Armyland สำนักงานส่งเสริมการท่อง

Armyland สำนักงานส่งเสริมการท่อง สนุกสนาน ท้าทาย คุ้มค่า และ ปลอดภัย ท่องเที่ยวไทย ไปกับArmyLand
(5)

เปิดเหมือนปกติ

“น้ำพระทัยสู่ใจราษฎร “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และ...
10/09/2021

“น้ำพระทัยสู่ใจราษฎร “

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความมุ่งมั่นในในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร

และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ประกอบด้วย

1.พื้นที่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

2.พื้นที่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

3.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 1)

4.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 2)

5.พื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

6.พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

7.พื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

8.พื้นที่ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

9.พื้นที่ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

10.พื้นที่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

11.พื้นที่ ต.โพธิ์ตาก และต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

12.พื้นที่ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

13.พื้นที่ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

14.พื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

15.พื้นที่ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

พื้นที่ทั้ง 15 นี้ ได้ถูกแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้สอยในช่วงภาวะขาดแคลน นี่คือน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขต่อคนไทยทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เพจพระลาน
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

“น้ำพระทัยสู่ใจราษฎร “

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความมุ่งมั่นในในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร

และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ประกอบด้วย

1.พื้นที่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

2.พื้นที่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

3.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 1)

4.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 2)

5.พื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

6.พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

7.พื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

8.พื้นที่ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

9.พื้นที่ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

10.พื้นที่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

11.พื้นที่ ต.โพธิ์ตาก และต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

12.พื้นที่ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

13.พื้นที่ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

14.พื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

15.พื้นที่ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

พื้นที่ทั้ง 15 นี้ ได้ถูกแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้สอยในช่วงภาวะขาดแคลน นี่คือน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขต่อคนไทยทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เพจพระลาน
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

“ข่าวประชาสัมพันธ์”กิจกรรมโซน Adventure เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 0900-1600 😁 มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น ก...
10/09/2021

“ข่าวประชาสัมพันธ์”
กิจกรรมโซน Adventure เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 0900-1600 😁 มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมเลื่อนข้ามลำน้ำ ,กิจกรรมยิงธนู ,กิจกรรมบีบีกัน ,กิจกรรมปาโป่ง ,กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว ,กิจกรรมพายเรือคายัค 🎉🎉 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 👉👉 0897991429 👈
👈#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

กิจกรรมโซน Adventure เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 0900-1600 😁 มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมเลื่อนข้ามลำน้ำ ,กิจกรรมยิงธนู ,กิจกรรมบีบีกัน ,กิจกรรมปาโป่ง ,กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว ,กิจกรรมพายเรือคายัค #โปรโมชั่นยอดฮิต สุดปัง ตั๋วกิจกรรม 3 อย่าง ราคา 100 บาท 🎉🎉 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 👉👉 0897991429 👈👈

ชุมชนกกสะทอน จ.เลย 🍃ระหว่างธรรมชาติและประวัติศาสตร์อันงดงามชาวชุมชนกกสะทอน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรทำไร่ปลูกผัก ทั...
07/09/2021

ชุมชนกกสะทอน จ.เลย 🍃
ระหว่างธรรมชาติและประวัติศาสตร์อันงดงาม

ชาวชุมชนกกสะทอน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรทำไร่ปลูกผัก ทั้งข้าวโพด สับปะรด ผักกาดขาว กะหล่ำปลี รวมถึงพืชหัวอย่าง “ขิง” เป็นหลัก

ส่วนการทำบ้านพักโฮมสเตย์และนำเที่ยวเป็นอาชีพเสริมในยามว่างเว้นหลังการเก็บเกี่ยว ชาวชุมชนกกสะทอนจึงมีวิถีชีวิตเรียบง่าย แต่ละหมู่บ้านเงียบสงบและผู้คนเป็นมิตร

ทริปนี้จะพามาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนกกสะทอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

“ขอบคุณภาพจาก ชุมชนกกสะทอน จ.เลย เพจแดดฝนลม การใช้ภาพถ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนเท่านั้น หากทางเจ้าของภาพไม่ประสงค์ให้ใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โปรดแจ้งเพื่อดำเนินการนำภาพออกต่อไป”
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

เกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ ด้วยปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ “โครงการทหารพันธุ์ดี “ค่ายสรุศักดิ์มนตรี ติดตามรับชมสาระประโยชน์ดีๆกันได้เลย...
06/09/2021
โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เกษตรอินทรีย์ | Army Land Fanclub

เกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ
ด้วยปุ๋ยเกษตรอินทรีย์
“โครงการทหารพันธุ์ดี “ค่ายสรุศักดิ์มนตรี
ติดตามรับชมสาระประโยชน์ดีๆกันได้เลยครับ
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เกษตรอินทรีย์ | Army Land Fanclub-------------------------------------------------------------------------------------...

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564รวม 13,988 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 13,544 รายติดเชื้อภายในเรือนจ...
06/09/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
รวม 13,988 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,544 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 444 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,265,659 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 17,284 ราย
หายป่วยสะสม 1,105,432 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 148,622 ราย
เสียชีวิต 187 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
รวม 13,988 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,544 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 444 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,265,659 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 17,284 ราย
หายป่วยสะสม 1,105,432 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 148,622 ราย
เสียชีวิต 187 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

ประวัติความเป็นมาของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มทบ.37ตามที่กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 37 ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศ...
05/09/2021

ประวัติความเป็นมาของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มทบ.37
ตามที่กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 37 ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาพื้นที่ค่ายเม็งรายมหาราช ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน ตั้งแต่ห้วงปี 2557 เป็นต้นมา
เมื่อครั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายัง มณฑลทหารบกที่ 37 จำนวน 4 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559-2562 โดยพระองค์ทรงมีดำริ “อยากให้ ค่ายเม็งรายมหาราชเป็นศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่ศึกษาและทดลองโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการ อีกทั้งสามารถนำไปขยายผลสู่เครือข่ายชุมชนและภูมิลำเนา ของพลทหารเมื่อปลดประจำการไปแล้ว” พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ไว้ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายเม็งรายมหาราช
“Think Small,Act. NOW” คิดเล็กๆ แต่ทำเดี๋ยวนี้พระราชดำรัส ให้ไว้ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายเม็งรายมหาราช
มณฑลทหารบกที่ 37 จึงได้ปฏิบัติตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเดินงานโครงการต่างๆ โดยยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนสำคัญ โดยปัจจุบันมีแผนงานในโครงการทั้งหมด 12 โครงการ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างครบถ้วน ทั้งการเกษตร การประมง ปศุสัตว์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

ประวัติความเป็นมาของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มทบ.37
ตามที่กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 37 ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาพื้นที่ค่ายเม็งรายมหาราช ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน ตั้งแต่ห้วงปี 2557 เป็นต้นมา
เมื่อครั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายัง มณฑลทหารบกที่ 37 จำนวน 4 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559-2562 โดยพระองค์ทรงมีดำริ “อยากให้ ค่ายเม็งรายมหาราชเป็นศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่ศึกษาและทดลองโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการ อีกทั้งสามารถนำไปขยายผลสู่เครือข่ายชุมชนและภูมิลำเนา ของพลทหารเมื่อปลดประจำการไปแล้ว” พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ไว้ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายเม็งรายมหาราช
“Think Small,Act. NOW” คิดเล็กๆ แต่ทำเดี๋ยวนี้พระราชดำรัส ให้ไว้ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายเม็งรายมหาราช
มณฑลทหารบกที่ 37 จึงได้ปฏิบัติตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเดินงานโครงการต่างๆ โดยยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนสำคัญ โดยปัจจุบันมีแผนงานในโครงการทั้งหมด 12 โครงการ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างครบถ้วน ทั้งการเกษตร การประมง ปศุสัตว์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์

เปิดแล้ว Seapine Recreation Centre (สวนสนประดิพันธ์) เปิดให้บริการแล้ว!!⛳️ สนามกอล์ฟสวนสนประดิพันธ์ เปิดให้บริการอีกครั้...
01/09/2021

เปิดแล้ว Seapine Recreation Centre (สวนสนประดิพันธ์) เปิดให้บริการแล้ว!!

