ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการและวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินระดับชาติ

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ...
26/04/2023

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล
(Pre-Hospital Trauma Life Support : PHTLS) รุ่นที่ 8
ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2566
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา
เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำโดย ศาสตราจารย์คลินิก พญ.โฉมศรี โฆษิ...
15/03/2023

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
และ นาวาเอกพิเศษ พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประชุมหารือแนวทางการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน
ภายใต้โครงการ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา
เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ
ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนการจัดฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในทุกระดับทั่วประเทศไทย

#เร็วๆนี้จะมีการจัดอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งใหญ่
#รอติดตามกันนะคะ

#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

28/01/2023

ทุกท่านอยากให้ CDEM
จัดอบรมหลักสูตรด้านแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินอะไรบ้าง

ขอเช็คเสียงผู้เรียนหน่อยค่ะ🥰

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ โรงพย...
27/01/2023

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
และศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล
(Pre-Hospital Trauma Life Support : PHTLS) รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566
ณ อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา
เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ


#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

พ.จ.อ.คุณากร จริยศ หรือ #หมอแชมป์ เคยเข้าอบรมของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2 หลักสูตร ได้แก่ Disaster...
28/12/2022

พ.จ.อ.คุณากร จริยศ หรือ #หมอแชมป์ เคยเข้าอบรมของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2 หลักสูตร ได้แก่ Disaster Medical Assistance Team รุ่น 23 และ Flood Medical Operation รุ่น 1

ในการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร #หมอแชมป์ ซึ่งเป็นทหารเรือ และมีความรอบรู้ในทักษะด้านการแพทย์ภัยพิบัติ จึงเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆ ในกลุ่มเสมอ โดยเฉพาะในช่วยเวลาฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ หมอแชมป์ ก็จะช่วยทุกคนในกลุ่มให้ฝึกผ่าน พ้นไปด้วยดี ทำให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมรุ่น และเป็นที่รักของครูฝึกทุกคน

แต่จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ก็มีชื่อ หมอแชมป์ เป็นผู้สูญหาย ทุกคนได้แต่ส่งกำลังใจ แลรอคอยข่าวดีว่า หมอแชมป์จะกลับมา แต่วันนี้ ข้อมูลได้ยืนยันแล้วว่า หมอแชมป์ได้เสียชีวิต และได้นำร่างขึ้นมาได้แล้ว

จึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของหมอแชมป์มา ณ ที่นี้ และขอให้ดวงวิญญาณเหล่าทหารกล้า จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

ด้วยความอาลัยยิ่ง
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั...
01/12/2022

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง Emergency Medical Technician (EMT) รุ่นที่ 11 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษาฯ การนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม และศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการอบรม
ในการนี้ นพ.อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวแนะนำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูงก่อนถึงโร...
25/11/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูงก่อนถึงโรงพยาบาล Advanced Medical Life Support (AMLS) โดยถือเป็นรุ่นที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรตามมาตรฐานของ NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS : NAEMT ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมฉุกเฉินการแพทย์ในประเทศไทยให้สามารถดูแลผู้ป่วย Non trauma ณ จุดเกิดเหตุ
จัดฝึกอบรมในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ TK Palace Hotel & Convention#รุ่นที่ 4
#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบ...
22/11/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ 6
การนี้ นายภูเบศ พลอยสวัสดิ์ หัวหน้างานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวแนะนำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวัตถุประสงค์โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยการฝึกอบรมวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

