โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เปิดสอน นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖
(14)

เรียนเด่น ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

หน้าที่: 1.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 2.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 3.พัฒนาระบบบริหารให้เป็นระบบบริหารจัดการที่ดี

เปิดเหมือนปกติ

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
12/06/2020

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อย่าลืมจัดเตรียมเอกสารที่ยังไม่ครบ และเอกสารเพิ่มเติมมาด้วยนะครับ ดูลำดับชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้เรียบร้อยนะครับ...
11/06/2020

อย่าลืมจัดเตรียมเอกสารที่ยังไม่ครบ และเอกสารเพิ่มเติมมาด้วยนะครับ ดูลำดับชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้เรียบร้อยนะครับ และที่สำคัญ สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

อย่าลืมจัดเตรียมเอกสารที่ยังไม่ครบ และเอกสารเพิ่มเติมมาด้วยนะครับ ดูลำดับชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้เรียบร้อยนะครับ และที่สำคัญ สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ขออภัยคราวที่ผ่านมาด้วยนะคร๊าบ เรื่องวันประชุมผู้ปกครอง กำลังแก้ไขปรับปรุง เดียวลงให้ใหม่ ส่วนรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์...
09/06/2020

ขออภัยคราวที่ผ่านมาด้วยนะคร๊าบ เรื่องวันประชุมผู้ปกครอง กำลังแก้ไขปรับปรุง เดียวลงให้ใหม่ ส่วนรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้า ม1 ปี 63 เดียวลงเป็นทางการอีกครั้งนะคร๊าบ รายชื่อตามนี้ ใครมีข้อสงสัยติดต่อ 0876709434 นะคร๊าบ

ขออภัยคราวที่ผ่านมาด้วยนะคร๊าบ เรื่องวันประชุมผู้ปกครอง กำลังแก้ไขปรับปรุง เดียวลงให้ใหม่ ส่วนรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้า ม1 ปี 63 เดียวลงเป็นทางการอีกครั้งนะคร๊าบ รายชื่อตามนี้ ใครมีข้อสงสัยติดต่อ 0876709434 นะคร๊าบ

ขออภัยผู้ปกครองและนักเรียนด้วยนะคร๊บ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือก เป็นไม่มีการสอบเป็นการสัมภาษณ์แทน และเปลี่ย...
27/05/2020

ขออภัยผู้ปกครองและนักเรียนด้วยนะคร๊บ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือก เป็นไม่มีการสอบเป็นการสัมภาษณ์แทน และเปลี่ยนวันสอบจากเดิม วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาให้เรียบร้อยนะครับ และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และให้มามอบตัว/รายงานตัว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นะครีบ

ขออภัยผู้ปกครองและนักเรียนด้วยนะคร๊บ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือก เป็นไม่มีการสอบเป็นการสัมภาษณ์แทน และเปลี่ยนวันสอบจากเดิม วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาให้เรียบร้อยนะครับ และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และให้มามอบตัว/รายงานตัว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นะครีบ

ขออภัยผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกำหนดการสมัครนะครับ เป็นไม่มีการสอบ แต่ให้นักเรียนมายื่นเอกสารการ...
27/05/2020

ขออภัยผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกำหนดการสมัครนะครับ เป็นไม่มีการสอบ แต่ให้นักเรียนมายื่นเอกสารการสมัครเรียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นะครับ (แต่งกายชุดนักเรียน) แล้วจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ขออภัยผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกำหนดการสมัครนะครับ เป็นไม่มีการสอบ แต่ให้นักเรียนมายื่นเอกสารการสมัครเรียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นะครับ (แต่งกายชุดนักเรียน) แล้วจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ทดลองเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย
17/05/2020

ทดลองเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย

ตารางออกอากาศ สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ลิ้งค์ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/drive/folders/1Cj8PLHAd6_EYHe8NpypMcvtHER_dzJhJ?usp=sharing

ม.1 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42321
ม.2 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42316
ม.3 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42317
ม.4 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42329
ม.5 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42330
ม.6 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42331

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dltv.ac.th/

ตารางออกอากาศ สำหรับท่านที่สะดวกทางทีวี 📺 จ้า...ขอบคุณ ครูเยาวลักษณ์ อักษรมัต (ครูปู) ที่แบ่งปันข้อมูลค่ะ
14/05/2020

ตารางออกอากาศ สำหรับท่านที่สะดวกทางทีวี 📺 จ้า...
ขอบคุณ ครูเยาวลักษณ์ อักษรมัต (ครูปู) ที่แบ่งปันข้อมูลค่ะ

ช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล DLTVสะดวกช่องทางใดใช้ช่องทางนั้นเลยจ้าทั้ง แอพพลิเคชั่นบนมือถือ 📱 💻หรือทางทีวี📺ได้หมดถ้...
14/05/2020

ช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล DLTV
สะดวกช่องทางใดใช้ช่องทางนั้นเลยจ้า
ทั้ง แอพพลิเคชั่นบนมือถือ 📱 💻หรือทางทีวี📺
ได้หมดถ้าสดชื่น...😁😁
#คำแนะนำผู้ปกครอง #ตารางออกอากาศ

12/05/2020

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ท่านไม่ต้องกังวลว่าจะมีจานดาวเทียมไหม?
ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าไม่มีโทรศัพท์
ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้ออินเทอร์เน็ตอย่างไร
🔊กสทช. ลงนามอนุมัติช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 15 ช่อง ระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน หรือกลับมาสอนได้ตามปกตินับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

📺ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
👉อนุบาล 1 ช่อง 5
👉อนุบาล 2 ช่อง 6
👉อนุบาล 3 ช่อง 7
👉ป.1 ช่อง 8
👉ป.2 ช่อง 9
👉ป.3 ช่อง 12
👉ป.4 ช่อง 13
👉ป.5 ช่อง 14
👉ป.6 ช่อง 15
👉ม.1 ช่อง 17
👉ม.2 ช่อง 19
👉ม.3 ช่อง 20
👉ม.4 ช่อง 21
👉ม.5 ช่อง 26
👉ม.6 ช่อง 28

"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6ให้ผู้ปกครองเปิดให...
09/05/2020
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...

อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH

อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน
https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน
https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7jX
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1
https://bit.ly/3c8NSpJ
https://bit.ly/3c7W6Pd
https://bit.ly/2yNhtXE
https://bit.ly/2xfLij6
https://bit.ly/3c3A1kB

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
https://bit.ly/2JQ1wlw
https://bit.ly/3aVa6LL
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต,e-learning,วังไกลกังวล,โรงเรียนวังไกลกังวล,dlf.ac.t...

ประชุมออนไลน์ เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ ในการทดลองเรียนผ่าน DLTV ผู้ปกครองสามารถให้นักเรียนทดลองเรียนผ่าน DLTV ได้🖥 อ....
07/05/2020

ประชุมออนไลน์ เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ ในการทดลองเรียนผ่าน DLTV ผู้ปกครองสามารถให้นักเรียนทดลองเรียนผ่าน DLTV ได้

🖥 อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10
🖥 อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11
🖥 อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12
🖥 ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1
🖥 ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2
🖥 ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3
🖥 ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4
🖥 ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5
🖥 ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6
🖥 ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7
🖥 ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8
🖥 ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9

07/05/2020
OBEC Channel

ศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกัน

การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ตามที่ สพฐ. กำหนดให้สมัครเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พ.ค. 63 และให้ดำเนินการตามปฏิทินดังกล่าวQR-Code และ link ในกา...
02/05/2020

ตามที่ สพฐ. กำหนดให้สมัครเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พ.ค. 63 และให้ดำเนินการตามปฏิทินดังกล่าว

QR-Code และ link ในการสมัครเรียนออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFniY0En0HYNsifKENtrqXuQYW8ZeQOa-UyVO2iJj8qvUFuA/viewform

กรอกครั้งเดียวรอบเดียวให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยนะคร๊าบ (ถ้ามีการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องถือว่าโมฆะทันทีนะครับ) ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 029594454 ต่อ 14 หรือ 0876709434

ตามที่ สพฐ. กำหนดให้สมัครเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พ.ค. 63 และให้ดำเนินการตามปฏิทินดังกล่าว

QR-Code และ link ในการสมัครเรียนออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFniY0En0HYNsifKENtrqXuQYW8ZeQOa-UyVO2iJj8qvUFuA/viewform

กรอกครั้งเดียวรอบเดียวให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยนะคร๊าบ (ถ้ามีการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องถือว่าโมฆะทันทีนะครับ) ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 029594454 ต่อ 14 หรือ 0876709434

กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งลิงค์การเรียนรู้แบบออนไลน์มาให้ ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมตอนกักตัวอยู่บ้านนะคร๊าบเรียน...ท่านผู้ปกค...
12/04/2020
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งลิงค์การเรียนรู้แบบออนไลน์มาให้ ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมตอนกักตัวอยู่บ้านนะคร๊าบ

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH

อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน
https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน
https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7jX
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1
https://bit.ly/3c8NSpJ
https://bit.ly/3c7W6Pd
https://bit.ly/2yNhtXE
https://bit.ly/2xfLij6
https://bit.ly/3c3A1kB

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
https://bit.ly/2JQ1wlw
https://bit.ly/3aVa6LL
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต,e-learning,วังไกลกังวล,โรงเรียนวังไกลกังวล,dlf.ac.t...

ที่อยู่

47 Soi Phaholyothin 127 , Pathumthani Thanyaburi Prachatipat
Rangsit
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 96 856 1008

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - Chumchonprachathipatwitayakarn School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rangsit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากสอบถามว่า เมื่อไหร่ผลการเรียนจะออกค่ะ นานมากแล้ว ตั้งแต่โควิดยังไม่มา จนตอนนี้ยังไม่ได้ผลการเรียนเลย อยากให้ทางโรงเรียนรับสายที่จะโทรไปสอบถามคะ
สวัสดีค่ะ...รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครคุณครูปฐมวัยหรือคุณครูพี่เลี้ยงไหมค่ะ.....ติดต่อทางเบอร์ไม่ได้ค่ะ 🙂🙂
ไ่ม่ต้องรู้ว่าเป็นใครรู้ว่าเป็นคน ทยก็พอ
ต้องเรียนออนไลน์ และมีแบบเรียนอย่างไรบ้างคะ คุณครูประจำชื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรคะ รบกวนแจ้งผู้ปกครองหน่อยคะ
เทอมใหม่ขื้นั้น ป4 คะ
ขอข้อมูล นร ป4 eip ด้วยคะ
สมัครป.1ทันมั้ยคะ
สอบถามหน่อยคะยังรับสมัครเรียนป.1อยู่ไหมคะ
ติดต่อทาง รร ไม่ได้เลยค่ะ
ขอเบอร์โทรติดต่อ ครูจุ๋ม ที่สอนดนตรีไทย หน่อยครับ
ยากทราบนักเรียน ป5 สอบปลายภาคเดือนไหนวันที่เท่ารัยค่ะ ใครพอทราบบ้าง
เปิดรับสมัคร ปฐม 1 วันไหนคะ