⛳️ สนามกอล์ฟสวนสนประดิพันธ์ เปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

❤️ ทางสนามมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

📱 สนใจจองกรีนฟีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
032-655 994
090-9856347
081-9449897

#seapinerecreationcentre #seapine #สนประดิพัทธ์ #สวนสน

⛳️ สนามกอล์ฟสวนสนประดิพันธ์ เปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

❤️ ทางสนามมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

📱 สนใจจองกรีนฟีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
032-655 994
090-9856347
081-9449897

#seapinerecreationcentre #seapine #สนประดิพัทธ์ #สวนสน

เปิดแล้ว เปิดให้บริการ นักท่องเที่ยวแล้ว😊❗️❗️…ประกาศ…❗️❗️🕊สถานตากอากาศบางปูเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 กันยายน 2564🌟🔸สามา...
01/09/2021

เปิดแล้ว เปิดให้บริการ นักท่องเที่ยวแล้ว😊

❗️❗️…ประกาศ…❗️❗️

🕊สถานตากอากาศบางปูเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 กันยายน 2564🌟

🔸สามารถนั่งทานอาหารได้ตามปกติ 🍽
🔹เปิดให้บริการถึง 20.00 น.🕗
🔸งดการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน🍻
🔹เดินชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบนสะพานสุขตา🌅
🔸สามารถมาออกกำลังกายได้ตามปกติ🚴🏻‍♀️

🔘เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกท่าน สถานตากอากาศบางปูได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะ🔘

❗️❗️…ประกาศ…❗️❗️

🕊สถานตากอากาศบางปูเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 กันยายน 2564🌟

🔸สามารถนั่งทานอาหารได้ตามปกติ 🍽
🔹เปิดให้บริการถึง 20.00 น.🕗
🔸งดการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน🍻
🔹เดินชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบนสะพานสุขตา🌅
🔸สามารถมาออกกำลังกายได้ตามปกติ🚴🏻‍♀️

🔘เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกท่าน สถานตากอากาศบางปูได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะ🔘

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี รายการสาระประโยชน์ดีๆติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์ เพจArmyland เชิญรับชมกันครับ#ท...
30/08/2021
โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ความมั่นคงทางอาหาร | Army Land Fanclub

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี รายการสาระประโยชน์ดีๆติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์ เพจArmyland เชิญรับชมกันครับ
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ความมั่นคงทางอาหาร | Army Land Fanclub--------------------------------------------------------------------------------...

พร้อมจะลุยกันหรือยัง🎉🎉 เปิดแล้วจ้า ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 🥳🥳กิจกรรมโซน Adventure เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ แล...
30/08/2021

พร้อมจะลุยกันหรือยัง
🎉🎉 เปิดแล้วจ้า ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 🥳🥳
กิจกรรมโซน Adventure เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 0900-1600 😁 มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมเลื่อนข้ามลำน้ำ ,กิจกรรมยิงธนู ,กิจกรรมบีบีกัน ,กิจกรรมปาโป่ง ,กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว ,กิจกรรมพายเรือคายัค #โปรโมชั่นยอดฮิต สุดปัง ตั๋วกิจกรรม 3 อย่าง ราคา 100 บาท 🎉🎉 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 👉👉 0897991429 👈👈
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

🎉🎉 เปิดแล้วจ้า ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 🥳🥳
กิจกรรมโซน Adventure เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 0900-1600 😁 มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมเลื่อนข้ามลำน้ำ ,กิจกรรมยิงธนู ,กิจกรรมบีบีกัน ,กิจกรรมปาโป่ง ,กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว ,กิจกรรมพายเรือคายัค #โปรโมชั่นยอดฮิต สุดปัง ตั๋วกิจกรรม 3 อย่าง ราคา 100 บาท 🎉🎉 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 👉👉 0897991429 👈👈