19/11/2022

แพทย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ EP1 : นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
แพทย์ฉุกเฉินถือเป็นสาขาเชี่ยวชาญน้องใหม่
แต่ตอนนี้กระแสมาแรง ในหนังซีรี่ย์หมอฉลาม
หลายท่านคงเคยได้ดูกัน
ทราบไหมครับสมัยเมื่อสามสิบปีก่อน..
บ้านเราไม่มีแพทย์เฉพาะทางฉุกเฉินนะครับ
เบอร์โทร 1669 ก็ไม่มี
ไทยยังไม่มีระบบกู้ชีพนอกโรงพยาบาล
หรือที่เรียกว่าทีมEMS
คนไข้มาโรงพยาบาลก็หอบหิ้วกันมาตามประสา
โบกรถผู้ใหญ่บ้าน ลากเกวียน มูลนิธิอาสาก็ว่ากันไป
หลายคนก็เสียชีวิตก่อน
เพราะไม่มีใครพามาส่งโรงพยาบาล
แล้วเราก้าวหน้ามาถึงวันนี้ได้อย่างไร?
ผมมีโอกาสได้สนทนากับผู้บุกเบิก
ต้นตำรับฉุกเฉินของไทย
วันนี้ให้เกียรติกับเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้
มาเล่าประวัติจุดกำเนิดกันครับ
อาจารย์นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม
อาจารย์ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ”อานันทมหิดล”
เรียนต่อสาขาฉุกเฉินและพิษวิทยา
มหาวิทยาลัยแพทย์ในสหรัฐอเมริกา
(Medical College of Pennsylvania)
อาจารย์กรุณาเล่าให้ฟังว่าตอนแรก
ท่านไม่ได้สนใจด้านฉุกเฉิน
มุ่งศึกษาด้านพิษวิทยาทางการแพทย์
(ผมคิดว่าอาจเพราะตอนนั้นประเทศไทย
ยังไม่เคยมีแพทย์ฉุกเฉินให้เห็นเป็นตัวอย่างครับ)
พอได้ไปเรียนต่อ มหาวิทยาลัยบังคับให้ต้องผ่าน
การทำงานห้องฉุกเฉินก่อน
ถึงจะไปเรียนพิษวิทยาได้
นั่นเป็นจุดที่ทำให้อาจารย์ได้มองเห็น
ความเป็นระบบฉุกเฉินที่เป็น”ระบบ”อย่างแท้จริง
ไม่ใช่ตั้งรับรอผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลอย่างเดียว
ทราบไหมครับคนเราจะเป็นจะตายก็อยู่ที่ชั่วโมงแรก
เช่น รถชน ถ้าตายในที่เกิดเหตุก็ตายเลย
เราช่วยอะไรไม่ได้
แต่จะมีคนไข้อาการหนักบนถนน
ที่เรียกว่าพะงาบพะงาบ
คนกลุ่มนี้ถ้าระบบการแพทย์ฉุกเฉินดี
ช่วยเขาตั้งแต่นอกโรงพยาบาล
พวกเขาอาจรอดครับ…
นี่คือหัวใจของระบบฉุกเฉินไงครับ
ผมก็สนใจว่าอะไรที่อาจารย์หันกลับมา
พัฒนาระบบฉุกเฉินไทย
จริงๆแล้วถ้าเรียนจบมาก็ไปพัฒนางานพิษวิทยา
ตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกก็ได้
อาจารย์เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญ
ในครอบครัวครับ
“เป็นเรื่องที่ประสบกับตัวเองครับ คือเมื่อ พ.ศ. 2537
ในช่วงที่เรียนอยู่ได้กลับมาบ้าน ขณะอยู่บ้านคืนหนึ่ง
คุณพ่อมาบอกว่าคุณแม่ผมหลับอยู่ๆ
ก็ลุกขึ้นมาอาเจียนมาก
ผมไปดูแล้วมีอาการสงสัยเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก
จึงได้ใช้สิ่งที่เรียนมาในการประสาน
ก่อนพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน
ให้เตรียมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอาไว้ก่อน”
(สมัยนั้นเครื่องไม่ได้เปิดแล้วใช่ได้เลย
ต้องเปิดเครื่องไว้นานพอควร
นึกถึงสมัยคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆนะครับ
กว่าจะเปิดติดนานมาก
ใครทันยุคต่อเน็ตกับสายโทรศัพท์บ้านบ้างครับ
-ผมเขียนเองครับ)
“พอพาไปถึงโรงพยาบาล
จึงได้ทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทันที
ก็พบว่าเป็นเส้นเลือดสมองแตก
จึงได้ประสานน้องๆ หมอที่เป็นประสาทศัลย์
และดมยา เตรียมห้องผ่าตัด
พอพาคุณแม่ไปถึงก็ได้ทำทันที
โดยเปิดเจาะรูที่กระโหลกศีรษะ
แล้วใช้เข็มจิ้มดูดเลือดออกมา
คุณแม่ผมรอดและมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้”
“ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องการดูแลคนไข้ฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาลมา ก็คงทำแบบเดิมๆ
คือหอบหิ้วคุณแม่ไปโรงพยาบาลแล้วค่อยว่ากัน”
“หลังจากเรียนจบกลับมาประเทศไทยจึงคิดว่า
ถ้าวันนั้นไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน
จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่?
และหากจะให้ดีก็ต้องพัฒนา...
ให้เป็น"ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน"
มีบุคลากรและกฎหมายรองรับให้ชัดเจนครับ”
ถ้าจะพัฒนาระบบฉุกเฉินได้
เราต้องสร้างคนที่มีคุณภาพก่อนถูกต้องไหมครับ?
อาจารย์เป็นผู้ผลักดันเกิดการเรียนแพทย์ฉุกเฉิน
ในปี พ.ศ.2546 เป็นครั้งแรกที่เริ่มมีการเรียนต่อสาขา
"แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน"
ตอนนี้ก็ร่วม19ปีแล้วครับ
หมอฉุกเฉินกระจายทั่วประเทศไทย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินพัฒนาไปอย่างเป็นระบบ
ก่อกำเนิดทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
พาราเมดิก พยาบาลเชี่ยวชาญฉุกเฉิน
เบอร์1669 เกิดจากความร่วมมือและทุ่มเท
ของบุคคลเบื้องหลังอีกมากมายครับ
เพื่อคนไทยทุกคนได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย
"1669 สายด่วนฉุกเฉิน"
"โทรได้ แต่อย่าโทรเล่น"
ขอบพระคุณอาจารย์ที่มาร่วมเป็น
แขกรับเชิญสัมภาษณ์พิเศษ
ในเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้ของผมนะครับ
อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน
รวมถึงตัวผมเองด้วยครับ
อ่านแล้วขนลุกไหมครับ
ผมเชื่อว่าทีมฉุกเฉินน้องใหม่ๆไม่ทราบเรื่องนี้แน่นอน
กว่าจะมีฉุกเฉินในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
พวกเราทีมฉุกเฉินกู้ชีพควร"ภูมิใจ"ในวิชาชีพของเรา
#ห้องฉุกเฉินต้องรู้
#แพทย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ

เมื่อวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดอบรม #การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ใ...
24/10/2022

เมื่อวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดอบรม #การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ให้แก่ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR และระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMT ของมูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 100 คน ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มี #หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และวิทยากรที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หากหน่วยงานใดต้องการจัดฝึกอบรมฯ สามารถติดต่อได้ทาง inbox เพจนี้ได้เลยค่ะ
#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบ...
30/09/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวแนะนำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 ณ สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์ภัยพิบัติและ...
29/09/2022

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน ณ สำนักงานมูลนิธิพุทธธรรม 31 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือการร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการร่วมมือในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติ ระหว่าง ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับ มูลนิธิพุทธธรรม 31 (ฮุก 31)

วันที่ 19 และ 20 กันยายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดอบรม #การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผู้ป...
22/09/2022

วันที่ 19 และ 20 กันยายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดอบรม #การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวม 120 คน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นพ.อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมพ...
03/09/2022

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นพ.อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบหลักสูตรช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง Emergency Medicail Technician (EMT) ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงมงคลพระชนมายุ 60 พรรษา รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.สุรจิต คูสกุล รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานในพิธี โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฯ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมศรีโคตร โรงพยาบาลนครพนม

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สนับสนุนงบประมาณจากโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมห...
02/09/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สนับสนุนงบประมาณจากโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูงก่อนถึงโรงพยาบาล Advanced Medical Life Support (AMLS) รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรตามมาตรฐานของ NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS : NAEMT ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในประเทศไทยให้สามารถดูแลผู้ป่วย Non trauma ณ จุดเกิดเหตุ

การจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน โดยจัด ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ อาคารนวมินทร์ 1 มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#รุ่น 3

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบ...
01/09/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 การนี้ นายภูเบศ พลอยสวัสดิ์ หัวหน้างานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวแนะนำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวัตถุประสงค์โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยการฝึกอบรมจัดระหว่างวันที่ 1 -2 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบ...
11/08/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม และกล่าวแนะนำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารรัตนชีวรักษ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพนม จัดโครงการ...
10/08/2022

