มีกําหนดแล้วเสร็จในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับการก่อสร้างจนถึงปัจจุบันใช้เวลาในการก่อสร้างมาแล้ว 1,543 วัน

อาคารศาลฎีกาใหม่1.ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ(4)...............................................................................
09/09/2017

อาคารศาลฎีกาใหม่
1.ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ(4)
..........................................................................................

>>>ผู้ออกเเบบ
ในเริ่มเเรกได้มีการมอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างโดยมีอาจารย์รังสรรค์ ต่อสุวรรณ เป็นผู้ออกแบบ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากอาคารที่ออกเเบบมีความเป็นสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเข้มข้น ทำให้ไม่กลมกลืนกับบรรยากาศของกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะพระบรมมหาราชวัง จึงให้มีการปรับปรุงตามเเนวรูปแบบของม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดรูปแบบฯ ให้มี “สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์”ดังจะเห็นได้จากแนวความคิดล่าสุดในการออกแบบรูปทรงของอาคารศาลฎีกาใหม่ที่ปรากฏทางสื่อ คือ

“.....อาคารศาลฎีกาเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในยุคปัจจุบัน พัฒนาแนวความคิดที่สืบสานต่อจากอดีต กล่าวคือเป็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรมที่ประสานสนองประโยชน์ใช้สอยของปัจจุบันที่สมบูรณ์กับลักษณะไทยที่คงรักษาฉันทลักษณ์เดิมไว้ได้อย่างเหมาะสมในทุกส่วนขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม.....”

หรือในส่วนการออกแบบภายในก็จะพบแนวคิดนี้เช่นกันคือ
“.....เอกลักษณ์ของความสง่างามแบบไทยประเพณี ได้แก่ห้องโถง ทางเข้าใหญ่ของอาคารและห้องพิจารณาคดีใหญ่ ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่จะต้องออกแบบให้มีความสง่างามและมีเอกลักษณ์ของไทยตามแบบอย่างลักษณะโบราณประเพณี.....”

อาคารศาลฎีกาใหม่1.ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ(3)...............................................................................
08/09/2017

อาคารศาลฎีกาใหม่
1.ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ(3)
..........................................................................................
>>>แนวคิดการออกแบบ
อาคารศาลฎีกาใหม่จะก่อสร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรม "ไทยประยุกต์" เน้นความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยผสมผสานกับความร่วมสมัย โดยออกแบบให้มีความสัมพันธ์และส่งเสริมความสง่างามของพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งในเริ่มแรกมีมติให้สร้าง "ยอดปราสาท" คล้ายกับพระบรมมหาราชวัง แต่ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมไปเล็กน้อยคือ ยกเลิกการใช้ยอดปราสาท มาเป็นการการใช้หลังคาจั่วสามเหลี่ยม และการตกแต่งประดับประดาลวดลายที่ยังคงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบจารีตแต่ถูกลดทอนรายละเอียดลงมาปรับสวมลงในผังอาคารสมัยใหม่เช่นเดิม มีการปรับปรุงลดสัดส่วนและพื้นที่ใช้สอยของอาคาร และที่จอดรถให้เหมาะสมกับความจำเป็นเพื่อประหยัดพื้นที่และสามารถก่อสร้างเพิ่มเติมต่อไปได้โดยไม่เสียรูปทรงเมื่อมีการขยายตัวของศาลฎีกาในอนาคต

อาคารศาลฎีกาใหม่1.ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ(2)...............................................................................
08/09/2017

อาคารศาลฎีกาใหม่
1.ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ(2)
..........................................................................................

>>>การก่อสร้างอาคารศาลฎีกาใหม่
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ให้รื้อถอนอาคารศาลฎีกาหลังเก่าเเละก่อสร้างอาคารศาลฎีกาใหม่ ด้วยเหตุผลว่า อาคารศาลฎีกาหลังเดิมทรุดโทรม และหมดอายุการใช้งาน ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารศาลฎีกาแห่งใหม่นี้เริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณการก่อสร้าง ซึ่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท

การก่อสร้างอาคารศาลฎีกาครั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมมีข้อตกลงโดยสมบูรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด คงเหลือเเต่อาคารปลายตัววีด้านหลังอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ไว้ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่

อาคารศาลฎีกาใหม่1.ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ(1)...............................................................................
08/09/2017

อาคารศาลฎีกาใหม่
1.ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ(1)
..........................................................................................

-สถานที่ตั้ง: 6 ถ.ราชดำเนินนอก เเขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
-เบอร์โทรศัพท์: 02-142-4114 ,02-142-4115

Y10-2017Built-Env's cover photo
04/09/2017

Y10-2017Built-Env's cover photo

ที่อยู่

Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

02-142-4114

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Y10-2017Built-Envผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Y10-2017Built-Env:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

DIRECTEUR GENERAL DU FMI
ส.ท
ศาลเมื่อปลูกสร้างทีเดียวก็จบสิ้น-แต่คนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการทำงานรับผิดช้อบให้ถูกต้องและชัดเจนอย่างเป็นทำ-เราจะต้องสร้างคนและตรวดสอบคนอย่างไม่จบสิ้น-คนที่ทำน่าที่ในศาลไม่ไช่พวกมึงพวกกูมิไช่เพื่อผลประโยรดในทางทรัพสินหลือรัฐบาลสังได้