คิดอยากจะพักผ่อน อยากชมวิวภูเขาสวยๆ อยากสูบอากาศบริสุทธิ์ อยากมีภาพถ่ายสวยๆ เชิญเที่ยวที่ โครงการอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำร...
29/08/2021

คิดอยากจะพักผ่อน อยากชมวิวภูเขาสวยๆ อยากสูบอากาศบริสุทธิ์ อยากมีภาพถ่ายสวยๆ เชิญเที่ยวที่ โครงการอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริฯ ห้วยตึงเฒ่า แล้วคุณจะหลงรัก❤️
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

มีปรับเพิ่มและลดมาตรการฯ พื้นที่ต่างๆ ของ ศบค.เริ่มปฎิบัติใช้วันที่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นฯ    และอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกค...
29/08/2021

มีปรับเพิ่มและลดมาตรการฯ พื้นที่ต่างๆ ของ ศบค.เริ่มปฎิบัติใช้วันที่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นฯ
และอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง พกพาแอลกอฮอล์สเปรย์ เพื่อสุขภาพอนามัยของตนเองและคนที่คุณรัก
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

ข่าวประชาสัมพันธ์#กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมโซนAdventure มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมเลื่อนข้าม​ล​ืำน้ำ ,กิจกรรมยิงธ...
27/08/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

#กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมโซนAdventure มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมเลื่อนข้าม​ล​ืำน้ำ ,กิจกรรมยิงธนู ,กิจกรรมบีบีกัน ,กิจกรรมปาโป่ง ,กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว ,กิจกรรมพายเรือคายัค #โปรโมชั่นยอดฮิต สุดปัง ตั๋วกิจกรรม 3 อย่าง ราคา 100 บาท 🎉แล้วพบกันเร็วๆนี้ตามมาตราการคลายล็อกพื้นที่สีแดงเข้ม🎉 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0897991429
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

#กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมโซนAdventure มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมเลื่อนข้าม​ล​ืำน้ำ ,กิจกรรมยิงธนู ,กิจกรรมบีบีกัน ,กิจกรรมปาโป่ง ,กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว ,กิจกรรมพายเรือคายัค #โปรโมชั่นยอดฮิต สุดปัง ตั๋วกิจกรรม 3 อย่าง ราคา 100 บาท 🎉แล้วพบกันเร็วๆนี้ตามมาตราการคลายล็อกพื้นที่สีแดงเข้ม🎉 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0897991429

27/08/2021

🍱 Seapine Recreation Centre พร้อมส่งตรงความอร่อย รับทำอาหารกล่อง สด สะอาด ถูกสุขอนามัย เริ่มต้นราคา 60 บาท (ต่อกล่อง)

🛵 ส่งฟรีในระยะ 10 กม. (ขั้นต่ำ 20 กล่องขึ้นไป)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 👇
☎️ 032-655 994
📱090-9856347, 081-9449897, 091-7127061

#seapinerecreationcentre #seapine #สวนสนประดิพัทธ์ #สวนสน

"การที่จะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรนั้น เป็นการช่วยเหลือชั่วคราว ไม่ยั่งยืน การที่จะให้ประชาชนอยู่รอดได้ก็คือ การให้อาชี...
27/08/2021

"การที่จะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรนั้น เป็นการช่วยเหลือชั่วคราว ไม่ยั่งยืน การที่จะให้ประชาชนอยู่รอดได้ก็คือ การให้อาชีพ"

....พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542

“เดินตามรอยเท้าพ่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในการพึ่งพาตนเอง”

พ.ท. ไกศิน สาสุนีย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 ได้กรุณาอนุมัติจัดชุดฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่ ( Mobile Vocational Training Team ) เฉพาะหลักสูตร (ชฝฉ.) ด้านการเกษตร จำนวน 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ และ (2) หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 นาย และ 10 นาย ตามลำดับ วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ การทำเกษตรแบบเน้นการพึ่งพาตนเอง การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ จากการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ การทำกล้วยฉาบ (Sweetened Banana Chips) การทำฟักทองฉาบ ( Pumpkin Chips ) การทำชาอัญชัน ( Butterfly Pea Flower Tea ) การทำส้มตำ ( Papaya Salad ) และการทำผัดผักบุ้ง (Stir-fried Water Spinach)
รวมถึงการเผยเเพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบเชิงรุก ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -19)ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนชาวเซาท์ซูดานจากค่ายผู้ลี้ภัยที่ 1 ( Internally displaced person : IDP camp) รวมถึงประชาชนชาวเซาท์ซูดานในพื้นที่ชุมชนและสถานีตำรวจเย (Yei checkpoint community and Yei Police Post)