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพนม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง Emergency Medical Technician (EMT) รุ่นที่ 8 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษาฯ การนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.จรุงธรรม ขันตี รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม และ นพ.อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวแนะนำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การนี้ พว.ทิพย์วิภา สังข์อินทร์ หัวหน้างานศูนย์รับแจ้งเหตุด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การต้อนรับ
โดยการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมธารารวมใจ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม
#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทาง...
08/08/2022

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) รุ่นที่ 8 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษาฯ การนี้ นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนายแพทย์อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Concept of disaster management” โดยมีอาจารย์ชาติชาย ไทยกล้า ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ให้การต้อนรับ

โดยวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสร้างทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทีมสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จัดอบรมระหว่างวันที่ 5 -7 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จังหวัดลพบุรี
#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Thailand

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองเวชศาตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบั...
06/08/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองเวชศาตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย Flood Medical Operations รุ่นที่ 1

หลักสูตรนี้เน้นการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์เสมือนจริง โดยบูรณาการทักษะต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์และด้านกู้ภัย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นภาพและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้เป็นระบบ อีกทั้งผู้อบรมยังได้ฝึกการดำรงชีพในป่า เพื่อเรียนรู้การเอาตัวรอดของทีมช่วยเหลือด้านการแพทย์ หากต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ภัยพิบัติ

การฝึกอบรม จัดขึ้นในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ ริเวอร์โฮม โพธิ์แดงรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับงบสนับสนุนจากโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา


ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูงก่อนถึงโร...
04/08/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูงก่อนถึงโรงพยาบาล Advanced Medical Life Support (AMLS) โดยถือเป็นรุ่นที่สองของประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรตามมาตรฐานของ NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS : NAEMT ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมฉุกเฉินการแพทย์ในประเทศไทยให้สามารถดูแลผู้ป่วย Non trauma ณ จุดเกิดเหตุ
จัดฝึกอบรมในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#รุ่นที่ 2
#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบ...
04/08/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวแนะนำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ ตึกอดุยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช

#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

25-26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมหล...
26/07/2022

25-26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร #ผู้อำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Course Director for EFA & BLS training) ณ โรงแรม ทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม

การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนฯ ( Level 3 ) ให้เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ( Level 4 )

โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและร่วมผลักดันให้คนไทยได้ฝึกอบรม CPR ทั่วประเทศ

#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมิ...
20/07/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูงก่อนถึงโรงพยาบาล Advanced Medical Life Support (AMLS) รุ่นแรกของประเทศไทย โดยเป็นหลักสูตรตามมาตรฐานของ NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS : NAEMT ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมฉุกเฉินการแพทย์ในประเทศไทยให้สามารถดูแลผู้ป่วย Non trauma ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมภายใต้โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ จัดฝึกอบรมในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
#ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลัก...
19/07/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic EMS Instructor) รุ่นที่ 2 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง และหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแพทย์ ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดฝึกอบรมเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 32 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อสร้างครูสอนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายครูสอนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โดยจัดฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565โดยจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบ...
18/07/2022

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย รุ่นที่ ๑ ท่านที่ผ่านการ...
15/07/2022

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย รุ่นที่ ๑
ท่านที่ผ่านการคัดเลือก กรุณายืนยันตัวตน โดยแจ้ง
1.ชื่อ นามสกุล
2.วันเดือนปีเกิด
3.เบอร์โทรศัพท์
ที่แจ้งไว้ตอนสมัครเข้าอบรม ไปที่ e-mail [email protected] ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ขอบพระคุณค่ะ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 02 765 5783 หรือ 095 843 9959

14/07/2022
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา 65 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ขอพระองค์ #ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโ...
04/07/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา 65 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ขอพระองค์ #ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://wellwishing.cra.ac.th ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565

04/07/2022

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

❇️โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชันษา ๖๕ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พร้อมร่วมตั้งปณิธานทำความดีถวายเป็นพระกุศล และรับชมนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://wellwishing.cra.ac.th ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

Congratulations to the new batch of AMLS providers.
03/07/2022

Congratulations to the new batch of AMLS providers.

After repeated postponements due to COVID, AMLS is finally back again!

Congratulations to the new batch of AMLS providers and welcome the new instructors candidates to the AMLS family!

This time, we were also joined by EMS friends from Thailand! Stay tuned for the inaugural AMLS in Thailand soon.


วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทา...
26/06/2022

วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) รุ่นที่ 7 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ โดยนายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนายแพทย์อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว ในการนี้อาจารย์ชาติชาย ไทยกล้า ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง กล่าวให้การตอนรับผู้เข้าฝึกอบรม

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ จัดฝึกอบรมเป็นรุ่นที่ 7 ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 39 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทีมปฎิบัติการแพทย์ให้มีศักยภาพที่พร้อมต่อการปฎิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติต่อไป

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจัดฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2565 โดยจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สถาบันฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จังหวัดลพบุรี

กำหนดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย Flood Medical Operation (FMO) รุ่นที่ ๑ สามารถดาวน์โห...
24/06/2022

กำหนดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย Flood Medical Operation (FMO) รุ่นที่ ๑

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Xq9fkU1ByyM71h7jveGExsE2pbLEv6f6/view?usp=sharing

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย (Flood Medical Operation : FMO) รุ่...
23/06/2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย (Flood Medical Operation : FMO) รุ่นที่ 1 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

โดยรับสมัครถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

http://cdem.pccms.ac.th/?p=4482

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 16:00 น. ได้ที่

คุณอังคณา อภิชาติโยธิน (ทราย)
โทรศัพท์ : 02-765-5783, 095-843-9959
E-mail : [email protected]

Uncategorized ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย Flood Medical Operation (FMO) .....

วันนี้ 21 มิถุนายน 2565 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้เข้าพบนายแพทย์อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยก...
21/06/2022

วันนี้ 21 มิถุนายน 2565 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้เข้าพบนายแพทย์อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อหารือและวางแผนการพัฒนาอาสาสมัครของมูลนิธิ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โดยที่ประชุมได้มีข้อตกลงในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

20 มิถุนายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึ...
20/06/2022

20 มิถุนายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายแพทย์ ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และนายแพทย์อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น

พร้อมทั้งได้เชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic EMS Instructor) รุ่นที่ 1 เข้าร่วมทบทวนกิจกรรมการฝึกอบรมที่ผ่านมา (After Action Review-AAR) เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อแก้ไขปรับปรุงในหลักสูตรครูผู้สอนผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic EMS Instructor) และการฝึกอบรมไปพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในรุ่นต่อไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) 3 วัน รุ่นที่ 8 โครงการทุนเฉลิมพระเกี...
18/06/2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) 3 วัน รุ่นที่ 8 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

โดยรับสมัครถึงวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

http://cdem.pccms.ac.th/?p=4473

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 16:00 น. ได้ที่

คุณสุวาที อภิบาลภูวนารถ (คุณอ้อ)
โทรศัพท์ : 02-765-5784 , 082-220-7494
E-mail : [email protected]

Uncategorized ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๘ โคร......

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานสา...
10/06/2022

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติพื้นฐาน Basic Disaster Health Management (BDHM) ภายใต้โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การอบรมครั้งนี้ ได้ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ภัยพิบัติจากทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดทางด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติพื้นฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดในภาคใต้ และสามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดภัยพิบัติต่อไป

ที่อยู่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6627655784

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

: Disaster Medical Assistance Team
หลักสูตรนี้ จะเป็นการพัฒนาบุคลากรการแพทย์(ระดับ EMR ขึ้นไป) ให้มีความรู้และเข้าใจในการจัดการด้านการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติมากขึ้น

ใครสนใจอบรม ให้ติดตามที่ Facebook fanpage : ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้เลย คาดว่าจะเปิดรับสมัครใน 1-2 วันนี้ครับ
กลับมาอีกครั้งอบอุ่นเหมือนเดิม บทบาทวิทยากรหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี หลายแห่งรวมทั้งอบจอุบลราชธานีร่วมกันจัดโครงการ ฝึก อบรมบุคลากร ปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานและ ช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 18 มีนาคมถึง 4 เมษายน 2562 นับเป็นโครงการแรกที่ร่วมกันระหว่างศภฉจ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมเพื่อร่วมกันฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน และจะนำไปสู่การเปิดรับตำแหน่งบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินในระบบกระทรวงมหาดไทยต่อไป
ทีม ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปดูงาน e r และe m s ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
#}