ในการนี้ ผบ.ร้อย.ช.ฉก.ฯ ได้กรุณามอบหมายให้ พ.ต. สุรพันธ์ โพธิ์ทอง นายทหารฝ่ายกำลังพลร้อย.ช.ฉก.ฯ เป็นผู้เเทน มอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

“Giving money is a temporary support, giving jobs is permanent support” (King Rama IX’s speech)

“Follow the King’s philosophy and support job’s skills to build immunity of self-reliance”

Lt.Col.Kaisin Sasunee, Thai HMEC Contingent Commander has approved 2 agricultural courses training by the Mobile Vocational Training Team. The courses consist of Sufficiency Economy Philosophy training and agricultural products training. There was 25 participants for both courses. The purpose is to share knowledge on how to create self-reliance with agriculture and how to make products from what their grow such as sweetened banana chips, pumpkin chips, butterfly pea flower tea, papaya salad, and stir-fried water spinach.
Moreover, the team disseminated sufficiency economy philosophy knowledge proactively to local police (Yei Police Station) and South Sudanese under COVID-19 pandemic.
The Thai HMEC Contingent Commander assigned Maj.Suraphan Phothong, the personnel officer to give souvenirs to all participants.

#THAI_HMEC_Rotation_2
#UNMISS
#We_Are_The_Standard
#ServingForPeace
#SDG2
ที่มา เพจศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

ประวัติครั้งแรกของการเริ่มใช้ สุนัขทางทหารของกองทัพบกไทย🦮🐕‍🦺#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland
26/08/2021

ประวัติครั้งแรกของการเริ่มใช้ สุนัขทางทหารของกองทัพบกไทย🦮🐕‍🦺
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

#วันสุนัขโลก#wardog #dogdaysโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland
26/08/2021

#วันสุนัขโลก
#wardog #dogdays
โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

วันสุนัขโลกวันนี่คือวันพิเศษของเพื่อนแท้ของเราขอบคุณที่เคียงข้างเราเสมอมาขอบคุณจากใจจริง สุนัขทหารเพื่อนแท้ทุกภารกิจเพื่อนรักของเราชาว WAR DOG

#ประกาศประชาสัมพันธ์‼️‼️ขยายเวลารับสมัครส่งผลงานเข้าประกวด ถึงวันที่ 10 กันยายน นี้เข็มหมุด ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเ...
25/08/2021

#ประกาศประชาสัมพันธ์‼️‼️

ขยายเวลารับสมัครส่งผลงานเข้าประกวด ถึงวันที่ 10 กันยายน นี้

เข็มหมุด ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล รวม 1,000,000 บาท

📌สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 281 8646 และ 084 079 1281

📍ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2564

ที่มา : เพจ สืบสานวัฒนศิลป์แผ่นดินสยาม

#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

#ประกาศ‼️‼️

ขยายเวลารับสมัครส่งผลงานเข้าประกวด ถึงวันที่ 10 กันยายน นี้

เข็มหมุด ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล รวม 1,000,000 บาท

📌สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 281 8646 และ 084 079 1281

📍ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2564

ที่มา : เพจ สืบสานวัฒนศิลป์แผ่นดินสยาม

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1-102793292039213/

ที่อยู่

อาคาร 1 ชั้น B กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนค
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621265454

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Armyland สำนักงานส่งเสริมการท่องผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Armyland สำนักงานส่งเสริมการท่อง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พลตรี สุธี กอรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก เข้าพบเพื่อแนะนำตัว และประสานงานกับ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